Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
63
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Phó trưởng ban kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân Quận 6 khóa IX do Hội đồng nhân dân Quận 6 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 6 c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 10/2006/NQ-H ND Qu n 6, ngày 19 tháng 07 năm 2006 NGHN QUY T V VI C CÔNG NH N K T QU B U C CH C DANH PHÓ TRƯ NG BAN KINH T - XÃ H I H I NG NHÂN DÂN QU N 6 KHÓA IX H I NG NHÂN DÂN QU N 6 KHÓA IX KỲ H P TH 7 Căn c kho n 1 i u 25 Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c k t qu ki m phi u b u c ch c danh Phó Trư ng Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n 6, QUY T NGHN: i u 1. Công nh n k t qu b u c ch c danh Phó Trư ng ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n ã ư c i bi u H i ng nhân dân qu n khóa IX b u vào lúc 11 gi 15, ngày 19 tháng 7 năm 2006, t i kỳ h p th 7 H i ng nhân dân qu n khóa IX: Bà Nguy n Th Lưu Ly. i u 2. Giao trách nhi m cho Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n khóa IX và Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân qu n hoàn ch nh các văn b n báo cáo theo lu t nh. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 6 khóa IX kỳ h p th 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2006. CH TNCH Nguy n Văn Th
Đồng bộ tài khoản