Nghị quyết Số:06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân xã Phi Thông

Chia sẻ: Trần Thanh Vân | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
261
lượt xem
33
download

Nghị quyết Số:06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân xã Phi Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số:06/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân xã Phi Thông

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM XÃ PHI THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:06/2009/NQ-HĐND Phi Thông, ngày 23 tháng 07 năm 2009. NGHỊ QUYẾT V/v phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2008 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ PHI THÔNG KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 12 NHIỆM KỲ 2004 – 2010 -Căn cứ luật tổ chức HĐND – UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; -Căn cứ luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; -Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Sau khi xem xét báo cáo của UBND xã Phi Thông về tình hình thực hiện tài chính ngân sách năm 2008, dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2009 trên địa bàn xã và các ý kiến của các vị đại biểu HĐND xã. QUYẾT NGHỊ Điều 1. Thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2009: Hội đồng nhân dân xã tán thành báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện tài chính ngân sách năm 2008, dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2009 với các chỉ tiêu như sau: -Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã là 1.330.600.000 đồng giảm 11,4%, trong đó cân đối ngân sách 1.245.600.000 đồng giảm 14,18%, thu quản lý ngân sách 69.000.000 đồng tăng 54,06%. -Tổng chi ngân sách địa phương 1.666.977.000 đồng tăng 41,13%. Nghị quyết HĐND-Khóa IX, kỳ họp thứ 12 trang 1
  2. Điều 2. Các nhiệm vụ giải pháp: -Thông qua các biện pháp chủ yếu trong tổ chức thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2009 UBND xã tổ chức thực hiện ngay từ đầu năm công tác thu chi ngân sách, tập trung chỉ đạo các ngành đoàn thể quản lý cần bám chặt vào dự toán được giao. -Để thực hiện nhiệm vụ trên tinh thần tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, tự chịu trách nhiệm trong việc chuẩn chi đề đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong năm, nâng cao hiệu quả trong điều hành chi ngân sách, bố trí kinh phí theo từng thời gian phù hợp với công việc cụ thể. -Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra trong việc quản lý và sử dụng ngân sách. Thực hiện đầy đủ nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai trong quản lý tài chính ngân sách theo đúng luật ngân sách. Chấp hành đúng các quy trình chế độ trách nhiệm đối với công tác thu nộp ngân sách góp phần tạo chuyển biến tích cực trong quản lý và sử dụng ngân sách có hiệu quả. Điều 3. Tổ chức thực hiện: HĐND xã giao trách nhiệm cho UBND xã chỉ đạo, triển khai đến các ngành đoàn thể, các ấp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND. Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này được HĐND xã Khóa IX kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 23 tháng 07 năm 2009./. TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ CHỦ TỊCH Nơi nhận: -TT.HĐND TP; -TT.Đảng ủy; -TT.HĐND-UBND xã; -Đại biểu HĐND xã; LEÂ HUØNG DUÕNG -Tổ đại biểu HĐND; -Lưu. Nghị quyết HĐND-Khóa IX, kỳ họp thứ 12 trang 2
Đồng bộ tài khoản