Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 04/2007/NQ-H ND Hà N i, ngày 13 tháng 07 năm 2007 NGHN QUY T V NHI M V T TÊN VÀ I U CH NH DÀI M T S Ư NG, PH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHOÁ XIII KỲ H P TH CHÍN (t ngày 10 n ngày 13/7/2007 ) Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 16/11/2003; Căn c t trình s 28/TT-UBND ngày 02/07/2007 c a UBND Thành ph v vi c t tên và i u ch nh dài m t s ư ng, ph trên a bàn Thành ph Hà N i năm 2007; Căn c Báo cáo th m tra c a Ban Văn hoá – xã h i, ý ki n th o lu n c a i bi u H ND Thành ph , QUY T NGHN: i u 1. t tên 12 ư ng, ph m i như sau: 1. Ph Tr n i Nghĩa: Cho o n t s nhà 115 ư ng i C Vi t i qua Trư ng i h c Bách Khoa n s nhà 144 ph Lê Thanh Ngh . Dài: 800m, r ng 21,5m. 2. Ph Tương Mai: Cho o n t 131 ph Nguy n An Ninh qua C u Kh n s 252 ư ng Gi i Phóng. Dài: 300m, r ng: 8m. 3. Ph Tr n i n: Cho o n t 228 ph Lê Tr ng T n n bãi xe s 2 nh Công. Dài: 1400m, r ng: 7 - 13m. 4. Ph Thư ng Thanh: Cho o n t 53B ư ng Ngô Gia T n Trư ng M m non Thư ng Thanh, qu n Long Biên. Dài: 500m, r ng: 7 - 8m. 5. Ph Nguy n Th nh: Cho o n t toà nhà 18 T2 ư ng lê Văn Lương ns nhà 27 ư ng Tr n Duy Hưng ( i di n ph Trung Hoà ).
  2. Dài: 1000m, r ng: 17,5m. 6. ư ng Yên Thư ng: Cho o n ư ng giao c t Qu c l 1A cũ ( 22 D c Lã ) n D c Vân giao c t Qu c l 3. Dài: 3200m, r ng: 5 - 8m. 7. ư ng T u Li t: Cho o n t ngã ba ư ng Ng c H i i qua thôn T u Li t n ình T u Li t thu c xã Tam Hi p, huy n Thanh Trì. Dài: 1200m, r ng: 5 - 7m. 8. ư ng T Thanh Oai: Cho o n t ngã ba ư ng Phan Tr ng Tu n ài tư ng ni m Li t sĩ thu c xã T Thanh Oai, huy n Thanh Trì. Dài: 2600m, r ng: 5 - 7m. 9. ư ng Liên M c: Cho o n ư ng ê có i m u giáp c ng Chèm - Th y Phương, i m cu i là d c K n h t a ph n xã Liên M c. Dài: 3500m, r ng: 6 - 8m. 10. ư ng Thư ng Cát: Cho o n ư ng ê t d c K Giáp xã Liên M c n giáp a gi i an Phư ng, Hà Tây. Dài: 1600m, r ng: 6 - 8m. 11. ư ng Trung Van: Cho o n t ngã ba ư ng Lương Th Vinh r vào a ph n xã Trung Văn n tr s UBND xã Trung Văn, huy n T Liêm. Dài: 1100m, r ng: 3 - 7m. 12. ư ng M Trì: Cho o n t ư ng Ph m Hùng n ngã ba ư ng t Sân v n ng M ình n i ra ư ng Láng – Hoà L c. Dài: 1200m, r ng: 40m. i u 2. i u ch nh dài cho 03 ư ng, ph sau: 1. i u ch nh kéo dài Ph nh Công: Cho o n t 71 ph nh Công qua c u sông L n ngã ba t 17 phư ng nh Công. Dài: 400m, r ng: 5 - 6m. 2. i u ch nh n n th ng ph Nguy n An Ninh: Cho o n t 131 ph Nguy n An Ninh cũ i qua c u Nguy n An Ninh n i ra s nhà 303 ph V ng. Dài: 300m, r ng: 13,5m.
  3. 3. i u ch nh i m u c a Ph Hoàng Ngân: Cho o n t s 72 ph Quan Nhân c t qua ư ng Lê Văn Lương n ph Hoàng Ngân. Dài: 300m, r ng: 6,5m. i u 3. Ngh quy t này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Giao UBND Thành ph t ch c th c hi n phân nh ranh gi i, g n bi n tên ư ng ph và tuyên truy n nhân dân hi u rõ ý nghĩa c a 12 ư ng, ph m i ư c t tên và 03 ư ng, ph m i ư c i u ch nh dài theo Ngh quy t. Thư ng tr c H ND, các ban, i bi u và U ban MTTQ Thành ph giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H ND Thành ph Hà N i khoá XIII kỳ h p th 9 thông qua./. CH TNCH Nơi nh n: - U ban Thư ng v Qu c h i; - Chính ph - U ban VHGD TTN và Nhi ng c a QH - Ban công tác B - Văn phòng Chính ph Ngô Th Doãn Thanh - B VHTT, B N i v , B Tư pháp - TT TU, H ND TP - oàn i bi u Qu c h i Hà N i - UBND Thành ph - Các s , ban, ngành thành ph - TTH ND, UBND các qu n, huy n - Các v i bi u H ND TP - Các cơ quan báo chí TW và Hà N i - VP TU, VP H ND, VP UBND, VP BQH HN - Lưu.
Đồng bộ tài khoản