Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2006 do Hội đồng nhân dân quận 2 ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 2 NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 05/2008/NQ-H ND Qu n 2, ngày 11 tháng 07 năm 2008 NGHN QUY T V PHÊ CHU N I U CH NH QUY T TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2006 H I NG NHÂN DÂN QU N 2 KHÓA III KỲ H P L N TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét T trình s 71/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v i u ch nh s li u quy t toán ngân sách năm 2006; Báo cáo th m tra s 16/BCTT- KTXH ngày 10 tháng 7 năm 2008 c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Phê chuNn i u ch nh quy t toán ngân sách năm 2006, n i dung như sau: - T ng thu ngân sách nhà nư c năm 2006: 147.233.106.876 ng. - T ng thu ngân sách a phương năm 2006: 149.159.388.928 ng. Trong ó: + Thu ngân sách qu n: 140.147.453.920 ng. + Thu ngân sách phư ng: 24.507.989.462 ng. (Ngân sách qu n b sung ngân sách phư ng: 15.496.054.454 ng) - T ng chi ngân sách a phương năm 2006: 147.005.454.128 ng. Trong ó: + Chi ngân sách qu n: 126.342.216.581 ng. + Chi ngân sách phư ng: 20.663.237.547 ng. - K t dư ngân sách: 17.649.989.254 ng.
  2. Trong ó: + K t dư ngân sách qu n: 13.805.237.339 ng. + K t dư ngân sách phư ng: 3.844.751.915 ng. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n và các cơ quan liên quan có trách nhi m t ch c th c hi n Ngh quy t này theo úng ch c năng nhi m v ư c giao. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa III, kỳ h p l n th 15 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Võ Th Ng c Sương
Đồng bộ tài khoản