Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 5 ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 5 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 04/2008/NQ-H ND Qu n 5, ngày 22 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 5 KHÓA IX KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi nghe các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n, Tòa án nhân dân, Vi n Ki m sát nhân dân, phát bi u c a y ban M t tr n T qu c qu n, Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i, Ban Pháp ch H i ng nhân dân qu n và ý ki n c a các i bi u; Kỳ h p th 13 H i ng nhân dân qu n 5 khóa IX ư c t ch c vào ngày 18 tháng 12 năm 2008, QUY T NGHN: Nh t trí v i Báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n v ho t ng c a H i ng nhân dân trong năm 2008 và Chương trình công tác năm 2009. Tán thành các báo cáo c a y ban nhân dân qu n và các ngành v tình hình th c hi n nhi m v kinh t - xã h i năm 2008 và chương trình công tác năm 2009. Ghi nh n ý ki n c a y ban M t tr n T qu c qu n, Ban Kinh t - Xã h i và Ban Pháp ch H i ng nhân dân qu n phát bi u trong kỳ h p. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s v n như sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2008: - Doanh thu thương m i - d ch v toàn qu n ư c t 52.302 t ng, tăng 19,8% so v i năm trư c và t ch tiêu năm 2008 (ch tiêu tăng t 19 - 21%). - T ng kim ng ch xu t nh p khNu toàn qu n ư c t 330 tri u USD, trong ó xu t khNu t 40 tri u USD. - Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p toàn qu n ư c t 5.920 t ng, tăng 15,87% so v i cùng kỳ và vư t ch tiêu ra là tăng t 14 - 16%.
  2. - T ng thu ngân sách nhà nư c ư c t 1.073 t ng, vư t 9% k ho ch năm (982,8 t ng), tăng 26% so v i năm trư c. Trong ó thu thu các lo i ư c t 750,75 t ng, tăng 27% so v i năm trư c, t 91% d toán (825 t ng). - T ng thu ngân sách qu n ư c t 382,6 t ng, vư t 57% so v i d toán năm, tăng 7% so cùng kỳ. Ư c chi ngân sách qu n 265,7 t ng, vư t 9% so v i d toán năm, tăng 14% so v i năm trư c. - Giá tr u tư xây d ng cơ b n ư c th c hi n 54,6 t , t 106% k ho ch năm. - Công tác thu ti n thuê nhà t 12,5 t ng, vư t 25% k ho ch năm. - T o vi c làm cho 5.440/5.000 ngư i, vư t 8% k ho ch. - ào t o ngh cho 17.560/17.000 lư t ngư i, vư t 3% k ho ch năm. - Qu n ã hoàn thành m c tiêu cơ b n không còn h nghèo m c thu nh p dư i 8 tri u ng/ngư i/năm trư c th i h n 6 tháng. Nhìn chung các ch tiêu cơ b n v kinh t - xã h i ch y u t và vư t ch tiêu k ho ch ra. Kinh t qu n v n gi ư c t c tăng trư ng khá, doanh thu thương m i - d ch v và giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p u duy trì ư c t c tăng trư ng. Công tác xây d ng, qu n lý ô th có chuy n bi n ã làm thay i c nh quan ô th c a qu n. Ho t ng trên lĩnh v c văn hóa - xã h i t hi u qu khá t t. Tình hình an ninh qu c phòng, tr t t an toàn xã h i n nh t o i u ki n thu n l i cho kinh t phát tri n. Tuy nhiên dù qu n ã n l c, có nhi u gi i pháp tháo g khó khăn, nhưng ch tiêu thu thu , t l phát tri n dân s t nhiên không t ch tiêu ra theo ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n. II. CÁC CH TIÊU KINH T - XÃ H I CH Y U NĂM 2009: 1. Các ch tiêu ch y u: - Doanh s thương m i - d ch v trên a bàn tăng 19% - 21% so v i năm 2008. - Giá tr s n xu t công nghi p tăng t 14% - 16% so v i năm 2008. - Ph n u thu ngân sách nhà nư c là: 1.001 t ng. Trong ó thu thu t 674 t ng. - Thu ti n thuê nhà thu c s h u nhà nư c: 8 t ng. - Ti p t c th c hi n i u ch nh quy ho ch h m gi i trên a bàn qu n phù h p v i các quy nh và tình hình m i. - Kh i công các công trình: xây d ng m i Trư ng Tr n Qu c To n, Huỳnh M n t, Lý C nh H n, xây d ng m t s phòng h c c a Trư ng Nguy n c C nh, THCS Kim ng; nâng c p Khu C, D Trư ng Trung c p Ngh KTCN Hùng Vương. Tr s
  3. y ban nhân dân phư ng 2, 3, 4, 7, 12, Ban Ch huy Quân s phư ng 15, H i Ch Th p ; Chung cư 147 Nguy n Chí Thanh; Trung tâm Thương m i - D ch v - Gi i trí t i 107 - 107B Tr n Hưng o. - Tri n khai phương án và công tác b i thư ng h tr thi t h i tái nh cư các h t i Chung cư 727 Tr n Hưng o, ph n còn l i Chung cư 109 Nguy n Bi u, khu nhà 258 Lê H ng Phong, Trung tâm Thương m i - Nhà T n à - Hàm T . - Có t 90% - 95% ơn v t công s văn minh - s ch p - an toàn. - Duy trì, gi v ng ch t lư ng giáo d c ào t o và công tác ph c p giáo d c; huy ng 100% tr trong tu i n trư ng. - Gi i thi u gi i quy t vi c làm m i cho 5.000 lư t lao ng. - ào t o ngh cho 17.000 lư t h c viên. - 297 h nghèo t m c thu nh p trên 8 tri u ng/ngư i/năm; 300 h nâng m c thu nh p trên 10 tri u ng/ngư i/năm; 100 h vư t chuNn trên 12 tri u ng/ngư i/năm; gi m t l h nghèo c a qu n xu ng còn 4,6%. - Gi v ng t l phát tri n dân s t nhiên: 0,45%. - u tranh kéo gi m t i ph m hình s , t l phá án hình s t 70%. - Hoàn thành 100% ch tiêu giao quân nghĩa v quân s hai c p qu n và phư ng. III. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP CH Y U: 1. Kinh t : - T p trung th c hi n nhi u bi n pháp, t o môi trư ng thu n l i thu hút u tư, phát huy th m nh c a qu n là trung tâm thương m i - d ch v , s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p theo hư ng hi n i, văn minh. Ph n u t ch tiêu thu ngân sách năm 2009. - Ti p t c tri n khai án v nh hư ng phát tri n các ph chuyên doanh trên a bàn qu n. - T o i u ki n thu n l i m i g i các nhà u tư tham gia các công trình ph c v phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn theo nh hư ng phát tri n c a qu n. - Tăng cư ng ki m tra x lý vi ph m v gian l n thương m i, x lý hàng nh p l u, hàng kém ch t lư ng. 2. Xây d ng - qu n lý ô th - tài nguyên môi trư ng: - Ti p t c thi công các công trình: tr s y ban nhân dân phư ng 1; Chung cư 155 Nguy n Chí Thanh, 402 Hàm T , Chung cư Soái Kình Lâm, Trung tâm Thương m i -
  4. D ch v (góc T n à - Nguy n Trãi); Kho tang v t c a Công an qu n; nâng c p, c i t o tr s y ban nhân dân các phư ng 9, 11. - Kh i công các công trình: xây d ng m i Trư ng Tr n Qu c To n, Huỳnh M n t, Lý C nh H n, xây d ng m t s phòng h c c a Trư ng Nguy n c C nh, THCS Kim ng; nâng c p Khu C, D Trư ng Trung c p Ngh KTCN Hùng Vương. Tr s y ban nhân dân phư ng 2, 3, 4, 7, 12, Ban Ch huy Quân s phư ng 15, H i Ch Th p ; Chung cư 147 Nguy n Chí Thanh; Trung tâm Thương m i - D ch v - Gi i trí t i 107 - 107B Tr n Hưng o. - Ti p t c l p và trình duy t th t c u tư các d án: + Chung cư Tr n Tu n Kh i - phư ng 7 (216 căn h ), Võ Trư ng To n - phư ng 15 (280 căn h ), 33 Tân Thành - phư ng 12 (186 căn h ), 147 Nguy n Chí Thanh - phư ng 12 (133 căn h ). + Trư ng Khuy t t t Tương Lai, Ti u h c Nguy n Trãi, Ti u h c Hùng Vương, Ti u h c Lý C nh H n, M m Non 10, khu giáo d c th ch t Trư ng THPT Hùng Vương, khu A Trư ng M ch Ki m Hùng. + Cao c văn phòng - văn hóa d ch v t i 780 Tr n Hưng o (R p ng Tháp); Trung tâm tài chính và văn phòng cho thuê t i s 26 - 28 - 30 Phú Giáo phư ng 14. - H tr Ny nhanh ti n xây d ng và ưa vào khai thác các khu trung tâm thương m i - d ch v do các ơn v Trung ương, thành ph , doanh nghi p tri n khai, u tư trên a bàn qu n. - Ti p t c th c hi n i u ch nh quy ho ch h m gi i trên a bàn qu n phù h p v i các quy nh và tình hình m i. - Ti p t c th c hi n chương trình nhà , xây d ng m i 1.500 căn h giai o n 2005 - 2010 theo k ho ch c a qu n. - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v tr t t ô th , v sinh môi trư ng. 3. Văn hóa - xã h i: - Phát tri n sâu r ng phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” k t h p Ny m nh th c hi n n p s ng văn minh ô th . Duy trì k t qu xây d ng phư ng văn hóa, khu dân cư văn hóa. Ph n u năm 2009 có thêm 1 phư ng t chuNn văn hóa. - Tri n khai th c hi n có hi u qu công tác quy ho ch m t s ngành ngh kinh doanh d ch v nh y c m trên lĩnh v c văn hóa - xã h i. Tăng cư ng ki m tra, kiên quy t x lý các trư ng h p vi ph m pháp lu t, t o môi trư ng văn hóa lành m nh. - Duy trì và gi v ng ch t lư ng giáo d c - ào t o và hi u qu công tác xóa mù ch , ph c p giáo d c. Ti p t c th c hi n cu c v n ng “M i th y cô là t m gương v o c và t h c”. Tăng cư ng quan tâm u tư nâng c p cơ s v t ch t trư ng, l p và tri n khai th c hi n quy ho ch m ng lư i cơ s v t ch t trư ng, l p n năm 2020.
  5. - Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c i v i công tác dân s , k ho ch hóa gia ình k t h p Ny m nh tuyên truy n v n ng và áp d ng các bi n pháp k thu t m b o t t l phát tri n dân s t nhiên là 0,45%. u tư trang thi t b , c i t o nâng c p cơ s v t ch t B nh vi n qu n, Trung tâm Y t D phòng và tr m y t 15 phư ng. - Th c hi n t t các chính sách xã h i, chăm lo di n chính sách và gia ình có công cách m ng. - Ny m nh vi c th c hi n xã h i hóa huy ng các ngu n l c c a xã h i, k t h p h tr v n vay cho các h nghèo b ng các ngu n qu , th c hi n m c tiêu gi m h nghèo, tăng h khá. - Gi v ng 15 phư ng t chuNn phư ng lành m nh cơ b n không còn t n n ma túy, m i dâm. 4. Gi v ng n nh an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. u tranh kéo gi m ph m pháp hình s và các lo i t n n xã h i, t l phá án hình s t 70%. Tăng cư ng các bi n pháp phòng cháy và ch a cháy. Hoàn thành t t và t ch t lư ng cao ch tiêu giao quân nghĩa v quân s năm 2009 c p qu n, phư ng. 5. Ti p t c ki n toàn, c ng c b máy nhân s các phòng - ban. Có k ho ch ào t o, b i dư ng ki n th c cho cán b theo ch c danh. 6. T p trung gi i quy t t t khi u n i, t cáo c a công dân. Nâng cao hi u qu công tác hòa gi i cơ s nh m h n ch tình tr ng khi u n i vư t c p. 7. Ti p t c th c hi n chương trình th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí và phòng, ch ng tham nhũng giai o n 2007 - 2010. IV. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân qu n giao cho y ban nhân dân qu n có k ho ch t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân ph i h p ho t ng, giám sát, ki m tra nh m k p th i ôn c, ch n ch nh thi u sót trong t ch c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c qu n và các t ch c thành viên M t tr n giám sát và ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n, ph n nh k p th i tâm tư, nguy n v ng, ki n ngh c a ngư i dân n các cơ quan có thNm quy n. H i ng nhân dân qu n kêu g i nhân dân, cán b , công ch c, l c lư ng vũ trang các ngành, các c p và 15 phư ng nêu cao tinh th n trách nhi m, oàn k t, phát huy tính năng ng sáng t o, c n ki m, ph n u th c hi n t t nhi m v kinh t - xã h i c a qu n trong năm 2009.
  6. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n, khóa IX, kỳ h p l n th 13 thông qua ngày 18 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH ng Công Lu n
Đồng bộ tài khoản