Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 07/2009/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2009 NGHN QUY T V I U CH NH CH TR C P KHUY N KHÍCH NGƯ I CÓ TRÌNH I H C CÔNG TÁC T I PHƯ NG - XÃ, THN TR N H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII KỲ H P TH 16 (T ngày 07 n ngày 09 tháng 7 năm 2009) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 - 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p; Căn c vào T trình s 3187/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v vi c i u ch nh ch tr c p khuy n khích ngư i có trình i h c công tác t i phư ng - xã, th tr n; Báo cáo th m tra s 188/BC-PC ngày 06 tháng 7 năm 2009 c a Ban Pháp ch - H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung T trình s 3187/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph t i kỳ h p v vi c i u ch nh ch tr c p khuy n khích ngư i có trình i h c công tác t i phư ng - xã, th tr n trên a bàn thành ph . C th như sau: 1. i u ch nh m c tr c p khuy n khích ngư i có trình i h c công tác t i phư ng - xã, th tr n tăng 25% so v i m c cũ: 1.1. Cán b , công ch c công tác phư ng: - i v i ngư i có trình i h c chính quy: M c tr c p ư c i u ch nh tăng t 600.000 ng/ngư i/tháng lên 750.000 ng/ngư i/tháng; - i v i ngư i có trình i h c các h còn l i: M c tr c p ư c i u ch nh tăng t 400.000 ng/ngư i/tháng lên 500.000 ng/ngư i/tháng. 1.2. Cán b , công ch c xã, th tr n:
  2. - i v i ngư i có trình i h c chính quy: M c tr c p ư c i u ch nh tăng t 800.000 ng/ngư i/tháng lên 1.000.000 ng/ngư i/tháng; - i v i ngư i có trình i h c các h còn l i: M c tr c p ư c i u ch nh tăng t 500.000 ng/ngư i/tháng lên 625.000 ng/ngư i/tháng. 2. Ngoài s h tr trên, y ban nhân dân các c p quan tâm ào t o, b i dư ng xây d ng i ngũ công ch c cơ s , t o môi trư ng cán b , công ch c làm vi c t t. 3. Th i gian th c hi n: t ngày 01 tháng 7 năm 2009. i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph t ch c tri n khai th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./. CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản