Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
46
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả phân loại đơn vị hành chính cấp phường do Hội đồng nhân dân Quận 1 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 1 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 06/2006/NQ-H ND Qu n 1, ngày 10 tháng 10 năm 2006 NGHN QUY T CÔNG NH N K T QU PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH C P PHƯ NG H I NG NHÂN DÂN QU N 1 KHÓA IX - KỲ H P TH 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 159/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính xã, phư ng, th tr n; Sau khi xem xét T trình s 1867/TTr-UBND ngày 27 tháng 09 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 1 v vi c thông qua k t qu phân lo i ơn v hành chính 10 phư ng, báo cáo th m tra s 02/BC-KTXH ngày 03 tháng 10 năm 2006 c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n 1, QUY T NGHN: i u 1. Ch p thu n thông qua n i dung T trình s 1867/TTr-UBND ngày 27 tháng 09 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 1 công nh n k t qu 10/10 Phư ng là ơn v hành chính lo i 1. i u 2. Giao y ban nhân dân qu n 1 trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 1 Khóa IX kỳ h p th 8 thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2006./. CH TNCH Lê Bá C n
Đồng bộ tài khoản