Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
62
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội 5 tháng cuối năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 07/2008/NQ-H ND Hà N i, ngày 02 tháng 8 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T XÃ H I, AN NINH QU C PHÒNG C A THÀNH PH HÀ N I 5 THÁNG CU I NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KHÓA XIII – KỲ H P H P NH T (T ngày 01/8 n 02/8/2008) Căn c Lu t T ch c H ND và UBND năm 2003; Căn c Ngh quy t s 15/2008/NQ-QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i; Sau khi xem xét Báo cáo v nhi m v kinh t xã h i, an ninh qu c phòng c a Thành ph Hà N i nh ng tháng cu i năm 2008 c a UBND Thành ph , Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t và Ngân sách H ND Thành ph , ý ki n th o lu n c a các i bi u H ND Thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Tán thành ánh giá tình hình th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng 6 tháng u năm 2008, nhi m v tr ng tâm nh ng tháng cu i năm 2008 ã ư c trình bày trong các báo cáo c a UBND Thành ph . H ND thông qua các m c tiêu, ch tiêu, nhi m v , gi i pháp ch y u v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng Thành ph Hà N i 5 tháng cu i năm 2008 như sau: 1. M c tiêu t ng quát T p trung s p x p, n nh t ch c b máy, cán b , ch làm vi c c a các cơ quan hành chính, s nghi p, oàn th thu c h th ng chính tr c a Thành ph , b o m ho t ng thông su t, t ng bư c nâng cao hi u qu , ch t lư ng ph c v nhân dân. T p trung phát tri n kinh t , ph n u t cao nh t các m c tiêu, ch tiêu k ho ch kinh t , xã h i c a các a phương trư c khi h p nh t ã ra và các m c tiêu, ch tiêu m i ư c xác l p sau khi m r ng a gi i hành chính Th ô. Ti p t c tri n khai có hi u qu các gi i pháp ki m ch l m phát, m b o an sinh xã h i, chăm lo n i s ng c a nhân dân, t o chuy n bi n tích c c trong các lĩnh v c giáo d c ào t o, y t , văn hóa, th d c th thao, ng d ng thành t u khoa h c công ngh . Chú tr ng các v n v nông nghi p, nông thôn và nông dân; c i thi n ch t lư ng môi trư ng. Tăng cư ng c ng c qu c phòng, gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i. Ny nhanh ti n th c hi n các công trình tr ng i m, công trình k t c u h t ng ô th , h t ng nông thôn. Tích c c tri n khai Chương trình k ni m 1.000 năm Thăng Long – Hà N i.
  2. 2. M t s ch tiêu ch y u năm 2008 - T ng s n phNm n i a GDP c a Hà N i tăng 11,5-12,0%. Trong ó: giá tr tăng thêm c a công nghi p m r ng tăng 14,5-15,5% d ch v tăng 10,5-11,5%, nông nghi p tăng 2-3%. - Thu nh p bình quân u ngư i tính theo GDP: 1.500 USD. -T c u tư xã h i tăng 18-19%. -T c tăng kim ng ch xu t khNu 22-23%. - Thu ngân sách ph n u vư t 5% d toán, t 62.206 t . - Gi i quy t vi c làm m i cho 122.000 ngư i lao ng. - T l h nghèo trên a bàn Hà N i còn dư i 5%. 3. Nhi m v và gi i pháp ch y u 3.1. Quán tri t, t ch c tri n khai th c hi n t t Ngh quy t c a Qu c h i v vi c i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i. Tăng cư ng công tác tuyên truy n v ý nghĩa, th i cơ, thu n l i cũng như khó khăn khi th c hi n m r ng a gi i hành chính t o s ng thu n trong nh n th c và huy ng s vào cu c ng b , hi u qu c a h th ng chính tr Thành ph ; khơi d y và phát huy tinh th n yêu nư c, ý th c trách nhi m, truy n th ng oàn k t c a các t ng l p nhân dân xây d ng và phát tri n Th ô Hà N i. T p trung làm t t công tác ki n toàn t ch c b máy, s p x p i ngũ cán b , nơi làm vi c c a các cơ quan thu c Thành ph , m b o ho t ng qu n lý nhà nư c thông su t, không vi c s p x p nh hư ng n các ho t ng bình thư ng c a các cơ quan nhà nư c, ngư i dân và doanh nghi p. Chú tr ng vi c s p x p, s d ng, qu n lý tài s n công khi th c hi n m r ng a gi i hành chính. 3.2. T p trung xây d ng và i u hành d toán ngân sách nh ng tháng còn l i năm 2008 c a Thành ph theo úng quy nh. Ph n u thu ngân sách tăng 5% so v i d toán ã i u ch nh. T p trung xây d ng k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng và ngân sách theo yêu c u nhi m v và tình hình th c t m i c a Th ô m r ng năm 2009; ch ng xây d ng và xác nh nh ng m c tiêu, ch tiêu k ho ch nh ng năm còn l i c a K ho ch 5 năm 2006 – 2010, t o ti n cho l p k ho ch phát tri n nh ng năm ti p theo. KhNn trương xác l p a gi i c a các ơn v hành chính. Ch ng ph i h p v i các b , ngành Trung ương v xây d ng, i u ch nh, hoàn thi n các quy ho ch v kinh t , xã h i, quy ho ch ô th , quy ho ch ngành, lĩnh v c, phù h p v i quy ho ch chung và quy ho ch Vùng Th ô, g n v i vi c nâng cao ch t lư ng quy ho ch; rà soát các án quy ho ch, các d án phát tri n ô th , khu dân cư, d án h t ng giao thông và các d án khác trong ph m vi m r ng a gi i Th ô th c hi n theo quy ho ch; th c hi n và có các bi n pháp ch tài c th qu n lý, ki m soát vi c chuy n i m c ích s d ng t hi u qu , úng quy nh.
  3. 3.3. T p trung ph n u hoàn thành cao nh t các m c tiêu, ch tiêu kinh t xã h i theo Ngh quy t H ND m i a phương ã thông qua u năm. Ti p t c th c hi n các gi i pháp ki m ch l m phát; rà soát chi tiêu công, c t gi m, hoãn, giãn ti n b , v n các d án u tư xây d ng cơ b n kém hi u qu , chưa c p thi t, không phù h p v i quy ho ch; n nh phát tri n kinh t , tăng cư ng an sinh xã h i. K p th i tháo g nh ng vư ng m c, khó khăn duy trì và Ny m nh s n xu t kinh doanh, tăng cư ng xu t khNu. Ny m nh thu hút v n u tư xã h i cho phát tri n. m b o ngu n v n cho các công trình tr ng i m s m phát huy hi u qu , công trình k ni m 1.000 năm Thăng Long 3.4. Ny m nh c i cách hành chính, phòng ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m ch ng lãng phí, làm t t công tác gi i quy t ơn thư khi u n i, t cáo. T p trung Ny m nh c i cách th t c hành chính, nh t là nh ng th t c liên quan t i doanh nghi p (v v n, chính sách t ai …) KhNn trương rà soát, i u ch nh các ch , chính sách phù h p v i i u ki n m i c a Th ô; tăng cư ng phân c p công tác qu n lý nhà nư c cho các qu n, huy n, xã phư ng, th tr n. Nâng cao trách nhi m c a các c p, các ngành, ngư i ng u trong b máy qu n lý nhà nư c; tăng cư ng ki m tra, thanh tra công v và x lý k p th i các vi ph m. Tăng cư ng i tho i, l ng nghe ý ki n c a nhân dân, chú tr ng công tác ti p công nhân; làm t t công tác gi i quy t khi u t , khi u n i c a ngư i dân ngay t c p cơ s , h n ch nh ng n i c m, b c xúc, i m nóng. 3.5. Quan tâm ch o, ôn c Ny nhanh ti n xây d ng cơ b n, nh t là các d án l n, công trình tr ng i m. Ch o quy t li t tri n khai th c hi n hi u qu các d án, chương trình m c tiêu hư ng t i k ni m 1.000 năm Thăng Long - Hà N i, trong ó chú tr ng Chương trình ch nh trang ô th . Tri n khai hi u qu chương trình phát ng cu c thi sáng tác m u, bi u tư ng, sáng tác các ca khúc chào m ng Thăng Long – Hà N i 1.000 năm tu i. T ch c, ch o, i u hành m b o tính th ng nh t trong qu n lý ô th nh t là trong qu n lý h t ng k thu t, trong xây d ng, ki n trúc, trong áp d ng các ch tài x lý vi ph m; m b o k t n i m ng lư i giao thông, Ny m nh vi c tri n khai án ch nh trang ô th , án gi m ùn t c giao thông c a Thành ph . 3.6. Quan tâm v n nông nghi p, nông thôn, nông dân. Ny nhanh ti n u tư phát tri n h t ng nông thôn, h t ng cho s n xu t nông nghi p; tăng cư ng công tác qu n lý xây d ng nông thôn. T p trung tri n khai các d án tr ng i m, các d án h t ng giao thông, nông nghi p nông thôn, công trình ph c v dân sinh b c xúc .. theo úng k ho ch u năm ã ư c phê duy t. Ch ng và chú tr ng th c hi n các chính sách h tr cho nông nghi p v phòng ch ng thiên tai, v gi ng, v th y l i tư i tiêu, m b o nâng cao năng su t và s n lư ng. KhNn trương tri n khai u tư các d án c p i n cho nh ng xã chưa có i n trên a bàn Th ô. Tăng cư ng chính sách an sinh xã h i; chăm lo c i thi n i s ng v t ch t, tinh th n cho các h nghèo, ngư i nghèo, nhân dân vùng i u ki n kinh t xã h i còn nhi u khó khăn khi m i h p nh t vào Hà N i, chú tr ng gi i quy t k p th i các v n dân sinh b c xúc m i phát sinh nh t là trong khu v c nông nghi p, nông thôn và nhân dân vùng thu h i t.
  4. 3.7. Ti p t c phát tri n các lĩnh v c văn hóa xã h i, nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, chăm lo i s ng văn hóa tinh th n c a nhân dân. i m i và nâng cao ch t lư ng giáo d c, ào t o, quan tâm t i i u ki n gi ng d y và h c t p c a nh ng a phương còn khó khăn. Ti p t c u tư và xây d ng các trư ng chuNn qu c gia v giáo d c. Nâng cao ch t lư ng và hi u qu các ho t ng phòng b nh, ch a b nh, các d ch v y t ph c v nhân dân; ch ng ngăn ng a và x lý k p th i các d ch b nh, qu n lý và x lý k p th i nh ng vi ph m v v sinh an toàn th c phNm. Ny m nh tuyên truy n v n ng và ng b các bi n pháp v k ho ch hóa gia ình, ki m ch s gia tăng t l sinh con th 3. Ti p t c th c hi n và tri n khai th c hi n xây d ng ngư i Hà N i văn minh, thanh l ch trong i u ki n a gi i hành chính m i; khai thác và phát huy s c m nh v truy n th ng l ch s , văn hóa c a Th ô Hà N i m i t o ti n cho s phát tri n. Tăng cư ng các ho t ng th d c th thao và chú tr ng phong trào th d c th thao qu n chúng. Có k ho ch trong qu n lý và khai thác s d ng ngu n nhân l c vào phát tri n kinh t - xã h i Th ô, nâng cao ch t lư ng, hi u qu các ho t ng khoa h c công ngh . 3.8. Quan tâm xây d ng và c ng c , gi v ng an ninh chính tr , tr t t an toàn xã h i, ti m l c qu c phòng. Nâng cao hi u qu công tác i ngo i c a Thành ph . Ny m nh cu c u tranh phòng, ch ng các lo i t i ph m, nh t là t i ph m v ma túy và các lo i t i ph m hình s khác. Phòng, ch ng các t n n xã h i, k p th i tr n áp các lo i t i ph m, Ny m nh phong trào toàn dân gi gìn tr t t an ninh xã h i; Ti p t c xây d ng và c ng c qu c phòng c a Th ô trong tình hình m i. Hoàn thành nhi m v quân s a phương, dân quân t v , d b ng viên. ChuNn b t t các i u ki n, ch ng công tác phòng ch ng thiên tai, l t bão. Ch ng xu t, ph i h p và tranh th s quan tâm ch o c a ng, Nhà nư c, các b , ngành Trung ương xây d ng các cơ ch chính sách, t o i u ki n cho s phát tri n c a Th ô trong i u ki n m r ng a gi i hành chính. Tăng cư ng s ph i h p, h p tác c a các t nh, thành ph trong vùng Th ô, các t nh lân c n và các t nh, thành ph c a c nư c và h p tác qu c t cho s phát tri n c a Th ô, chuNn b cho i l chào m ng k ni m 1.000 năm Thăng Long – Hà N i. i u 2. Ti p t c th c hi n các cơ ch chính sách ã ư c H ND các a phương thông qua trư c 1/8/2008 n khi có quy t nh m i; giao UBND Thành ph khNn trương rà soát các cơ ch chính sách, k p th i i u ch nh, b sung nh ng quy nh thu c thNm quy n UBND Thành ph , th ng nh t v i Thư ng tr c H ND s a i, b sung nh ng n i dung thu c thNm quy n H ND i v i nh ng n i dung ph i i u ch nh ngay và trình H ND t i kỳ h p cu i năm và các kỳ h p sau phù h p v i th c ti n Hà N i sau m r ng. i u 3. Ngh quy t này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Giao UBND Thành ph t ch c th c hi n Ngh quy t; giao Thư ng tr c, các ban H ND, i bi u H ND Thành ph và ngh MTTQ Thành ph giám sát vi c th c hi n Ngh quy t này. H ND kêu g i t t c các t ng l p nhân dân, các l c lư ng vũ trang, các c p, các ngành, MTTQ và các oàn th trên a bàn Thành ph cùng oàn k t, n l c ph n u
  5. thi ua hoàn thành th ng l i nhi m v kinh t - xã h i; an ninh qu c phòng năm 2008, hư ng t i 1.000 năm Thăng Long – Hà N i. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân Thành ph Hà N i Khóa XIII thông qua t i kỳ h p h p nh t. CH TNCH Nơi nh n: - y ban Thư ng v Qu c h i; - Chính ph ; - Ban Công tác B QH, VP QH, VP CP; - Các B , Ngành Trung ương; - oàn BQH Hà N i; Ngô Th Doãn Thanh - TT TU, TT H ND, UBND, UB MTTQ TP; - Các s , ban, ngành, oàn th Thành ph ; - TT H ND, UBND các qu n, huy n; - Các v i bi u H ND TP; - Các cơ quan thông t n báo chí; - VP, TU, VP BQH&H ND, VP UBND, VP UB MTTQ TP; - Lưu:
Đồng bộ tài khoản