Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2005 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
62
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2005 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2005 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2005 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 5 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 04/2006/NQ-H ND Qu n 5, ngày 18 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2005 H I NG NHÂN DÂN QU N 5 KHÓA IX KỲ H P TH 7 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; Sau khi xem xét báo cáo quy t toán ngân sách năm 2005, tình hình th c hi n ngân sách và u tư xây d ng cơ b n 6 tháng u năm và phương hư ng nhi m v 6 tháng cu i năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 5, báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i trình bày t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n l n th 7 - khóa IX và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n 5; QUY T NGHN: I. PHÊ CHU N QUY T TOÁN NGÂN SÁCH QU N 5 NĂM 2005 NHƯ SAU: 1. Ngân sách Nhà nư c: T ng thu ngân sách Nhà nư c: 543,924 t ng, t 107% so v i d toán (509,1 t ng), tăng 11% so v i cùng kỳ (488,416 t ng); trong ó thu công thương nghi p là 397,308 t ng, t 95% d toán năm (420 t ng), tăng 15% so v i cùng kỳ (344,516 t ng). 2. Ngân sách qu n: - T ng thu ngân sách qu n: 241,126 t ng, t 147% so v i d toán (163,573 t ng), tăng 21% so v i cùng kỳ (199,523 t ng). - T ng chi ngân sách qu n: 200,890 t ng, t 123% so v i d toán (163,573 t ng), tăng 14% so v i cùng kỳ (169,161 t ng). - K t dư ngân sách qu n: 40,236 t ng, trong ó k t dư ngân sách c p qu n là 38,064 t ng, k t dư ngân sách c p phư ng là 2,172 t ng. II. GHI NH N TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH VÀ U TƯ XÂY D NG CƠ B N 6 THÁNG U NĂM 2006:
  2. - Căn c vào nhi m v thu chi ngân sách năm 2006 ư c H i ng nhân dân qu n thông qua t i kỳ h p l n th 5 ngày 12 tháng 12 năm 2005; - Căn c vào báo cáo c a y ban nhân dân qu n 5 t i kỳ h p H i ng nhân dân qu n 5 l n th 7 ngày 21 tháng 7 năm 2006. H i ng nhân dân qu n 5 ghi nh n: 1. V ngân sách Nhà nư c: Thu ngân sách Nhà nư c trong 6 tháng u năm 2006 là 293,027 t ng, t 47% d toán năm (624,360 t ng), tăng 28% so v i cùng kỳ. Trong ó, thu công thương nghi p t 218,436 t ng, t 42,57% so v i k ho ch ư c giao, tăng 18% so v i cùng kỳ. 2. V ngân sách qu n: - Thu ngân sách qu n: 89,073 t ng, t 48% d toán năm 2005 (183,930 t ng), tăng 26% so v i cùng kỳ năm 2005 (70,9 t ng). - Chi ngân sách qu n: 73,132 t ng, t 40% d toán năm (183,930 t ng) và tăng 21% so v i cùng kỳ năm 2005 (60,383 t ng). 3. V u tư - xây d ng cơ b n: a) Ngu n ngân sách t p trung c a thành ph : Theo k ho ch năm 2006 thành ph giao các công trình: - 4 công trình chuy n ti p (Trư ng Lê ình Chinh, Trư ng Hùng Vương, chung cư 402 Hàm T , h th ng i n h th và chi u sáng công c ng t i Khu dân cư Vĩnh L c). - 1 công trình kh i công m i (trư ng ph thông trung h c t i Khu dân cư Vĩnh L c). b) Ngu n ngân sách t p trung - phân c p cho qu n qu n lý: K ho ch thành ph giao 10 t ng, y ban nhân dân qu n ngh thành ph b sung thêm 10 t ng. Qua ó qu n tri n khai th c hi n 30 công trình như sau: 11 công trình trư ng h c (chi m t tr ng 40,82%), 04 công trình an ninh quân s (chi m t tr ng 4,29%), 09 công trình phúc l i công c ng và h t ng k thu t (chi m t tr ng 23,88%), 06 công trình tr s cơ quan (chi m 16,25%) và thanh toán v n ng chi m t tr ng 14,76%. c) S a ch a chung cư và nhà t ngu n thu ti n thuê nhà s h u Nhà nư c: y ban nhân dân qu n ã giao k ho ch s a ch a 77 căn, g m s a ch a 34 chung cư, 17 nhà t p th , 25 nhà ơn l và 1 nhà s n xu t kinh doanh. d) S a ch a trư ng h c, tr s cơ quan t ngân sách qu n:
  3. K ho ch s a ch a 19 công trình, trong ó có 12 công trình trư ng h c, 04 công trình tr s , 01 công trình phúc l i công c ng, 02 công trình an ninh qu c phòng. e) C i t o h m và ư ng: K ho ch qu n giao 44 công trình (42 h m, 2 ư ng). g) C i t o v a hè: K ho ch qu n giao là 27 công trình. * T ng giá tr kh i lư ng xây l p trong 6 tháng u năm là 23,322 t ng. T ng giá tr gi i ngân là 2,71 t ng. III. V PHƯƠNG HƯ NG NHI M V 6 THÁNG CU I NĂM 2006: H i ng nhân dân qu n ch p thu n phuơng hư ng, nhi m v thu chi ngân sách 6 tháng cu i năm do y ban nhân dân qu n báo cáo t i kỳ h p. ngh y ban nhân dân qu n lưu ý m t s n i dung sau: - T p trung ch o các ngành ph n u hoàn thành 100% ch tiêu thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn. Th c hi n chi tiêu ti t ki m, ch ng lãng phí, góp ph n nâng cao hơn n a hi u qu s d ng ngân sách Nhà nư c. - Rà soát ti n th c hi n các d án u tư xây d ng và các công trình s a ch a l n; có bi n pháp tháo g vư ng m c trong quá trình th c hi n d án Ny nhanh ti n , m b o gi i ngân 100% k ho ch v n ư c giao. - Tri n khai công tác d toán thu chi ngân sách năm 2007. IV. T CH C TH C HI N: 1. Căn c vào Ngh quy t H i ng nhân dân qu n, y ban nhân dân qu n có trách nhi m t ch c, qu n lý và i u hành vi c th c hi n ngân sách úng theo quy nh. Tri t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, th t thoát và s d ng có hi u qu ngân sách Nhà nư c cũng như các ngu n v n huy ng. 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, Ban Kinh t - xã h i ti p t c th c hi n ch c năng nhi m v c a mình, giám sát vi c th c hi n ngân sách n h t năm 2006, b o m quy t toán úng chính sách và quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n, khóa IX, kỳ h p l n th 7 thông qua ngày 18 tháng 07 năm 2006./. CH TNCH
  4. Nguy n Trung Tín
Đồng bộ tài khoản