Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 04/2009/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2009 NGHN QUY T V M C THU, CH THU, N P, QU N LÝ VÀ S D NG L PHÍ C P B N SAO T S G C, L PHÍ CH NG TH C B N SAO T B N CHÍNH, CH NG TH C CH KÝ TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII KỲ H P TH 16 (T ngày 07 n ngày 09 tháng 7 năm 2009) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 - 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p; Căn c Pháp l nh Phí và l phí s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001; Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí và Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP; Căn c Ngh nh s 79/2007/N -CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph v c p b n sao t s g c, ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký quy nh; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 c a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p b n sao, l phí ch ng th c; Xét T trình s 3078/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p b n sao t s g c, l phí ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký trên a bàn thành ph H Chí Minh; Báo cáo th m tra s 180/BCTT-KTNS ngày 01 tháng 7 năm 2009 c a Ban Kinh t và Ngân sách; ý ki n c a các v i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung T trình s 3078/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l
  2. phí c p b n sao t s g c, l phí ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký trên a bàn thành ph H Chí Minh. C th như sau: 1. ng ý áp d ng khung m c thu i v i l phí c p b n sao t s g c (tr vi c c p b n sao t s g c các gi y t h t ch), l phí ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký b ng m c thu t i a quy nh t i Thông tư liên t ch s 92/2008/TTLT- BTC- BTP ngày 17 tháng 10 năm 2008 c a B Tài chính và B Tư pháp hư ng d n v m c thu, ch thu, n p, qu n lý và s d ng l phí c p b n sao, l phí ch ng th c; 2. Cho phép Phòng Tư pháp qu n, huy n và y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ư c gi l i 20% l phí c p b n sao t s g c, l phí ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký thu ư c, s còn l i ph i n p vào ngân sách nhà nư c. Vi cs d ng l phí c p b n sao t s g c, l phí ch ng th c b n sao t b n chính, ch ng th c ch ký l i ph i th c hi n úng quy nh c a pháp lu t. 3. Th i gian th c hi n t ngày 01 tháng 8 năm 2009. i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph tri n khai th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./. CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản