Nghị quyết số 10/1999/NQ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 10/1999/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị quyết số 10/1999/nq-cp', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 10/1999/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10/1999/NQ-CP Hà N i, ngày 27 tháng 8 năm 1999 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 10/1999/NQ-CP NGÀY 27 THÁNG 8 NĂM 1999V PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 8 NĂM 1999 Ngày 25 tháng 8 năm 1999, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 8 năm 1999, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B Giao thông v n t i Lê Ng c Hoàn trình bày "Báo cáo tình hình tai n n giao thông và các bi n pháp phòng ng a". Chính ph nh n nh trong nhi u năm qua, m t dù Chính ph và các B , ngành ã th c hi n nhi u bi n pháp v b o m tr t t , an toàn giao thông nhưng trong th i gian g n ây, tai n n giao thông có xu hư ng gia tăng trên ph m vi c nư c và ã x y ra m t s v nghiêm tr ng, d lu n xã h i r t quan tâm, òi h i ph i có các gi i pháp cơ b n và ng b hơn s m kh c ph c. Chính ph giao B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , b sung, hoàn ch nh án v các gi i pháp b o m tr t t an toàn giao thông; ng th i xây d ng, trình Chính ph thông qua Chương trình qu c gia v an toàn giao thông; c th hoá các gi i pháp thành các văn b n quy ph m pháp lu t, các cơ ch , chính sách t ch c th c hi n nh m h n ch n m c th p nh t nh ng tai n n x y ra, gây thi t h i v ngư i, tài s n c a nhân dân và xã h i; t ng bư c l p l i tr t t an toàn giao thông trong c nư c. Trư c m t, c n l a ch n m t s công vi c c p bách t p trung làm trư c các thành ph l n, m t s khu ô th và các tuy n dư ng tr ng i m; g n tr t t an toàn giao thông v i vi c tăng s phương ti n giao thông công c ng và ch ng ùn t c giao thông t i các thành ph , khu ô th . 2. Sau khi nghe B trư ng B Tài chính Nguy n Sinh Hùng trình bày T trình c a Chính ph trình Qu c h i ban hành "Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thu chuy n quy n s d ng t" và B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph oàn M nh Giao báo cáo t ng h p ý ki n c a các thành viên Chính ph , Chính ph ã nh t trí thông qua d án Lu t này. Giao B Tài chính ch trì ph i h p v i B Tư pháp và Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d án Lu t, báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, trình Qu c h i.
  2. 3. Chính ph ã nghe B trư ng B Tư pháp Nguy n ình L c trình bày T trình Chính ph v d ki n Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh c a Qu c h i năm 2000. Giao B Tư pháp, Văn phòng Chính ph ti p thu ý ki n các thành viên Chính ph , rà soát l i ti n chuNn b c a t ng d án, ánh giá tính kh thi báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh trư c khi trình U ban thư ng v Qu c h i v Chương trình xây d ng Lu t, Pháp l nh năm 2000. 4. T i phiên h p này, B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i Nguy n Th H ng trình Chính ph v k ho ch t ch c th c hi n ch trương tu n làm vi c 40 gi . Chính ph kh ng nh, ch trương tu n làm vi c 40 gi là th hi n s quan tâm c a ng và Nhà nư c i v i vi c c i thi n i u ki n lao ng, chăm lo s c kho cho ngư i lao ng, chăm lo phát tri n ngu n nhân l c. Giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các B , ngành liên quan ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph , hoàn ch nh d th o Quy t nh c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hi n ch tu n làm vi c 40 gi , trình Th tư ng Chính ph ký ban hành b t u th c hi n t u tháng 10 năm 1999. 5. Chính ph ã nghe B trư ng B K ho ch và u tư Tr n Xuân Giá trình bày "Báo cáo v tình hình kinh t - xã h i tháng 8 và 8 tháng năm 1999". Trong tháng 8, s n xu t lương th c ti p t c ư c duy trì và phát tri n; kim ng ch xu t khNu tăng khá do giá xu t khNu m t s m t hàng tăng, kh i lư ng xu t khNu nhi u m t hàng tăng hơn trư c; các v n v văn hoá, giáo d c, y t và xã h i có chuy n bi n t t. Tuy nhiên, s n xu t công nghi p v n còn nhi u khó khăn, nh t là khu v c doanh nghi p nhà nư c, m c tăng trư ng v n ch m; u tư nư c ngoài gi m so v i cùng kỳ năm 1998; v n u tư t ngân sách và v n tín d ng u tư Nhà nư c tri n khai ch m; giá c hàng hoá tiêu d ng và d ch v ti p t c gi m. Chính ph yêu c u các B , ngành và a phương ti p t c tri n khai nhanh chóng, có hi u qu các gi i pháp mà Chính ph ã ra, trong ó chú tr ng th c hi n các gi i pháp ã nêu trong Ngh quy t 08/1999/NQ-CP ngày 09/7/1999 c a Chính ph v các gi i pháp i u hành k ho ch trong 6 tháng cu i năm 1999; c bi t là Ny nhanh t c th c hi n các d án u tư, kh c ph c s ch m tr trong xây d ng và xét duy t d án gi i ngân nhanh các ngu n v n u tư xây d ng cơ b n; Ny m nh công tác ch ng buôn l u và gian l n thương m i, tăng nhanh vi c tiêu th các s n phNm còn ang ng; ng th i làm t t công tác phòng ch ng và kh c ph c h u qu bão l t, thiên tai h n ch n m c th p nh t các thi t h i gây ra. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản