Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
45
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 04/2006/nq-hđnd', văn bản luật, bộ máy hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N NHÀ BÈ NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 04/2006/NQ-H ND Nhà Bè, ngày 28 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2006 H I NG NHÂN DÂN HUY N NHÀ BÈ KHÓA IX KỲ H P TH 6 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 01/2006/NQ-H ND ngày 13 tháng 01 năm 2006 c a H i ng nhân dân huy n Nhà Bè khóa IX, kỳ h p th 5 v nhi m v kinh t - xã h i năm 2006; Sau khi xem xét n i dung các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân huy n và các cơ quan h u quan thu c Huy n, ý ki n c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam huy n Nhà Bè và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: - Nh t trí v i báo cáo 6 tháng u năm và chương trình công tác 6 tháng cu i năm c a Thư ng tr c và hai Ban H i ng nhân dân huy n. - Tán thành báo cáo c a y ban nhân dân huy n và các cơ quan h u quan c a Huy n v tình hình kinh t - xã h i 6 tháng u năm và các gi i pháp ch y u 6 tháng cu i năm 2006. -H i ng nhân dân huy n nh n m nh m t s nhi m v sau: I. ÁNH GIÁ K T QU TH C HI N NGHN QUY T H I NG NHÂN DÂN HUY N 06 THÁNG U NĂM 2006: M c dù có nhi u y u t nh hư ng n s phát tri n chung c a Huy n như d ch b nh i v i v t nuôi, giá c th trư ng bi n ng. Nhưng v i s ch o i u hành c a y ban nhân dân, s n l c c a các ban ngành oàn th và các t ng l p nhân dân trong vi c th c hi n Ngh quy t H i ng nhân dân nên các ch tiêu v k ho ch kinh t - xã h i trong 6 tháng u năm 2006 ã ư c th c hi n khá t t, an ninh chính tr ti p t c ư c gi v ng, tr t t xã h i n nh. 1. V kinh t : - Ngành công nghi p và ti u th công nghi p t 46,8% k ho ch năm 2006 tăng 24,6% so cùng kỳ năm 2005.
  2. - Ngành thương m i d ch v t 35,5% k ho ch năm 2006 tăng 4,6% so cùng kỳ năm 2005. - Ngành s n xu t nông nghi p t 59,3% k ho ch năm 2006 tăng 0,01% so cùng kỳ năm 2005. 2. V xây d ng cơ b n: - V n ngân sách t p trung th c hi n t 42,2% so k ho ch (kh i lư ng gi i ngân t 15,5% so k ho ch). - V n Thành ph phân c p cho Huy n th c hi n t 49,5% so k ho ch. 3. V văn hóa xã h i: - Giáo d c: + Huy ng tr 6 tu i ra l p t 100%. + Huy ng h c sinh u c p b c THCS t 100%. + Trung h c ph thông t l t t nghi p t 98%. Hi u su t ào t o: b c ti u h c 93,6%; b c THCS 79,76%; b c THPT 75%. Có thêm 2 xã th c hi n ph c p b c THPT. - H c ngh g n v i gi i quy t vi c làm 372 lao ng, t 46,5% ch tiêu k ho ch. - Gi i quy t vi c làm 1591 lao ng. - Gi m 246 h trong di n xóa ói gi m nghèo. 4. Tr t t an toàn xã h i: - Tai n n giao thông gi m 41,17% so cùng kỳ năm 2005. - S ngư i ch t do tai n n giao thông gi m so cùng kỳ năm 2005. Bên c nh nh ng m t ã th c hi n ư c, v n còn m t s m t t n t i như sau: - Kinh t có tăng trư ng nhưng m c còn th p, s n xu t nông nghi p còn b p bênh, vi c chuy n d ch cơ c u v t nuôi cây tr ng còn lúng túng. - Ti n th c hi n xây d ng cơ b n còn ch m; công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng ư c ch n ch nh nhưng chưa áp ng ư c yêu c u. - Lĩnh v c văn hóa, xã h i, an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i ư c Ny m nh và quan tâm nhưng m t s m t v n còn h n ch , tình hình khi u ki n v n còn ti m Nn
