Nghị quyết số 10/2001/NQ-HĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
36
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 10/2001/NQ-HĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 10/2001/NQ-HĐ về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thủ đô năm 2001 HĐND thành phố hà nội khóa XII, kỳ họp thứ 4, từ ngày 03 đến ngày 04/01/2001) do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 10/2001/NQ-HĐ

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 10/2001/NQ-H Hà N i, ngày 04 tháng 01 năm 2001 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I, AN NINH QU C PHÒNG C A TH Ô NĂM 2001 (H ND Thành ph Hà N i Khóa XII, Kỳ h p th 4, t ngày 03 n ngày 04/01/2001) H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (S a i); Căn c Báo cáo c a UBND thành ph v tình hình th c hi n k ho ch kinh t - xã h i năm 2000 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2001; Sau khi nghe ý ki n c a y ban MTTQ Thành ph , ý ki n c tri, Thuy t trình c a các Ban, ý ki n c a các i bi u H ND thành ph ; QUY T NGHN: Tán thành báo cáo c a y ban nhân dân Thành ph v tình hình th c hi n nhi m v kinh t xã h i, an ninh qu c phòng c a thành ph năm 2000; phương hư ng, nhi m v , m c tiêu và gi i pháp c a năm 2001. H i ng nhân dân Thành ph nh n m nh m t s yêu c u, nhi m v sau: I. V VI C TH C HI N NGHN QUY T C A H ND THÀNH PH NĂM 2000: Năm 2000, các c p, các ngành, l c lư ng vũ trang và nhân dân Th ô ã n l c vư t qua nh ng khó khăn, th c hi n có k t qu Ngh quy t c a H ND Thành ph v nhi m v kinh xã h i, an ninh qu c phòng và thu chi ngân sách. Kinh t Th ô ti p t c tăng trư ng và phát tri n toàn di n t t c các ngành. T ng s n phNm trong nư c (GDP) tăng 9,14% so v i năm 1999. Giá tr s n xu t công nghi p, nông - lâm - th y s n, d ch v và kim ng ch xu t khNu u tăng và vư t ch tiêu k ho ch ã ra; t ng thu ngân sách trên a bàn vư t d toán Chính ph giao. Văn hóa, xã h i có chuy n bi n tích c c, i s ng nhân dân ư c c i thi n. Qu n lý ô th , b o v môi trư ng, c i cách hành chính có ti n b . An ninh chính tr , qu c phòng ư c gi v ng, tr t t và an toàn xã h i ư c m b o. ã t ch c thành công nhi u ho t ng văn hóa và l h i k ni m 990 năm Thăng Long - Hà N i và các ngày l l n trong năm, d y lên phong trào thi ua sâu r ng và t hi u qu thi t th c trên các lĩnh v c chính tr - kinh t - văn hóa - xã h i, l i n tư ng sâu s c trong nhân dân th ô, ng bào c nư c và b n bè qu c t .
  2. ã xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thành ph th i kỳ 2001 - 2002; xây d ng quy ho ch kinh t - xã h i 12 qu n, huy n và nhi u quy ho ch chuyên ngành. Phê duy t và công b quy ho ch chi ti t cho 9 qu n, huy n. Tình hình c p nư c s ch ư c c i thi n, gi i quy t 9 i m úng ng p c c b . Tri n khai tích c c các d án u tư h t ng k thu t như các ư ng vành ai, c i t o ch nh trang ê sông H ng, các tuy n ư ng và nút giao thông quan tr ng, kè h ch ng l n chi m. Tăng công tác p ê, làm kè; xây d ng m i 450.000 m2 nhà . Văn hóa, giáo d c, y t , xã h i, th d c th thao có nhi u chuy n bi n t t: Ti p t c duy trì ph c p giáo d c ti u h c, ph c p trung h c cơ s . S tr 5 tu i n l p t 98,8%. H c sinh b c ti u h c n l p t 99,8%, s h c sinh ư c h c 2 bu i/ngày t 49%. Làm t t công tác phòng b nh, nâng d n ch t lư ng i u tr . Ho t ng th d c th thao qu n chúng có ti n b . Hoàn thành k ho ch t o thêm 5,5 v n vi c làm m i, ào t o ngh cho 5,2 v n lao ng. Ho t ng văn hóa, thông tin phát tri n; Ngh quy t c a H ND v phòng ch ng ma túy ti p t c ư c tri n khai sâu r ng. Cu c v n ng ng h nhân dân vùng bão l t t k t qu t t. Tình hình an ninh chính tr n nh, tr t t an toàn xã h i có ti n b . Th c hi n t t nhi m v qu c phòng và công tác quân s a phương. Các cơ quan b o v pháp lu t ã tri n khai có hi u qu các chương trình qu c gia phòng ch ng t i ph m và t n n xã h i, phong trào qu n chúng b o v an ninh và an toàn xã h i phát tri n. Năm 2000, thành ph ã ư c ng và Nhà nư c t ng thư ng danh hi u cao quý "Th ô Anh hùng". t ư c nh ng thành t u và k t qu trên, H ND thành ph kh ng nh s c g ng, ph n u n l c c a nhân dân Th ô, c a các c p, các ngành, các oàn th qu n chúng dư i s quan tâm c a Chính ph và các B , Ngành Trung ương, s lãnh o c a Thành y, ch o th c hi n c a UBND Thành ph . Bên c nh nh ng thành t u ã t ư c còn nh ng y u kém, khuy t i m áng chú ý là: Công nghi p phát tri n không ng u gi a các thành ph n kinh t ; hi u qu s d ng v n và khai thác các khu công nghi p t p trung còn th p; u tư nư c ngoài gi m m nh; C ph n hóa DNNN không t k ho ch; Ho t ng c a các HTX sau chuy n i còn khó khăn; Công tác giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, quy n s h u nhà theo Ngh nh 64/CP, 60/CP còn ch m; Qu n lý ô th , nh t là qu n lý tr t t xây d ng ô th v n còn nhi u b t c p; GPMB ch m và còn nhi u khó khăn; Tình tr ng ách t c giao thông, l n chi m v a hè, lòng ư ng, xây d ng không phép, trái phép, vi ph m hành lang an toàn lư i i n... v n còn khá ph bi n. V sinh môi trư ng nh t là các khu ph , ch chưa m b o; v sinh an toàn th c phNm ang là v n b c xúc; b máy qu n lý nhà nư c a phương chưa th c s năng ng, ho t ng còn kém hi u qu . II. NHI M V NĂM 2001: K ho ch năm 2001 có v trí r t quan tr ng, là năm u bư c vào th k 21, năm u tiên th c hi n Ngh quy t i h i ng b Thành ph l n th XIII, k ho ch 5 năm 2001 - 2005 và Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 10 năm th i kỳ 2001 - 2010 c a Thành ph Hà N i.
  3. M c tiêu t ng quát c a k ho ch năm 2001: Ny m nh s nghi p CNH, H H, ti p t c kh c ph c nh ng y u kém t n t i; khai thác m i ti m năng và ngu n l c c a Th ô t o bư c phát tri n v ng ch c, tăng trư ng cao, tăng s c c nh tranh v kinh t ; Ny nhanh t c xây d ng h t ng k thu t và h t ng xã h i theo quy ho ch; tăng cư ng qu n lý và gi i quy t các v n b c xúc v : giao thông, môi trư ng, nhà , tr t t xây d ng ô th ; Ny m nh áp d ng thành t u khoa h c, công ngh m i, c bi t là công ngh thông tin. Coi tr ng và phát huy nhân t con ngư i Th ô, chăm lo gi i quy t vi c làm, xóa ói gi m nghèo, c i thi n i s ng nhân dân; gi v ng n nh chính tr và an toàn xã h i, m b o qu c phòng, an ninh v ng m nh. A/ Các ch tiêu ch y u (so v i năm 2000): - T ng s n ph m trong nư c (GDP) tăng 10,0 - 11,0% - Giá tr s n xu t công nghi p tăng 15,0 - 16,0% - Giá tr s n xu t nông - lâm nghi p - Th y s n tăng 3,5 - 4,5% - Giá tr các ngành d ch v tăng 9,0 - 9,5% - Kim ng ch XK trên a bàn tăng 17% - M c gi m t l sinh 0,02% - Gi i quy t vi c làm 58.000 ngư i. - T l h nghèo cu i năm 2001 (theo chu n m i) 6,3%. - T l tr em suy dinh dư ng cu i năm 2001 16,7%. - T ng di n tích nhà xây m i 500.000 m2. B/ Nhi m v tr ng tâm và các gi i pháp ch y u: H ND tán thành nh ng nhi m v kinh t - xã h i và các gi i pháp do UBND Thành ph trình bày, nh n m nh nh ng nhi m v tr ng tâm và gi i pháp ch y u sau: 1. V phát tri n kinh t : - T p trung u tư xây d ng m i m t s cơ s s n xu t công nghi p; Phát tri n ngành công nghi p tr ng i m: i n t - Tin h c, Cơ - Kim khí, D t - May, Ch bi n th c phNm, Công nghi p s n xu t v t li u m i; Tri n khai xây d ng khu công nghi p ph n m m. ưa nhanh vi c ng d ng các k t qu nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh vào s n xu t - kinh doanh; t o l p th trư ng công ngh ; phát tri n công ngh cao, t p trung vào các công ngh như: công ngh thông tin, sinh h c, cơ khí, t ng hóa, v t li u m i. Khôi ph c và phát tri n các ngành ngh truy n th ng thu hút nhi u lao ng và t o ra các s n phNm có s c c nh tranh trên th trư ng; kiên quy t ch ng hàng gi và hàng nhái. Thu hút u tư vào các khu công nghi p t p trung m i xây d ng; c i t o, chuy n i các khu công nghi p cũ trong n i thành.
  4. - Phát tri n s n xu t nông nghi p theo hư ng nông nghi p sinh thái và nông nghi p ô th ; tăng u tư cho nông thôn ngo i thành; Hình thành m t s vùng s n xu t hàng hóa, s n phNm nông nghi p có ch t lư ng, công ngh cao. Ti p t c chương trình c ng hóa kênh mương, c p nư c s ch nông thôn; Ny nhanh ti n th c hi n án c i t o và nâng c p h th ng i n nông thôn; phòng ch ng l t bão an toàn. - T ng bư c xây d ng Hà N i tr thành trung tâm bán buôn, xu t nh p khNu hàng hóa; nâng c p h th ng bán l . Tri n khai thành l p Trung tâm xúc ti n thương m i và chuy n giao công ngh c a Thành ph , nghiên c u xây d ng trung tâm thương m i nư c ngoài. Phát tri n a d ng các lo i hình du l ch; t ng bư c xã h i hóa các ho t ng d ch v . - Ti p t c s p x p l i doanh nghi p Nhà nư c. Th c hi n c ph n hóa, bán, khoán, cho thuê 20 doanh nghi p Nhà nư c, trong ó c ph n hóa 15 doanh nghi p Nhà nư c; x lý d t i m các doanh nghi p Nhà nư c thua l kéo dài; c ng c các doanh nghi p công ích k t h p v i xã h i hóa ho t ng công ích; Tích c c tri n khai th c hi n Lu t doanh nghi p; C ng c , ki n toàn các HTX nông nghi p, phi nông nghi p sau chuy n i; chuy n d n các HTX nông nghi p trong n i thành sang HTX phi nông nghi p; Khuy n khích các lo i hình doanh nghi p, h gia ình tăng cư ng u tư v n phát tri n kinh t . 2. V ô th : - T o s chuy n bi n m nh m v xây d ng và qu n lý ô th . Tri n khai xây d ng và phê duy t hoàn ch nh quy ho ch s d ng t, quy ho ch giao thông và h t ng k thu t ô th c a các Qu n, Huy n; Tri n khai xây d ng m t s tuy n ư ng và nút giao thông quan tr ng theo quy ho ch; phân lu ng t ch c l i h th ng giao thông; H n ch và ng ng m t s lo i phương ti n giao thông gây c n tr ho c không m b o an toàn giao thông ô th ; Phát tri n v n t i hành khách công c ng, nâng t l v n t i hành khách công c ng lên 8% nhu c u i l i c a nhân dân. - Ti p t c Chương trình ch ng th t thoát và th t thu nư c s ch, h t l th t thu, th t thoát nư c s ch xu ng dư i 48% (gi m 4% so v i năm 2000). T p trung x lý úng ng p c c b . Gi i quy t t t công tác thu gom, v n chuy n và x lý ch t th i sinh ho t. Kiên quy t gi i t a 2 xóm li u Thanh Nhàn, Thành Công. V n ng toàn dân tham gia phong trào gi gìn s ch p ư ng ph , nơi và nơi công c ng. - T p trung x lý, c i t o m t s khu chung cư cũ, nhà lún n t, nguy hi m và xây nhà bán, chú ý gi i quy t v n nhà cho ngư i nghèo và sinh viên; Tích c c gi i quy t ch nhà cho các i tư ng chính sách theo úng các i tư ng và th i gian quy nh trong Quy t nh 20/2000/Q -TTg c a Chính ph . Xây m i 500.000 m2 nhà . T o i u ki n cho m i t ng l p nhân dân xây nhà theo úng quy ho ch và các quy nh hi n hành. K t h p chương trình phát tri n nhà v i vi c GPMB và xây d ng các khu tái nh cư, dãn dân ph c . - T p trung l c lư ng và các bi n pháp ng b Ny nhanh công tác gi i phóng m t b ng. C p 35.000 gi y ch ng nh n quy n s h u nhà , quy n s d ng t ô th theo Ngh nh 60/CP; hoàn thành công tác giao t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t nông nghi p theo Ngh nh 64/CP, giao t lâm nghi p theo Ngh nh 163/N -CP c a Chính ph ; T ng bư c gi i t a, thu h i các khu t b l n chi m trái
  5. phép, các di n tích t s d ng sai quy nh. Ny m nh công tác cho thuê t, thu thu t và bán nhà thu c s h u Nhà nư c cho ngư i ang thuê. - Thông qua t trình c a UBND Thành ph v quy ho ch, k ho ch s d ng t n năm 2010 và k ho ch s d ng t năm 2001. Năm 2001 s s d ng 1100 ha cho các m c ích sau: t nông thôn 25 ha; t ô th 395 ha; t xây d ng 306 ha; t giao thông 165 ha; t th y l i 170 ha; t dùng cho an ninh - qu c phòng 15 ha; t chuyên dùng khác 20 ha và t nghĩa a 4 ha. Trong giai o n 2001 - 2005 s chuy n m c ích s d ng 5208 ha t nông nghi p và khai thác 282 ha t hi n nay chưa s d ng chuy n thành t chuyên dùng và t . 3. V văn hóa - xã h i: - H ND Thành ph nh t trí l y năm 2001 l năm "Gia ình và tr em Hà N i". Tăng u tư ngân sách cho các m c tiêu b o v , chăm sóc và giáo d c tr em; t ch c tháng hành ng Vì tr em; v n ng m i ngư i dân t 18 tu i tr lên trên a bàn Th ô óng góp ít nh t 2000 ng u tư khu th ch t 12 trư ng Ti u h c các qu n, huy n; s d ng Qu lao ng công ích c a thành ph xây d ng m t h ng m c vui chơi gi i trí cho tr em t i công viên Lê Nin, Qu lao ng công ích c a các Qu n, Huy n, phư ng, xã ưu tiên xây d ng công trình dành cho tr em. - Th c hi n pháp l nh nghĩa v lao ng công ích năm 2001 trên a bàn thành ph v i t ng qu ngày công là 2.834.075 ngày công ư c phân b như sau: C p thành ph i u hành 10%; c p qu n, huy n i u hành 20%; c p phư ng, xã, th tr n i u hành 70%. M i công dân trong tu i th c hi n nghĩa v lao ng công ích có trách nhi m thi hành nghiêm túc quy t nh huy ng nghĩa v lao ng công ích c a c p có thNm quy n. Trư ng h p không th tr c ti p i lao ng thì óng góp b ng ti n theo m c: Khu v c n i thành 6.000 /ngày công, khu v c ngo i thành 4.000 /ngày công. - Duy trì k t qu ph c p ti u h c và THCS; t ng bư c ph c p PTTH. Xóa b 350 phòng h c c p 4 t i các trư ng ti u h c và trung h c cơ s ; xây 10 trư ng m i; Có k ho ch c ng c , m r ng và nâng cao ch t lư ng m ng lư i ào t o ngh ; c i t o, m r ng 3 trư ng d y ngh trong năm 2001; Ti p t c cu c v n ng xây d ng "Ngư i Hà N i văn minh, thanh l ch, hi n i"; Qu n lý ch t ch các ho t ng văn hóa trên a bàn; Xác nh danh m c các công trình hư ng t i k ni m 1000 năm Thăng Long. Tăng cư ng giư ng b nh cho m t s b nh vi n; Tăng cư ng ki m tra v sinh, an toàn th c phNm; Ch ng kh ng ch và ki m soát d ch b nh; nâng cao năng l c qu n lý, i u hành, l ng ghép các chương trình y t . Xây d ng phong trào TDTT qu n chúng, chuNn b t t cho i h i TDTT toàn qu c l n th IV, khNn chương tri n khai các d án ph c v ăng cai Seagames 2003. - Tri n khai lu t phòng ch ng ma túy, công ngh hoàn ch nh v cai nghi n, xây m i trung tâm cai nghi n ma túy tr ng i m; Ny m nh công tác phòng, ch ng t n n m i dâm; Gi i quy t cơ b n tình tr ng tr em lang thang. 4. V an ninh, qu c phòng: Coi tr ng vi c tuyên truy n, giáo d c nhi m v qu c phòng; quan tâm xây d ng n n qu c phòng toàn dân và th tr n an ninh nhân dân, gi v ng n nh Th ô phát tri n. Hoàn thành nhi m v tuy n quân, làm t t công tác ng viên, hu n luy n quân
  6. d b và dân quân, t v . Ph i h p các l c lư ng u tranh phòng ch ng t i ph m, gi m các v tr ng án. i u tra, xét x k p th i và nghiêm minh i v i các v án tham nhũng, buôn l u, ma túy, m i dâm; t ch c thi hành các b n án ã có hi u l c pháp lu t. Ny m nh phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c, gi gìn tr t t , tr an và làm t t công tác n m và x lý thông tin v t i ph m. 5. V c i cách hành chính, xây d ng chính quy n và phong trào qu n chúng: - Ki n toàn, s p x p l i t ch c b máy hành chính các c p. Phân công, phân c p rõ ràng gi a các c p , các ngành. Ch n ch nh tác phong l l i làm vi c c a i ngũ cán b , công ch c. T p trung c i cách th t c hành chính v u tư, GPMB, c p phép, qu n lý t và nhà ... cho các Qu n, Huy n. Thí i m th c hi n khoán qu lương hành chính. - Tăng cư ng công tác giám sát ki m tra c a H ND. Th c hi n t t Pháp l nh ch ng tham nhũng và Lu t khi u l i, t cáo; Ph i h p ch t ch gi a chính quy n, m t tr n t qu c và các oàn th , nhân dân t ch c ch o t t vi c th c hi n quy ch dân ch phư ng, xã, th tr n; trong cơ quan hành chính s nghi p và các doanh nghi p. H i ng nhân dân thành ph kêu g i công dân, nông dân, trí th c, nhân dân và các l c lư ng vũ trang th ô, các c p, các ngành n l c ph n u hoàn thành th ng l i nhi m v kinh t xã h i, an ninh qu c phòng năm 2001. TM/ H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản