Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: Mai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 08/2009/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2009 NGHN QUY T V VI C THU PHÍ LƯU GI , B O QU N TANG V T, PHƯƠNG TI N BN T M GI TRÊN NA BÀN THÀNH PH H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VII KỲ H P TH 16 (T ngày 07 n ngày 09 tháng 7 năm 2009) Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 25/2008/NQ-QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam v vi c kéo dài nhi m kỳ ho t ng 2004 - 2009 c a H i ng nhân dân và y ban nhân dân các c p; Xét T trình s 3117/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thu phí lưu gi , b o qu n tang v t, phương ti n b t m gi trên a bàn thành ph ; báo cáo th m tra s 192/BC-PC ngày 06 tháng 7 năm 2009 c a Ban Pháp ch - H i ng nhân dân thành ph và ý ki n c a i bi u H i ng nhân dân thành ph , QUY T NGHN: i u 1. Thông qua n i dung T trình s 3117/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph v vi c thu phí lưu gi , b o qu n tang v t, phương ti n b t m gi trên a bàn thành ph . C th như sau: 1. M c thu: a) Phương ti n giao thông ư ng b : ơn v tính: ng STT Lo i phương ti n M c thu M c phí Chi phí b c ( ng/ngày x p, v n êm) chuy n, i n, nư c ( ng/l n t m gi ) 1 Xe p, xe i n, xe i n 1 bánh 3.000 1.500
  2. 2 Xe ba gác, xích lô p, xe Ny tay, xe 6.000 8.000 môtô g n máy 02 bánh các lo i 3 Xe 03 bánh g n máy các lo i 16.000 8.000 4 Xe ôtô t 04 n 09 ch ng i, xe t i dư i 40.000 20.000 3,5 t n 5 Xe ôtô t 10 n 30 ch ng i, xe t i 3,5 60.000 30.000 t n n 7,5 t n 6 Xe ôtô trên 30 ch ng i, xe t i trên 7,5 80.000 40.000 t n 7 Xe u kéo ch container dư i 20 feet 160.000 80.000 8 Xe u kéo ch container 40 feet, xe siêu 200.000 100.000 trư ng siêu tr ng, các lo i xe chuyên dùng: xe lu, xe làm ư ng tr i nh a nóng, xe b n, xe cNu,… b) Phương ti n giao thông ư ng th y: ơn v tính: ng/phương ti n/ngày êm STT i tư ng thu M c thu 1 Phương ti n sông thô sơ, gia d ng: 5.000 2 Phương ti n ch hàng (ghe) 2.1 Tr ng t i dư i 50 t n 5.000 2.2 Tr ng t i t 50 t n n 200 t n 10.000 2.3 Tr ng t i trên 200 t n 20.000 3 Phương ti n ch khách 3.1 Tr ng t i dư i 50 gh 10.000 3.2 Tr ng t i t 50 gh n 100 gh 15.000 3.3 Tr ng t i trên 101 gh 30.000 4 Canô du l ch 4.1 Công su t máy < 50CV 15.000 4.2 Công su t máy t 50CV n 90CV 30.000 4.3 Công su t máy trên 90CV 60.000 5 Xà lan 5.1 Tr ng t i < 250 t n 30.000 5.2 Tr ng t i t 250 t n n 500 t n 45.000 5.3 Tr ng t i trên 500 t n 75.000
  3. 6 Tàu kéo 6.1 Công su t máy < 50CV 7.500 6.2 Công su t máy t 50CV n 90CV 15.000 6.3 Công su t máy trên 90CV 30.000 7 M c thu phí b o qu n, b o v tang v t trên phương ti n vi ph m (ch tính riêng cho v t li u xây d ng như: cát, s i, á) 7.1 Tr ng t i < 10 t n 7.500 7.2 Tr ng t i t 10 t n n 100 t n 15.000 7.3 Tr ng t i trên 100 t n n 250 t n 30.000 7.4 Tr ng t i trên 250 t n n 500 t n 45.000 7.5 Tr ng t i trên 500 t n 75.000 c) G : ơn v tính: ng/m3/ngày êm STT Lo i g M c thu 1 G quý hi m các lo i 10.000 2 G thông thư ng các lo i 6.000 d) Các lo i hàng hóa khác: ơn v tính: ng/m2/ngày êm STT Lo i kho M c phí ( ng/m2 /ngày êm) 1 Kho kiên c (kho thông d ng ư c xây d ng b ng v t 1.300 li u kiên c : c t, kèo thép ho c bê tông, mái l p tole ho c bê tông, tư ng rào bao che xây g ch, n n bê tông ho c láng xi măng). 2 Kho bán kiên c (kho thông d ng có k t c u không thu c 800 kho kiên c như kèo g , mái l p ngói ho c fibro, vách g ho c tole). 3 Bãi kiên c (là bãi có k t c u kiên c b ng bê tông xi 400 măng ho c bê tông nh a, ch u l c, có h t ng y ). 4 Bãi thư ng (là bãi t á dăm ho c bê tông g ch v ) 300 2. Vi c qu n lý và s d ng s ti n phí thu ư c:
  4. - T ch c thu phí ã ư c ngân sách b o m kinh phí cho ho t ng thu phí theo d toán hàng năm thì t ch c thu ph i n p toàn b s ti n phí thu ư c vào ngân sách nhà nư c (cơ quan c p thành ph n p vào ngân sách thành ph , cơ quan c p qu n, huy n n p vào ngân sách qu n, huy n). - i v i t ch c chuyên doanh trông gi tài s n: phí lưu gi , b o qu n tang v t, phương ti n b t m gi là doanh thu c a t ch c ó; t ch c thu phí có nghĩa v n p thu theo quy nh c a pháp lu t i v i s phí thu ư c (theo quy nh t i Thông tư s 19/2007/TT-BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007). - i v i ơn v s nghi p có thu (t cân i m t ph n ho c toàn b kinh phí ho t ng): cơ quan thu phí ư c l i 100% s phí thu ư c bù p chi phí c n thi t ph c v cho vi c t m gi tang v t, phương ti n: thuê kho bãi, tr lương cho l c lư ng trông gi và các kho n chi phí liên quan. Riêng i v i Công an thành ph ư c gi l i 100% s ti n phí trông gi phương ti n b t m gi do vi ph m hành chính v tr t t an toàn giao thông. 3. Th i gian th c hi n: t ngày 01 tháng 8 năm 2009. i u 2. Giao y ban nhân dân thành ph có k ho ch t ch c th c hi n Ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân thành ph H Chí Minh khóa VII, kỳ h p th 16 thông qua ngày 09 tháng 7 năm 2009./. CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản