Nghị quyết số 06/2002/NQ-CP

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 06/2002/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 06/2002/nq-cp', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2002/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2002/NQ-CP Hà N i, ngày 26 tháng 4 năm 2002 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 06/2002/NQ-CP NGÀY 26 THÁNG 4 NĂM 2002 V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 4 NĂM 2002 Trong ngày 24 và sáng ngày 25 tháng 4 năm 2002, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 4, bàn và quy t ngh nh ng v n sau: 1. B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình Chính ph D th o Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t H i ngh l n th 5 Ban Ch p hành Trung ương ng (khoá IX) v Ny nhanh công nghi p hoá, hi n i hóa nông nghi p, nông thôn th i kỳ 2001- 2010. Chính ph xác nh, Ny nhanh công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn là nh m m c tiêu xây d ng n n nông nghi p s n xu t hàng hoá l n, hi u qu và b n v ng; có năng su t, ch t lư ng và s c c nh tranh cao trên cơ s ng d ng ti n b khoa h c k thu t; áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu; xây d ng nông thôn ngày càng giàu p, dân ch , công b ng và văn minh, có cơ c u kinh t h p lý, quan h s n xu t phù h p, k t c u h t ng ngày càng hi n i. Th c hi n Ngh quy t H i ngh Trung ương ng không ch là trách nhi m c a Chính ph mà còn là trách nhi m c a t ng B , ngành, a phương... Vì v y, các B , ngành và a phương c n khNn trương quán tri t Ngh quy t c a Trung ương, xây d ng Chương trình hành ng c a mình và ch o th c hi n. Chương trình hành ng c a Chính ph ch t p trung vào các n i dung l n, quan tr ng nh t thu c thNm quy n c a Chính ph , Th tư ng Chính ph . Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh danh m c các án c th , l y thêm ý ki n các B , cơ quan liên quan, trình Th tư ng Chính ph xem xét, ban hành Chương trình hành ng này trong tháng 5 năm 2002. 2. Chính ph nghe B trư ng B Thương m i báo cáo v m t s chính sách, bi n pháp khuy n khích xu t khNu năm 2002. Quý I năm 2002, bên c nh nh ng thu n l i, tình hình xu t khNu ang g p nh ng khó khăn l n. Kinh t th gi i và khu v c h i ph c ch m, môi trư ng c nh tranh gay g t, giá nhi u s n phNm xu t khNu v n th p, th i ti t di n bi n ph c t p, h n hán nghiêm tr ng ã h n ch nt c tăng trư ng xu t khNu c a nư c ta. Kim ng ch xu t khNu gi m, m t s m t hàng ch l c gi m so v i cùng kỳ năm trư c.
  2. Trư c tình hình trên, Chính ph yêu c u các B Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Thu s n, các doanh nghi p, hi p h i ph i ph i h p ch t ch v i các a phương, rà soát l i tình hình s n xu t và xu t khNu t ng m t hàng, th c hi n m nh m , khNn trương hơn n a các Chương trình s n xu t các s n phNm xu t khNu ch y u ã ư c Chính ph thông qua; nghiên c u xu t các gi i pháp b o m ch t lư ng, ph n u h giá thành, nâng cao kh năng c nh tranh c a s n phNm, tăng nhanh kim ng ch xu t khNu. Ngoài các gi i pháp Ny m nh và nâng cao hi u qu xu t khNu ã ban hành, Chính ph ti p t c h tr , Ny m nh tiêu th nông s n và nâng cao thu nh p cho nông dân; khuy n khích thư ng theo kim ng ch xu t khNu, Ny m nh th c hi n vi c doanh nghi p ký h p ng v i nông dân v tiêu th s n phNm, quan tâm giúp h tr u vào cho nông dân; Ny m nh vi c tìm ki m và m r ng th trư ng, nâng cao vai trò c a các t ch c xúc ti n thương m i; k p th i b i dư ng ki n th c v lu t pháp và thương m i qu c t cho các doanh nghi p; Ny m nh c i cách th t c hành chính, xoá b nh ng rào c n b t h p lý ang c n tr xu t khNu, ph n u nâng cao t c tăng trư ng xu t khNu. 3. Trư c nh ng di n bi n b t thư ng c a th trư ng nhà t th i gian qua, Chính ph ã nghe B trư ng B Xây d ng báo cáo v m t s gi i pháp c p bách nh m bình n giá c th trư ng nhà, t. Do nhi u nguyên nhân, trong ó có nguyên nhân công tác qu n lý nhà nư c còn thi u ch t ch , th i gian g n ây, giá c th trư ng nhà, t tăng t bi n nhi u a phương, nh t là th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh, ang tác ng r t x u n i s ng kinh t - xã h i, gây thi t h i l n cho ngân sách nhà nư c, nh hư ng x u n ch trương khuy n khích và thu hút u tư, phá v quy ho ch, gây khó khăn trong vi c n bù gi i phóng m t b ng c a các d án. Ngư i lao ng có nhu c u th c s v nơi b thi t h i v kinh t và càng thêm khó khăn trong vi c t o l p ch c a mình. Th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph , U ban nhân dân thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh ã có ch th c th và ang ch o th c hi n nh m n nh th trư ng nhà, t, l p l i tr t t k cương, tăng cư ng hi u l c qu n lý t ai, ư c nhân dân ng tình ng h . Chính ph giao các B , ngành liên quan theo dõi, ôn c hai thành ph trong vi c th c hi n ch trương trên, t ng h p tình hình, rút kinh nghi m tri n khai th c hi n trên c nư c. Chính ph yêu c u Ch t ch UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ti n hành ngay vi c ki m tra tình hình qu n lý và s d ng t ai trên a bàn; x lý theo thNm quy n nh ng trư ng h p vi ph m quy ho ch, s d ng t ai không úng m c ích ho c không s d ng, mua bán chuy n như ng nhà, t trái pháp lu t; ch m d t và x lý ngay hi n tư ng chính quy n cơ s xác nh n chuy n như ng nhà, t trái pháp lu t. Giao B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , tham kh o nh ng k t qu x lý c a th ô Hà N i và thành ph H Chí Minh, nghiên c u, xu t hoàn ch nh các gi i pháp, xây d ng thành các chính sách c v trư c m t và lâu dài. 4. Chính ph ã nghe Báo cáo tình hình th c hi n k ho ch tháng 4 và 4 tháng u năm 2002, m t s v n c n t p trung ch o th i gian t i do B trư ng B K
  3. ho ch và u tư trình; Báo cáo công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo quý I năm 2002 do T ng Thanh tra Nhà nư c trình. Tình hình kinh t - xã h i tháng 4 và 4 tháng qua t ư c nh ng nét ti n b , duy trì ư c kh năng phát tri n: s n xu t công nghi p và d ch v ti p t c tăng trư ng; gi i ngân v n u tư xây d ng cơ b n t khá; thu ngân sách tăng, ho t ng ti n t có ti n b ; giá c th trư ng n nh; các ho t ng văn hoá - xã h i ti p t c có bư c phát tri n. Tuy nhiên, khó khăn gay g t nh t là tình tr ng h n hán nghiêm tr ng các t nh Tây Nguyên, Nam Trung B và Nam B ; tôm ch t hàng lo t các t nh ng b ng sông C u Long cùng v i nh ng v cháy r ng l n t i vư n qu c gia U Minh Thư ng, U Minh H ã gây nh ng thi t h i r t l n; kim ng ch xu t khNu gi m m nh. Nhi m v c a nh ng tháng còn l i c a năm 2002 là h t s c n ng n , òi h i Chính ph và các B , ngành và a phương ph i có s chuy n bi n m nh m , quy t li t hơn n a trong ch o i u hành, n l c ph n u th c hi n th t t t các nhóm gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i ã ư c ra. Các ngành ch c năng c n ph i h p ch t ch v i các a phương t p trung ngăn ch n có hi u qu n n buôn l u; sâu sát cơ s , chăm lo i s ng nhân dân, nh t là các vùng ang b thiên tai và vùng ng bào dân t c ít ngư i. Nhi m v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i t cáo quý I ư c Chính ph t p trung ch o tích c c, kiên quy t và có hi u qu hơn. Tình hình khi u n i vư t c p có gi m, m t s v vi c t n ng kéo dài ã ư c gi i quy t d t i m, góp ph n n nh tình hình kinh t - xã h i. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các c p c n t p trung ch o, ti p t c th c hi n t t Ch th s 09/NQ-TW c a Ban Bí thư Trung ương ng (khoá IX) v m t s v n c p bách c n th c hi n trong vi c gi i quy t khi u n i t cáo hi n nay. T p trung xem xét, k t lu n, gi i quy t các v khi u ki n ông ngư i, ph c t p trư c ngày b u c i bi u Qu c h i (19/5/2002) và các v vi c khác có liên quan n b u c , b o m cho cu c b u c i bi u Qu c h i khoá XI thành công t t p, t o ni m ph n kh i, tin tư ng trong nhân dân. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản