Nghị quyết số 08/2002/NQ-QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
123
lượt xem
10
download

Nghị quyết số 08/2002/NQ-QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 08/2002/NQ-QH11 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 08/2002/NQ-QH11

 1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/2002/NQ-QH11 Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2002 NGHN QUY T BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A I BI U QU C H I VÀ OÀN I BI U QU C H I QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào T trình c a U ban thư ng v Qu c h i và ý ki n c a i bi u Qu c h i; QUY T NGHN 1. Ban hành kèm theo Ngh quy t này Quy ch ho t ng c a i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i. 2. Quy ch này thay th Quy ch ho t ng c a i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i ã ư c Qu c h i khoá IX, kỳ h p th ba thông qua ngày 14 tháng 7 năm 1993. 3. U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph , Toà án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy ch này. Nguy n Văn An ( ã ký) QUY CH HO T NG C A I BI U QU C H I VÀ OÀN I BI U QU C H I (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 08/2002/QH11 c a Qu c h i khoá XI, kỳ h p th hai) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG
 2. i u 1: i bi u Qu c h i là ngư i i di n cho ý chí và nguy n v ng c a nhân dân, không ch i di n cho nhân dân ơn v b u c ra mình mà còn i di n cho nhân dân c nư c; là ngư i thay m t nhân dân th c hi n quy n l c nhà nư c trong Qu c h i. Nhi m kỳ c a i bi u m i khoá Qu c h i b t u t kỳ h p th nh t c a khoá Qu c h i ó n kỳ h p th nh t c a Qu c h i khoá sau. i bi u Qu c h i ư c b u b sung b t u th c hi n nhi m v , quy n h n i bi u Qu c h i t kỳ h p sau cu c b u c b sung n kỳ h p th nh t c a Qu c h i khoá sau. i u 2: i bi u Qu c h i tham gia quy t nh nh ng v n thu c nhi m v , quy n h n c a Qu c h i: l p hi n, l p pháp, quy t nh nh ng chính sách cơ b n v i n i, i ngo i, nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh c a t nư c, nh ng nguyên t c ch y u v t ch c và ho t ng c a b máy nhà nư c, v quan h xã h i và ho t ng c a công dân; tham gia th c hi n quy n giám sát t i cao i v i toàn b ho t ng c a Nhà nư c. i u 3: i bi u Qu c h i ch u trách nhi m trư c c tri và trư c Qu c h i v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n i bi u c a mình, gương m u trong vi c ch p hành Hi n pháp, pháp lu t, s ng lành m nh và tôn tr ng các quy t c sinh ho t công c ng, b o v quy n và l i ích h p pháp c a công dân, góp ph n phát huy quy n làm ch c a nhân dân. i bi u Qu c h i ph i liên h ch t ch v i c tri, ch u s giám sát c a c tri, ti p xúc v ic tri, tìm hi u tâm tư,ư nguy n v ng c a c tri, thu th p và ph n ánh úng ý ki n c ac tri v i Qu c h i và cơ quan nhà nư c h u quan; nh kỳ báo cáo v i c tri v ho t ng i bi u c a mình và c a Qu c h i. i bi u Qu c h i có nhi m v tham gia tuyên truy n, ph bi n pháp lu t, ng viên nhân dân và ngư i thân trong gia ình ch p hành pháp lu t, tham gia qu n lý nhà nư c. i u 4: Các i bi u Qu c h i ư c b u trong m t t nh ho c thành ph tr c thu c Trung ương h p thành oàn i bi u Qu c h i. oàn i bi u Qu c h i có i bi u ho t ng chuyên trách. oàn i bi u Qu c h i có Trư ng oàn và Phó Trư ng oàn. i bi u Qu c h i trong oàn có nhi m v th c hi n chương trình công tác và s phân công c a oàn, góp ph n nâng cao hi u qu ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i. i u 5: i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i có quy n yêu c u cơ quan nhà nư c, U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n, t ch c xã h i, t ch c kinh t , ơn v vũ trang nhân dân t o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n nhi m v c a mình.
 3. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, cơ quan, t ch c, ơn v quy nh t i o n 1 i u này có trách nhi m áp ng yêu c u c a i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i. Chương 2 HO T NG C A I BI U QU C H I i u 6: i bi u Qu c h i có nhi m v tham gia y các kỳ h p Qu c h i, ch p hành N i quy kỳ h p Qu c h i, góp ph n làm cho kỳ h p Qu c h i t hi u qu cao. T i các kỳ h p Qu c h i, i bi u Qu c h i có nhi m v tham gia các phiên h p toàn th c a Qu c h i, các cu c h p T , oàn i bi u Qu c h i, các phiên h p c a H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i mà i bi u là thành viên. Trong trư ng h p không th tham gia kỳ h p Qu c h i, các phiên h p, các cu c h p quy nh t i i u này thì i bi u Qu c h i báo cáo theo quy nh c a N i quy kỳ h p Qu c h i. i u 7: Khi nh n ư c thông báo v th i gian h p, d ki n chưương trình kỳ h p và các tài li u c a kỳ h p Qu c h i do U ban thư ng v Qu c h i g i n, i bi u Qu c h i ph i nghiên c u tài li u, tham gia các ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i chuNn b cho kỳ h p Qu c h i. i u 8: i bi u Qu c h i th o lu n, quy t nh chưương trình kỳ h p t i phiên h p trù b , th o lu n, quy t nh các v n thu c nhi m v , quy n h n c a Qu c h i t i các phiên h p toàn th . i u 9: i bi u Qu c h i có quy n trình d án lu t, ki n ngh v lu t ra trư c Qu c h i, d án pháp l nh ra trư c U ban thư ng v Qu c h i theo trình t , th t c do Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t quy nh. i u 10: i bi u Qu c h i có quy n ch t v n Ch t ch nư c, Ch t ch Qu c h i, Th tư ng Chính ph và các thành viên khác c a Chính ph , Chánh án Toà án nhân dân t i cao, Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao. Ngư i b ch t v n có trách nhi m tr l i v nh ng v n mà i bi u Qu c h i ch t v n. Trình t , th t c ch t v n và tr l i ch t v n t i kỳ h p Qu c h i ư c th c hi n theo quy nh c a N i quy kỳ h p Qu c h i. Trình t , th t c ch t v n và tr l i ch t v n gi a hai kỳ h p Qu c h i ư c th c hi n theo quy nh c a Quy ch ho t ng c a U ban thư ng v Qu c h i. i u 11: i bi u Qu c h i có quy n ki n ngh v i U ban thư ng v Qu c h i xem xét trình Qu c h i b phi u tín nhi m i v i ngư i gi ch c v do Qu c h i b u ho c phê chuNn. Ki n ngh c a i bi u Qu c h i ư c g i n U ban thư ng v Qu c h i b ng văn b n và nêu rõ lý do b phi u tín nhi m. i u 12:
 4. 1. i bi u Qu c h i có trách nhi m ti p xúc c tri theo chương trình ti p xúc c tri c a oàn i bi u Qu c h i. Trong trư ng h p không th tham gia ti p xúc c tri thì i bi u Qu c h i báo cáo v i Trư ng oàn i bi u Qu c h i. 2. i bi u Qu c h i có th ti p xúc c tri nơi cư trú, nơi làm vi c. i bi u Qu c h i liên h v i U ban M t tr n T qu c a phương nơi cư trú ho c Ban ch p hành Công oàn nơi làm vi c t ch c cho i bi u ti p xúc c tri. 3. U ban thư ng v Qu c h i ph i h p v i U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam ban hành quy nh v vi c i bi u Qu c h i ti p xúc c tri. i u 13: M i năm m t l n, k t h p v i vi c ti p xúc c tri trong th i gian cu i năm, i bi u Qu c h i báo cáo v i c tri v vi c th c hi n nhi m v i bi u c a mình. C tri có th tr c ti p ho c thông qua U ban M t tr n T qu c a phương yêu c u i bi u báo cáo công tác và có th nh n xét i v i vi c th c hi n nhi m v c a i bi u Qu c h i. Ý ki n nh n xét c a c tri i v i i bi u Qu c h i ư c oàn i bi u Qu c h i ph i h p v i Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương t ng h p báo cáo U ban thư ng v Qu c h i. i u 14: i bi u Qu c h i có trách nhi m ti p công dân. Khi nh n ư c ki n ngh , khi u n i, t cáo c a công dân, i bi u Qu c h i có trách nhi m nghiên c u, k p th i chuy n n ngư i có thNm quy n gi i quy t và thông báo cho ngư i ki n ngh , khi u n i, t cáo bi t; ôn c và theo dõi vi c gi i quy t. i bi u Qu c h i có quy n yêu c u ngư i có thNm quy n thông báo cho mình k t qu gi i quy t ki n ngh , khi u n i, t cáo ó theo quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. Trong trư ng h p xét th y vi c gi i quy t ki n ngh , khi u n i, t cáo không tho áng, i bi u Qu c h i có quy n g p ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v h u quan tìm hi u, yêu c u xem xét l i. Khi c n thi t, i bi u Qu c h i có quy n yêu c u ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v c p trên tr c ti p c a cơ quan, t ch c, ơn v ó gi i quy t. N u ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v c p trên tr c ti p c a cơ quan, t ch c, ơn v ó không gi i quy t ho c gi i quy t không tho áng thì i bi u Qu c h i báo cáo U ban thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh. i u 15: 1. Khi phát hi n có hành vi vi ph m pháp lu t, gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n và l i ích h p pháp c a t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c kinh t , ơn v vũ trang nhân dân ho c c a công dân, i bi u Qu c h i có quy n yêu c u cá nhân, cơ quan, t ch c, ơn v h u quan thi hành nh ng bi n pháp c n thi t k p th i ch m d t hành vi trái pháp lu t ó. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u, cá nhân, cơ quan, t ch c, ơn v ph i thông báo cho i bi u Qu c h i bi t vi c gi i quy t. Quá th i h n nói trên mà cá nhân, cơ quan, t ch c, ơn v không tr l i ho c gi i quy t không tho áng thì i bi u Qu c h i có quy n ki n ngh v i ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v c p trên c a cá nhân, cơ quan, t ch c, ơn v ó, ng th i báo cáo U ban thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh.
 5. 2. Ngư i nào c n tr i bi u Qu c h i th c hi n nhi m v thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . i u 16: Khi th c hi n nhi m v i bi u, i bi u Qu c h i có quy n liên h v i các cơ quan nhà nư c, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c kinh t , ơn v vũ trang nhân dân ư c cung c p thông tin v nh ng v n mà i bi u Qu c h i quan tâm; ngh xem xét gi i quy t nh ng v n có liên quan n vi c thi hành chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, quy n làm ch c a nhân dân ho c nh ng v n khác liên quan n i s ng, kinh t - xã h i c a nhân dân a phưương. Ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v ó trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình, có trách nhi m ti p và áp ng yêu c u c a i bi u Qu c h i. Trong trư ng h p cơ quan, t ch c, ơn v quy nh t i i u này không gi i quy t ho c gi i quy t không tho áng thì i bi u Qu c h i có quy n yêu c u ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v c p trên tr c ti p c a cơ quan, t ch c, ơn v ó gi i quy t. N u ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v c p trên tr c ti p c a cơ quan, t ch c, ơn v ó không gi i quy t ho c gi i quy t không tho áng thì i bi u Qu c h i báo cáo U ban thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh. i u 17: i bi u Qu c h i có quy n tham d kỳ h p H i ng nhân dân các c p nơi mình ư c b u n m tình hình và tìm hi u ý ki n, nguy n v ng c a nhân dân; tham gia ý ki n vào các v n qu n lý nhà nư c, nh ng v n liên quan n i s ng c a nhân dân a phưương và nh ng v n khác mà i bi u quan tâm; ki n ngh nh ng bi n pháp nh m b o m thi hành nghiêm ch nh pháp lu t và quy t nh c a cơ quan nhà nư c c p trên; gi i thi u, ph bi n pháp lu t c a Nhà nư c và nh ng ngh quy t c a Qu c h i. Thư ng tr c H i ng nhân dân thông báo cho i bi u Qu c h i bi t ngày h p, n i dung, chương trình kỳ h p H i ng nhân dân c p mình, m i i bi u t i d và cung c p tài li u c n thi t cho i bi u. Trong trư ng h p không tham d kỳ h p H i ng nhân dân ư c, thì i bi u Qu c h i báo cho Thư ng tr c h i ng nhân dân bi t. i bi u Qu c h i có quy n tham d kỳ h p H i ng nhân dân nơi i bi u cưư trú ho c nơi làm vi c khi H i ng nhân dân bàn nh ng v n mà i bi u quan tâm. i u 18: i bi u Qu c h i là thành viên c a H i ng dân t c, U ban c a Qu c h i có trách nhi m tham gia các phiên h p, th o lu n, bi u quy t các v n và tham gia các ho t ng khác thu c nhi m v , quy n h n c a H i ng dân t c, U ban c a Qu c h i mà mình là thành viên. i u 19: i bi u Qu c h i gi m i liên h v i Trư ng oàn i bi u Qu c h i, Ch t ch Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i. Khi c n thi t, i bi u Qu c h i báo cáo tình hình và nêu các v n mà i bi u quan tâm v i Trư ng oàn i bi u Qu c h i, Ch t ch Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i.
 6. i u 20: i bi u Qu c h i ho t ng chuyên trách t i các cơ quan c a Qu c h i th c hi n nhi m v , quy n h n c a i bi u Qu c h i, ng th i th c hi n nhi m v , quy n h n c a cơ quan c a Qu c h i mà mình là thành viên theo s phân công c a U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, U ban c a Qu c h i. i u 21: i bi u Qu c h i ho t ng chuyên trách a phương th c hi n nhi m v , quy n h n c a i bi u Qu c h i, ng th i th c hi n nh ng nhi m v và quy n h n sau ây: 1. ư c Trư ng oàn i bi u Qu c h i u nhi m th c hi n m t s nhi m v quy nh t i i u 26 c a Quy ch này; 2. Tham gia oàn công tác, oàn giám sát c a U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c ho c U ban c a Qu c h i; 3. ư c m i d các h i ngh , l p h c, t p hu n theo ch c danh lãnh o a phương; 4. ư c m i d các cu c h p thư ng kỳ c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân, Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương và các cu c ti p công dân nh kỳ c a Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. i u 22: 1. Khi i bi u Qu c h i chuy n công tác t i a phương khác thì chuy n sinh ho t n oàn i bi u Qu c h i nơi mình nh n công tác. 2. Vi c chuy n sinh ho t oàn c a i bi u Qu c h i ư c ti n hành như sau: a) i bi u Qu c h i g i ơn n U ban thư ng v Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i, U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi b u ra mình và oàn i bi u Qu c h i, U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi i bi u chuy n n sinh ho t; b) U ban thư ng v Qu c h i quy t nh. 3. Quy t nh c a U ban thư ng v Qu c h i ư c g i n i bi u Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i, U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương nơi i bi u ư c b u và nơi i bi u chuy n n sinh ho t. Trư ng h p i bi u Qu c h i do U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam gi i thi u thì quy t nh còn ư c g i t i U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam. U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i h p v i Trư ng oàn i bi u Qu c h i t ch c thông báo cho c tri ơn v b u c nơi i bi u ư c b u và nơi i bi u chuy n n sinh ho t. Chương 3 HO T NG C A OÀN I BI U QU C H I
 7. i u 23: oàn i bi u Qu c h i căn c vào chưương trình ho t ng c a Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, tình hình th c t c a a phương và ý ki n c a c tri xây d ng chưương trình, k ho ch ho t ng sáu tháng, c năm c a oàn; t o i u ki n cho các i bi u trong oàn th c hi n nhi m v , quy n h n c a i bi u Qu c h i. i u 24: oàn i bi u Qu c h i th c hi n nh ng nhi m v sau ây: 1. Ph i h p v i Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c, Thưư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân a phưương t ch c i bi u Qu c h i ti p xúc c tri; 2. T ch c vi c ti p công dân c a i bi u Qu c h i; ti p nh n, chuy n ơn, theo dõi, ôn c vi c gi i quy t khi u n i, t cáo và ki n ngh c a công dân mà i bi u Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i ã chuy n n cơ quan, t ch c có thNm quy n gi i quy t; m i i di n H i ng nhân dân, U ban nhân dân a phương tham d các bu i ti p công dân c a i bi u Qu c h i; trong trư ng h p c n thi t thì m i i di n cơ quan h u quan a phương cùng tham d ti p thu, x lý nh ng v n liên quan; 3. Ph i h p v i Thư ng tr c H i ng nhân dân, Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c a phương t ch c l y ý ki n nhân dân v các d án lu t, d án pháp l nh và các d án khác theo yêu c u c a U ban thư ng v Qu c h i; 4. T ch c i bi u Qu c h i th o lu n v d án lu t, d án pháp l nh và các d án khác, d ki n chương trình kỳ h p Qu c h i; 5. T ch c i bi u Qu c h i giám sát vi c thi hành pháp lu t, u tranh ch ng tham nhũng; giám sát văn b n quy ph m pháp lu t c a a phương; kh o sát tình hình th c t a phương; góp ý v i a phương v vi c th c hi n các nhi m v kinh t - xã h i, qu c phòng, an ninh; khi c n thi t, k t qu giám sát c a oàn i bi u Qu c h i ư c công b trên các phương ti n thông tin i chúng; 6. Phân công i bi u Qu c h i trong oàn tham gia oàn công tác, oàn giám sát c a U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i; 7. Tham gia ý ki n v vi c gi i thi u i bi u Qu c h i trong oàn ng c i bi u Qu c h i khoá sau; phân công i bi u Qu c h i trong oàn tham gia oàn giám sát v vi c b u c i bi u Qu c h i khoá sau, b u c b sung i bi u Qu c h i a phương; 8. M i năm hai l n vào gi a năm và cu i năm, báo cáo v i U ban thư ng v Qu c h i v tình hình ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i và i bi u Qu c h i, ng th i thông báo v i U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương. i u 25: oàn i bi u Qu c h i có th m i i di n cơ quan, t ch c, ơn v và chuyên gia v các lĩnh v c liên quan d và tham gia ý ki n t i các cu c h p oàn th o lu n v d án lu t, d án pháp l nh và các d án khác do U ban thư ng v Qu c h i g i n.
 8. i u 26: 1. Trư ng oàn và Phó Trư ng oàn do oàn i bi u Qu c h i b u và ư c U ban thư ng v Qu c h i phê chuNn. 2. Trưư ng oàn i bi u Qu c h i có nh ng nhi m v sau ây: a) i u hành vi c th c hi n nh ng nhi m v c a oàn i bi u Qu c h i quy nh t i i u 24 c a Quy ch này; b) Ch trì vi c t ch c i bi u Qu c h i trong oàn th c hi n các nhi m v , quy n h n c a i bi u Qu c h i và tham gia th c hi n nhi m v c a oàn i bi u Qu c h i; c) Ch trì vi c xây d ng và t ch c th c hi n chương trình, k ho ch ho t ng c a oàn; d) Tri u t p và ch t a các cu c h p c a oàn i bi u Qu c h i; ) Gi m i liên h v i Ch t ch Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, Văn phòng Qu c h i và các cơ quan, t ch c h u quan trung ương; e) Gi m i liên h v i i bi u Qu c h i trong oàn, Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân, Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương, các cơ quan, t ch c, ơn v h u quan a phương; g) Ch o công tác Văn phòng oàn i bi u Qu c h i; ch o và t ch c vi c th c hi n kinh phí ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i. 3. Phó Trư ng oàn giúp Trư ng oàn th c hi n nhi m v theo s phân công c a Trư ng oàn. Khi Trư ng oàn v ng m t thì Phó Trư ng oàn ư c Trư ng oàn u nhi m th c hi n nhi m v c a Trư ng oàn. i u 27: oàn i bi u Qu c h i có quy n yêu c u cơ quan nhà nư c, U ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n, t ch c xã h i, t ch c kinh t , ơn v vũ trang nhân dân a phưương cung c p thông tin v nh ng v n mà oàn i bi u Qu c h i quan tâm; xem xét và gi i quy t nh ng v n có liên quan n vi c thi hành chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c, quy n làm ch c a nhân dân ho c nh ng v n khác liên quan n i s ng, kinh t - xã h i c a nhân dân a phưương. Ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m gi i quy t các yêu c u c a oàn i bi u Qu c h i. Trong trư ng h p cơ quan, t ch c, ơn v quy nh t i i u này không gi i quy t ho c gi i quy t không tho áng yêu c u c a oàn i bi u Qu c h i thì oàn i bi u Qu c h i có quy n ngh ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v c p trên tr c ti p c a cơ quan, t ch c, ơn v ó xem xét, gi i quy t; n u ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v c p trên tr c ti p c a cơ quan, t ch c, ơn v ó không gi i quy t
 9. ho c gi i quy t không tho áng thì oàn i bi u Qu c h i báo cáo U ban thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh. i u 28: oàn i bi u Qu c h i quan h ch t ch v i Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân và Ban thư ng tr c U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương. Khi c n thi t, oàn i bi u Qu c h i trao i, góp ý v i Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân v vi c thi hành Hi n pháp, pháp lu t và vi c ban hành văn b n quy ph m pháp lu t a phương. oàn i bi u Qu c h i có trách nhi m nghiên c u xu t v i Ch t ch Qu c h i, U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph và các cơ quan nhà nư c có liên quan nghiên c u, xem xét và có bi n pháp gi i quy t các ki n ngh c a H i ng nhân dân liên quan n ch trưương, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c ho c các v n c a a phưương. i u 29: Ch m nh t là hai mươi ngày trư c ngày khai m c kỳ h p Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i t ch c cho i bi u trong oàn ti p xúc c tri thu th p ý ki n, nguy n v ng c a nhân dân. K t qu ti p xúc c tri ph i ư c oàn i bi u Qu c h i báo cáo U ban thư ng v Qu c h i trong th i h n ch m nh t là năm ngày trư c ngày khai m c kỳ h p Qu c h i. i u 30: Ch m nh t là hai mươi ngày sau ngày b m c kỳ h p Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i t ch c cho i bi u trong oàn báo cáo k t qu kỳ h p Qu c h i v i c tri, ph bi n các lu t, ngh quy t và nh ng quy t nh khác mà Qu c h i ã thông qua; ng th i ng viên nhân dân th c hi n các ngh quy t c a Qu c h i, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c. Trư ng oàn thay m t oàn ho c phân công i bi u Qu c h i trong oàn báo cáo k t qu kỳ h p Qu c h i t i kỳ h p H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương. i bi u Qu c h i có th báo cáo k t qu kỳ h p Qu c h i t i H i ng nhân dân a phương nơi b u ra mình. Các cu c ti p xúc c tri c a i bi u Qu c h i quy nh t i i u 29 và o n 1 c a i u này ư c thông báo công khai trên các phương ti n thông tin a phương. i u 31: Trư c m i kỳ h p Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i t ch c h p oàn trao i v vi c th c hi n nhi m v c a i bi u và c a oàn trong th i gian gi a hai kỳ h p Qu c h i; bàn chương trình ho t ng c a oàn cho th i gian ti p theo; nghiên c u trao i, óng góp ý ki n vào các d th o văn b n s ư c xem xét t i kỳ h p Qu c h i; bàn nh ng công vi c liên quan n chưương trình, n i dung kỳ h p Qu c h i. Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ư c m i d báo cáo tình hình kinh t - xã h i c a a phưương sáu tháng ho c c năm; Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương ư c m i d các cu c h p này. Chương 4
 10. VI C BÃI NHI M, M T QUY N I BI U QU C H I, VI C I BI U QU C H I XIN THÔI LÀM NHI M V I BI U i u 32: 1. i bi u Qu c h i không còn x ng áng v i s tín nhi m c a nhân dân thì tuỳ m c ph m sai l m mà b Qu c h i ho c c tri bãi nhi m. U ban thư ng v Qu c h i quy t nh vi c ưưa ra Qu c h i bãi nhi m ho c c tri nơi b u ra i bi u bãi nhi m i bi u Qu c h i theo ngh c a U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương ho c c a c tri nơi b u ra i bi u Qu c h i ó. 2. Trong trư ng h p Qu c h i bãi nhi m i bi u Qu c h i thì vi c bãi nhi m ư c ti n hành theo quy nh c a N i quy kỳ h p Qu c h i. Ngh quy t c a Qu c h i v vi c bãi nhi m i bi u Qu c h i ư c g i n U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương, oàn i bi u Qu c h i nơi i bi u ư c b u và oàn i bi u Qu c h i nơi i bi u chuy n n sinh ho t (n u có), ng th i g i n ngư i b bãi nhi m i bi u Qu c h i. U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i h p v i Trư ng oàn i bi u Qu c h i t ch c thông báo cho c tri ơn v b u c nơi i bi u ư c b u và nơi i bi u chuy n n sinh ho t (n u có). 3. Trong trư ng h p c tri bãi nhi m i bi u Qu c h i thì vi c bãi nhi m ư c ti n hành theo th th c do U ban thưư ng v Qu c h i quy nh. i u 33: Trong th i gian Qu c h i h p, n u không có s ng ý c a Qu c h i và trong th i gian Qu c h i không h p, n u không có s ng ý c a U ban thư ng v Qu c h i thì không ư c b t giam, truy t i bi u Qu c h i và không ư c khám xét nơi và nơi làm vi c c a i bi u Qu c h i. Vi c ngh b t giam, truy t , khám xét nơi và nơi làm vi c c a i bi u Qu c h i thu c thNm quy n c a Vi n trư ng Vi n ki m sát nhân dân t i cao. N u vì ph m t i qu tang mà i bi u Qu c h i b t m gi , thì cơ quan t m gi ph i l p t c báo cáo Qu c h i ho c U ban thư ng v Qu c h i xét và quy t nh. i bi u Qu c h i không th b cơ quan, ơn v nơi i bi u làm vi c cách ch c, bu c thôi vi c n u không ư c U ban thư ng v Qu c h i ng ý. i u 34: 1. Trong trư ng h p i bi u Qu c h i b truy c u trách nhi m hình s thì U ban thư ng v Qu c h i quy t nh t m ình ch vi c th c hi n nhi m v , quy n h n c a i bi u Qu c h i ó. i bi u Qu c h i ư c tr l i th c hi n nhi m v , quy n h n i bi u khi cơ quan có thNm quy n ình ch vi c truy c u trách nhi m hình s iv i i bi u ó ho c k t ngày b n án, quy t nh c a Toà án có hi u l c pháp lu t tuyên b i bi u ó không ph m t i. 2. i bi u Qu c h i b Toà án k t án thì ương nhiên m t quy n i bi u Qu c h i, k t ngày b n án, quy t nh c a Toà án có hi u l c pháp lu t.
 11. Toà án ã xét x hành vi ph m t i c a i bi u Qu c h i có trách nhi m g i b n sao b n án ho c trích l c b n án ã có hi u l c pháp lu t c a Toà án n U ban thư ng v Qu c h i, U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương, oàn i bi u Qu c h i nơi i bi u ư c b u và oàn i bi u Qu c h i nơi i bi u chuy n n sinh ho t (n u có). U ban thư ng v Qu c h i báo cáo v i Qu c h i t i kỳ h p g n nh t; U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ưương ph i h p v i oàn i bi u Qu c h i thông báo n c tri ơn v b u c nơi i bi u ư c b u và nơi i bi u chuy n n sinh ho t (n u có) vi c i bi u Qu c h i ó b m t quy n i bi u Qu c h i. i u 35: i bi u Qu c h i có th xin thôi làm nhi m v i bi u vì lý do s c kho ho c lý do khác mà không th m ương ư c nhi m v i bi u. Trong th i gian Qu c h i h p, vi c xin thôi làm nhi m v i bi u c a i bi u Qu c h i do Qu c h i xem xét, quy t nh và ư c ti n hành theo quy nh c a N i quy kỳ h p Qu c h i. Trong th i gian gi a hai kỳ h p Qu c h i, vi c xin thôi làm nhi m v i bi u c a i bi u Qu c h i do U ban thư ng v Qu c h i xem xét, quy t nh và ư c ti n hành theo quy nh c a Quy ch ho t ng c a U ban thư ng v Qu c h i. U ban thư ng v Qu c h i báo cáo v i Qu c h i t i kỳ h p g n nh t vi c cho i bi u Qu c h i thôi làm nhi m v i bi u. Ngh quy t c a Qu c h i ho c c a U ban thư ng v Qu c h i v vi c cho thôi làm nhi m v i bi u Qu c h i ư c g i n U ban trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương, oàn i bi u Qu c h i a phương nơi i bi u ư c b u và oàn i bi u Qu c h i nơi i bi u chuy n n sinh ho t (n u có); ng th i g i n ngư i ư c thôi làm nhi m v i bi u; U ban M t tr n T qu c t nh, thành ph tr c thu c trung ương ph i h p v i Trư ng oàn i bi u Qu c h i t ch c thông báo cho c tri ơn v b u c nơi i bi u ư c b u và nơi i bi u chuy n n sinh ho t (n u có). i bi u Qu c h i ư c thôi làm nhi m v i bi u k t ngày Qu c h i ho c U ban thư ng v Qu c h i thông qua ngh quy t cho thôi làm nhi m v i bi u. Chương 5 CÁC I U KI N B O M HO T NG C A I BI U QU C H I VÀ OÀN I BI U QU C H I i u 36:U ban thư ng v Qu c h i g i quy t nh tri u t p kỳ h p Qu c h i, d ki n chương trình kỳ h p, nh ng báo cáo, tài li u có liên quan n kỳ h p cho i bi u Qu c h i theo quy nh c a N i quy kỳ h p Qu c h i. i u 37: 1. i bi u Qu c h i ư c cung c p nh ng tài li u và d ch v sau ây: a) Các tài li u c a kỳ h p Qu c h i;
 12. b) Công báo c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; c) Báo Nhân dân, báo a phương, báo Ngư i i bi u nhân dân, t p chí Nghiên c u l p pháp và các tài li u, văn b n khác liên quan n ho t ng c a Qu c h i; d) D ch v thông tin, nghiên c u, thư vi n và Internet khi có yêu c u. 2. i bi u Qu c h i là thành viên H i ng dân t c ho c U ban c a Qu c h i còn ư c cung c p thông tin v ho t ng c a H i ng dân t c ho c c a U ban mà mình là thành viên. 3. Thư ng tr c H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ưương nơi i bi u Qu c h i ư c b u ho c nơi i bi u Qu c h i chuy n n sinh ho t (n u có) cung c p các ngh quy t c a H i ng nhân dân, các văn b n quy ph m pháp lu t c a U ban nhân dân và các báo cáo v tình hình kinh t - xã h i a phưương cho i bi u Qu c h i. 4. Vi c cung c p nh ng tài li u và d ch v quy nh t i kho n 1 i u này theo hư ng d n c a U ban thư ng v Qu c h i. i u 38: Các cơ quan thông tin i chúng có trách nhi m ưưa tin v ho t ng c a i bi u Qu c h i và oàn i bi u Qu c h i theo quy nh c a Lu t báo chí. i u 39: Trong m i khoá Qu c h i, i bi u Qu c h i ư c U ban thư ng v Qu c h i c p huy hi u và Gi y ch ng nh n i bi u Qu c h i. Khi làm nhi m v i bi u, i bi u Qu c h i eo huy hi u; khi c n thi t xu t trình Gi y ch ng nh n i bi u Qu c h i. i bi u Qu c h i ư c s d ng H chi u ngo i giao khi ra nư c ngoài. i u 40: i bi u Qu c h i ư c c p ho t ng phí hàng tháng b ng h s là 1,0 c a m c lương t i thi u. Lương và các ch khác c a i bi u Qu c h i chuyên trách, ph c p c a i bi u Qu c h i không hư ng lương t ngân sách nhà nư c trong th i gian làm nhi m v i bi u do U ban thư ng v Qu c h i quy nh. i u 41: Khi tham gia kỳ h p Qu c h i ho c gi a hai kỳ h p Qu c h i tham gia làm nhi m v c a oàn i bi u Qu c h i, nhi m v c a H i ng dân t c, các U ban c a Qu c h i, i bi u Qu c h i ư c b o m các i u ki n ăn và i l i theo quy nh c a U ban thư ng v Qu c h i. i bi u Qu c h i làm nhi m v theo s phân công c a oàn i bi u Qu c h i thì ư c oàn i bi u Qu c h i thanh toán ti n công tác phí; tham gia ho t ng c a H i ng dân t c ho c U ban c a Qu c h i thì ư c H i ng dân t c ho c U ban c a Qu c h i thanh toán ti n công tác phí. i u 42: i bi u Qu c h i ho t ng không chuyên trách ư c dành ít nh t m t ph n ba th i gian làm vi c trong năm làm nhi m v i bi u. Th i gian này ư c
 13. tính vào th i gian làm vi c c a i bi u cơ quan, t ch c, ơn v mà i bi u làm vi c và ư c b o m lương, ph c p, các ch khác do cơ quan, t ch c, ơn v ó ài th . Trong trư ng h p cơ quan, t ch c, ơn v nơi i bi u làm vi c không có kh năng ài th ho c i bi u Qu c h i không có ch lưương và ph c p, thì các kho n chi phí nói trên do kinh phí ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i b o m theo quy nh c a U ban thư ng v Qu c h i. Ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v nơi i bi u làm vi c có trách nhi m s p x p công vi c, t o i u ki n c n thi t cho i bi u Qu c h i làm nhi m v . i u 43: i bi u Qu c h i ư c ưưu tiên trong vi c mua vé tàu ho , ô tô, tàu thu , máy bay; ư c ưu tiên qua c u, phà. i u 44: Trong trư ng h p m au, i bi u Qu c h i không thu c di n cán b trung c p, cao c p ư c khám và i u tr b nh theo tiêu chuNn quy nh i v i cán b trung c p. i bi u Qu c h i không có ch lương và ph c p ư c c p b o hi m y t ; khi qua i ư c hư ng ch mai táng nhưư i v i cán b , công ch c. Các chi phí quy nh t i i u này do kinh phí ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i b o m. i u 45: oàn i bi u Qu c h i có tr s , con d u và Văn phòng giúp vi c. T ch c và ho t ng c a Văn phòng oàn i bi u Qu c h i do U ban thư ng v Qu c h i quy nh. i u 46: oàn i bi u Qu c h i có kinh phí ho t ng. Kinh phí ho t ng c a oàn i bi u Qu c h i do U ban thư ng v Qu c h i phân b trong kinh phí ho t ng c a Qu c h i. Quy ch này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002.
Đồng bộ tài khoản