Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
47
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách năm 2008 và giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách năm 2009 do Hội đồng nhân dân huyện Nhà Bè ban hành

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T HUY N NHÀ BÈ NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 07/2008/NQ-H ND Nhà Bè, ngày 31 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V I U CH NH D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2008 VÀ GIAO CH TIÊU D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN HUY N NHÀ BÈ KHÓA IX, KỲ H P TH 15 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002 và Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 137/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2008 cho huy n Nhà Bè; Căn c Quy t nh s 591/Q -UBND ngày 28 tháng 7 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Nhà Bè v i u ch nh d toán ngân sách năm 2008 cho các ơn v tr c thu c; Căn c Ngh quy t s 04/2008/NQ-H ND ngày 17 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân huy n Nhà Bè v phê duy t quy t toán d toán ngân sách năm 2008 cho các ơn v tr c thu c; Căn c Quy t nh s 83/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu d toán thu, chi ngân sách nhà nư c năm 2009 cho huy n Nhà Bè; Xét T trình s 945/TTr-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân huy n Nhà Bè v i u ch nh d toán thu - chi ngân sách năm 2008 và giao ch tiêu d toán thu - chi ngân sách năm 2009; Báo cáo th m nh s 04/BC-KTXH ngày 29 tháng 12 năm 2008 c a Ban Kinh t - Xã h i; ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân huy n, QUY T NGHN: i u 1. i u ch nh d toán thu, chi ngân sách năm 2008 1. Thu ngân sách: a) Thu ngân sách nhà nư c trên a bàn: Ư c th c hi n 179.111 tri u ng t 166,71% d toán (so ch tiêu pháp l nh 107.440 tri u ng và b ng 149,26% so ch tiêu ph n u 120.000 tri u ng).
  2. b) Thu ngân sách huy n : 262.747 tri u ng t 228,99% so d toán. Thu cân i ngân sách: 159.453 tri u ng - Thu k t dư năm trư c: 27.687 tri u ng + Ngân sách huy n (thư ng xuyên): 12.304 tri u ng + Ngân sách xã: 15.383 tri u ng - Thu i u ti t: 57.557 tri u ng Trong ó: + Thu công thương nghi p: 11.756 tri u ng t 108,76% so d toán. + L phí trư c b : 23.000 tri u ng t 312,93% so d toán. + Thu nhà t: 380 tri u ng t 100,00% so d toán. + Thu s d ng t nông nghi p: 1 tri u ng + Thu chuy n quy n s d ng t: 15.000 tri u ng t 125,00% so d toán. + Phí - l phí: 2.700 tri u ng t 100% so d toán. + Thu khác: 4.720 tri u ng t 126,88% so d toán. - Thu b sung t ngân sách thành ph : 74.209 tri u ng + B sung cân i ngân sách: 65.967 tri u ng + B sung có m c tiêu: 8.242 tri u ng Thu chuy n ngu n t m ng (t kinh phí huy n): 35.890 tri u ng Thu u tư phát tri n: 66.403 tri u ng + Tr c p kinh phí u tư: 10.000 tri u ng + Thu k t dư: 70 tri u ng + Thu chuy n ngu n u tư: 6.333 tri u ng + Tr c p t ngu n thư ng vư t thu: 50.000 tri u ng Thu tr c p chương trình m c tiêu: 1.000 tri u ng
  3. Thu ngân sách nhà nư c t k ho ch cao t ngu n thu ti n s d ng t t 208,33% (80 t /38,4 t ), thu chuy n quy n s d ng t t 125% (15 t /12 t ), Ngoài ra các kho n thu thu khác u t k ho ch. 2. Chi ngân sách huy n: 228.427 tri u ng t 89,82% so d toán. Trong ó: a) Chi u tư phát tri n: 60.000 tri u ng. b) Chi thư ng xuyên: 131.537 tri u ng t 108,51% so d toán. - Chi s nghi p kinh t : 15.943 tri u ng t 124,52% so d toán. - Chi S nghi p giáo d c: 43.642 tri u ng t 105,39% so d toán. - Chi s nghi p y t : 12.902 tri u ng t 131,29% so d toán - Chi s nghi p văn hóa: 2.573 tri u ng t 110,48% so d toán. - Chi s nghi p th d c th thao: 1.093 tri u ng t 107,16% so d toán. - Chi s nghi p xã h i: 4.400 tri u ng t 97,78% so d toán. - Chi qu n lý nhà nư c, ng - oàn th : 14.697 tri u ng t 103,74% so d toán. - Chi an ninh qu c phòng: 4.998 tri u ng t 102,7% so d toán. - Chi Văn phòng ăng ký quy n s d ng t: 123 tri u ng t 100% so d toán. - Chi ngân sách xã - th tr n: 26.103 tri u ng t 103,98% so d toán. - Chi thi ua khen thư ng: 350 tri u ng. - Chi khác ngân sách: 2.493 tri u ng t 99,30% so d toán. - D phòng ngân sách: 2.220 tri u ng. c) Chi chuy n ngu n t m ng: 35.890 tri u ng d) Chi chương trình m c tiêu: 1.000 tri u ng 3. K t dư: 34.319 tri u ng - Ngân sách huy n: 8.080 tri u ng Trong ó: + u tư phát tri n: 6.403 tri u ng
  4. + Chi thư ng xuyên: 1.677 tri u ng - Ngân sách xã: 26.239 tri u ng i u 2. V giao ch tiêu d toán thu, chi ngân sách năm 2009 1. Thu ngân sách: a) Thu ngân sách nhà nư c trên a bàn: - Ch tiêu pháp l nh: 197.600 tri u ng - Ch tiêu ph n u: 212.100 tri u ng b) Thu ngân sách huy n: 171.387 tri u ng t 65% so d toán. Thu cân i ngân sách: 164.983 tri u ng - Thu k t dư năm trư c: 27.916 tri u ng + Ngân sách huy n (thư ng xuyên): 1.677 tri u ng + Ngân sách xã: 26.239 tri u ng - Thu i u ti t: 34.538 tri u ng Trong ó: + Thu công thương nghi p: 11.498 tri u ng t 97,81% so năm trư c. + L phí trư c b : 11.760 tri u ng t 51,13% so năm trư c. + Thu nhà t: 600 tri u ng t 157,89% so năm trư c. + Phí - l phí: 5.480 tri u ng t 202,96% so năm trư c. + Thu khác: 5.200 tri u ng t 110,17% so năm trư c. - Thu b sung t ngân sách thành ph : 102.529 tri u ng. + B sung cân i ngân sách: 102.529 tri u ng. Thu u tư phát tri n (thu k t dư): 6.403 tri u ng. 2. Chi ngân sách huy n: 154.587 tri u ng t 67,67% so năm trư c. a) Chi u tư phát tri n (t ngu n k t dư u tư): 6.403 tri u ng b) Chi thư ng xuyên: 148.184 tri u ng t 112,66% so năm trư c.
  5. Trong ó: - Chi s nghi p kinh t : 12.483 tri u ng t 83,66% so năm trư c. - Chi s nghi p giáo d c: 53.853 tri u ng t 123,40% so năm trư c. - Chi s nghi p y t : 13.047 tri u ng t 101,12% so năm trư c. - Chi s nghi p văn hóa: 2.111 tri u ng t 82,05% so năm trư c. - Chi s nghi p th d c th thao: 2.190 tri u ng t 200,40% so năm trư c. - Chi s nghi p xã h i: 5.100 tri u ng t 115,91% so năm trư c. - Chi qu n lý nhà nư c, ng - oàn th : 18.035 tri u ng t 112,24% so năm trư c. - Chi an ninh qu c phòng: 5.345 tri u ng t 106,94% so năm trư c. - Chi Văn phòng ăng ký quy n s d ng t: 132 tri u ng t 107,14% so năm trư c. - Chi ngân sách xã - th tr n: 30.888 tri u ng t 118,33% so năm trư c. - Chi khác ngân sách: 3.000 tri u ng t 120,33% so năm trư c. - D phòng ngân sách: 2.000 tri u ng t 90,08% so năm trư c. 3. K t dư: 16.800 tri u ng - Ngân sách huy n: 178 tri u ng - Ngân sách xã: 16.622 tri u ng i u 3. - y ban nhân dân huy n căn c vào Ngh quy t H i ng nhân dân giao nhi m v chi ngân sách cho t ng cơ quan, ban - ngành c a huy n và các xã, th tr n. + Qu n lý c p phát chi theo d toán, h n ch th p nh t phát sinh chi ngoài d toán. Kiên quy t xu t toán các kho n chi ngoài quy nh. + Th trư ng các cơ quan, ơn v , Ch t ch y ban nhân dân các xã, th tr n t ch c th c hi n theo úng nhi m v , quy n h n ư c giao trong lĩnh v c tài chính, ngân sách và ch u trách nhi m v nh ng sai ph m trong ph m vi qu n lý. S d ng có hi u qu , úng m c ích ngân sách nhà nư c cũng như các ngu n v n ho t ng. Th c hi n công khai v thu, chi ngân sách c a cơ quan, ơn v . - Giao Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân ph i h p v i các cơ quan có liên quan giám sát vi c th c hi n ngân sách nhà nư c.
  6. - Ch t ch y ban nhân dân huy n c n t p trung nhi u hơn trong vi c i u hành ngân sách, ki m tra ch t ch vi c th c hi n ngân sách, tài chính. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân huy n Nhà Bè khóa IX, kỳ h p th 15 thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Ph m Th Vi t

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản