Nghị quyết số 08/2008/NQ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 08/2008/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 08/2008/NQ-CP về việc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2008 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 08/2008/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p-T do-H nh phúc ------- S : 08/2008/NQ-CP Hà N i, ngày 31 tháng 3 năm 2008 NGHN QUY T PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 3 NĂM 2008 Trong ba ngày, t ngày 25 n ngày 27 tháng 3 năm 2008, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 3, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph nghe Báo cáo nh ng v n l n n i lên trong Quý I năm 2008 và các gi i pháp nh m ki m ch l m phát, n nh chính tr -xã h i và duy trì ti m năng tăng trư ng c a n n kinh t , do B trư ng B K ho ch và u tư trình; Báo cáo tình hình s n xu t công nghi p và thương m i tháng 3 và Quý I năm 2008, do B trư ng B Công Thương trình; Báo cáo tình hình s n xu t nông nghi p u năm 2008 do B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình; Báo cáo tình hình giá c th trư ng và bi n pháp bình n giá, do B trư ng B Tài chính trình; Báo cáo v tình hình th c hi n các gi i pháp ti n t , tín d ng và ho t ng ngân hàng nh m ki m ch l m phát năm 2008, do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình. Chính ph th ng nh t nh n nh: Bư c vào th c hi n nhi m v phát tri n kinh t -xã h i, ngay t u năm chúng ta ã g p nhi u khó khăn, tình hình kinh t th gi i có xu hư ng tăng trư ng ch m l i, t giá ng ô la M suy gi m, giá c th gi i tăng cao, có d u hi u l m phát tăng trên ph m vi toàn c u. trong nư c, h u qu thiên tai n ng n c a năm trư c chưa kh c ph c xong, n năm nay th i ti t rét m, rét h i kéo dài, d ch b nh v gia súc, gia c m và cây tr ng ti p t c gây thi t h i n ng n cho s n xu t nông nghi p và nh hư ng l n n i s ng sinh ho t c a nhân dân. kh c ph c khó khăn, phát tri n s n xu t, n nh i s ng sinh ho t c a nhân dân, ngay t u năm, Chính ph ã ch o tri n khai m nh m , ng b các gi i pháp ch y u i u hành th c hi n k ho ch và ngân sách nhà nư c năm 2008 ư c ra trong Ngh quy t s 02/2008/NQ-CP, t p trung i u hành kinh t vĩ mô, ki m ch tăng giá, ch o phát tri n s n xu t kinh doanh, u tư; ng th i th c hi n nhi u bi n pháp h tr ngư i nghèo và các i tư ng g p khó khăn. Do v y, trong 3 tháng u năm, kinh t nư c ta ã duy trì ư c t c tăng trư ng khá cao (7,4%), xu t khNu và v n huy ng cho u tư phát tri n, nh t là v n u tư nư c ngoài ti p t c tăng. Tuy nhiên, t c phát tri n có d u hi u gi m sút, nh t là trong tháng 3 năm 2008. S n xu t công nghi p và xu t khNu gi m so v i cùng kỳ năm trư c, ch s l m phát tăng cao, nh p siêu l n, ch s th trư ng ch ng khoán gi m m nh, ti m Nn nguy cơ gây xáo tr n các cân i vĩ mô. Dư lu n xã h i, nhìn chung là ng thu n và tin tư ng vào s ch o i u hành c a Chính ph , nhưng cũng ã xu t hi n tâm lý băn khoăn, lo l ng v kh năng th c hi n m c tiêu tăng trư ng, ki m ch l m phát và b o m i s ng c a nhân dân.
  2. T nh ng nguyên nhân khách quan, ch quan và th c t c a tình hình hi n nay; d báo v kh năng tăng trư ng c a kinh t th gi i và trong nư c, Chính ph ánh giá ti m năng và l i th tăng trư ng c a n n kinh t nư c ta là r t l n, nh t là các lĩnh v c nông nghi p, d ch v và thu hút u tư. Tuy nhiên, n n kinh t nư c ta ang trong xu th m c a, h i nh p ngày càng sâu r ng vào n n kinh t th gi i, nên khó tránh kh i nh ng tác ng h l y c a kinh t khu v c và th gi i. Chính ph xác nh m c tiêu, nhi m v quan tr ng trong ch o i u hành phát tri n kinh t -xã h i hi n nay là: t p trung ưu tiên th c hi n các gi i pháp ki m ch l m phát, n nh kinh t vĩ mô, b o m an sinh xã h i; duy trì các ti m năng phát tri n kinh t t nư c chuNn b cho s phát tri n cao hơn trong các năm sau: t ư c m c tiêu, nhi m v ra, Chính ph thông qua tám nhóm gi i pháp ư c c p trong Báo cáo c a B K ho ch và u tư. Trong ó, t p trung vào các v n sau: a) Ti p t c th c hi n chính sách ti n t ch t ch , ch ng và linh ho t theo nguyên t c th trư ng, ki m ch l m phát và góp ph n duy trì tăng trư ng c a n n kinh t . b) Ph n u tăng thu, th t ch t chi tiêu, nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c, tăng cư ng ti t ki m i n, xăng d u; c t gi m các h ng m c, công trình u tư chưa b c thi t; t p trung v n cho các công trình có hi u qu . c) Ny m nh xu t khNu, ki m soát ch t ch nh p khNu, h n ch nh p khNu hàng tiêu dùng chưa th t thi t y u. d) Các B ngành ch c năng xây d ng và t ch c tri n khai phương án b o m gi v ng cân i cung c u các m t hàng thi t y u cho s n xu t và i s ng. ) Các cơ quan Trung ương, chính quy n a phương, hi p h i ngành hàng và doanh nghi p ph i h p ch t ch tri n khai các bi n pháp qu n lý th trư ng, ch ng u cơ, buôn l u và gian l n thương m i trên m i a bàn. e) KhNn trương rà soát, tháo g khó khăn thúc Ny phát tri n s n xu t công nghi p, nông nghi p và d ch v ; tăng cư ng ki m soát d ch b nh, Ny m nh ti n , s m ưa vào ho t ng các công trình t o ra nh ng s n phNm quan tr ng, thi t y u ph c v s n xu t và i s ng. g) Tăng cư ng các bi n pháp h tr n nh i s ng nhân dân, ti p t c tr giúp các i tư ng thu c h nghèo, có thu nh p th p b o m an sinh xã h i và i s ng, s n xu t c a nông dân. h) Ch o công tác thông tin tuyên truy n b o m khách quan, trung th c, t o s ng thu n cao trong t t c các c p, các ngành, a phương, doanh nghi p th c hi n các m c tiêu, nhi m v , gi i pháp ã ra nh m ưa n n kinh t vư t qua khó khăn, phát tri n n nh. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Công Thương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph hoàn ch nh báo cáo Chính ph trình B Chính tr và báo cáo Qu c h i.
  3. 2. Chính ph nghe Báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2006 do B trư ng B Tài chính trình; nghe T ng ki m toán nhà nư c báo cáo v k t qu ki m toán ngân sách nhà nư c năm 2006. Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c năm 2006. Giao B Tài chính ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph ; th o lu n v i Ki m toán Nhà nư c v các n i dung chưa th ng nh t, báo cáo Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư d th o Ch th c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh vi c th c hi n các k t qu ki m toán và th c hi n nghiêm ch nh các chính sách tài khóa, trình Th tư ng Chính ph trong tháng 4 năm 2008. 3. Chính ph ã th o lu n, tham gia ý ki n v d án Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam do y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam chuNn b và xin ý ki n. Giao Văn phòng Chính ph ch trì, ph i h p v i B Tư pháp ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph hoàn ch nh Báo cáo c a Chính ph tham gia ý ki n vào d án Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam, trình Th tư ng Chính ph g i y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i. 4. Chính ph ã th o lu n và cho ý ki n vào các d án Lu t Công ngh cao; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Phòng, ch ng ma túy; Lu t Giao thông ư ng b (s a i), Lu t Thi hành án dân s (s a i), Lu t Qu c t ch Vi t Nam (s a i). Giao B trư ng các B : Khoa h c, công ngh , N i v , Công an, Giao thông v n t i, Tư pháp theo trách nhi m ư c phân công ch trì, ph i h p v i các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh các d án Lu t và th a y quy n Th tư ng Chính ph trình y ban Thư ng v Qu c h i. 5. V d án Lu t Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam (s a i) và d án Lu t các t ch c tín d ng (s a i), Chính ph th ng nh t: T nay n năm 2010 gi mô hình Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam như hi n nay v a th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v ngân hàng v a th c hi n ch c năng là Ngân hàng Trung ương. Vì v y, trư c m t, vi c s a i Lu t Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam c n t p trung vào hai n i dung là s a các quy nh phù h p v i các cam k t c a Vi t Nam v i T ch c Thương m i Th gi i (WTO) và các quy nh mà n u không s a thì Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam không th th c hi n t t ư c ch c năng, nhi m v c a mình. Giao Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh các n i dung s a i d án Lu t Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam và Lu t Các t ch c tín d ng theo phương án trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét và l y ý ki n thành viên Chính ph trư c khi báo cáo y ban Thư ng v Qu c h i. ng th i, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì nghiên c u xây d ng d án Lu t v Ngân hàng Trung ương theo nh hư ng phát tri n ngành ngân hàng n năm 2020 úng tinh th n k t lu n c a B Chính tr và Quy t nh s 112/2006/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph .
  4. 6. Chính ph th o lu n, cho ý ki n vào d th o Ngh nh c a Chính ph v chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa; nghe B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph báo cáo thNm tra v d th o Ngh nh. Chính sách khuy n khích phát tri n các cơ s cung ng d ch v ngoài công l p c a Nhà nư c trong th i gian qua ã có tác d ng huy ng ư c ngu n l c xã h i phát tri n các cơ s ng d ng d ch v ngoài công l p, áp ng m t ph n nhu c u ngày càng cao và a d ng c a m i t ng l p nhân dân; óng góp tích c c vào s phát tri n kinh t -xã h i. Bên c nh k t qu t ư c, trong quá trình tri n khai th c hi n ã b c l nh ng vư ng m c c n ph i ư c s a i và quy nh rõ hơn. Chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa trong th i gian t i c n t o ư c cơ ch khuy n khích, thúc Ny xã h i hóa m nh hơn, thu hút ư c các ngu n u tư trong và ngoài nư c tham gia áp ng nhu c u c a xã h i v i ch t lư ng và s lư ng ngày càng cao; ng th i,kh c ph c ư c nh ng v n còn vư ng m c v i tư ng i u ch nh, tiêu chí v lo i hình, quy mô, tiêu chuNn ch t lư ng d ch v ... Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph , B Tư pháp và các cơ quan có liên quan ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Ngh nh trình Th tư ng Chính ph ký ban hành. Giao các B khNn trương xây d ng Danh m c các lo i hình và tiêu chí v quy mô, ch t lư ng, tiêu chuNn i v i các cơ s ư c ưu ãi theo chính sách khuy n khích phát tri n xã h i hóa c a Nhà nư c, g i B Tài chính t ng h p trình Th tư ng ban hành ng th i v i Ngh nh này. 7. Chính ph nh t trí thông qua vi c thu phí khai thác tư li u o cb n . Giao B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng hư ng d n c th v m c thu và ch qu n lý, s d ng ti n phí thu ư c theo úng quy nh c a pháp lu t v phí, l phí hi n hành. 8. Chính ph nh t trí thông qua Báo cáo tình hình th c hi n công tác c i cách hành chính tháng 3 năm 2008, do B N i v trình; Báo cáo tình hình th c hi n chương trình công tác, các quy t ngh c a Chính ph t phiên h p tháng 02 năm 2008, do Văn phòng Chính ph trình. Chính ph yêu c u các B , cơ quan rà soát toàn b chương trình công tác, k p th i i u ch nh, b sung chương trình c năm 2008, c th hóa thành các chương trình công tác hàng Quý, hàng tháng b o m tính kh thi theo úng Quy ch làm vi c c a Chính ph ; khNn trương hoàn thành các d th o Ngh nh quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a các B , cơ quan trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 4 năm 2008; c bi t s m hoàn thành vi c xây d ng các ngh nh hư ng d n thi hành các Lu t ã ban hành và có hi u l c thi hành t ngày 01 tháng 7 năm 2008./. TM. CHÍNH PH Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ;
  5. - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Ngân hàng Chính sách xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , Công báo; - Lưu: Văn thư, TH (5b). 305
Đồng bộ tài khoản