Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 10 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 04/2007/NQ-H ND Qu n 10, ngày 20 tháng 12 năm 2007 GHN QUY T V B SUNG, I U CH NH K HO CH U TƯ - S A CH A - DUY TU NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 10 KHÓA IX, KỲ H P TH 14 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 10166/TTr-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 10 t i kỳ h p v vi c ngh thông qua T trình v b sung, i u ch nh k ho ch u tư - s a ch a - duy tu năm 2007; Báo cáo th m tra c a ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n 10; ý ki n c a các v i bi u, QUY T GHN: i u 1. Thông qua T trình v b sung, i u ch nh k ho ch u tư - s a ch a - duy tu năm 2007 do y ban nhân dân qu n 10 trình bày t i kỳ h p như sau: Ch p thu n b sung m i 2,269 t ng v i 16 công trình, i u ch nh gi m giá tr 9,977 t , tương ng 59 công trình. T ng c ng k ho ch u tư - s a ch a - duy tu sau khi b sung và i u ch nh là 155,460 t ng v i 331 công trình, g m: - Ngu n v n thành ph t p trung: 11,870 t ng, v i 31 công trình. - Ngu n v n thành ph phân c p: 34,382 t ng, v i 86 công trình. - Các ngu n v n qu n: 17,224 t ng, v i 97 công trình. - Ngu n v n khác: 91,984 t ng, v i 117 công trình. i u 2. y ban nhân dân qu n 10 căn c vào T trình ã ư c thông qua có k ho ch tri n khai, t ch c th c hi n. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX thông qua t i kỳ h p th 14 ngày 20 tháng 12 năm 2007./. CH TNCH
  2. Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản