Nghị quyết số 05/1999/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 05/1999/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/1999/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/1999/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1999/NQ-CP Hà N i, ngày 05 tháng 05 năm 1999 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 05/1999/NQ-CP NGÀY 05 THÁNG 5 NĂM 1999 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 4 NĂM 1999 Trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 năm 1999, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 4 năm 1999, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B K ho ch và u tư Tr n Xuân Giá trình án "Phát huy n i l c, tăng kh năng u tư, kích thích m nh s n xu t và nâng cao tiêu dùng h p lý". N i dung án ã c th hoá, b sung các gi i pháp nh m ti p t c Ny m nh vi c th c hi n các chương trình c a Chính ph th c hi n Ngh quy t Trung ương 4 và Ngh quy t Trung ương 6 (l n 1) c a Ban ch p hành Trung ương ng, Ngh quy t s 06 c a B Chính tr Ban ch p hành Trung ương ng khoá VIII và Ngh quy t c a Qu c h i v nhi m v năm 1999. Các gi i pháp phát huy n i l c, thúc Ny u tư tr c ti p c a nhân dân và các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t vào s n xu t - kinh doanh, thúc Ny phát tri n ng b h th ng th trư ng, c bi t là th trư ng nông thôn s là m t bư c quan tr ng t o thêm ngu n l c cho kinh t nư c ta vư t qua khó khăn, ti p t c phát tri n. Vi c tăng v n u tư c a Nhà nư c k t h p v i t ch c phong trào qu n chúng nhân dân u tư vào các lĩnh v c thu l i, ư ng giao thông nông thôn, nhà , kích thích tiêu dùng hàng hoá và d ch v m t cách h p lý s là nhân t "kích c u" cơ b n, là y u t quan tr ng kích thích s n xu t phát tri n. Chính ph nh t trí c n t ch c th c hi n ngay các gi i pháp trư c m t trong năm 1999 và năm 2000 nh m huy ng thêm ngu n v n cho u tư và phát tri n s n xu t. Các gi i pháp cơ b n, lâu dài hơn c n ư c chuNn b k , ng b trong quá trình xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm (2001 - 2005) và chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm (2001 - 2010). Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Thương m i, Giao thông v n t i, Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Lao ng - Thương binh và Xã h i và Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Văn phòng Chính ph , Ban V t giá Chính ph ti p thu ý ki n tham gia c a các thành viên Chính ph , hoàn ch nh án, trình Th tư ng Chính ph xem xét trư c khi báo cáo B Chính tr và trình xin ý ki n Qu c h i i v i nh ng v n thu c thNm quy n c a Qu c h i. Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương ph i c bi t quan tâm n vi c c th hoá nh ng gi i pháp thành cơ ch - chính sách c th ; ng th i tăng cư ng công tác
  2. hư ng d n, ki m tra, ôn c vi c t ch c th c hi n v i quy t tâm cao nh t, coi ó là m u ch t vi c th c hi n án t k t qu t t. 2. Sau khi nghe T ng Ki m toán Nhà nư c Vương H u Nhơn trình D án Pháp l nh Ki m toán Nhà nư c, B trư ng - Ch nhi m Văn phòng Chính ph oàn M nh Giao báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v D án, các thành viên Chính ph ã phát bi u nhi u ý ki n b sung làm rõ thêm m t s n i dung c a D án. Chính ph giao Ki m toán Nhà nư c ph i h p v i B Tư pháp, B Tài chính, Thanh tra Nhà nư c, Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph nghiên c u, hoàn ch nh l i D th o Pháp l nh, trong ó c n làm rõ các n i dung v : v trí pháp lý, t ch c ho t ng, quy n h n và trách nhi m c a Ki m toán Nhà nư c; i tư ng, ph m vi và quy trình ki m toán,... trình Chính ph xem xét trong phiên h p khác. 3. Thông qua D th o Quy ch u th u ban hành kèm theo các Ngh nh 43/CP và 93/CP (s a i) do B trư ng B K ho ch và u tư Tr n Xuân Giá trình. Giao B K ho ch và u tư ph i h p cùng Văn phòng Chính ph và các B , ngành liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh D th o, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 5 năm 1999; ng th i trình Th tư ng Chính ph ban hành Ch th v ch n ch nh công tác u th u, duy t th u các B , ngành, a phương nh m kh c ph c các tiêu c c, m b o tính trung th c, khách quan và hi u qu c a công tác này. 4. Thông qua D th o Ngh nh c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích u tư trong nư c (s a i) do B trư ng B K ho ch và u tư Tr n Xuân Giá trình. Giao B K ho ch và u tư ph i h p cùng Văn phòng Chính ph hoàn ch nh th t c, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 5 năm 1999. 5. Chính ph ã nghe T ng c c trư ng T ng c c H i quan Phan Văn Dĩnh, T trư ng T công tác 670 c a Th tư ng Chính ph báo cáo "K t qu rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t trong lĩnh v c xu t khNu, nh p khNu, h i quan"; T ng Thanh tra Nhà nư c T H u Thanh báo cáo "Tình hình và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo trong quý I năm 1999". B trư ng B K ho ch và u tư Tr n Xuân Giá trình Chính ph báo cáo "Tình hình kinh t - xã h i tháng 4 và 4 tháng u năm 1999". Chính ph nh t trí v i các báo cáo nói trên và ánh giá công tác rà soát văn b n quy ph m pháp lu t trong các lĩnh v c xu t khNu, nh p khNu, h i quan ư c ti n hành khNn trương, tích c c, ã phát hi n ư c nhi u vư ng m c, ch ng chéo trong các văn b n hi n hành. Chính ph yêu c u T công tác ph i h p ch t ch v i các B , ngành ti p t c rà soát và theo dõi tri n khai vi c s a i, b sung ho c ban hành m i các văn b n pháp lu t trong lĩnh v c xu t khNu, nh p khNu và h i quan, coi ây là nhi m v thư ng xuyên c a các cơ quan qu n lý nhà nư c các c p. i v i các văn b n c n ph i bãi b ho c s a i b sung mà T công tác ki n ngh , Chính ph yêu c u các B , ngành c n t p trung l c lư ng nghiên c u, ban hành ho c trình Chính ph , Th tư ng Chính ph ban hành trong quý II năm 1999. Tình hình kinh t - xã h i 4 tháng u năm 1999 v n còn nhi u khó khăn, s n xu t kinh doanh chưa có chuy n bi n tích c c, m t b ph n dân cư còn b thi u ói do nh hư ng c a h n hán n ng n ; th trư ng trong nư c kém sôi ng; công tác ch ng buôn l u chuy n bi n chưa nhi u; kim ng ch xu t nh p khNu và u tư nư c ngoài gi m
  3. m nh; các m t công tác xã h i cũng còn nhi u v n b c xúc, m t s t n n xã h i có d u hi u gia tăng ph c t p hơn... Chính ph yêu c u các B , ngành, a phương khNn trương t ch c th c hi n các gi i pháp ã ư c ra nh m phát tri n s n xu t, Ny m nh vi c tiêu th s n phNm, tri n khai tích c c hơn n a chương trình gi i quy t vi c làm và các chương trình qu c gia v phát tri n văn hoá, giáo d c, y t và các v n xã h i khác n các vùng nông thôn, nh t là vùng sâu, vùng xa. Trư c m t, c n t ch c t t s n xu t v hè thu, Ny nhanh ti n tu b ê i u, làm t t công tác phòng ch ng bão l t, có bi n pháp tích c c c u tr có hi u qu cho b ph n nhân dân b thi u ói. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản