Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND(KVI)

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND(KVI)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND(KVI) về việc đặt tên các đường phố thị xã Bắc Cạn do Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/2000/NQ-HĐND(KVI)

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C C N c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 09/2000/NQ-H ND(KVI) B c K n, ngày 20 tháng 07 năm 2000 NGH QUY T V VI C Đ T TÊN CÁC ĐƯ NG PH TH XÃ B C K N H I NG NHÂN DÂN T NH B C K N Căn c i u 120 Hi n pháp nư c C ng hoà XHCN Vi t Nam năm 1992; Căn c Lu t T ch c H ND và UBND s a i năm 1994; Sau khi xem xét T trình s : 24 /TT-UB ngày7/ 7/2000 c a UBND t nh và t ng h p ý ki n th o lu n c a i bi u H ND t nh, QUY T NGHN: Th ng nh t t tên cho các ư ng ph thu c th xã B c K n như sau: 1- ư ng l gi i 41m t ngã ba ư ng ph m i ( ư ng Tr n Hưng o) n uc u Phà, t tên là ư ng Trư ng Chinh. 2- ư ng l gi i 36 mét dài 749m t i m ti p giáp Qu c l 3 m i tránh th xã B c K n ( ư ng Kon Tum ) n ngã 3 ti p giáp ư ng i Kỳ và ư ng sang sông, t tên là ư ng Hùng Vương. 3- ư ng l gi i 36m dài 768m t km 154 + 800 Qu c l 3 (cũ) n ngã ba ư ng Qu c l 3 m i tránh th xã ( ư ng Kon Tum) t tên là ư ng Tr n Hưng o. 4- ư ng Qu c l 3 m i tránh th xã B c K n t km 153 + 800 Qu c l 3 (cũ) n u c u m i (phía ông th xã B c K n) t tên là ư ng Kon Tum. 5- ư ng phía Tây th xã l gi i 27m dài 2.658 m t km 153 + 500 QL3 (cũ) n km 1 + 50 ( T 257), t tên là ư ng Nguy n Văn T . 6- o n ư ng dài 884 m t cu i ư ng Hùng Vương n Trư ng PTTH B c K n( ngã 3 ư ng i xã Dương Quang), t tên là ư ng i Kỳ . 7- ư ng d c kè Sông C u, dài 1.560 m t ngã ba ư ng Trư ng Chinh (g n khách s n Hương Sơn) n ngã ba ư ng i xã Dương Quang, t tên là ư ng Thanh Niên. 8- o n ư ng Qu c l 3 t u c u Phà m i (phư ng Nguy n Th Minh Khai) n giao l Qu c l 3 m i tránh th xã, t tên là ư ng Nguy n Th Minh Khai. Giao U ban nhân dân t nh t ch c th c hi n ngh quy t này.
  2. Giao Thư ng tr c H ND, các Ban H ND, các t i bi u và i bi u H ND t nh giám sát vi c thi hành ngh quy t này. Ngh quy t này ã ư c H ND t nh B c K n khoá VI, kỳ h p th 3 thông qua ngày 20/7/2000. CH TNCH H I NG NHÂN DÂN T NH Nơi nh n - UBTVQH - Chính ph (B/c) - VP Qu c h i - VPCh t ch nư c - Văn phòng Chính ph - TT T nh u - Các v i bi u H ND t nh. Hà S Toàn - Các s , ban, ngành, oàn th trong t nh - TT H ND, UBND các huy n, th xã - Lưu: VT-L VP -NCTH.
Đồng bộ tài khoản