Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
51
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 11 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 11 NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 06/2008/NQ-H ND Qu n 11, ngày 11 tháng 7 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 11 KHÓA IX, KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t kỳ h p th 13 (s 08/2007/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2007) c a H i ng nhân dân qu n khóa IX v nhi m v kinh t - xã h i năm 2008; Xét n i dung báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n, các báo cáo c a y ban nhân dân qu n, báo cáo c a các cơ quan Tư pháp, báo cáo th m nh c a hai Ban H i ng nhân dân (Ban Kinh t - Xã h i và Ban Pháp ch ), phát bi u c a Ch t ch y ban M t tr n T qu c qu n v tham gia xây d ng chính quy n và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí báo cáo c a y ban nhân dân qu n và báo cáo c a các cơ quan h u quan v ánh giá tình hình th c hi n nhi m v 6 tháng u năm 2008 và phương hư ng nhi m v , các ch tiêu, gi i pháp ch y u th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s n i dung sau ây: I. ÁNH GIÁ K T QU TH C HI N NGHN QUY T H I NG NHÂN DÂN QU N 6 THÁNG U NĂM 2008: Trong 6 tháng u năm 2008, m c dù có s bi n ng giá s t thép xây d ng, giá vàng và giá m t s m t hàng thi t y u; nh hư ng c a tái phát d ch cúm gia c m, nhưng tình hình kinh t - xã h i trên a bàn qu n v n ti p t c phát tri n, n nh và có chuy n bi n tích c c trên các lĩnh v c, h u h t các nhi m v ch tiêu Ngh quy t H i ng nhân dân qu n ra u t k t qu khá, c th như sau: - Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng 8,8% so cùng kỳ. Doanh thu thương m i - d ch v tăng 28,15%. T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn t 69% d toán năm (113/165,453 t ng) tăng 29% so cùng kỳ (113/88 t ng). -V u tư xây d ng cơ b n: ã hoàn thành ưa vào s d ng Trư ng M m non 8; ti p t c thi công các công trình: khu A - chung cư Phú Th , Trư ng Ti u h c Hưng Vi t,
  2. Trư ng THPT Lương Th Vinh (Tr n Quang Kh i); i m sinh ho t văn hóa phư ng 14, công viên sau tr s y ban nhân dân qu n; trình duy t thi t k cơ s và l p d án Trư ng Lê Anh Xuân, trình duy t d án Trư ng Âu Cơ, trình duy t h sơ m i th u thi t b khu A - chung cư Phú Th , t ch c u th u thi t b Trư ng THPT Lương Th Vinh, Trư ng Ti u h c Hưng Vi t. i u ch nh d án trình duy t h sơ m i th u xây l p công trình Trư ng M m non 2; i u ch nh d toán t ch c u th u l i công trình tr s y ban nhân dân phư ng 3, Phư ng i 1, Phư ng i 4. - V công tác quy ho ch: ã hoàn t t trình các S - ngành thành ph danh m c các công trình, d án s d ng t giai o n 2006 - 2010 và quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n 2020; hoàn thi n nhi m v quy ho ch chung t l 1/5000 c a qu n và i u ch nh quy ho ch chi ti t t l 1/2000 các c m phư ng; ã phê duy t quy ho ch m ng lư i trư ng l p n năm 2020 và ban hành quy t nh i u ch nh, b sung quy ho ch h m gi i c a 16 phư ng v i 185 h m ư c i u ch nh. - V lĩnh v c xã h i ti p t c có chuy n bi n tích c c: 100% h c sinh hoàn thành b c ti u h c (3.699/3.699 em) tăng 0,2% so năm h c trư c, 100% t t nghi p trung h c cơ s (3.410/3410 em). Công tác gi i quy t vi c làm, chăm lo i s ng cho gia ình chính sách và nhân dân lao ng nghèo, các phong trào văn hóa, th d c th thao ư c th c hi n t t. Tri n khai k ho ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” bư c u ã có k t qu chuy n bi n tích c c. Tình hình an ninh chính tr và tr t t xã h i ti p t c ư c gi v ng, n nh. Công tác t ch c b máy, c i cách hành chính, th c hi n ti t ki m, ch ng lãng phí ư c t p trung tri n khai. Tuy nhiên cũng còn m t s t n t i c n kh c ph c trong th i gian t i: Ti n thNm nh b n v ph c v cho công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t và c p phép xây d ng còn ch m. Tình hình tr t t ô th , v sinh môi trư ng, rác th i v n chưa ư c th c hi n t t. Các t n n xã h i v n còn di n bi n ph c t p. II. NHI M V VÀ CÁC GI I PHÁP PHÁT TRI N KINH T XÃ H I 6 THÁNG CU I NĂM 2008: 1. y ban nhân dân c n t p trung ch o các công tác tr ng tâm, tr ng i m nh m m b o hoàn thành t t các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008 mà Ngh quy t kỳ h p l n th 13 c a H i ng nhân dân qu n khóa IX ã xác nh. 2. Duy trì t c tăng trư ng và Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng gia tăng t tr ng thương m i - d ch v . T ch c tri n khai th c hi n quy ho ch phát tri n thương m i d ch v - s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p n năm 2010, t m nhìn n 2015. Tăng cư ng công tác ki m tra sau ăng ký kinh doanh, Ny m nh th c hi n công tác ch ng buôn l u và gian l n thương m i, ch ng làm hàng gian, hàng gi . Ph n u m b o giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng 7% tr lên và doanh thu thương m i - d ch v tăng 25% tr lên so v i th c hi n năm 2007. 3. Tăng cư ng công tác qu n lý, ki m tra kê khai thu c a các doanh nghi p theo Lu t Qu n lý thu ; tích c c thu h i n ng; tri n khai th c hi n c i cách, hi n i hóa công tác qu n lý thu …, m b o hoàn thành d toán thu ngân sách nhà nư c năm 2008 là 414 t ng.
  3. 4. T ch c tri n khai có hi u qu chương trình phát tri n và qu n lý ô th , trong ó t p trung Ny nhanh ti n th c hi n các công trình tr ng i m. Hoàn t t i u ch nh quy ho ch chi ti t 1/2000, quy ho ch h m gi i; m b o hoàn t t các d án s a ch a trư ng l p nh m ph c v năm h c m i; t p trung th c hi n các công trình xây d ng, s a ch a tr s , cơ quan và các tuy n h m theo k ho ch. Ti p t c th c hi n công tác c p gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t , công tác c p gi y phép xây d ng m b o úng th i h n quy nh. Ny m nh ho t ng ki m tra qu n lý xây d ng c a Thanh tra Xây d ng qu n và 16 phư ng, m b o không x y ra tình tr ng xây d ng không phép, h n ch th p nh t vi c xây d ng sai phép. 5. Ti p t c Ny nhanh ti n ph c p giáo d c, ti n hành rà soát chuNn b ch t ch các h sơ th t c ph c v cho vi c ki m tra công nh n hoàn thành ph c p giáo d c b c trung h c vào cu i năm 2008. ChuNn b t t các i u ki n v cơ s v t ch t ph c v năm h c m i; th c hi n t t công tác tuy n sinh, v n ng h c sinh ra l p úng tu i, h n ch t i a tình tr ng h c sinh ngh , b h c. 6. T ch c t t các ho t ng n ơn áp nghĩa, chăm lo cho các gia ình chính sách. Ti n hành ki m tra rà soát k t qu th c hi n các ch tiêu nâng chuNn và gi m h nghèo, chuNn b h sơ th t c ph c v cho công tác ki m tra c a Thành ph thNm nh công nh n qu n hoàn thành m c tiêu xóa nghèo giai o n 2. Tăng cư ng công tác truy n thông giáo d c s c kh e trong nhân dân, v sinh môi trư ng nh m th c hi n t t công tác phòng, ch ng các d ch b nh. 7. Ny m nh công tác t ch c ki m tra và sơ k t th c hi n k ho ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ”; t p trung tuyên truy n, t p hu n v giao ti p ng x văn hóa nơi công s , trong c ng ng dân cư. Th c hi n t t phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”, các tiêu chuNn xây d ng văn hóa cơ s , th c hi n mô hình “xã, phư ng phù h p tr em”, “phư ng, xã lành m nh cơ b n không còn m i dâm, ma túy”. Ki m tra, rà soát ho t ng qu n lý, h tr i tư ng sau cai; tăng cư ng hi u qu công tác theo dõi, qu n lý h c viên ư c gi i quy t tái hòa nh p c ng ng, t o i u ki n gi i quy t vi c làm nh m n nh cu c s ng, ngăn ch n nguy cơ tái nghi n. 8. Nâng cao ch t lư ng và hi u qu ho t ng c a các cơ quan tư pháp; Ny m nh phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c, ti p t c th c hi n m c tiêu chương trình 3 gi m. T p trung truy quét, tr n áp các t i ph m và t n n xã h i, gi m thi u tai n n và ùn t t giao thông. T ch c t t công tác hu n luy n, H i thao qu c phòng theo k ho ch ra; th c hi n t t công tác giao quân vào tháng 9/2008 m b o ch tiêu và ch t lư ng. Ti p t c th c hi n k ho ch phòng, ch ng tham nhũng, k ho ch th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí trong t t c các ngành, các c p. 9. T ch c s p x p các phòng, ban theo Ngh nh s 14/2008/N -CP c a Chính ph và s p x p cán b , công ch c phư ng theo tiêu chuNn quy nh c a Ngh nh s 114/2003/N -CP, 121/2003/N -CP c a Chính ph . Xây d ng và tri n khai k ho ch tinh gi m biên ch theo tinh th n Ngh nh s 132/2007/N -CP c a Chính ph . 10. Ny m nh phong trào thi ua yêu nư c và các ho t ng thi t th c chào m ng k ni m các ngày l l n trong 6 tháng cu i năm. i u 2. T ch c th c hi n
  4. 1. H i ng nhân dân qu n giao cho y ban nhân dân qu n có k ho ch ch o i u hành th c hi n th ng l i toàn di n các m c tiêu, ch tiêu, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i 6 tháng cu i năm 2008. 2. Giao cho Thư ng tr c, các Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và các i bi u H i ng nhân dân ph i h p th c hi n giám sát các ho t ng v kinh t - xã h i c a y ban nhân dân qu n nh m k p th i ôn c, ch n ch nh nh ng thi u sót trong quá trình t ch c th c hi n. 3. ngh y ban M t tr n T qu c qu n, phư ng và các oàn th nhân dân ph i h p v i H i ng nhân dân cùng v i các cơ quan nhà nư c v n ng các t ng l p nhân dân tích c c tham gia th c hi n th ng l i Ngh quy t này. 4. H i ng nhân dân qu n kêu g i ng bào các gi i, cán b , công ch c, l c lư ng vũ trang, các ngành, các ơn v nêu cao tinh th n trách nhi m, oàn k t, phát huy tính năng ng, sáng t o, kh c ph c khó khăn quy t tâm th c hi n th ng l i nhi m v 6 tháng cu i năm 2008. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 11 khóa IX, kỳ h p th 15 thông qua./. CH TNCH Dương Công Khanh
Đồng bộ tài khoản