Nghị quyết số 09-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
100
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 09-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 09-CP về chính sách lương thực do Hội đồng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 09-CP

  1. H I NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 09-CP Hà N i, ngày 09 tháng 1 năm 1980 NGHN QUY T C AH I NG CHÍNH PH S 9 - CP NGÀY 9 THÁNG 1 NĂM 1980 V CHÍNH SÁCH LƯƠNG TH C Lương th c là v t tư chi n lư c s m t, là nhu c u cơ b n nh t c a i s ng, là v n hàng u c a toàn ng, toàn dân, toàn quân ta trong th i gian trư c m t cũng như lâu dài. Gi i quy t t t v n lương th c s nh hư ng l n n vi c th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c. Ngh quy t i h i l n th c tư c a ng ã nêu "t p trung l c lư ng s m, m b o lương th c, th c phNm cho toàn xã h i và có lương th c d tr ". Trong nh ng năm qua, ng và Chính ph ã ra nh ng ch trương, chính sách và bi n pháp tích c c gi i quy t v n lương th c, th c phNm t khâu s n xu t, thu mua n phân ph i tiêu dùng. Nhi u a phương ã c g ng tăng di n tích, năng su t, s n lư ng hơn trư c, và làm nghĩa v lương th c i v i Nhà nư c, góp ph n tích c c gi i quy t i s ng nhân dân. Tuy nhiên s ti n b ó không ng u. Nh ng năm g n ây, năng su t và s n lư ng lương th c nhi u nơi gi m sút, lương th c bình quân tính theo u ngư i c a toàn xã h i gi m theo. Lương th c Nhà nư c huy ng ư c thư ng th p so v i k ho ch. M t s t nh chưa làm t t công tác huy ng, chưa n m ư c ph n l n lương th c hàng hoá, lương th c ra th trư ng t do còn nhi u, Nhà nư c ph i nh p khNu m t kh i lư ng lương th c ngày càng l n. Tình hình c n i lương th c ngày càng gay g t, nhưng vi c qu n lý phân ph i, tiêu dùng chưa ch t ch và chưa th t ti t ki m. Tư tư ng l i vào c p trên, l i vào trung ương, l i vào nư c ngoài khá n ng. Như v y, trên các m t s n xu t, huy ng và phân ph i lương th c u có nh ng khuy t i m. Nhi m v c a toàn ng, toàn dân, toàn quân là ph i t p trung s c gi i quy t kỳ ư c v n lương th c, th c phNm trong m t th i gian nh t nh. th c hi n t t nh ng nhi m v chung c a c nư c trong tình hình m i, ngh quy t h i ngh l n th 6 c a trung ương ng ã nêu rõ: "Nhi m v quan tr ng nh t hi n này là ng viên cao và t ch c toàn dân, toàn quân Ny m nh s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, ngư nghi p nh m trư c h t b o m v ng ch c lương th c và th c phNm, ng th i cung ng nhi u nguyên li u cho công nghi p th c phNm, công nghi p s n xu t hàng tiêu dùng và tăng nhanh ngu n hàng xu t khNu". gi i quy t v n lương th c c n gi i quy t b n khâu cơ b n:
  2. - Ra s c phát tri n s n xu t tăng nhanh t ng s n lư ng lương th c và có thêm nhi u lương th c hàng hoá; - Ny m nh vi c thu mua (thu thu nông nghi p, thu n , mua theo h p ng hai chi u và mua theo giá tho thu n) t p trung ư c nhi u lương th c trong tay Nhà nư c, th c hi n t ng bư c s qu n lý th ng nh t c a Nhà nư c i v i lương th c; - Qu n lý phân ph i lương th c ch t ch , tri t ti t ki m và phân ph i công b ng; - Tích c c th c hi n vi c phân b l i lao ng và chính sách sinh có k ho ch. B n khâu này có quan h h u cơ v i nhau, nhưng khâu quy t nh là thúc Ny s n xu t phát tri n. Ph i ra s c Ny m nh s n xu t lúa b ng thâm canh, tăng v , tăng năng su t, khai hoang và s d ng h t di n tích, nh t là vùng ng b ng sông C u Long, ng b ng sông H ng và Tây Nguyên. Ph i nhanh chóng m r ng di n tích tr ng màu, i vào thâm canh và ch bi n. Ph i nêu cao quy t tâm ph n u t l c gi i quy t v n lương th c trong c nư c trong m y năm t i, khai thác n m c cao nh t ti m năng s n xu t lương th c và th c hi n cho ư c cân i lương th c trên a bàn t nh, huy n. i v i huy n ã s n xu t và th a lương th c cho nhu c u a phương, ph i phát tri n s n xu t óng góp ngày càng nhi u lương th c v trung ương; nh ng huy n thi u ph i ph n u s n xu t trong vài năm có lương th c, ti n t i có dư óng góp v trung ương. Nh ng huy n chuyên canh cây công nghi p cũng ph i c g ng s n xu t lương th c, nhưng không ư c làm nh hư ng n k ho ch tr ng cây công nghi p. Trên cơ s s n xu t phát tri n, Nhà nư c ph i n m cho ư c tuy t i b ph n lương th c hàng hoá, ph i có trong tay m t kh i lư ng lương th c ngày càng l n b o m lương th c cho m i ngư i không s n xu t lương th c và xây d ng qu d tr lương th c c a Nhà nư c ngày càng tăng. Ph i qu n lý phân ph i ch t ch và tri t ti t ki m, th c hi n nguyên t c phân ph i theo lao ng, thông qua phân ph i lương th c mà góp ph n qu n lý lao ng và phân công lao ng m i, qu n lý s n xu t, qu n lý th trư ng và tr t t xã h i, t ng bư c th c hi n Nhà nư c th ng nh t qu n lý lương th c trong c nư c. Sau ây là nh ng chính sách trong công tác lưu thông phân ph i lương th c th i gian t i. I. CHÍNH SÁCH HUY NG LƯƠNG TH C A. CHÍNH SÁCH HUY NG LƯƠNG TH C C A NHÀ NƯ C TH HI N CÁC NGUYÊN T C SAU ÂY - Khuy n khích m nh m s n xu t phát tri n, khuy n khích h p tác xã và nông dân t n d ng kh năng t ai, ra s c tăng năng su t lao ng nh m tăng s n lư ng lương th c hàng hoá, tăng thu nh p cho h p tác xã và nông dân, n nh và nâng cao i s ng, t o i u ki n i lên s n xu t l n xã h i ch nghĩa; - Huy ng lương th c công b ng h p lý, trong i u ki n như nhau ph i óng góp như nhau;
  3. - Ph i b o m c yêu c u c a Nhà nư c và c a nhân dân. M t m t nông dân ư c n nh i s ng và tích c c s n xu t, m t khác ph i b o m Nhà nư c có lương th c phân ph i cho b i, công nhân và ngư i lao ng khác không s n xu t lương th c; - Thúc Ny vi c phân công lao ng m i trong t ng a phương và i u b t nhân khNu nh ng nơi quá ông, bình quân ru ng t th p. B. NHÀ NƯ C CH TRƯƠNG N NNH M C NGHĨA V ÓNG THU NÔNG NGHI P THU B NG LƯƠNG TH C; N NNH M C NGHĨA V BÁN LƯƠNG TH C THEO GIÁ CH O THÔNG QUA H P NG HAI CHI U. 1. V n nh m c nghĩa v óng thu nông nghi p b ng lương th c. M c thu nông nghi p thu b ng lương th c bình quân c nư c b ng 10% s n lư ng lương th c. i v i t canh tác không s n xu t lương th c thì ư c n p b ng nông s n khác. Căn c xác nh m c thu là di n tích canh tác, phì nhiêu c a t và i u ki n canh tác c a t ng vùng. B Tài chính có trách nhi m xây d ng bi u thu nông nghi p m i H i ng Chính ph trình Qu c h i phê chuNn. Bi u thu này áp d ng th ng nh t cho c nư c. N i dung c a bi u thu m i ph i v a quán tri t các ch trương trên, v a có tác d ng khuy n khích nông dân i vào làm ăn t p th , khuy n khích thâm canh, tăng năng su t, tăng v , tăng t ng s n lư ng, ch ng b hoang hoá ru ng t, ch ng s d ng lãng phí ru ng t và b o m cho m i di n tích canh tác u ph i ư c tính thu . Trong khi ch Qu c h i thông qua bi u thu m i, vi c thu thu v n thi hành úng i u l thu nông nghi p hi n ang áp d ng hai mi n. 2. V n nh m c nghĩa v bán lương th c theo h p ng hai chi u. M c lương th c bán theo h p ng hai chi u c a h p tác xã nông nghi p và h nông dân cá th ư c giao theo s lư ng tuy t i tính m c m t năm th c hi n trong 5 năm t i k t năm 1980. H p tác xã và nông dân ã ư c xác nh m c n nh nghĩa v bán lương th c ho c các nông s n khác cho Nhà nư c, thì Nhà nư c cũng n nh m c v t tư hàng hoá cung ng tr l i cho h p tác xã và h nông dân. Năm nào Nhà nư c cung ng s lư ng hàng hoá nhi u hơn m c ã ký thì h p tác xã và h nông dân cũng ph i bán thêm lương th c (ho c nông s n khác) tương ng; n u Nhà nư c cung ng tư li u s n xu t và hàng tiêu dùng không , thì s lương th c h p tác xã ho c h nông dân ã bán hơn ư c tính theo giá tho thu n. Hàng hoá Nhà nư c cung ng bao g m tư li u s n xu t, v t li u xây d ng và hàng tiêu dùng thi t y u. Nh ng m t hàng này g m hàng do trung ương và do a phương s n xu t ưa xu ng nông thôn u do U ban nhân dân huy n th ng nh t qu n lý phân ph i theo s ch o chung c a H i ng Chính ph . U ban nhân dân huy n ch u trách nhi m i u ng, phân ph i hàng hoá dành cho huy n mình vào vi c ký h p ng hai chi u, nh m b o m huy ng s lương th c và nông s n theo k ho ch ư c giao, b o m tương quan h p lý gi a v t tư hàng hoá do Nhà nư c cung
  4. ng và lương th c, nông s n do h p tác xã và h nông dân bán cho Nhà nư c, b o m ưa hàng n tay nông dân. V phương th c trao i hàng hai chi u, Chính ph s quy nh quan h tương ng hi n v t gi a s lương th c nông dân bán cho Nhà nư c v i t ng lo i v t tư, hàng hoá mà Nhà nư c bán cho nông dân, công cày máy và công thu ho ch b ng máy do các cơ s qu c doanh làm cho h p tác xã, t p oàn s n xu t và nông dân; thu l i phí cũng ư c tính thành quan h tương ng v hi n v t trong h p ng hai chi u. Vi c thanh toán b ng ti n i v i v t tư hàng hoá và lương th c trao i theo h p ng hai chi u v n theo giá ch o c a Nhà nư c. H p ng ư c ký trong m t năm ho c trong 5 năm v i các ơn v s n xu t. 3. V th i gian và ph m vi áp d ng m c n nh nghĩa v thu nông nghi p và nghĩa v bán lương th c theo h p ng hai chi u. M c n nh nghĩa v thu và m c lương th c bán cho Nhà nư c theo h p ng hai chi u ư c n nh trong 5 năm tính t năm 1980. Cơ s xác nh m c n nh nghĩa v thu và nghĩa v bán lương th c theo h p ng hai chi u trong m t năm và trên m t hécta canh tác lương th c là di n tích canh tác lương th c năm 1978 và năng su t lương th c bình quân 5 năm qua i v i mi n B c (1974-1978), 3 năm i v i mi n Nam (1976-1978) (tính theo vùng t ai có phì nhiêu như nhau). M c này g i là m c n nh nghĩa v và không thay i trong su t 5 năm. Trong t ng năm, m c này có th t m chia ra t ng v , gi a các v trong năm có th th c hi n bù tr l n nhau. N u h p tác xã và h nông dân s n xu t tích c c, tăng thêm v , thêm s n lư ng, Nhà nư c cũng không giao thêm nghĩa v ; n u m t mùa n ng, i s ng xã viên, nông dân có nhi u khó khăn thì Nhà nư c s xét mi n ho c gi m. M c nghĩa v nói trên ư c áp d ng cho t t c các vùng trong c nư c. Riêng i v i vùng cao, vùng gi a, vùng biên gi i, nh ng nơi s n xu t thư ng ch ăn, ư c Nhà nư c mi n thu thu nông nghi p b ng lương th c và cũng không giao m c bán lương th c cho Nhà nư c. N u nh ng nơi nói trên s n xu t th a ăn, c n bán lương th c thì Nhà nư c mua theo giá tho thu n, tr b ng ti n ho c b ng hàng. Vùng s n xu t nhi u màu, Nhà nư c giao nghĩa v b ng màu theo t l tương ng v i s n xu t. C. MUA LƯƠNG TH C THEO GIÁ THO THU N Do s n xu t ngày m t tăng, nhưng m c n nh thu thu và mua lương th c trong 5 năm không