Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân quận 1 năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 1 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 1 c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 06/2007/NQ-H ND Qu n 1, ngày 20 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT C A H I NG NHÂN DÂN QU N 1 NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 1 KHÓA IX, KỲ H P TH 11 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Xét T trình s 54/TTr-H ND ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 1 v d ki n chương trình ho t ng giám sát H i ng nhân dân qu n 1 năm 2008 và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân qu n 1, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n 1 nh t trí thông qua T trình s 54/TTr-H ND ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 1 v chương trình ho t ng giám sát c a H i ng nhân dân qu n 1. i u 2. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n 1 giám sát các n i dung sau: 1. Giám sát t i y ban nhân dân qu n v vi c th c hi n Quy t nh 93/2007/Q -TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v ban hành Quy ch th c hi n cơ ch m t c a, cơ ch m t c a liên thông t i cơ quan hành chính nhà nư c a phương; 2. Công tác n bù gi i t a trên a bàn; 3. Công tác x lý vi ph m hành chính; 4. Quy trình u tư các d án có v n ngoài ngân sách; 5. Ho t ng thu phí u xe và thu phí ch trên a bàn. i u 3. Giao hai Ban c a H i ng nhân dân giám sát các n i dung sau: 1. Ti n và ch t lư ng thi công m t s d án s d ng v n ngân sách; 2. K t qu th c hi n Chương trình 3 gi m c a qu n và các phư ng; 3. Công tác tuyên truy n, ph bi n giáo d c pháp lu t và Quy ch th c hi n dân ch cơ s t i m t s ơn v c a qu n và phư ng; 4. Công tác qu n lý và i u hành c a y ban nhân dân qu n, phư ng trên lĩnh v c văn hóa, th d c th thao, y t ; 5. Giám sát và thNm tra báo cáo ho t ng c a cơ quan tư pháp;
  2. 6. Công tác ti p dân và gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo t i m t s ơn v ; 7. Ch t lư ng ho t ng c a khu ph văn hóa, phư ng văn hóa, công s văn minh s ch p an toàn, ơn v văn hóa, ch văn minh thương nghi p; 8. Công tác tuy n sinh năm h c 2008 - 2009, hi u qu ho t ng c a các trư ng công l p t ch tài chính. i u 4. Căn c nhi m v , quy n h n theo quy nh pháp lu t Thư ng tr c H i ng nhân dân và hai Ban c a H i ng nhân dân ch ng xây d ng k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n chương trình giám sát và báo cáo k t qu v i H i ng nhân dân. Giao Thư ng tr c H i ng nhân dân i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 1 khóa IX, kỳ h p th 11 thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2007./. CH TNCH Lê Bá C n
Đồng bộ tài khoản