Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2008; dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T 8 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 04/2008/NQ-H ND Qu n 8, ngày 18 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V I U CH NH D TOÁN CHI NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG NĂM 2008; D TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C, CHI NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 8 KHÓA IX, KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 83/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách nhà nư c năm 2009; Xét Báo cáo s 7023/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008, T trình s 7165/TTr- UBND ngày 15 tháng 12 năm 2008, T trình s 7258/TTr-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 8 v tình hình th c hi n ngân sách năm 2008, d toán và phương án phân b ngân sách năm 2009; báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và Ban Pháp ch , QUY T NGHN: i u 1. Ch p thu n b sung d toán chi ngân sách a phương năm 2008 là 68,650 t ng; như v y t ng d toán chi ngân sách a phương năm 2008 là 271,634 t ng. Th ng nh t v i ánh giá tình hình th c hi n ngân sách năm 2008 theo báo cáo c a y ban nhân dân qu n 8. i u 2. Phê duy t d toán thu ngân sách nhà nư c và chi ngân sách a phương năm 2009 như sau: 1. D toán thu ngân sách nhà nư c: 331,693 t ng, bao g m: a) D toán pháp l nh thu cân i ngân sách: 301,500 t ng. Trong ó: thu công thương nghi p 174 t ng, l phí trư c b 61 t ng, thu thu nh p cá nhân 20 t ng, thu nhà t 3,8 t ng, ti n thuê t 11 t ng, ti n s d ng t 17,2 t ng, phí - l phí 7 t ng, thu khác ngân sách 7,5 t ng. b) D toán thu t các kho n l i: 30,193 t ng 2. D toán ph n u thu cân i ngân sách: 362,710 t ng
  2. Trong ó: thu công thương nghi p 183,710 t ng, l phí trư c b 70 t ng, thu thu nh p cá nhân 22,5 t ng, thu nhà t 7 t ng, ti n thuê t 11 t ng, ti n s d ng t 43,5 t ng, phí - l phí 15 t ng, thu khác ngân sách 10 t ng. 3. D toán chi ngân sách a phương: 286,670 t ng - Chi cân i ngân sách: 245,094 t ng - Chi t ngu n thu l i, thu khác: 32,589 t ng - Chi t k t dư ngân sách năm 2008: 8,987 t ng 4. Ch p thu n các nguyên t c, phương án phân b ngân sách và các bi n pháp th c hi n d toán ngân sách năm 2009 theo báo cáo c a y ban nhân dân qu n 8. Trong quá trình ch p hành, th c hi n t t d toán ph n u thu ngân sách nhà nư c, b o m thu úng, thu theo quy nh, huy ng và s d ng úng m c ích các ngu n l c xã h i, tuân th các ch và m c phân b ngân sách ã ư c duy t. i u 3. Ch p thu n danh m c công trình u tư năm 2009 kèm theo Báo cáo s 7023/BC-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 8. Giao y ban nhân dân qu n 8 căn c ngu n v n u tư, th t c chuNn b u tư c a các d án t ch c tri n khai th c hi n. i u 4. T ch c th c hi n 1. Th trư ng các ơn v ch ng nâng cao hi u qu s d ng ngân sách, qu n lý, s d ng kinh phí theo úng ch , tiêu chuNn; t p trung kinh phí b trí cho nh ng nhi m v quan tr ng, ch y u th c hi n t t nhi m v chính tr ; tri t th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí; thư ng xuyên t ki m tra tài chính, k toán, công khai tài chính g n v i vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s . 2. y ban nhân dân qu n 8 ti p nh n d toán ngân sách và ch tiêu v n u tư năm 2009 do y ban nhân dân thành ph giao, t ch c giao nhi m v thu, chi ngân sách; i u hành chi ngân sách theo d toán, s d ng d phòng ngân sách úng quy nh. 3. Giao y ban nhân dân qu n 8 t ch c th c hi n Ngh quy t này. Thư ng tr c, hai Ban và i bi u H i ng nhân dân qu n 8 giám sát quá trình th c hi n và báo cáo H i ng nhân dân qu n 8. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 8 khóa IX, kỳ h p th 15 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2008, có hi u l c sau 07 ngày./. CH TNCH Vũ Xuân B o
Đồng bộ tài khoản