  3. ph c t p, ph m pháp hình s tăng nh t là t i ph m v tr m c p, t l phá án còn h n ch ; tình tr ng xây d ng, san l p trái phép v n còn phát sinh. II. NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2006: Ngoài các nhi m v và gi i pháp ch y u ã nêu trong báo cáo c a y ban nhân dân huy n, H i ng nhân dân huy n yêu c u t p trung vào các v n sau ây: 1. V kinh t : - C n t p trung cho vi c th c hi n chuy n i cơ c u v t nuôi cây tr ng. - Ti p t c th c hi n vi c i u ch nh quy ho ch phù h p v i yêu c u phát tri n, u tư trên a bàn huy n. - Trong xây d ng cơ b n c n t p trung cho công tác qu n lý ch t lư ng th i gian thi công và công tác nghi m thu, quy t toán công trình hoàn thành không dây dưa ch m tr như th i gian qua. C n xem xét ánh giá năng l c, i ngũ cán b m trách i u ch nh, b sung áp ng ư c yêu c u công tác. - Tăng cư ng công tác h u ki m qu n lý và ch n ch nh m i ho t ng c a các doanh nghi p óng trên a bàn. T ch c h p m t doanh nghi p tháo g nh ng khó khăn vư ng m c t o i u ki n thu n l i trong ho t ng u tư c a các doanh nghi p. 2. V văn hóa - xã h i: - Ny nhanh ti n s a ch a trư ng l p ph c v t t cho năm h c m i. - Tích c c h tr các xã trong vi c xây d ng tr s m i s m n nh i u ki n làm vi c. - T p trung th c hi n công tác ph c p b c trung h c theo Ngh quy t ra t u năm. - Khai thác có hi u qu qu n lý t t, s d ng úng m c ích cơ s v t ch t Trung tâm văn hóa, nhà văn hóa t i các xã, th tr n, có quy ch , k ho ch ho t ng h p lý. - Th c hi n có hi u qu chương trình xóa ói gi m nghèo, h n ch t i a các trư ng h p tái nghèo. - Th c hi n t t chương trình 3 gi m; ngăn ch n có hi u qu t i ph m tr m c p, nh t là tình tr ng tr m các ư ng dây i n; t ch c tu n tra thư ng xuyên trên các tuy n ư ng có hi n tư ng phát sinh t i ph m. - Tăng cư ng vi c ào t o ngh g n v i gi i quy t vi c làm; t ch c các bu i tư v n v h c ch , h c ngh , vi c làm cho i tư ng thanh niên t i các xã. 3. V xây d ng chính quy n - c i cách hành chính:
  4. - Tăng cư ng tr t t k cương trong công tác qu n lý tr t t ô th . - T ch c sơ k t công tác c i cách hành chính; trong c i cách hành chính c n có quy ch th c hi n liên thông trên m t s lĩnh v c công khai cho dân bi t. - ng d ng r ng rãi khoa h c công ngh thông tin trong công tác qu n lý, xóa mù tin h c trong cán b công ch c. III. KI N NGHN: Thành ph có ch trương s m gi i quy t t Phòng không 367 t i xã Phú Xuân. IV. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân huy n giao cho y ban nhân dân huy n t ch c, tri n khai th c hi n Ngh quy t này. H i ng nhân dân huy n giao Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các t i bi u và i bi u H i ng nhân dân huy n ph i h p ho t ng, giám sát, ôn c vi c th c hi n Ngh quy t, ki n ngh ch n ch nh nh ng thi u sót, ch m tr trong quá trình th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c huy n Nhà Bè, các t ch c thành viên tuyên truy n ph bi n, ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t, k p th i phát hi n, ph n nh nh ng v n c n ch n ch nh, b sung v i các cơ quan có ch c năng và thNm quy n trong quá trình th c hi n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n Nhà Bè khóa IX, kỳ h p th 6 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2006./. CH TNCH Ph m Th Vi t
Đồng bộ tài khoản