Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về quyết toán thu, chi ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 3 NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------ S : 05/2008/NQ-H ND Qu n 3, ngày 17 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V QUY T TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 H I NG NHÂN DÂN QU N 3 KHÓA IX, KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c T trình s 22/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 3 v ngh phê duy t quy t toán thu, chi ngân sách năm 2007; Căn c Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n 3, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn quy t toán thu, chi ngân sách nhà nư c qu n 3 năm 2007 như sau: 1.1. T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn qu n 3 là 786,181 t ng t 140,99% d toán năm, trong ó thu cân i ngân sách nhà nư c (không tính ghi thu, ghi chi qua ngân sách) là 757,531 t ng t 174,62% d toán năm. 1.2. T ng thu ngân sách a phương (qu n - phư ng) là 427,143 t ng, t 143,13% d toán năm, trong ó thu t phân chia t l % ngân sách a phương ư c hư ng là 220,322 t ng t 154,09% d toán năm, s tuy t i tăng 78,957 t ng (Qu n tăng 62,998 t ; Phư ng tăng 15,969 t ). 1.3. T ng chi ngân sách a phương (qu n - phư ng) là 233,587 t ng t 78,27% d toán năm. i u 2. Phê chuNn chuy n k t dư ngân sách a phương (qu n - phư ng) năm 2007 là 193.556.025.823 ng vào thu ngân sách a phương năm 2008 g m: - Ngân sách qu n: 166.727.063.772 ng; - Ngân sách 14 phư ng: 26.828.962.051 ng. i u 3. Giao cho: - y ban nhân dân qu n 3 t ch c th c hi n Ngh quy t.
  2. - Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban Kinh t - Xã h i, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n 3 giám sát vi c th c hi n Ngh quy t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 3 Khóa IX thông qua t i kỳ h p l n th 17 vào ngày 17 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Thân Th Thư
Đồng bộ tài khoản