Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
48
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2007 và giao dự toán ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N NHÀ BÈ NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 05/2007/NQ-H ND Nhà Bè, ngày 21 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V I U CH NH D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2007 VÀ GIAO D TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN HUY N NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ H P TH 11 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Quy t nh s 178/2006/Q -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v vi c giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách Nhà nư c năm 2007 cho huy n Nhà Bè; Căn c Quy t nh s 313/Q -UBND ngày 17 tháng 7 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n Nhà Bè v i u ch nh d toán thu - chi ngân sách Nhà nư c năm 2007 cho các ơn v tr c thu c; Căn c Ngh quy t s 04/2007/NQ-H ND ngày 13 tháng 7 năm 2007 c a H i ng nhân dân huy n v vi c i u ch nh d toán ngân sách năm 2007 v phê chu n quy t toán ngân sách năm 2006 và i u ch nh d toán ngân sách năm 2007; Xét T trình s 1000/TTr-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân huy n Nhà Bè v i u ch nh d toán thu - chi ngân sách năm 2007, và giao d toán ngân sách năm 2008; Báo cáo th m nh s 04/KTXH-H ND ngày 19 tháng 12 năm 2007 cu Ban Kinh t - Xã h i; ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: i u 1. i u ch nh d toán ngân sách năm 2007 như sau: 1. V thu: - T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn: 145.947 tri u ng, t 184,74% so ch tiêu pháp l nh (79.000 tri u ng) và t 174% so ch tiêu ph n u (85.003 tri u ng). - T ng thu ngân sách a phương: 208.435 tri u ng, t 122,55% so ch tiêu pháp l nh (170.074 tri u ng) và t 116,68% so ch tiêu ph n u (178.632 tri u ng). Trong ó: a) Thu cân i ngân sách: 128.106 tri u ng
  2. - Thu k t dư năm trư c: 9.184 tri u ng + Ngân sách huy n: 3.423 tri u ng + Ngân sách xã: 5.761tri u ng - Thu i u ti t: 46.048 tri u ng - Thu b sung t ngân sách TP: 69.628 tri u ng + Thư ng xuyên: 65.967 tri u ng + B sung có m c tiêu: 3.661 tri u ng - Thu chuy n ngu n các ơn v d toán: 3.246 tri u ng + Ngân sách huy n: 2.939 tri u ng + Ngân sách xã: 307 tri u ng b) Thu u tư phát tri n: 51.199 tri u ng - Thu k t dư năm trư c: 7.051 tri u ng - Thu b sung t ngân sách TP: 36.846 tri u ng - Thu chuy n ngu n kinh phí u tư: 7.302 tri u ng c) Thu chuy n ngu n t m ng: 28.250 tri u ng d) Thu tr c p chương trình m c tiêu: 880 tri u ng 2. V chi: T ng chi ngân sách c năm 197.621 tri u ng, t 121,94% so d toán. - Chi u tư phát tri n: 50.000 tri u ng - Chi ho t ng thư ng xuyên: 118.491 tri u ng, t 127,16 % so d toán ã i u ch nh. - Chi chuy n ngu n t m ng: 28.250 tri u ng - Chi chương trình m c tiêu: 880 tri u ng 3. K t dư: 10.814 tri u ng - Ngân sách huy n: 3.223 tri u ng + Chi thư ng xuyên: 2.024 tri u ng
  3. + Chi u tư phát tri n: 1.199 tri u ng - Ngân sách xã: 7.591tri u ng Trong thu - chi ngân sách huy n m b o tính cân i v ngân sách. Ngân sách chi thư ng xuyên ư c qu n lý ch t ch , có c i ti n trong vi c i u hành qu n lý ngân sách (khoán t ch tài chánh cho các ơn v s nghi p có thu, kh i giáo d c, khoán thí i m biên ch và qu n lý chi phí hành chánh cho kh i chính quy n, y ban nhân dân 7 xã - th tr n, t o ư c ý th c ti t ki m c a các Th trư ng và ơn v s d ng ngân sách). i u 2. Giao d toán thu - chi ngân sách năm 2008: 1. V thu: - T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn + Ch tiêu pháp l nh: 107.440 tri u ng, b ng 136% so v i ch tiêu pháp l nh năm 2007 (79.000 tri u ng) + Ch tiêu ph n u: 120.000 tri u ng b ng 82,2% so th c hi n năm 2007 (145.947 tri u ng) - T ng thu ngân sách a phương: 113.740 tri u ng a) Thu cân i ngân sách: 112.541 tri u ng + Thu k t dư năm trư c: 9.615 tri u ng - Ngân sách huy n: 2.024 tri u ng - Ngân sách xã: 7.591 tri u ng + Thu i u ti t: 36.959 tri u ng - Ngân sách huy n: 23.947 tri u ng - Ngân sách xã: 13.013 tri u ng + Thu b sung t ngân sách TP: 65.967 tri u ng b) Thu u tư phát tri n (k t dư): 1.199 tri u ng 2. V chi: - T ng chi ngân sách a phương: 104.743 tri u ng (Chi ho t ng thư ng xuyên). Trong ó: (Chi ngân sách xã: 17.602 tri u ng) 3. D ki n k t dư: 8.997 tri u ng
  4. - Ngân sách huy n: 1.429 tri u ng - Thư ng xuyên: 230 tri u ng - u tư: 1.199 tri u ng - Ngân sách xã: 7.568 tri u ng i u 3. y ban nhân dân huy n căn c vào Ngh quy t H i ng nhân dân giao nhi m v chi ngân sách cho t ng cơ quan, ban ngành c a huy n và các xã, th tr n. + Qu n lý c p phát chi theo d toán, h n ch th p nh t phát sinh chi ngoài d toán. Kiên quy t xu t toán các kho n chi ngoài quy nh. + Th trư ng các cơ quan ơn v , ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n t ch c th c hi n theo úng nhi m v , quy n h n ư c giao trong lĩnh v c tài chính, ngân sách và ch u trách nhi m v nh ng sai ph m trong ph m vi qu n lý, s d ng có hi u qu , úng m c ích ngân sách Nhà nư c cũng như các ngu n v n ho t ng. Th c hi n công khai v thu - chi ngân sách c a cơ quan, ơn v . - Giao Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân ph i h p v i các cơ quan có liên quan, giám sát vi c th c hi n ngân sách Nhà nư c. - Ch t ch y ban nhân dân huy n c n t p trung nhi u hơn trong vi c i u hành ngân sách, ki m tra ch t ch vi c th c hi n ngân sách, tài chính. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n Nhà Bè khóa IX, kỳ h p th 11 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2007./. CH TNCH Ph m Th Vi t
Đồng bộ tài khoản