Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
55
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N NHÀ BÈ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 05/2008/NQ-H ND Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN HUY N NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét n i dung các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, các Ban c a H i ng nhân dân; các báo cáo, t trình c a y ban nhân dân; báo cáo c a Vi n Ki m sát nhân dân, Tòa án nhân dân huy n; báo cáo tham lu n c a y ban M t tr n T qu c Vi t Nam huy n Nhà Bè và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: Nh t trí v i báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân và hai Ban H i ng nhân dân huy n. Nh t trí v i báo cáo c a y ban nhân dân huy n và các cơ quan h u quan c a huy n v ánh giá tình hình kinh t - xã h i, qu c phòng an ninh năm 2008; nhi m v , ch tiêu và gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i năm 2009. H i ng nhân dân huy n nh n m nh m t s nhi m v sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2008: Trong năm 2008 h u h t các ch tiêu ch y u ư c ra u ư c th c hi n t và vư t k ho ch. C th : - Giá tr s n xu t ngành công nghi p - ti u th công nghi p th c hi n t 102,16% so v i k ho ch, tăng 22,87% so v i năm 2007. - Doanh thu ngành thương m i - d ch v t 107,50% so v i k ho ch tăng 33,30% so v i năm 2007. - Giá tr s n xu t nông nghi p t 101,39% so v i k ho ch, tăng 1,31% so v i năm 2007. - T ng thu ngân sách nhà nư c năm 2008 t cao: t 165,77% so v i ch tiêu pháp l nh và t 148,425% so v i ch tiêu ph n u. Công tác thu thu hoàn thành vư t
  2. m c ch tiêu năm 2008 khá cao (vư t 65,7%). Chi ngân sách ph c v t t cho yêu c u ho t ng c a các ngành, ơn v và m b o v nguyên t c tài chính. - Hoàn thành t t nhi m v năm h c 2007 - 2008. H c sinh t t nghi p các c p h c t t l cao. Có 7/7 xã - th tr n t chuNn qu c gia v công tác ph c p b c trung h c. Gi v ng k t qu ph c p giáo d c ti u h c và trung h c cơ s trên a bàn. Công tác s a ch a, u tư trang thi t b và phương ti n d y h c chuNn b cho vi c khai gi ng năm h c m i ư c th c hi n t t. - Ch tiêu ào t o ngh ng n h n và dài h n u t và vư t k ho ch. S lao ng có vi c làm m i n nh trong lĩnh v c khu công nghi p - d ch v t 173% so v i k ho ch năm 2008. - Tình hình an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng. Tai n n giao thông ư c kéo gi m so v i năm 2007 v s v tai n n (gi m 53,6%), s ngư i ch t (gi m 50%) và s ngư i b thương (gi m 77,47%). - Công tác giao quân ư c th c hi n t t, hoàn thành ch tiêu giao quân c 02 c p m b o v ch t lư ng theo ch tiêu thành ph giao. Bên c nh các ch tiêu th c hi n t và vư t k ho ch v n còn m t s n i dung c n quan tâm hơn trong lãnh o, ch o và i u hành như: - Trong s n xu t nông nghi p m c dù ã xác nh ư c m t s mô hình có hi u qu như tr ng rau m m, hoa lan nhưng vi c ph bi n, hư ng d n, nhân r ng còn h n ch . Nông dân v n còn nhi u lúng túng trong vi c chuy n i cơ c u v t nuôi, cây tr ng. Trong năm 2008, xã Nhơn c ư c ch n làm i m chuy n i cơ c u s n xu t nông nghi p nhưng ti n tri n khai còn ch m. - V xây d ng cơ b n: + i v i ngu n v n ngân sách t p trung: do th c hi n ch trương ki m ch l m phát c a Chính ph , y ban nhân dân thành ph có i u ch nh ch tiêu t 71,63 t ng xu ng còn 54,053 t ng nhưng kh i lư ng th c hi n ch t 85%; kh i lư ng gi i ngân t 88%. + i v i ngu n v n thành ph phân c p cho huy n qu n lý: k ho ch thành ph giao là 46,82 t ng; kh i lư ng gi i ngân t 97,9%. - Công tác quy ho ch m c dù ã ư c quan tâm th c hi n nhưng k t qu th c hi n chưa áp ng ư c yêu c u theo ngh quy t ã ra. Công tác c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p chưa t 100% theo ch tiêu k ho ch. - Trong lĩnh v c giáo d c, d y ngh , s h c sinh b h c còn nhi u (trung h c cơ s b h c 2,2%; trung h c ph thông b h c 5,93%; h c ngh dài h n b h c 39,91%). - Công tác xóa ói gi m nghèo m c dù ư c t p trung th c hi n nhưng n cu i năm v n còn 135 h nghèo chi m t l 0,76%, trong ó có 8 h có thu nh p dư i 4 tri u ng/ngư i/năm.
  3. - T l tăng dân s năm 2008 là 1,31% so v i năm 2007 tăng 0,01% chưa áp ng theo yêu c u ra (gi m 0,05% so v i năm 2007). S bà m sinh con th 3 có gi m so v i năm 2007 gi m 11 ca nhưng v n còn m c cao (77 trư ng h p). - Trong lĩnh v c an ninh qu c phòng: tình hình ph m pháp hình s tăng và di n bi n ph c t p; t l phá án chưa t yêu c u. c bi t trong năm ã x y ra 01 v cư p ti m vàng có s d ng súng ng n. i tư ng nghi n tăng, s cai nghi n tái hòa nh p c ng ng nhi u, ti m Nn nguy cơ tái nghi n cao nhưng chưa có bi n pháp hi u qu qu n lý. II. NNH HƯ NG PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I NĂM 2009: 1. M c tiêu nhi m v năm 2009: a) Khai thác ti m năng t ai phát tri n khu công nghi p và xây d ng ô th ; t p trung trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư. b) Ny m nh vi c chuy n d ch cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p - d ch v và nông nghi p ô th . Th c hi n t t v n an sinh xã h i trên a bàn huy n. c) Ch nh trang khu dân cư hi n h u góp ph n th c hi n t t n p s ng văn minh ô th . d) Th c hi n t t vi c phân lu ng giáo d c; nâng ch t công tác ph c p giáo d c b c trung h c. ) Ti p t c nâng ch t khu ph , p, gia ình văn hóa; xây d ng a bàn an toàn, m r ng nhóm t qu n; tăng cư ng công tác qu c phòng a phương, xây d ng th tr n an ninh nhân dân. e) Ny m nh công tác c i cách hành chính. Th c hi n t t công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí và th c hành ti t ki m. 2. Các ch tiêu ch y u: a) Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p t 126 t ng (tăng 22%), thương m i - d ch v t 3.237 t ng (tăng 25%), nông nghi p t 257 t ng (1,2%). b) V n u tư xây d ng cơ b n t ngu n ngân sách t p trung là 120 t ng, t ngu n v n phân c p huy n qu n lý là 65 t ng. Ph n u hoàn thành và bàn giao n n tái nh cư 16ha. c) Th c hi n hoàn thành quy ho ch chi ti t 1/2000 di n tích 193ha; ti p t c quy ho ch ch nh trang khu dân cư hi n h u t i th tr n Nhà Bè, xã Phư c L c, Phư c Ki n, Long Th i và Nhơn c. Ph n u m r ng và nh a hóa - bê tông hóa 7 tuy n ư ng. d) Ph n u thu ngân sách nhà nư c t 212,1 t ng. ) Gi v ng và nâng ch t k t qu ph c p giáo d c b c ti u h c, trung h c cơ s , trung h c ph thông; huy ng trên 95% tr 5 tu i vào m u giáo và 100% tr 6 tu i
  4. vào l p 1. Hi u su t ào t o b c ti u h c 98%, trung h c cơ s 87%, trung h c ph thông trên 60%. Xây d ng thêm 1 trư ng t chuNn qu c gia. e) D y ngh sơ c p cho 1.000 h c viên, duy trì s s ào t o ngh trung c p 200 h c viên/năm; gi i thi u vi c làm m i trên 1.800 lao ng. f) Ph n u ưa ra kh i chương trình 300 h nghèo theo tiêu chí m i c a thành ph (12 tri u ng/ngư i/năm); ưa 800 h nghèo vư t m c 8 tri u ng/ngư i/năm. g) Ph n u có 30% p - khu ph và t 60% - 70% gia ình t chuNn văn hóa; t l tăng dân s t nhiên t dư i 1,3%. h) Ki m ch và kéo gi m ph m pháp hình s , ph n u t l khám phá án chung t 60%, trong ó án nghiêm tr ng t 90%. Xây d ng phong trào t qu n v an ninh tr t t , có trên 70% p - khu ph , t nhân dân ho t ng khá, không còn t y u kém. i) Gi v ng k t qu kéo gi m tai n n giao thông trên c ba m t, xây d ng m i xã 1 tuy n ư ng ki u m u v an toàn giao thông; l p l i tr t t lòng, l ư ng 100% tuy n ư ng trên a bàn huy n. j) Hoàn thành 100% ch tiêu giao quân 2 c p, m b o v ch t lư ng chính tr . Xây d ng l c lư ng dân quân t 2,5% trên t ng s dân, l c lư ng t v t t 17 - 20% trên t ng s cán b , công ch c. III. NHI M V VÀ GI I PHÁP CHÍNH: 1. Nghiên c u chuy n i cơ c u s n xu t nông nghi p phù h p v i i u ki n c a huy n. Ny m nh phát tri n các mô hình s n xu t nông nghi p t i xã Nhơn c; khuy n cáo nông dân không tr ng lúa; phát tri n có chi u sâu các mô hình s n xu t ph i h p v i kinh doanh d ch v ph c v cho nhu c u ngh ngơi, gi i trí. 2. u tư m nh vào h t ng ph c v cho vi c phát tri n khu công nghi p và khu ô th c ng Hi p Phư c và các khu ông dân cư. 3. Hoàn thành các án quy ho ch chuyên ngành: giáo d c, văn hóa thông tin - th thao. Chú ý quy ho ch thoát nư c. Công b 100% các án quy ho ch ư c duy t. 4. Qu n lý t t v ti n , ch t lư ng công trình xây d ng; Ny m nh công tác giám sát c ng ng; x lý nghiêm các vi ph m phát sinh trong quá trình xây d ng công trình. Tăng cư ng nhân s , ho t ng c a Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng, Ban Qu n lý d án. 5. Phát tri n, nâng c p m ng lư i giao thông, k p th i duy tu, b o dư ng các tuy n giao thông b xu ng c p, hư h ng, không b hư h ng n ng. 6. Th c hi n t t công tác c p nh t, lưu tr , ch nh lý bi n ng t ai; ch nh s a k p th i sai sót trong gi y ch ng nh n cho ngư i dân. 7. Ki m tra x lý, ngăn ch n k p th i các trư ng h p xây d ng, san l p không phép, trái phép.
  5. 8. Tri n khai các gi i pháp phân lu ng h c sinh t t nghi p trung h c cơ s , th c hi n t t công tác tư v n hư ng nghi p cho thanh niên. Có gi i pháp h n ch h c sinh ngh , b h c. 9. T p trung ngu n l c h tr h nghèo vươn lên thoát nghèo b n v ng. 10. Ny m nh công tác tuyên truy n v an toàn giao thông, tăng cư ng ki m tra, x ph t nghiêm các trư ng h p vi ph m v an toàn giao thông. C ng c phong trào “Toàn dân b o v an ninh T qu c”, phát ng nhân dân nâng cao tinh th n c nh giác và b o v tài s n. 11. C i ti n quy trình gi i quy t h sơ, ki n ngh b các th t c rư m rà không c n thi t. Thư ng xuyên theo dõi thái ng x c a cán b , công ch c khi ti p xúc v i dân. IV. T CH C TH C HI N: H i ng nhân dân huy n giao cho y ban nhân dân huy n ch o, i u hành các phòng, ban, ơn v tr c thu c th c hi n Ngh quy t này t k t qu cao nh t. H i ng nhân dân giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân huy n giám sát, ôn c vi c th c hi n Ngh quy t. ngh y ban M t tr n T qu c huy n Nhà Bè và các thành viên, các t ch c xã h i tuyên truy n, ph bi n, ng viên các t ng l p nhân dân tích c c th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân huy n, ph n ánh k p th i các ki n ngh c a ngư i dân n các cơ quan có liên quan. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân huy n Nhà Bè, khóa IX thông qua t i kỳ h p l n 15, ngày 31 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Ph m Th Vi t
Đồng bộ tài khoản