Nghị quyết số 05/2007/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
40
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 05/2007/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2007/QH12 về việc rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2007/QH12

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/2007/QH12 Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2007 NGHN QUY T V VI C RÚT NG N NHI M KỲ QU C H I KHÓA XII QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 85 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Sau khi xem xét T trình s 05/Ttr-UBTVQH12 ngày 30 tháng 7 năm 2007 c a y ban thư ng v Qu c h i v vi c rút ng n nhi m kỳ Qu c h i khóa XII, QUY T NGHN: i u 1. Rút ng n m t năm nhi m kỳ Qu c h i khóa XII. i u 2. Giao y ban thư ng v Qu c h i công b và ch trì vi c b u c i bi u Qu c h i khóa XIII theo lu t nh. i u 3. y ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i và các i bi u Qu c h i trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a mình có trách nhi m thi hành Ngh quy t này./. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th nh t thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2007. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng
Đồng bộ tài khoản