Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
5
download

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND về chương trình hoạt động giám sát năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 12 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 09/2008/NQ-H ND Qu n 12, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH HO T NG GIÁM SÁT NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 12 KHÓA III, KỲ H P L N TH 16 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t v tình hình nhi m v kinh t - xã h i c a qu n năm 2007; Xét T trình s 83/TTr-H ND ngày 11 tháng 12 năm 2008 c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n v Chương trình ho t ng giám sát năm 2008 c a H i ng nhân dân qu n 12, khóa III, nhi m kỳ 2004 - 2009, QUY T NGHN: i u 1. H i ng nhân dân qu n giám sát t i các kỳ h p: - Giám sát vi c th c hi n Ch năm 2009 do thành ph phát ng. i u 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân tr c ti p giám sát: 1. Giám sát v vi c th c hi n u tư xây d ng cơ b n t ngu n v n ngân sách năm 2009. 2. Giám sát v tình hình ch p hành pháp lu t, gi i quy t ơn, thư khi u n i, t cáo và bi n pháp kh c ph c m t s h n ch trong năm 2008 c a các cơ quan tư pháp. i u 3. Các Ban H i ng nhân dân qu n tr c ti p giám sát: 1. Ban Pháp ch : - Giám sát công tác qu n lý tr t t ô th trên a bàn qu n. - Giám sát công tác phòng, ch ng t i ph m và t n n xã h i t i các phư ng trên a bàn qu n - Giám sát vi c th c hi n chương trình c i cách hành chính theo cơ ch m t c a liên thông qu n - phư ng. 2. Ban Kinh t - Xã h i:
  2. - Giám sát công tác quy ho ch h m gi i theo Quy t nh s 88/2007/Q -UBND c a y ban nhân dân thành ph . - Giám sát công tác l p quy ho ch i u ch nh và công b quy ho ch. i u 4. T ch c th c hi n - Trên cơ s chương trình giám sát c a H i ng nhân dân qu n, ng th i căn c vào nhi m v quy n h n ư c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân quy nh. Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban c a H i ng nhân dân qu n ch ng xây d ng k ho ch và t ch c tri n khai th c hi n. - Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n t ch c th c hi n Chương trình giám sát c a H i ng nhân dân qu n; i u hòa, ph i h p ho t ng giám sát c a hai Ban; hư ng d n các i bi u trong vi c th c hi n ho t ng giám sát. - Các cơ quan, t ch c h u quan có trách nhi m ph i k t h p t o m i i u ki n thu n l i Thư ng tr c, hai Ban và các i bi u H i ng nhân dân qu n ti n hành ho t ng giám sát; chuNn b báo cáo và cung c p y tài li u c n thi t theo yêu c u c a Thư ng tr c, hai Ban, i bi u H i ng nhân dân qu n. - nh kỳ 6 tháng ho c sau khi k t thúc các cu c giám sát, Thư ng tr c và hai Ban H i ng nhân dân có báo cáo k t qu n lãnh o c p trên, H i ng nhân dân, i bi u H i ng nhân dân. T i kỳ h p gi a năm và cu i năm 2009 Thư ng tr c và hai Ban c a H i ng nhân dân qu n có trách nhi m báo cáo ánh giá k t qu th c hi n chương trình giám sát trong năm 2008. Ngh quy t ã ư c thông qua H i ng nhân dân qu n t i kỳ h p l n th 16 vào ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Huỳnh Văn Chúm
Đồng bộ tài khoản