Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
38
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc xây dựng quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn Quận 5 giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân Quận 5 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 5 NAM ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2007/NQ-HĐND Quận 5, ngày 17 tháng 07 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ XÂY DỰNG QUY HOẠCH CỔ ĐỘNG CHÍNH TRỊ VÀ QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 5 GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 5 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ khoản 2 và 4 Điều 20 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét Tờ trình số 1863/Ttr-UBND ngày 12 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 5 về xây dựng quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân quận, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình của Ủy ban nhân dân quận 5 về xây dựng quy hoạch cổ động chính trị và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2006 - 2010 (đính kèm Tờ trình số 1863/Ttr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2007). Điều 2. Ủy ban nhân dân quận 5 báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân quận 5 khóa IX, kỳ họp lần thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 07 năm 2007./. CHỦ TỊCH Đặng Công Luận
Đồng bộ tài khoản