Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
28
lượt xem
1
download

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND về danh mục các công trình đầu tư xây dựng cơ bản - sửa chữa năm 2008 do Hội đồng nhân dân Quận 11 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU N 11 c l p - T do - H nh phúc ------ ------------- S : 10/2007/NQ-H ND Qu n 11, ngày 21 tháng 12 năm 2007 NGHN QUY T V DANH M C CÁC CÔNG TRÌNH U TƯ XÂY D NG CƠ B N - S A CH A NĂM 2008 H I NG NHÂN DÂN QU N 11 KHÓA IX, KỲ H P TH 13 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Sau khi xem xét Báo cáo s 174/BC-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 11 v tình hình th c hi n công tác u tư xây d ng cơ b n - s a ch a năm 2007 và k ho ch năm 2008. Báo cáo th m tra s 17/BC-B.KTXH c a Ban Kinh t - Xã h i và ý ki n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T NGHN: i u 1. Nh t trí thông qua danh m c các công trình u tư xây d ng cơ b n - s a ch a năm 2008 theo Báo cáo c a y ban nhân dân qu n 11 v tình hình th c hi n công tác u tư xây d ng cơ b n - s a ch a năm 2007 và k ho ch năm 2008; (Theo danh m c ính kèm). i u 2. y ban nhân dân qu n t ch c tri n khai k ho ch u tư xây d ng cơ b n - s a ch a năm 2008 theo danh m c và báo cáo k t qu cho H i ng nhân dân qu n. i u 3. Giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân, 02 Ban c a H i ng nhân dân qu n, các T i bi u H i ng nhân dân qu n xây d ng k ho ch t ch c th c hi n giám sát theo ph m vi trách nhi m quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n khóa IX, kỳ h p th 13 thông qua./. CH TNCH Dương Công Khanh
  2. H I NG NHÂN DÂN Bi u s 01 QU N 11 ----- DANH M C CÔNG TRÌNH K HO CH Ngu n v n: Ngân sách thành ph c p Ch u tư: Ban qu n lý d án TXDCT qu n 11 (Kèm theo Ngh quy t s 10/2007/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 11) VT: Tri u ng STT Tên công trình a ch T ng m c u tư K ho ch 2008 Ghi chú T ng c ng : 84.738 14.130 I. CÔNG TRÌNH CHUY N TI P 32.938 12.000 234 Thái 01 - Xây m i Trư ng M m non 8 2.200 1.400 Phiên - P.8 118-120 02 - Xây m i Trư ng M m non 13 Tôn Th t 2.806 500 Hi p - P.13 8 Lò Siêu - 03 - Nâng t ng Trư ng H u Giang 11.838 2.000 P.16 238/18A 04 - Tr m Y t phư ng 9 i Cung - 700 400 P.9 36B/41-43 - Xây d ng m i tr s y ban nhân ư ng 762 05 2.685 400 dân phư ng 1 H ng Bàng - P.1 161B/2BCD - Xây d ng m i tr s UBND phư ng 06 L c Long 4.400 3.100 3 và Phư ng i Quân - P.3 35-37 Bình 07 - Tr s UBND phư ng 11 1.729 300 Th i - P.11 - Xây d ng m i tr s UBND phư ng 2/2D Lò 08 2.140 400 16 Siêu - P.16 09 - Xây m i i m sinh ho t văn hóa Phư ng 14 400 300
  3. phư ng 14 - C i t o công viên sau i tr s 270 Bình 10 1.400 1.200 UBND qu n 11 Th i - P.10 - L p quy ho ch và k ho ch s d ng 11 Qu n 11 2.640 2.000 t 2006 - 2010 II. CÔNG TRÌNH KH I CÔNG M I 10.500 2.000 82 Tr n 01 - S a ch a Trư ng M m non 6 400 100 Quý - P.6 279 Lãnh - S a ch a Trư ng M m non Bán công 02 Binh Thăng 700 100 qu n - P.8 - S a ch a Trư ng Ti u h c L c Long 225 Lò Siêu 03 500 100 Quân - P.8 160 Nguy n - S a ch a Trư ng Ti u h c Trưng 04 Th Nh - 500 100 Tr c P.15 1122 ư ng 05 - S a ch a Trư ng THCS Phú Th 3 tháng 2 - 500 100 P.12 223-225 06 - Tr m Y t phư ng 4 Tr n Quý - 1.000 200 P.4 72 ư ng - C i t o và mua s m thi t b phòng m s 5 Cư xá 07 2.000 400 B nh vi n Q.11 Bình Th i - P.8 318 B-C - Xây d ng m i tr s UBND phư ng 08 Minh Ph ng 2.500 400 2 - P.2 59 Lê i 09 - Xây d ng m i Tr s Phư ng i6 1.000 200 Hành - P.6 V n ng nhân 10 - Th m nh a h m 329 Minh Ph ng P. 2 - Q.11 500 100 dân óng góp 20% V n ng 11 - Th m nh a h m 237 Hà Tôn Quy n P. 6 - Q.11 500 100 nhân dân óng
  4. góp 20% V n ng nhân 12 - Th m nh a h m 45 Hàn H i Nguyên P. 16 - Q.11 400 100 dân óng góp 20% III. CÔNG TRÌNH CHU N BN U TƯ 41.300 130 - Xây d ng m i Trư ng M m non 1 8/79 Tân 01 4.000 10 (m t b ng Trư ng Hưng Vi t) Hóa - P.1 247/36 L c - Xây d ng m i Trư ng M u giáo Sơn 02 Long Quân 6.000 10 Ca 3 - P.3 50 Lê Th - Xây d ng m i Trư ng M u giáo Sơn 03 B ch Cát - 5.000 10 Ca 11 P.11 2/24 và 2/33 04 - Xây d ng m i Trư ng M m non 15 Cư xá L 5.000 10 Gia - P.15 393 BC - Xây d ng m i Trư ng Ti u h c Thái 05 Minh Ph ng 3.000 10 Phiên - P.10 33 ư ng - C i t o m r ng Trung tâm D y ngh 52 Cư xá 06 2.000 10 Q. 11 L Gia - P.15 209 ABC - Xây d ng tr s UBND P.7 + 07 Lý Nam 4.500 10 Phư ng i - P.7 181/31/17B - Xây d ng tr s UBND P.9 + 08 Bình Th i - 4.500 10 Phư ng i P.9 223 - 235 - C i t o m r ng tr s UBND 09 Lê i 2.300 10 phư ng 13 Hành - P.13 10 - ư ng Tân Phư c P. 6 - Q.11 2.000 10 269/29 11 - Nhà VH liên phư ng 4 - 16 Nguy n Th 1.000 10 Nh - P.16 12 - Nhà VH liên phư ng 8 - 9 96 Dương 1.000 10 ình Ngh -
  5. P.8 146 Ông Ích 13 - Nhà VH liên phư ng 5 - 14 Khiêm - 1.000 10 P.14 H I NG NHÂN DÂN Bi u s 02 QU N 11 ----- DANH M C CÔNG TRÌNH K HO CH Ngu n v n: Ngân sách qu n (Ngu n ti n chênh l ch giá tr hoán i gi a nhà s 310A và nhà s 286/3 Minh Ph ng phư ng 2 qu n 11) Ch u tư: Ban qu n lý d án TXDCT qu n 11 (Kèm theo Ngh quy t s 10/2007/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 11) VT: Tri u ng K T ng m c Ghi STT Tên công trình a ch ho ch u tư chú 2008 Công trình chuy n ti p 3.100 3.100 286/1-3-5-7 C i t o m r ng Trư ng M m non 01 Minh Ph ng - 3.100 3.100 2 P.2 - Q.11 H I NG NHÂN DÂN Bi u s 03 QU N 11 ----- DANH M C CÔNG TRÌNH K HO CH NĂM 2008
  6. Ngu n v n: Ngân sách qu n (V n bán nhà theo Quy t nh 09/2007/Q -TTg) Ch u tư: Ban Qu n lý d án TXDCT qu n 11 (Kèm theo Ngh quy t s 10/2007/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 11) VT: Tri u ng T ng K m c STT Tên công trình a ch ho ch Ghi chú u 2008 tư T ng c ng 9.275 4.500 I. CÔNG TRÌNH CHUY N TI P 1.375 500 - S a ch a tr s M t tr n T Qu c 181 GHI Bình 01 1.375 500 qu n 11 Th i P.10 II. CÔNG TRÌNH KH I CÔNG M I 7.900 4.000 - S a ch a kh i tr s UBND qu n 270 Bình Th i - 01 1.000 500 hi n h u P.10 36B/36 ư ng 02 - Xây d ng m i tr s Phư ng i1 762 H ng Bàng - 1.200 600 P.1 241 Hàn H i 03 - Xây d ng m i tr s Phư ng i2 1.000 500 Nguyên - P.2 155 T Uyên - 04 - Xây d ng m i tr s Phư ng i4 1.300 700 P.4 98 Dương ình 05 - S a ch a tr s Phư ng i8 400 200 Ngh - P.8 180/12D L c 06 - S a ch a tr s Phư ng i 10 Long Quân - 400 200 P.10 351/14A Lê i 07 - S a ch a tr s Phư ng i 11 400 200 Hành - P.11 9 ư ng 52 Cư 08 - S a ch a tr s Phư ng i 15 400 200 xá L Gia - P.15 09 - S a ch a tr s Phư ng i 16 44 Lò Siêu - P.16 400 200 - Xây d ng m i tr s Công An 133A Bình Th i 10 1.400 700 Phư ng 11 - P.11
  7. H I NG NHÂN DÂN Bi u s 04 QU N 11 ----- DANH M C CÔNG TRÌNH K HO CH NĂM 2008 Ngu n v n: Ngân sách qu n (V n s nghi p giao thông) (Kèm theo Ngh quy t s 10/2007/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 11) VT: Tri u ng Phân theo ngu n v n T ng K S ti n T l Ch u STT Tên công trình a ch m c ho ch NS huy % huy tư u tư 2008 Qu n ng ng ND T ng c ng: 8.632 8.380 6.590 1.790 - I. CÔNG TRÌNH 4.182 3.930 2.830 1.100 CHUY N TI P 01 Di d i tr i n dư i Ban QLDA lòng ư ng trên a Qu n 11 826 810 810 - - TXDCT bàn qu n 11 Q.11 02 S a ch a, c i t o v a Ban QLDA Phư ng hè ư ng T ng Văn 627 400 205 195 40% TXDCT 5 Trân - P.5 - Q.11 Q.11 03 S a ch a c i t o v a Ban QLDA Phư ng hè ư ng Xóm t - 848 845 560 285 40% TXDCT 8, 9 P. 8, 9 - Q.11 Q.11 04 S a ch a liên h m 152/54/26 LLQ, P.3 Phư ng Cty DVCI 393 390 270 120 30% ( o n t 152/54/26 - 3 Q.11 152/36/27) 05 S a ch a liên h m 106 -106H LLQ, P.3 Phư ng Cty DVCI 475 475 335 140 30% ( o n t 106 - 3 Q.11 106H/32 LLQ ) 06 Láng BT nh a nóng Phư ng Cty DVCI h m 113G, phư ng 3 306 305 185 120 40% 3 Q.11 (t 113G- 113G/14/6)
  8. 07 S a ch a liên h m 677 Vĩnh Vi n, 155- Phư ng Cty DVCI 497 495 295 200 40% 141- 127 Lý Nam - 7 Q.11 P. 7 08 S a ch a h m 79/30 Phư ng Cty DVCI 210 210 170 40 20% Âu Cơ 14 Q.11 II. CÔNG TRÌNH KH I 4.450 4.450 3.760 690 CÔNG M I: 01 Ban QLDA Duy tu ư ng TP Qu n 11 700 700 700 - - TXDCT phân c p Q.11 02 Duy tu s a ch a h m Cty DVCI Qu n 11 800 800 800 - - trên a bàn qu n Q.11 03 H m 36C/30 ư ng Phư ng Cty DVCI 762 H ng Bàng (nhà 100 100 100 - - 1 Q.11 gi ng nư c) 04 H m 163 Lê Th B ch Phư ng Cty DVCI 150 150 150 - - Cát 11 Q.11 05 Phư ng Cty DVCI H m 22/19 Tân Hóa 150 150 120 30 20% 1 Q.11 06 H m 114 ư ng 702 Phư ng Cty DVCI 150 150 120 30 20% H ng Bàng 1 Q.11 07 H m 247/30 L c Long Phư ng Cty DVCI 300 300 240 60 20% Quân 3 Q.11 08 H m 161D L c Long Phư ng Cty DVCI 300 300 240 60 20% Quân 3 Q.11 09 H m 161D/106 L c Phư ng Cty DVCI 300 300 240 60 20% Long Quân 3 Q.11 10 Liên h m 50 - 64 Hòa Phư ng Cty DVCI 400 400 200 200 50% Bình 5 Q.11 11 Phư ng Cty DVCI H m 158 T Uyên 300 300 240 60 20% 6 Q.11 12 Phư ng Cty DVCI H m 42 Lê i Hành 100 100 80 20 20% 7 Q.11 13 H m 214 Hàn H i Phư ng Cty DVCI 150 150 90 60 40% Nguyên 9 Q.11 14 H m 173/11 Bình Phư ng Cty DVCI 150 150 120 30 20% Th i 11 Q.11 15 Liên h m 288 - 310 - Phư ng Cty DVCI 400 400 320 80 20% 320 Tôn Th t Hi p 12 Q.11
  9. H I NG NHÂN DÂN Bi u s 05 QU N 11 ----- DANH M C CÔNG TRÌNH K HO CH NĂM 2008 Ngu n v n: Ngân sách Qu n (Kinh phí ngành giáo d c) (Kèm theo Ngh quy t s 10/2007/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 11) VT: Tri u ng T ng K STT Tên công trình a ch m c ho ch Ch u tư u tư 2008 T ng c ng: 1.000 1.000 Công trình kh i công 1.000 1.000 m i 01 - S a ch a Trư ng 36A/15 ư ng 762 200 200 Trư ng M m non 1 Cơ s 1 và H ng Bàng và 8/22 - M m non 1 2 24 Tân Hóa 02 - S a ch a Trư ng 69 - 71 Hà Tôn 100 100 Trư ng M m non 4 Quy n M m non 4 03 - S a ch a Trư ng 72C/30 - 32 Bình 100 100 Trư ng M m non 14 Th i M m non 14 04 - S a ch a Trư ng 429/9 L c Long Quân 200 200 Trư ng Trung h c cơ s - P.5 THCS Nguy n Hu Nguy n Hu 05 - S a ch a Trư ng 385/18 Minh Ph ng - 200 200 Trư ng TH Ti u h c Nguy n Bá P.10 Nguy n Bá Ng c Ng c 06 - S a ch a Trung tâm 416/1 L c Long Quân 200 200 Trung tâm Giáo d c thư ng - P.5 GDTXQ11 xuyên H I NG NHÂN DÂN Bi u s 06 QU N 11
  10. ----- DANH M C CÔNG TRÌNH K HO CH NĂM 2008 Ngu n v n: Kinh phí chi thư ng xuyên c a Công an qu n 11 Ch u tư: Công an qu n 11 (Kèm theo Ngh quy t s 10/2007/NQ-H ND ngày 21 tháng 12 năm 2007 c a H i ng nhân dân qu n 11) VT: Tri u ng T ng K m c Ghi STT Tên công trình a ch ho ch u chú 2008 tư 400 400 Công trình kh i công m i 400 400 Xây d ng m i Nhà ăn tr s 272 Bình Th i, 01 200 200 CA qu n P.10 Xây d ng m i Kho v t ch ng, 83 Tân Hóa, P.14, 02 200 200 Nhà t m gi - Công an qu n 11 qu n 6
Đồng bộ tài khoản