thay i, cho nên lương th c hàng hoá còn l i ra th trư ng không có t ch c cũng tăng lên. Nhà nư c c n t ch c t t vi c mua s lương th c này theo giá tho thu n khuy n khích h p tác xã và h nông dân ra s c s n xu t tăng thêm lương th c bán cho Nhà nư c. S lương th c do công nhân, viên ch c t l c s n xu t, n u bán cho Nhà nư c thì ư c tr theo giá tho thu n. Giá tho thu n do U ban nhân dân t nh, thành ph căn c vào tình hình s n xu t và th trư ng t ng lúc (lúc u mùa, lúc chính v thu ho ch và lúc cu i mùa, lúc giáp h t,...) mà xác nh giá c th t ng vùng, t ng lúc cho thích h p v i tình hình a
  5. phương, chú ý tránh sơ h v s chênh l ch giá các vùng giáp ranh. U ban V t giá Nhà nư c cùng B Lương th c và th c phNm có trách nhi m hư ng d n các t nh xác nh giá tho thu n. t o i u ki n mua ư c nhi u lương th c hàng hoá theo giá tho thu n, Nhà nư c c n dành hàng hoá (k c tư li u s n xu t) bán l i cũng theo giá tho thu n cho h p tác xã và xã viên, nông dân, ng th i b o m cân i gi a hàng và ti n Nhà nư c ph i chi ra. D. LƯƠNG TH C GIAO N P C A CÁC NÔNG TRƯ NG QU C DOANH VÀ NÔNG TRƯ NG QUÂN I cân i lương th c ngày càng v ng ch c, B Nông nghi p và các t nh c n m r ng và xây d ng thêm các nông trư ng qu c doanh tr ng lương th c. Các nông trư ng qu c doanh và các nông trư ng quân i ư c giao nhi m v s n xu t lương th c ph i có k ho ch tăng nhanh s n lư ng lương th c b ng thâm canh, tăng v , m r ng di n tích, ph i b o m th c hi n t và vư t ch tiêu giao n p. Các nông trư ng tr ng cây công nghi p ho c chăn nuôi, các lâm trư ng, theo i u ki n t ai khí h u cho phép, ph i có k ho ch tích c c s n xu t thêm lương th c cho ngư i và gia súc. II. CHÍNH SÁCH PHÂN PH I LƯƠNG TH C C A NHÀ NƯ C 1. Trong khu v c phi nông nghi p. Quán tri t nguyên t c phân ph i theo lao ng, trên cơ s kh năng lương th c c a Nhà nư c, ph i tăng cư ng qu n lý phân ph i m t cách ch t ch , h p lý và ti t ki m; ph i k t h p phân ph i lương th c v i qu n lý và phân công lao ng m i, qu n lý s n phNm, u tranh c i t o và n nh th trư ng. Do lương th c Nhà nư c ph i mua vào b ng hai giá nên cũng bán ra theo hai giá: - i v i công nhân, viên ch c và ngư i chưa t i tu i lao ng ho c quá tu i lao ng trong gia ình h thu c khu v c phi nông nghi p, i v i h c sinh các trư ng i h c, trung h c chuyên nghi p và trư ng d y ngh , ư c cung c p lương th c thư ng xuyên v i giá ch o và theo tiêu chuNn x p lo i lao ng th ng nh t trong c nư c. - i v i nh ng h p tác xã, t p oàn, cá nhân làm ngh ti u công nghi p, th công nghi p, ngh v n t i, ngh xây d ng ... tr ng cây công nghi p, tr ng rau nh ng vùng chuyên canh t p trung, làm mu i, ánh cá ... có quan h kinh t ch t ch v i Nhà nư c ư c phân ph i lương th c tương ng v i k t qu th c hi n h p ng kinh t , theo giá ch o, tr ph n lương th c ã t s n xu t theo s hư ng d n c a Nhà nư c. - i v i nh ng h p tác xã ti u công nghi p, th công nghi p nông thôn nói chung s do h p tác xã nông nghi p th ng nh t kinh doanh như m t ngành trong h p tác xã nông nghi p ph i phân ph i lương th c cho h ; n u còn thi u Nhà nư c s xét theo h p ng h tr thêm. - i v i nh ng ngư i không s n xu t nông nghi p khác không có quan h h p ng hai chi u v i Nhà nư c, mà t trư c n nay ã ư c Nhà nư c phân ph i lương th c, thì tuỳ theo ngành ngh chính áng và ngu n thu nh p th c t mà xét gi i quy t lương th c tuỳ theo kh năng c a Nhà nư c v i giá b o m kinh doanh.
  6. - i v i công nhân, viên ch c v hưu, ngh m t s c; thương binh, gia ình li t sĩ, nh ng ngư i và gia ình có công v i cánh m ng theo tiêu chuNn quy nh v n th c hi n như chính sách hi n hành. B Lương th c và th c phNm căn c các nguyên t c trên ây và ph i h p v i các ngành có liên quan nghiên c u trình Chính ph quy t nh c th các i tư ng, tiêu chuNn và phương th c phân ph i lương th c ban hành th ng nh t trong c nư c. 2. Th c hi n t t vi c phân ph i lương th c trong h p tác xã nông nghi p. Ph i kiên quy t và nhanh chóng xoá b cách phân ph i theo nh su t, nh lư ng, th c hi n ngay vi c phân ph i thu nh p trong h p tác xã và t p oàn s n xu t nông nghi p theo úng quy t nh s 400-CP ngày 5 tháng 11 năm 1979 c a H i ng Chính ph , b o m nguyên t c phân ph i theo lao ng; k t h p vi c phân ph i lao ng v i vi c i u hoà lương th c cho các gia ình xã viên thi u lương th c như ã nêu rõ trong quy t nh nói trên. V di n tích dành cho chăn nuôi t p th v n gi theo chính sách là 10 - 15%, nhưng phát tri n chăn nuôi n âu tr lương th c n y, không tr h n s lương th c trư c khi chưa chăn nuôi, làm nh hư ng n i s ng c a xã viên và m c óng góp cho Nhà nư c. Nơi ã tr t cho chăn nuôi ph i b o m làm nghĩa v bán th t cho Nhà nư c tương ng v i t ã trích. Vi c l p các qu trong h p tác xã nông nghi p ph i theo úng quy nh c a Chính ph . Các a phương không ư c t ý các th qu ngoài quy nh c a Chính ph . III. PHÂN C P QU N LÝ LƯƠNG TH C CHO NA PHƯƠNG phát huy tinh th n t l c t cư ng trong vi c gi i quy t v n lương th c; cao trách nhi m c a chính quy n a phương trong vi c ch p hành chính sách lương th c c a Nhà nư c, t o i u ki n cho a phương ch ng v lương th c xây d ng, phát tri n kinh t , văn hoá trong huy n, t nh, c n ti n hành phân c p qu n lý lương th c cho a phương. H i ng Chính ph th ng nh t qu n lý chính sách, ch , các ch tiêu k ho ch, các tiêu chuNn nh m c v phân ph i lương th c, quy t nh các ch tiêu k ho ch v huy ng và i u ng lương th c, lo cung ng lương th c cho b i ch l c trong các l c lư ng vũ trang, cho các thành ph l n và khu công nghi p l n, khu chuyên canh cây công nghi p và chăn nuôi l n, còn nói chung vi c i u hoà cung ng lương th c cho các i tư ng khác trong ph m vi lãnh th s do U ban nhân dân các a phương ph trách. Vi c quan tr ng hàng u th c hi n s phân c p nói trên là ph i cân i ư c lương th c trên a bàn huy n và t nh. Xác nh úng kh năng s n xu t lương th c trong th i gian t i; xác nh các yêu c u phân ph i, các i tư ng cung c p lương th c trên a bàn t nh và huy n cho chính xác cân i th a thi u. Nói cân i lương th c trên a bàn huy n không ph i là huy n nào cũng ph i lo t túc (nh t là i v i nh ng huy n có vùng chuyên canh cây công nghi p) mà là t t c các huy n u ph i lo t gi i quy t lương th c n m c cao nh t. Huy n ã làm h t m c mà
  7. chưa lương th c thì t nh i u hoà cho huy n, ho c n u th a thì t nh i u i. Trên cơ s ó, trung ương xác nh m c lương th c t nh ph i óng góp cho trung ương, và trách nhi m c a t nh, huy n ph i thu mua gi i quy t các nhu c u lương th c trên a bàn c a mình. a phương nào ã tích c c s n xu t và ti t ki m mà còn thi u ăn, thì c n s n xu t thêm hàng hoá xu t khNu ho c có hàng hoá n p cho trung ương b o m s lương th c thi u ó. Trong trư ng h p a phương ã làm h t s c mình mà v n không t cân i ư c ho c g p thiên tai, thì trung ương s xét vi c h tr m t ph n lương th c c n thi t. U ban K ho ch Nhà nư c, B Lương th c và th c phNm và B Nông nghi p cùng v i các a phương xác nh rõ n i dung và m c phân c p cho các a phương cho h p lý IV. PH I T CH C VÀ QU N LÝ T T THN TRƯ NG LƯƠNG TH C Công tác t ch c và qu n lý th trư ng ph i nh m t ng bư c u tranh kéo giá th trư ng t do xu ng, t ng bư c thu h p th trư ng không có t ch c và nhanh chóng m r ng th trư ng xã h i ch nghĩa v lương th c, th c hi n ch trương Nhà nư c th ng nh t qu n lý lương th c trong c nư c. Xã viên, nông dân sau khi hoàn thành nghĩa v lương th c i v i Nhà nư c ư c quy n t do s d ng và lưu thông s lương th c còn l i nhưng c n giáo d c xã viên, nông dân ti t ki m tiêu dùng bán thêm lương th c cho Nhà nư c theo giá tho thu n. Ngành lương th c ph i làm t t công tác huy ng, kinh doanh và phân ph i lương th c, c g ng mua ư c nhi u lương th c. Tuỳ tình hình c th , có th u thác cho h p tác xã mua bán làm i lý mua cho ngành lương th c. Ph i kiên quy t ngăn ch n và nghiêm tr b n u cơ tích tr , buôn bán trái phép thóc, g o, ngô, lúa mỳ, b t mỳ, g o mỳ, mỳ s i, bánh mỳ. Riêng i v i các t nh mi n Nam trư c m t cho phép m t s hàng xáo ho t ng tuỳ theo yêu c u t ng nơi và ph i h n ch d n t ng bư c. Nh ng ngư i này ph i có gi y phép, ph i óng thu và ch u s qu n lý c a chính quy n a phương. Nghiêm c m n u rư u trái phép b ng ngũ c c. i v i các nhu c u v quà bánh, ăn u ng công c ng, ngành n i thương c n chú ý t ch c và qu n lý t t, ph c v thu n ti n cho khách qua l i, song ph i h t s c ch ng tham ô, lãng phí. V. T CH C CH O TH C HI N N i dung chính sách này có nhi u i m m i, òi h i c p u ng và U ban nhân dân các t nh, thành ph ph i tuyên truy n gi i thích sâu r ng cho toàn ng, toàn dân, toàn quân thông su t chính sách, mà trư c h t là cán b , ng viên ph i th t thông su t và gương m u th c hi n. Ph i giáo d c cho nông dân tích c c s n xu t, ti t ki m và bán lương th c t t cho Nhà nư c, giáo d c ngư i tiêu th ph i h t s c ti t ki m lương th c. Vi c tuyên truy n gi i thích, hư ng d n th c hi n, vi c giao m c n nh lương th c cho cơ s ph i làm xong trong nh ng tháng u năm 1980.
  8. U ban nhân dân các c p ph i có k ho ch t ch c, ch o th c hi n t t chính sách lương th c theo ngh quy t này. Thông qua vi c th c hi n chính sách lương th c c a ng và Nhà nư c mà k t h p ch n ch nh ki n toàn các t ch c c a ng, chính quy n và oàn th , nh t là cơ s ; ng th i gây m t khí th ph n kh i trong nhân dân Ny m nh s n xu t lương th c phát tri n. ng chí B trư ng B Lương th c và th c phNm có trách nhi m hư ng d n, ki m tra ôn c các ngành, các a phương thi hành ngh quy t này và thư ng xuyên báo cáo Th tư ng Chính ph . Lê Thanh Ngh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản