Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
73
lượt xem
7
download

Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về một số giải pháp tăng cường công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do - H nh phúc -------------- S : 05/2009/NQ-H ND Hà N i, ngày 17 tháng 07 năm 2009 NGHN QUY T V M T S GI I PHÁP TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC DÂN S , K HO CH HÓA GIA ÌNH TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I N NĂM 2015 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII, KỲ H P TH 18 T ngày 14 n ngày 17 tháng 7 năm 2009 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H ND và UBND; Căn c Pháp l nh Dân s s 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003; Pháp l nh s a i i u 10 c a Pháp l nh Dân s s 08/2008/UBTVQH12 ngày 27/12/2008; Căn c Ngh nh s 104/2003/N -CP ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a Chính ph hư ng d n thi hành Pháp l nh dân s ; Xét T trình s 32/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 c a y ban Nhân dân Thành ph Hà N i kèm theo án v m t s gi i pháp tăng cư ng công tác dân s , k ho ch hóa gia ình trên a bàn Thành ph Hà N i n năm 2015, báo cáo th m tra c a Ban Văn hóa - Xã h i và ý ki n th o lu n c a các i bi u H ND Thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua án v m t s gi i pháp tăng cư ng công tác dân s , k ho ch hóa gia ình trên a bàn Thành ph Hà N i n năm 2015; T p trung vào m c tiêu và m t s gi i pháp cơ b n như sau: 1. M c tiêu t ng quát. T p trung m i n l c ph n u n năm 2015 t quy mô, cơ c u dân s h p lý. Th c hi n m i c p v ch ng ch sinh m t ho c hai con, duy trì m c sinh thay th m t cách b n v ng; nâng cao ch t lư ng dân s và m b o ngu n nhân l c có ch t lư ng cao áp ng yêu c u công nghi p hóa - hi n i hóa trên a bàn Th ô. 2. M t s ch tiêu. - Ph n u năm 2010: Quy mô dân s t kho ng 6,7 tri u ngư i. T l tăng dân s t nhiên m c 1,18 - 1,20%. Ph n u gi m t l sinh con th 3 tr lên m c 7%. S ph n có thai ư c ti p c n các ki n th c v sàng l c m t s b nh, d t t bNm sinh c a tr sơ sinh t ít nh t 30%. T l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng m c dư i 13,5%.
  2. - nh hư ng n năm 2015: Quy mô dân s kho ng 7,7 tri u ngư i; t l tăng dân s t nhiên n nh m c t 1,10 - 1,15%. T l sinh con th 3 tr lên m c 5%. Ph n u gi m d n m t cân b ng gi i tính khi sinh. S ph n có thai ư c ti p c n các ki n th c v sàng l c m t s b nh, d t t bNm sinh c a tr sơ sinh t ít nh t 90%. T l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng m c dư i 12,0%. 3. M t s gi i pháp ch y u 3.1. Tăng cư ng s lãnh o, ch o c a các c p chính quy n; nghiêm túc ki m i m, ánh giá th c tr ng công tác dân s , k ho ch hóa gia ình c a t ng a phương, ơn v ; ưa công tác dân s , k ho ch hóa gia ình là m t trong nh ng ch tiêu kinh t - xã h i ch y u trong k ho ch hàng năm, 5 năm và t ng giai o n c a a phương, là n i dung tr ng tâm trong chương trình ho t ng c a chính quy n, M t tr n T qu c và các ngành, oàn th , xem ây là m t tiêu chuNn ánh giá m c hoàn thành nhi m v c a a phương, ơn v . Các c p chính quy n, các ngành, oàn th có trách nhi m u tư các ngu n l c cho công tác dân s , k ho ch hóa gia ình theo quy nh c a Thành ph . 3.2. Tăng cư ng và i m i công tác tuyên truy n, giáo d c, ph bi n pháp lu t, chính sách v dân s theo hư ng tích c c và hi u qu ; c bi t tuyên truy n nh ng s a i trong i u 10 c a Pháp l nh Dân s ; ki n th c v b o v , chăm sóc s c kh e gia ình, s c kh e sinh s n - k ho ch hóa gia ình; gi m tình tr ng n o, phá thai trư c hôn nhân. Tuyên truy n phòng ng a và h n ch các phương pháp l a ch n gi i tính thai nhi, v n ng ki m tra s c kh e c a các c p v ch ng trư c khi k t hôn. c bi t chú tr ng tuyên truy n giáo d c, v n ng ngư i dân ch p hành nghiêm chính sách dân s , k ho ch hóa gia ình nh t là nh ng nơi ông dân, t l sinh cao, t l sinh con th ba tr lên cao và có t s gi i tính khi sinh m c b t h p lý… Tăng cư ng ph i h p gi a các c p, các ngành, các t ch c chính tr xã h i và c ng ng dân cư làm t t công tác tuyên truy n v n ng. 3.3. Xây d ng Quy nh v th c hi n chính sách dân s Hà N i nh m gi m t l sinh con th 3 tr lên, nâng cao ch t lư ng dân s ; ưa k t qu th c hi n các m c tiêu dân s , k ho ch hóa gia ình là m t trong nh ng tiêu chí ánh giá thi ua khen thư ng. Trong quá trình t ch c th c hi n, c n bi u dương, khen thư ng k p th i các t p th , cá nhân th c hi n t t chính sách dân s , k ho ch hóa gia ình, ng th i x lý nghiêm nh ng t ch c, cá nhân vi ph m chính sách dân s , k ho ch hóa gia ình theo quy nh. 3.4. Nâng cao ch t lư ng phong trào toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư coi ây là m t gi i pháp có ý nghĩa quan tr ng th c hi n v n ng, xây d ng mô hình “xã, phư ng, c m dân cư không có ngư i sinh con th ba tr lên”. Ti p t c ưa n i dung th c hi n công tác dân s , k ho ch hóa gia ình vào hương ư c, quy ư c c a c ng ng. 3.5. Nâng cao ch t lư ng dân s Th ô: Tri n khai m nh và ng b các ho t ng nâng cao ch t lư ng giáo d c, chăm sóc s c kh e cho tr em, phòng ch ng suy dinh dư ng, tình tr ng béo phì; h n ch , phát hi n s m và i u tr k p th i d t t bNm sinh th i kỳ bào thai và sơ sinh; phát hi n và i u tr , ph c h i ch c năng cho tr em khuy t t t t i c ng ng; chú tr ng chăm sóc s c kh e cho ngư i cao tu i. Xây d ng tri n khai th c hi n án t ng th nâng cao ch t lư ng dân s Th ô.
  3. 3.6. Ngu n l c và chính sách: C ng c , ki n toàn, n nh t ch c b máy; nâng cao năng l c, hi u qu ho t ng và các ch chính sách i v i i ngũ cán b làm công tác dân s , k ho ch hóa gia ình các c p, c bi t là m ng lư i c ng tác viên dân s . - Tăng thêm 67 biên ch cho các Trung tâm Dân s , k ho ch hóa gia ình qu n, huy n ( m b o nh m c 7 biên ch cho Trung tâm Dân s , k ho ch hóa gia ình qu n, 9 biên ch cho Trung tâm Dân s , k ho ch hóa gia ình huy n, th xã); b trí 577 biên ch là viên ch c lo i B làm công tác dân s , k ho ch hóa gia ình t i xã, phư ng, th tr n m b o m i xã, phư ng, th tr n có m t cán b làm chuyên trách công tác dân s , k ho ch hóa gia ình thu c Trung tâm Dân s qu n, huy n, th xã qu n lý. + Tăng m c thù lao c ng tác viên dân s thôn, t dân ph h s 0,35 (so v i lương t i thi u) i v i các xã mi n núi; h s 0,25 (so v i lương t i thi u) các phư ng và xã còn l i. - u tư cơ s v t ch t và trang thi t b cho Trung tâm Dân s , k ho ch hóa gia ình qu n, huy n, Ban Dân s xã, phư ng m b o i u ki n th c hi n các ho t ng s nghi p v dân s , k ho ch hóa gia ình. - m b o nh m c u tư ngân sách cho công tác dân s , k ho ch hóa gia ình t năm 2010 n năm 2015 t i thi u là 5.000 /1 ngư i dân/1 năm, trong ó c p thành ph 40% (2.000 /1 ngư i dân/1 năm), c p qu n, huy n: 60% (3.000 /1 ngư i dân/1 năm). i u 2. Giao y ban Nhân dân thành ph tri n khai th c hi n Ngh quy t này; Thư ng tr c H i ng Nhân dân Thành ph , các Ban và i bi u H i ng Nhân dân các c p có trách nhi m giám sát vi c th c hi n Ngh quy t . Ngh quy t này ã ư c H i ng Nhân dân Thành ph khóa XIII kỳ h p th 18 thông qua và có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày thông qua./. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i; - Chính ph ; - Ban công tác i bi u UBTVQH; -VPQH, VPCP; UB các v n xã h i Qu c h i; - B Y t ,Tài chính, KH& T; Ngô Th Doãn Thanh - oàn i bi u Qu c h i TPHN; - TT Thành y, H ND ,UBND ,UBMTTQ TP; - Các Ban ng TU; VP Thành y; - VP BQH&H ND, VP UBND Thành ph ; - Các v i bi u H ND TP; - Các s , ngành, oàn th Thành ph ; - TT H ND, UBND các qu n, huy n; - Các báo c a Hà N i; - Lưu VP H ND Thành ph ./.
Đồng bộ tài khoản