Nghị quyết số 06/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
19
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 06/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 06/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2009 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 06/NQ-CP về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2009 do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 06/NQ-CP Hà N i, ngày 08 tháng 02 năm 2009 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 01 NĂM 2009 Trong hai ngày 03 và 04 tháng 02 năm 2009, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 01 năm 2009, th o lu n và quy t ngh nh ng v n sau ây: 1. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 01 năm 2009; B trư ng B Tài chính báo cáo tình hình kinh t vĩ mô tháng 01 năm 2009; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo tình hình T t Nguyên án K S u, tình hình th c hi n Ngh quy t phiên h p Chính ph tháng 12 năm 2008 và chương trình công tác tháng 01 năm 2009. Ngay t u năm, Chính ph ã ch o các b , ngành, a phương tri n khai c th hóa các ngh quy t c a ng, Qu c h i v phát tri n kinh t - xã h i; nghiêm túc th c hi n vi c phân b d toán ngân sách nhà nư c theo úng quy nh, ng th i tri n khai th c hi n Ngh quy t s 30/2008/NQ-CP c a Chính ph v các gi i pháp c p bách nh m ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng kinh t , b o m an sinh xã h i, Ngh quy t s 01/NQ-CP v nh ng gi i pháp ch y u ch o, i u hành th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán ngân sách nhà nư c năm 2009. Trong tháng 01/2009, tháng u năm và là tháng ón T t Nguyên án, tuy n n kinh t nư c ta v n ư c gi n nh trư c s tác ng tr c ti p c a suy thoái kinh t toàn c u, song ang có chi u hư ng suy gi m. Giá tr s n xu t công nghi p gi m 4,4% so v i cùng kỳ năm 2008 và gi m 8,6% so v i tháng 12/2008; kim ng ch xu t khNu tháng 01/2009 gi m do th trư ng th gi i b thu h p và giá c gi m; u tư tr c ti p nư c ngoài gi m; công ăn, vi c làm g p khó khăn do nhi u doanh nghi p thu h p s n xu t… Trong i u ki n n n kinh t khó khăn, nhưng v i quy t tâm c a ng và Nhà nư c, n l c c a c ng ng doanh nghi p và c a toàn dân, c nư c ã t ch c ón T t Nguyên án m m, vui tươi, lành m nh, an toàn và ti t ki m hơn. ng và Chính ph ã quan tâm h tr , chăm lo t ch c T t cho các t ng l p nhân dân, nh t là các h gia ình chính sách, ngư i có công, các h nghèo, các i tư ng b o tr xã h i, ng bào vùng sâu, vùng xa, vùng b thi t h i do thiên tai, t o i u ki n cho m i ngư i, m i nhà u có t t. Các d ch v , hàng hoá ph c v T t, trong ó hàng hoá s n xu t trong nư c chi m ph n l n th ph n, ư c cung c p y , phong phú, áp ng nhu c u tiêu dùng c a nhân dân v i giá c khá n nh. Ch s giá tiêu dùng ch tăng 0,32% so v i tháng 12/2008, trong ó, giá các nhóm hàng hóa và d ch v tăng cao u là các nhóm hàng ph c v T t Nguyên án. An ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i ư c m b o n nh. Tình hình tr t t an toàn giao thông và tai n n giao thông có nhi u
  2. chuy n bi n tích c c; tai n n giao thông ư ng b gi m c v s v tai n n, s ngư i ch t và b thương. th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009, ph n u t ư c m c tiêu ã ra, Chính ph yêu c u các b , ngành, a phương t p trung tri n khai th c hi n các công vi c sau: - KhNn trương t ch c th c hi n các chương trình, d án và nhi m v ã ra cho c năm. Các B trư ng ph i tr c ti p ch o ki m tra, ôn c quy t li t, sát th c t , tích c c ch ng x lý, tháo g các khó khăn, vư ng m c, duy trì và thúc Ny s n xu t kinh doanh trên t t c các lĩnh v c công nghi p, nông nghi p, d ch v và xu t khNu. KhNn trương rà soát có gi i pháp h tr i v i t ng ngành công nghi p, s n phNm xu t khNu ang có th trư ng; quan tâm m th trư ng trong nư c, nâng cao s c mua c a ngư i dân, Ny m nh phát tri n du l ch, d ch v … Ny nhanh ti n u tư xây d ng cơ b n, ưu tiên các lĩnh v c cơ s h t ng giao thông, th y l i…; t p trung tháo g khó khăn thúc Ny nh ng d án, công trình tr ng i m u tư b ng ngu n v n ngân sách, trái phi u Chính ph , v n doanh nghi p nhà nư c có kh năng hoàn thành và ưa vào s d ng trong năm 2009 và 2010, v a hoàn thành công trình, v a gi i quy t vi c làm, v a kích c u u tư; tri n khai nhanh chính sách h tr ngư i nghèo v nhà ; B Xây d ng khNn trương hoàn ch nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t ban hành án xây d ng nhà xã h i gi i quy t nhu c u b c xúc cho ngư i dân, nh t là công nhân trong các khu công nghi p và sinh viên. - B Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c theo dõi ch t ch nh ng bi n ng c a tình hình kinh t trong nư c và th gi i có s i u ch nh linh ho t, thích h p chính sách tài chính, chính sách ti n t , gi v ng n nh kinh t vĩ mô. Giao B Tài chính ch ng nghiên c u, tính toán các cân i ngân sách nhà nư c trong i u ki n n n kinh t ã có nhi u bi n i, báo cáo Th tư ng Chính ph . - Trong i u ki n kinh t suy gi m, vi c gi i quy t công ăn, vi c làm khó khăn, các b , ngành, a phương ph i phát huy k t qu t ư c c a nh ng năm trư c, ti p t c b o m t t an sinh xã h i; tri n khai th c hi n các chính sách ã ban hành i v i các lĩnh v c y t , giáo d c và xã h i; chú tr ng h tr d y ngh cho ngư i nghèo, nông dân và các quân nhân ã hoàn thành nghĩa v quân s . Giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam và các cơ quan liên quan nghiên c u, xu t gi i pháp t ng th h tr ngư i lao ng b m t vi c làm, s m trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - Các b , ngành, a phương liên quan, theo ch c năng c a mình, xây d ng k ho ch hành ng th c hi n t t Ngh quy t s 30a/2008/NQ-CP v h tr gi m nghèo nhanh, b n v ng i v i 61 huy n nghèo nh m b o m n năm 2020 các huy n này có m c phát tri n ngang b ng trình chung c nư c. - B Công an ki m tra l i tình hình t pháo n , tai n n giao thông nghiêm tr ng m ts a phương trong d p T t, báo cáo Th tư ng Chính ph ch o ki m i m x lý trách nhi m lãnh o các a phương; B Văn hóa, Th thao và Du l ch có bi n pháp ch o qu n lý vi c t và th èn tr i d gây cháy n , nguy hi m; có công i n g i các a phương, ch o ch n ch nh vi c t ch c l h i nh m phát huy b n s c văn
  3. hóa dân t c, thi t th c, vui tươi và ti t ki m, tránh lãng phí th i gian, ti n c a nhà nư c và nhân dân. - Công tác thông tin tuyên truy n nhân dân hi u rõ v tình hình và nhi m v c a t nư c, t o s th ng nh t cao và ng thu n trong xã h i là m t nhi m v r t quan tr ng. Các thành viên Chính ph ph i ch ng cung c p thông tin, công khai minh b ch v cơ ch , chính sách ư c ban hành và vi c t ch c tri n khai th c hi n. Giao B Thông tin và Truy n thông ch o các cơ quan báo chí tích c c tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, ch o, i u hành c a Chính ph ; ưa tin chính xác, cân nh c có l i cho s phát tri n c a t nư c, t o s ng thu n cao trong hành ng, tránh gây phân tâm trong xã h i. Chính ph ã xem xét và thông qua báo cáo v tình hình th c hi n công tác c i cách hành chính tháng 01 năm 2009; báo cáo v công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i, t cáo và phòng, ch ng tham nhũng tháng 01 năm 2009 do B trư ng B N i v và T ng Thanh tra Chính ph trình. Trên cơ s các báo cáo ã ư c thông qua t i phiên h p, ý ki n c a các thành viên Chính ph và các i bi u d h p, giao Văn phòng Chính ph t ng h p báo cáo chung tình hình kinh t - xã h i tháng 01 năm 2009 và tình hình T t Nguyên án K S u, trình B Chính tr và báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i. 2. Chính ph nghe B trư ng B K ho ch và u tư báo cáo tình hình thu hút và qu n lý v n u tư tr c ti p nư c ngoài trong 3 năm 2006 – 2008 và m t s gi i pháp cơ b n cho các năm 2009 – 2010. Trong 3 năm 2006 – 2008, u tư tr c ti p nư c ngoài ã gia tăng m nh m c v s v n ăng ký và v n th c hi n: so v i m c tiêu ra cho c giai o n 5 năm 2006 – 2010, v n ăng ký t 97,6 t USD, vư t 77,4%; v n th c hi n t kho ng 23,6 t USD, b ng 94,4%. V i k t qu nêu trên, công tác thu hút v n u tr c ti p nư c ngoài ã óng góp quan tr ng, tích c c v nhi u m t i v i s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Tuy nhiên, trong ho t ng thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài ã b c l nh ng t n t i và h n ch nh t nh. V i d báo v nh ng di n bi n ph c t p, khó khăn hơn c a tình hình kinh t th gi i và kinh t trong nư c, có th vi c thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài trong hai năm 2009 - 2010 s gi m áng k so v i năm 2008. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , b sung, hoàn ch nh báo cáo v tình hình thu hút và qu n lý v n u tư tr c ti p nư c ngoài trình B Chính tr cho ý ki n. Báo cáo c n ánh giá c th nh ng k t qu và h n ch c a công tác thu hút và qu n lý v n u tư tr c ti p nư c ngoài trên các m t: t ng s v n, phân c p qu n lý u tư và quy ho ch, công ngh , thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t , gi i quy t vi c làm, hi u qu u tư c v kinh t - xã h i, môi trư ng, an ninh qu c gia…; ch ra nh hư ng s p t i v công tác thu hút và qu n lý u tư tr c ti p nư c ngoài trong b i c nh kinh t th gi i và kinh t trong nư c ã có nhi u thay i, theo hư ng ti p t c tích c c kêu g i và thu hút u tư nư c ngoài, l a ch n và ưu tiên các d án u tư vào các lĩnh v c công ngh cao, công ngh ph tr , phát tri n cơ s h t ng và ngu n nhân l c, lĩnh v c t o giá tr gia tăng cao, s d ng ti t ki m năng lư ng, tài nguyên t ai, s n xu t s n phNm xu t khNu l n, phát tri n nông nghi p và nông thôn, b o m môi trư ng và an
  4. ninh qu c gia theo tinh th n Ngh quy t H i ngh Trung ương ng l n th 8, khoá IX…; ng th i xu t các nhóm gi i pháp nh m duy trì tính h p d n c a n n kinh t , xây d ng quy ho ch khuy n khích u tư tr c ti p nư c ngoài, ti p t c phân c p qu n lý i li n v i tăng cư ng ki m tra, giám sát, nâng cao vai trò qu n lý nhà nư c c a các b , ngành, thúc Ny gi i ngân các d án ã ư c c p phép, nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n u tư tr c ti p nư c ngoài… Trên cơ s báo cáo trên, B K ho ch và u tư d th o Ngh quy t c a Chính ph v vi c thu hút và qu n lý v n u tư tr c ti p nư c ngoài, s m trình Chính ph xem xét, ban hành. Căn c vào Ngh quy t này, Th tư ng Chính ph s ban hành các quy t nh c th tri n khai th c hi n. 3. Chính ph nghe B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình án an ninh lương th c qu c gia n năm 2020, t m nhìn n năm 2030. An ninh lương th c là v n quan tâm c a h u h t các qu c gia, nh t là sau khi x y ra tình tr ng khan hi m lương th c trên ph m vi toàn c u t cu i năm 2007 và u năm 2008 ã tác ng tiêu c c n tình hình kinh t , chính tr , xã h i nhi u nư c trên th gi i. Tr i qua các th i kỳ khác nhau, ng và Nhà nư c ta luôn luôn coi gi i quy t v n lương th c, th c phNm là nhi m v tr ng tâm hàng u và ã t ư c nh ng k t qu quan tr ng, áp ng nhu c u ngày càng cao c a nhân dân, t o ti n cơ b n cho s n nh chính tr - xã h i và s phát tri n c a t nư c. Tuy nhiên, nh ng thách th c m i v dân s ti p t c gia tăng; t s n xu t nông nghi p gi m d n do ô th hóa và công nghi p hóa; s bi n i khí h u toàn c u ang và s tác ng sâu r ng t i s n xu t nông nghi p; d ch b nh gia súc, gia c m, sâu b nh h i cây tr ng có xu hư ng gia tăng; c nư c v n còn 12,1% h ói nghèo, 61 huy n có t l nghèo trên 50% kh năng ti p c n an ninh lương th c kém; t l suy dinh dư ng còn l n; v n v sinh an toàn th c phNm… ang òi h i c n ph i có các gi i pháp gi i quy t ng b b o m an ninh lương th c qu c gia m t cách v ng ch c. Giao B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan, ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , b sung quy ho ch s d ng t nông nghi p thích h p v i tình hình m i và tăng cư ng ng d ng khoa h c, công ngh trong s n xu t nông nghi p, hoàn ch nh án an ninh lương th c qu c gia n năm 2020 và t m nhìn n năm 2030, trình B Chính tr cho ý ki n; ng th i d th o Ngh quy t c a Chính ph v b o m an ninh lương th c qu c gia, s m trình Chính ph xem xét, ban hành. 4. Chính ph nghe B trư ng B Tài chính báo cáo v tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh, s p x p, c ph n hóa doanh nghi p nhà nư c 100% v n nhà nư c, trong ó t p trung vào các t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c. Chính ph th ng nh t nh n nh, năm 2008, m c dù tình hình kinh t th gi i và trong nư c có nhi u bi n ng b t l i cho các doanh nghi p, nhưng các t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c v n ho t ng n nh và có hi u qu kinh t - xã h i khá, b o toàn và phát tri n v n nhà nư c; các ch tiêu s n xu t kinh doanh năm 2008 u có s tăng trư ng so v i năm 2007. Doanh nghi p nhà nư c góp ph n quan tr ng kinh t nhà nư c gi vai trò ch o trong n n kinh t , Ny nhanh quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; s n xu t, cung ng các s n phNm, hàng hóa, d ch v thi t y u
  5. cho n n kinh t ; c bi t, trong b i c nh l m phát, giá c tăng cao, các t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c ã i u trong vi c th c hi n nghiêm túc ch o c a Chính ph v bình n giá c v t tư, hàng hóa, ki m ch l m phát, góp ph n n nh kinh t vĩ mô… Tuy nhiên, ho t ng c a các t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c th i gian qua còn b c l m t s m t h n ch c n ti p t c kh c ph c nh m thích ng v i yêu c u phát tri n và b i c nh kinh t ang có s bi n i nhanh chóng; ng th i nâng cao năng l c c nh tranh và hi u qu ho t ng s n xu t kinh doanh, óng vai trò quan tr ng trong vi c th c hi n các gói gi i pháp c a Chính ph v ch ng l m phát, gi n nh kinh t vĩ mô, ngăn ch n suy gi m kinh t , duy trì tăng trư ng h p lý và b o m an sinh xã h i. Chính ph kh ng nh nh ng k t qu tích c c trong th c hi n s p x p, c ph n hóa các doanh nghi p 100% v n nhà nư c th i gian qua, ng th i ch ra nh ng m t h n ch và nguyên nhân khi n cho ti n s p x p, c ph n hóa các t ng công ty nhà nư c, các doanh nghi p quy mô l n còn ch m. Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan, ánh giá hi u qu ho t ng c a nh ng doanh nghi p nhà nư c ã c ph n hoá, báo cáo Chính ph . B Tài chính ch trì, ph i h p v i Ban ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p nhà nư c ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph t i phiên h p, hoàn ch nh, b sung vào báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh c a các t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c, k c các ngân hàng thương m i nhà nư c, làm cơ s ánh giá hi u qu ho t ng c a kh i doanh nghi p này; xu t gi i pháp tháo g các khó khăn, h tr ho t ng s n xu t kinh doanh; ti p t c th c hi n s p x p, c ph n hóa các t ng công ty nhà nư c, các doanh nghi p quy mô l n m t cách v ng ch c, có hi u qu , trình B Chính tr cho ý ki n. Trên cơ s ó, giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan d th o Ngh nh c a Chính ph v ánh giá l i tài s n và ti n v n c a các t p oàn kinh t , t ng công ty nhà nư c; Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 109/2007/N -CP v chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n, trình Chính ph xem xét, ban hành. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan hoàn ch nh d th o Ngh nh v t p oàn kinh t nhà nư c, trình Chính ph t i phiên h p tháng 2/2009; t ch c sơ k t, ánh giá tình hình th c hi n Ngh nh 132/2005/N -CP ngày 20 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph v th c hi n các quy n và nghĩa v c a ch s h u nhà nư c i v i công ty nhà nư c, xu t gi i pháp nâng cao vai trò t ch , t ch u trách nhi m nhi u hơn c a doanh nghi p trong khuôn kh qu n lý c a nhà nư c, t o i u ki n cho doanh nghi p nhà nư c th c s là l c lư ng nòng c t, ch l c trong n n kinh t ; ng th i d th o ngh nh s a i ngh nh này, trình Chính ph xem xét, quy t nh./. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ;
  6. - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Nguy n T n Dũng - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính qu c gia; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo, C ng TT T; - Lưu: Văn thư, TH (5b).
Đồng bộ tài khoản