Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc cho thôi giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND,thành viên Ban kinh tế - Xã hội HĐND huyện do Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND

  1. T NH GIA LAI C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H I NG NHÂN DÂN c l p - T do - H nh phúc HUY N AK PƠ ******** ****** S : 07/2006/NQ-H ND ak Pơ, ngày 13 tháng 01 năm 2006 NGHN QUY T V VI C CHO THÔI GI CH C Y VIÊN THƯ NG TR C H ND, THÀNH VIÊN BAN KINH T - XÃ H I H ND HUY N H I NG NHÂN DÂN HUY N AK PƠ KHOÁ I - KỲ H P TH 5 (T ngày 12 tháng 01 năm 2006 n ngày 13 tháng 01 năm 2006) Căn c i u 25 Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Xét T trình s 05/TT-H ND ngày 09/01/2006 c a Thư ng tr c H ND huy n v vi c cho thôi làm nhi m v i bi u H ND huy n; cho thôi gi ch c v y viên Thư ng tr c H ND huy n và thành viên Ban Kinh t -Xã h i H ND huy n, QUY T NGHN i u 1: 1/ Cho thôi làm nhi m v i bi u H ND huy n i v i ông Võ Văn B n vì ã không hoàn thành nhi m v . 2/ Cho thôi gi ch c v các ông, bà có tên sau ây: - Bà Bùi Th Thương, thôi gi ch c v y viên thư ng tr c H ND huy n; - Ông Ph m Hoàng B u Lâm, thôi gi ch c v thành viên Ban Kinh t -Xã h i H ND huy n. Lý do: Chuy n công tác khác. i u 2: Giao cho thư ng tr c H ND huy n hoàn t t th t c và trình c p trên phê chuNn theo quy nh hi n hành. Ngh quy t này ã ư c H ND huy n ak Pơ khóa I, kỳ h p th 5 thông qua ngày 13/01/2006./. CH T CH
  2. Châu Dích
Đồng bộ tài khoản