Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
41
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 3 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 3 NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 06/2008/NQ-H ND Qu n 3, ngày 17 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V I U CH NH D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 3 KHÓA IX, KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c T trình s 23/TTr-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 3 v ngh phê duy t i u ch nh d toán thu, chi ngân sách năm 2008 c a qu n; báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n 3 và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n t i kỳ h p, QUY T NGHN: i u 1. i u ch nh d toán thu cân i ngân sách qu n 3 năm 2008 t 211,199 t ng (theo Ngh quy t s 11/2007/NQ-H ND ngày 14 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 3) thành 423,390 t ng, g m: - Thu t các kho n thu ngân sách nhà nư c ư c phân chia theo t l % và hư ng 100% cho qu n 3: 211,199 t ng. - Thu k t dư năm 2007 chuy n sang năm 2008 là 193,556 t ng (trong ó k t dư t i qu n là 166,727 t ng, k t dư t i 14 phư ng là 26,829 t ng). - Thu chuy n ngu n t năm 2007 sang năm 2008 là 5,293 t ng các ơn v th c hi n cơ ch t ch có kinh phí ho t ng và các ch u tư t ch c quy t toán các công trình xây d ng (Ngân sách qu n: 4,742 t ng, ngân sách phư ng: 0,551 t ng). - Thu s b sung t ngân sách thành ph chi u tư và công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m là 10,172 t ng. - Thu t ngu n do S Y t thành ph c p mua s m trang thi t b y t là 2,770 t ng. - Ghi thu qua ngân sách các kho n phí, l phí (công ch ng, h t ch, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà ) là 0,400 t ng.
  2. i u 2. i u ch nh phân b d toán chi ngân sách các ho t ng phát sinh th c t t i các ơn v năm 2008 là 286,800 t ng theo chi ti t sau: ơn v tính: tri u ng Theo Ngh quy t i u ch nh l i như N i dung chi s 11/2007/NQ- sau: H ND qu n 3 T ng chi ngân sách 211.199 286.800 Trong ó: 1. Chi u tư 30.542 - Ngu n thành ph phân c p cho qu n qu n lý 10.000 - Ngu n vư t thu 5.200 - Ngu n k t dư ngân sách 13.800 - Chi chuy n ngu n năm trư c sang 1.542 2. Chi s nghi p kinh t trong ó: 22.683 26.908 - S nghi p ki n thi t th chính 21.073 25.298 - S nghi p giao thông 1.500 1.500 - S nghi p kinh t khác 110 110 3. Chi s nghi p giáo d c 65.443 70.113 4. Chi s nghi p ào t o 3.895 3.895 5. Chi s nghi p y t 9.110 12.965 6. Chi s nghi p văn hóa 1.200 1.200 7. Chi s nghi p TDTT 1.300 1.300 8. Chi s nghi p xã h i 10.348 12.595 9. Chi qu n lý nhà nư c 11.900 15.650 10. Chi kh i oàn th 3.070 4.795 11. Chi QPAN và TTATXH 2.000 3.000 12. Chi khác 4.460 6.460 13. Chi ngân sách phư ng 31.697 37.390 14. D phòng phí 4.850 4.850 15. Ngu n th c hi n c i cách ti n lương ch phân 31.200 44.200 b
  3. 16. Ngu n tăng thu chưa phân b 8.143 10.937 i u 3. Giao cho: - y ban nhân dân qu n 3 t ch c th c hi n Ngh quy t. - Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân, các T i bi u và i bi u H i ng nhân dân qu n giám sát th c hi n Ngh quy t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 3 khóa IX kỳ h p l n th 15 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2008./. CH TNCH Thân Th Thư
Đồng bộ tài khoản