Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******* ******* S :07/2006/NQ-H ND Hà N i, ngày 22 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V K HO CH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I C A THÀNH PH HÀ N I GIAI O N 2006 - 2010 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII KỲ H P TH SÁU (T ngày 18 n ngày 22/7/2006) Căn c Lu t T ch c H ND và UBND; Căn c các báo cáo, t trình do UBND Thành ph trình t i kỳ h p; Căn c ý ki n c a UB MTTQ, báo cáo th m tra c a các Ban H ND, th o lu n c a các i bi u H ND Thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua T trình và Báo cáo c a UBND Thành ph v tình hình th c hi n K ho ch phát tri n kinh t - xã h i Thành ph 5 năm 2001 - 2005 và nh hư ng phát tri n giai o n 2006 - 2010 v i các m c tiêu, ch tiêu, nhi m v , gi i pháp ch y u; ng th i quy t ngh ; 1. M c tiêu t ng quát và các ch tiêu ch y u phát tri n kinh t - xã h i Th ô5 năm 2006 - 2010 1.1. M c tiêu t ng quát Ny m nh quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa, ô th hóa và h i nh p kinh t qu c t ; phát tri n kinh t - văn hóa - xã h i toàn di n, b n v ng; gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i; Ny nhanh ti n xây d ng n n t ng v t ch t k thu t và văn hóa c a Th ô XHCN giàu p, văn minh, hi n i g n v i phát tri n kinh t tri th c; nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a nhân dân; phát huy vai trò “ u não chính tr ” - hành chính qu c gia, trung tâm l n v văn hóa, khoa h c, giáo d c, kinh t và giao d ch qu c t c a c nư c”. 1.2. Các ch tiêu ch y u * V kinh t : - T c tăng GDP bình quân giai o n 2006 - 2010 t 11 - 12%/năm và ph n u tăng trư ng trên 12%/năm, trong ó: +T c tăng giá tr gia tăng công nghi p: 12 - 12,5%/năm;
  2. +T c tăng giá tr gia tăng d ch v : 10,5 - 11,5%/năm; +T c tăng giá tr gia tăng nông nghi p: 1,5 - 2%/năm. GDP bình quân u ngư i năm 2010 t kho ng 2.500 USD. - Cơ c u ngành trong GDP năm 2010: d ch v 57,3 - 57,5% - công nghi p và xây d ng 41,2 - 41,4% - nông nghi p 1,1 - 1,3%. -T c tăng kim ng ch xu t khNu bình quân hàng năm: 15 - 17%. - Tăng trư ng v n u tư xã h i bình quân hàng năm: 17 - 20%. -M t i n tho i t 85 - 95 máy/100 dân, m t internet t 30 - 35 thuê bao/100 dân (trong ó 70% thuê bao băng thông r ng). * V xã h i - Dân s năm 2010 kho ng 3,6 - 3,7 tri u ngư i, t l tăng dân s t nhiên hàng năm 1,05 - 1,1%. - Năm 2010 t chuNn ph c p b c trung h c ph thông. - T l lao ng qua ào t o năm 2010: 55 - 65%. - T l th t nghi p ô th năm 2010 dư i 5,5%; gi i quy t vi c làm m i bình quân hàng năm cho 85.000 - 90.000 ngư i. - T l h nghèo năm 2010 gi m còn dư i 1% (theo chuNn m i). *V ô th và môi trư ng - Di n tích t xanh ô th bình quân u ngư i năm 2010: 6,5 - 7m2. - V n t i hành khách công c ng n năm 2010 áp ng 30 - 35% nhu c u i l i c a nhân dân - Nhà ô th bình quân u ngư i năm 2010: 9 - 10m2. - n năm 2010, c p nư c s ch ô th /ngư i/ngày êm t 140 - 160 lít, 100% dân cư nông thôn ư c s d ng nư c s ch. - n năm 2010 trên 95% lư ng rác th i trong n i thành và các khu ô th , trên 65% lư ng rác th i ngo i thành ư c thu gom, v n chuy n và x lý. 2. Nhi m v tr ng tâm và nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i Thành ph 5 năm 2006 - 2010 2.1. Phát tri n và chuy n d ch cơ c u kinh t trên cơ s ti p t c Ny m nh công nghi p hóa - hi n i hóa, ưu tiên m c tiêu hi n i hóa. Nâng cao ch t lư ng cơ c u kinh t
  3. d ch v - công nghi p - nông nghi p; phát tri n các ngành, lĩnh v c, s n phNm có hàm lư ng ch t xám và công ngh cao, có tri n v ng th trư ng, phù h p l i th so sánh c a Th ô. D ch v : T p trung phát tri n các lo i hình d ch v trình cao và nâng cao ch t lư ng d ch v trư c h t là trong các lĩnh v c: du l ch, thương m i, vi n thông - CNTT, khoa h c & công ngh , y t , tài chính, ngân hàng, giáo d c - ào t o, v n t i công c ng, tư v n, làm h t nhân, ng l c cho phát tri n d ch v Th ô; ng th i quan tâm các ngành d ch v có t tr ng l n t ng bư c xây d ng Hà N i thành trung tâm d ch v trình , ch t lư ng cao c a vùng, c nư c và khu v c. Chuy n d ch cơ c u hàng hóa xu t khNu theo hư ng tăng t tr ng các m t hàng ch bi n sâu, có giá tr gia tăng cao, tăng xu t khNu d ch v và xu t khNu t i ch . Kim ng ch xu t khNu trên a bàn tăng 15 - 17% năm, trong ó xu t khNu a phương tăng bình quân 16 - 18%/năm. Công nghi p: Phát tri n công nghi p có ch n l c, ưu tiên công nghi p công ngh cao, các ngành t o ra s n phNm có hàm lư ng ch t xám cao, t ng bư c hình thành và phát tri n các lĩnh v c và thành ph n cơ b n c a kinh t tri th c (công ngh t ng hóa, công ngh sinh h c, công ngh v t li u m i…). Chú tr ng phát tri n các nhóm s n phNm công nghi p có kh năng c nh tranh thu c các ngành: thi t b i n - i n t - công ngh thông tin và truy n thông, cơ khí, d t may cao c p, ch bi n th c phNm, v t li u xây d ng cao c p và trang trí n i th t. Xây d ng Hà N i thành trung tâm nghiên c u thi t k , ch t o s n phNm m i, trung tâm giao d ch, d ch v cung ng, u m i xu t nh p khNu hàng hóa công nghi p c a vùng. Nông nghi p và phát tri n nông thôn: Ti p t c phát tri n nông nghi p & nông thôn theo hư ng nông nghi p ô th sinh thái g n v i b o v c nh quan môi trư ng. Quy ho ch, xây d ng h th ng cơ s h t ng và các i m dân cư nông thôn theo hư ng hi n i, văn minh, ng b , áp ng yêu c u phát tri n kinh t - xã h i và t ng bư c nâng cao i s ng văn hóa, tinh th n cho ngư i dân ngo i thành. Phát tri n và chuy n d ch cơ c u các thành ph n kinh t : T o môi trư ng minh b ch, bình ng gi a các thành ph n kinh t ; quan tâm khu v c kinh t tư nhân và khu v c kinh t có v n u tư nư c ngoài. Ph n u n năm 2010 nâng t tr ng óng góp c a khu v c kinh t có v n u tư nư c ngoài lên 20 - 25% GDP, khu v c kinh t tư nhân lên 25 - 30%. Phát tri n và chuy n d ch cơ c u kinh t theo vùng: Chuy n d ch cơ c u kinh t vùng theo hư ng Ny m nh u tư ra ngo i thành. Khu v c phía nam sông H ng (khu v c h u ng n sông H ng) s t p trung vào phát tri n ô th và d ch v . Khu v c phát tri n phía B c sông H ng s t p trung vào phát tri n công nghi p và ô th , t o ti n phát tri n các ngành d ch v trình cao. 2.2. Xây d ng Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i Th ô n năm 2030, t m nhìn 2050. Hoàn ch nh quy ho ch Vùng Th ô (bao g m i u ch nh a gi i hành chính Hà N i). n năm 2007 cơ b n hoàn thành quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch ngành, lĩnh v c n năm 2020, quy ho ch chi ti t các qu n, huy n và các khu v c tr n i m. Th c hi n có hi u qu công tác qu n lý quy ho ch, qu n lý t ai, xây d ng, tr t t ô th , qu n lý môi trư ng và qu n lý dân cư trên a bàn.
  4. T p trung u tư phát tri n h t ng khung ô th theo hư ng văn minh, hi n i cùng v i nâng cao năng l c qu n lý ô th , tăng cư ng qu n lý và khai thác s d ng hi u qu h th ng cơ s h t ng ô th ã có. Xây d ng ng b cơ s h t ng k thu t và h t ng xã h i cho các khu tái nh cư, các khu ô th . Hình thành cơ b n h th ng cơ s h t ng khung t i khu v c B c sông H ng và Sóc Sơn; n nh các ti u vùng s n xu t nông nghi p t o vành ai xanh c a Thành ph . Phát tri n m nh v n t i công c ng, tr ng tâm là xe buýt và xe i n ô th ; h n ch các phương ti n giao thông cá nhân trong khu v c n i thành. n năm 2010 cơ b n hoàn thành th c hi n h ng m h th ng tuy n i n, thông tin liên l c trong khu v c n i thành, các th tr n và các khu ô th m i. 2.3. K t h p hài hòa gi a phát tri n kinh t - văn hóa - xã h i, xây d ng ngư i Hà N i thanh l ch, văn minh. Nâng cao ch t lư ng cu c v n ng “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa”. Tri n khai ng b Chương trình “Phát tri n văn hóa, xây d ng ngư i Hà N i thanh l ch, văn minh, thi t th c k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i”. Qu n lý ch t ch , nâng cao hi u qu s d ng các thi t ch văn hóa. Phát tri n h th ng y t ch t lư ng cao; hoàn thi n h th ng y t ph c p, nâng cao năng l c m ng lư i y t d phòng; th c hi n t t công tác phòng b nh, chăm sóc s c kh e ban u và ch ng phòng ch ng d ch b nh. Th c hi n có hi u qu chương trình dân s - k ho ch hóa gia ình, nâng cao ch t lư ng dân s . Ny m nh th c hi n Chương trình m c tiêu v y t và phòng ch ng HIV/AIDS. Gi v ng và nâng cao v th hàng u c a giáo d c ào t o Th ô trong th c hi n 3 nhi m v chi n lư c: nâng cao dân trí, ào t o nhân l c ch t lư ng cao, b i dư ng nhân tài. Nâng cao ch t lư ng giáo d c t t c các ngành h c, c p h c và ào t o ngh . Quan tâm làm t t công tác giáo d c truy n th ng, o c, l i s ng cho thanh, thi u niên và h c sinh. Chú tr ng gi i quy t các v n xã h i, quan tâm các i tư ng chính sách, ngư i có công v i cách m ng, ngư i có thu nh p th p. Gi i quy t có hi u qu các v n liên quan n chuy n i ngh nghi p, t o vi c làm, Ny m nh xu t khNu lao ng, tăng thu nh p cho ngư i dân, nh t là ngư i dân t i các khu v c Nhà nư c thu h i t. Gi m t l th t nghi p ô th xu ng dư i 5,5% vào năm 2010, nâng t l s d ng th i gian lao ng nông thôn. Làm t t công tác phòng, ch ng t n n xã h i (ma túy, m i dâm…). Khai thác, s d ng có hi u qu các ti m l c khoa h c & công ngh trên a bàn. Th c hi n các m c tiêu phát tri n b n v ng v môi trư ng, xã h i và gi m nghèo. Tri n khai có hi u qu Chương trình hành ng c a Thành ph v tăng cư ng công tác b o v môi trư ng; qu n lý có hi u qu ch t th i r n và ch t th i nguy h i. 2.4. K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i qu c phòng, an ninh. m b o n nh v ng ch c an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Phát huy hi u qu phong trào toàn dân b o v an ninh t qu c, nòng c t là các i dân phòng, các l c lư ng t qu n. Xây d ng l c lư ng vũ trang Th ô trong s ch, v ng m nh. Ch ng tri n khai các chương trình, k ho ch u tranh phòng ch ng t i ph m và t n n xã h i, tr ng tâm là t i ph m tham nhũng, t i ph m hình s nguy hi m và t i ph m có tính qu c t , các ư ng dây buôn bán, v n chuy n ma túy. Xây d ng Hà N i thành
  5. khu v c phòng th v ng ch c. Hoàn thi n chi n lư c phòng th t xa, t o th phòng th ch ng t cơ s . Ti p t c th c hi n Ngh quy t 49-NQ/TW c a B Chính tr v chi n lư c c i cách tư pháp n năm 2020. 2.5. Ch ng h i nh p kinh t qu c t , c ng c quan h h p tác v i các th ô, thành ph l n trong khu v c và qu c t . Tăng cư ng h p tác gi a Hà N i v i các b , ngành Trung ương và các a phương trong xây d ng và th c hi n các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch h th ng h t ng k thu t, trư c h t là h th ng giao thông, thông tin, i n l c, c p thoát nư c. Tích c c th c hi n Chương trình hành ng phát tri n Vùng kinh t tr ng i m B c B , Quy ho ch vùng Th ô, xây d ng m ng lư i thông tin trong Vùng. 3. Các gi i pháp ch y u phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010 3.1. T p trung nâng cao ch t lư ng phát tri n, Ny m nh tăng trư ng và chuy n d ch cơ c u kinh t , bao g m cơ c u ngành, n i ngành, cơ c u thành ph n, cơ c u vùng kinh t , cơ c u công ngh & s n phNm, cơ c u lao ng. Xác nh rõ ngành, lĩnh v c quan tr ng, các s n phNm có th m nh, có l i th v năng su t lao ng, kh năng c nh tranh, t o ra nhanh và nhi u giá tr m i. T p trung xây d ng nhanh các cơ ch , chính sách theo hư ng công khai, minh b ch, phù h p v i quy nh pháp lu t, yêu c u c a h i nh p kinh t qu c t thu hút và nh hư ng cho các thành ph n kinh t u tư vào nh ng ngành, lĩnh v c, khu v c, s n phNm theo chi n lư c, nh hư ng phát tri n Thành ph . Khai thác và ph i h p t t các ngu n l c i m i công ngh , ng d ng công ngh hi n i, phát tri n theo chi u sâu. Phát huy vai trò các hi p h i ngành ngh . Ti p t c tri n khai s p x p, i m i và nâng cao hi u qu các DNNN theo k ho ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. T ng k t ánh giá hi u qu ho t ng c a các T ng Công ty Nhà nư c thu c Thành ph . Th c hi n thí i m c ph n hóa t ng công ty (Nhà nư c gi c ph n chi ph i). T o môi trư ng khuy n khích h p tác, g n k t kinh t gi a các doanh nghi p, các thành ph n kinh t . 3.2. Tăng cư ng huy ng các ngu n l c xã h i, m r ng xã h i hóa và i m i căn b n phương th c cung ng d ch v công. i m i c trong tư duy, nh n th c, trong xây d ng cơ ch , chính sách và trong t ch c th c hi n i v i công tác xã h i hóa nh m t o thu n l i và bình ng th c s gi a các doanh nghi p, cá nhân thu c m i thành ph n kinh t trong vi c tham gia cung ng d ch v công và ti p c n các d ch v này. Cơ b n chuy n b nh vi n và thi u trư ng, thi u l p, thi u giáo viên… Th c hi n nghiêm các quy nh m i v u tư, xây d ng. Ki n toàn t ch c, nâng cao năng l c các ch u tư, ban qu n lý d án. Công b công khai danh m c, quy mô và a i m các d án u tư thu c t t c các lĩnh v c. Th c hi n cơ ch giám sát c ng ng i v i các ho t ng u tư t ngân sách Nhà nư c. K t h p các bi n pháp ch ng th t thoát trong u tư XDCB v i th c hi n phòng, ch ng tham nhũng và th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. Quy ho ch l i h th ng công s Thành ph . Qu n lý ch t ch và nâng cao hi u qu khai thác, s d ng tài s n công, trư c h t là t và nhà. Ti p t c ch o, ôn c
  6. quy t li t công tác thu h i t s d ng sai m c ích ho c không s d ng, b hoang hóa. M t s n i dung tr ng tâm, mang tính t phá c n t p trung ch o giai o n 2006 - 2010 là: Ny nhanh ti n trình h i nh p kinh t qu c t ; xây d ng h t ng khung theo hư ng văn minh, hi n i; phát tri n khu v c có v n u tư nư c ngoài và khu v c kinh t tư nhân; ưu tiên thu hút ngu n nhân l c trình cao, v n u tư, công ngh và k thu t cao; Ny m nh c i cách hành chính, trư c h t là công tác cán b và th t c hành chính. i u 2. H ND th ng nh t thông qua danh m c 3 c m công trình tr ng i m v i 19 d án l n c a Thành ph giai o n 2006 - 2010 như ngh c a UBND Thành ph . i u 3. Th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i Thành ph 5 năm 2006 - 2010 là nhi m v c a t t c các c p, các ngành, các cơ quan, ơn v và các t ng l p nhân dân Th ô. Giao UBND xây d ng k ho ch hàng năm và các chương trình hành ng, án c th tri n khai th c hi n; ch o các ngành, các c p ch ng t ch c th c hi n th ng l i các m c tiêu, nhi m v c a k ho ch phát tri n kinh t - xã h i Th ô 5 năm 2006 - 2010. H ND, Thư ng tr c, các Ban, các t i bi u và i bi u H ND các c p có trách nhi m giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. ngh y ban MTTQ Thành ph và nhân dân Th ô phát huy vai trò làm ch , cùng giám sát th c hi n k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006 - 2010. i u 4. K ho ch 5 năm 2006 - 2010 có ý nghĩa c bi t quan tr ng th c hi n th ng l i các m c tiêu, nhi m v ã ra trong Ngh quy t 15-NQ/TW c a B Chính tr , quy ho ch t ng th phát tri n Th ô giai o n 2001 - 2010, t o ti n th c hi n m c tiêu “Hà N i ph n u i trư c 5 năm, góp ph n th c hi n m c tiêu n năm 2020 nư c ta cơ b n tr thành nư c công nghi p”. H ND Thành ph kêu g i các t ng l p nhân dân, các l c lư ng vũ trang, các c p, các ngành và các oàn th Th ô n l c ph n u thi ua hoàn thành th ng l i các m c tiêu, nhi m v c a K ho ch phát tri n kinh t - xã h i Thành ph 5 năm 2006 - 2010, thi t th c k ni m 1.000 năm Thăng Long - Hà N i. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân Thành ph Hà N i khóa XIII kỳ h p th 6 thông qua. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i - Chính ph - Ban công tác i bi u UBTVQH - Văn phòng Qu c h i, Văn phòng Chính ph - Các B , Ngành Trung ương Phùng H u Phú - oàn i bi u Qu c h i Hà N i - Thư ng tr c Thành y
  7. - Thư ng tr c H ND, UBND, UBMTTQ TP - Các s , ban, ngành, oàn th Thành ph - TT H ND, UBND các qu n, huy n - Các v i bi u H ND TP - Các cơ quan thông t n, báo chí - VP TU, VP H ND, VP UBND, VP BQH HN - Lưu
Đồng bộ tài khoản