Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
48
lượt xem
4
download

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND về việc thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2007 và phê duyệt dự toán thu - chi và phân bổ ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N TH C c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 06/2007/NQ-H ND Th c, ngày 21 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V VI C THÔNG QUA BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU - CHI NGÂN SÁCH NĂM 2007 VÀ PHÊ DUY T D TOÁN THU - CHI VÀ PHÂN B NGÂN SÁCH NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N TH C KHÓA III, KỲ H P L N TH 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét, Báo cáo s 269/BC-UBND-TCKH ngày 18 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n tình hình thu - chi ngân sách năm 2007, báo cáo d toán tình hình thu - chi ngân sách năm 2008, báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân trong kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. Thông qua báo cáo tình hình thu - chi ngân sách qu n năm 2007 như sau: 1. T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn: Thu ngân sách nhà nư c ư c t 395.180 tri u ng, t 131% ch tiêu Ngh quy t H i ng nhân dân u năm và tăng 31% so v i cùng kỳ, t 131% ch tiêu pháp l nh thành ph giao. Trong ó phân ch tiêu c th như sau: - Thu ngân sách qu n ư c t 276.556 tri u ng t 195% d toán thành ph giao u năm, và t 122% d toán i u ch nh (k c ghi thu là: 11.994 tri u ng). - Thu ngân sách phư ng 53.360 tri u ng. 2. V chi: Ư c t ng chi ngân sách qu n năm 2007 là 256.671 tri u ng, t 113% d toán thành ph giao; n u tr ph n chi vi n phí, h c phí 11.994 tri u ng thì chi ngân sách qu n ch t 108% d toán i u ch nh thành ph giao. i u 2. Phê duy t d toán thu - chi và phân b ngân sách năm 2008 như sau: 1. V thu: - Thu ngân sách nhà nư c theo ch tiêu pháp l nh là: 396.000 tri u ng và ch tiêu ph n u là 415.000 tri u ng (không k ph n thu ph t ATGT, ph n ghi thu, ghi chi các kho n thu c a C c Thu thành ph ) b ng 131% so v i d toán thu ngân sách pháp l nh năm 2007 và b ng 100% so v i th c hi n thu năm 2007. - Thu ngân sách qu n cho cân i chi thư ng xuyên là 157.787 tri u ng.
  2. - Thu ngân sách phư ng theo d toán thành ph giao là 26.460 tri u ng. 2. V chi: D toán chi thư ng xuyên ngân sách qu n là: 157.787 tri u ng (chưa tính chi u tư xây d ng cơ b n do thành ph phân c p) b ng 120% d toán chi thư ng xuyên năm 2007, tuy nhiên ch b ng 99% so v i th c hi n chi thư ng xuyên năm 2007. Chi ngân sách qu n ư c b trí vào nh ng n i dung: + Chi s nghi p kinh t : 12.874 tri u ng b ng 100% d toán chi năm 2007. + Chi s nghi p giáo d c ào t o: 71.048 tri u ng b ng 118% d toán chi năm 2007, trong ó giáo d c ph thông 69.446 tri u ng, b ng 111% d toán năm 2007. + Chi s nghi p y t : 15.849 tri u ng b ng 156% d toán chi năm 2007. Trong ó, ho t ng chương trình m c tiêu v dân s - gia ình - tr em là 680 tri u ng. + Chi văn hóa ngh thu t: 1.882 tri u ng b ng 100% d toán chi năm 2007. + Chi s nghi p th d c th thao: 1.100 tri u ng b ng 100% d toán chi năm 2007. + Chi qu n lý nhà nư c: 9.310 tri u ng, theo m c khoán chi 44 tri u ng/biên ch /năm. Trong ó: -H i ng nhân dân: 170 tri u ng b ng 100% d toán chi năm 2007. - Qu n lý nhà nư c: 9.140 tri u ng bao g m kinh phí khoán chi qu n lý hành chính là 8.140 tri u ng, s còn l i là ho t ng chung và mua s m trang thi t b . + Chi oàn th : 2.271 tri u ng, b ng 100% d toán chi năm 2007. + Chi h tr kh i n i chính 307 tri u ng theo chính sách h tr c a thành ph . + Chi an ninh qu c phòng: 2.000 tri u ng b ng 100% so v i d toán 2007 (trong ó, Công an 1.200 tri u ng, Quân s 800 tri u ng). + Chi b sung cân i thư ng xuyên ngân sách phư ng: 17.847 tri u ng b ng 100% d toán chi năm 2007. + Chi qu khen thư ng: tính 0,5% trên t ng chi thư ng xuyên: 593 tri u ng (không k chi s nghi p kinh t ). + Chi khác (1,5% chi thư ng xuyên): 1.980 tri u ng. + Chi b sung u tư: 4.385 tri u ng. + Chi b sung ngu n tăng lương: 4.385 tri u ng. + D b phí (5% t ng chi): 7.820 tri u ng. 3. H i ng nhân dân th ng nh t cho phép chi t d b phí trên cho các lĩnh v c, ngành như sau: • H tr ho t ng phí là 50.000 /t trư ng/tháng, v i m c 505 tri u ng/năm.
  3. • Chi h tr cho ho t ng kh i ng và Qu n y, t ng c ng 1 t ng, trong ó 6 tháng u năm cân i h tr 500 tri u ng (trong quá trình th c hi n thu ngân sách s có trình H i ng nhân dân qu n xem xét m c b sung thêm trong 6 tháng cu i năm). • Ti p t c b sung d toán 2008 cho các ơn v (th c hi n cơ ch t ch tài chính theo Ngh nh s 43/2006/N -CP): Trung tâm Văn hóa 250 tri u ng, Nhà Thi u nhi 200 tri u ng, Trung tâm Th d c Th thao 200 tri u ng, Trư ng Trung c p ngh 478 tri u ng. • Chuy n d phòng phí c a qu n cho 12 phư ng: 360 tri u ng (tương ng 30 tri u ng/phư ng). • D b phí còn l i là 4.827 tri u ng. Trong quá trình i u hành ngân sách, y ban nhân dân qu n s báo cáo trình Thư ng tr c H i ng nhân dân vi c s d ng c th cho các m c tiêu, ch o c a thành ph và Qu n y - H i ng nhân dân qu n. + V tr c p cho cán b , công nhân viên c p qu n và phư ng t i thi u là 250.000 ng/1 ngư i d p T t Nguyên án, t d toán t ng ơn v ã giao (không k ph n tr c p T t theo ch o c a thành ph n u có). 4. V chi thư ng xuyên ngân sách 12 phư ng: + T ng chi thư ng xuyên ngân sách phư ng theo m c giao c a thành ph là 26.240 tri u ng. Ngoài ra s ư c b sung các ngu n kinh phí theo Ngh quy t H i ng nhân dân qu n như tăng thêm tr c p T dân ph , các kho n chi T Tr t t ô th và d b phí chuy n t ngân sách qu n cho ngân sách phư ng, kho n thu - chi l phí ch và l phí hành chính. Do ó, t ng chi ngân sách phư ng là 29.803 tri u ng. + V t ng s tr c p t ngân sách qu n cho 12 phư ng là 19.362 tri u ng (trong ó có chuy n kinh phí T Tr t t ô th là 650 tri u ng cho ngân sách phư ng chi, tr c p thêm T dân ph 505 tri u ng (n u có) và b sung d phòng phí cho 12 phư ng: 360 tri u ng). i u 3. Căn c Ngh quy t H i ng nhân dân qu n, y ban nhân dân qu n ti n hành giao d toán thu - chi ngân sách năm 2008 cho t ng phòng, ban, ơn v và các phư ng; ng th i có trách nhi m i u hành qu n lý, ki m tra th c hi n ngân sách, th c hi n công khai d toán, th c hành ti t ki m ch ng lãng phí theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n Th c khóa III kỳ h p l n th 12 thông qua./. CH TNCH Trương Văn Th ng
Đồng bộ tài khoản