Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
52
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 10 NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 10/2008/NQ-H ND Qu n 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 10 KHÓA IX, KỲ H P TH 18 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Trên cơ s nghiên c u và th o lu n báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n, báo cáo c a các ngành h u quan, báo cáo th m tra c a 02 Ban H i ng nhân dân qu n, ý ki n óng góp c a y ban M t tr n T qu c qu n và ý ki n th o lu n c a i bi u H i ng nhân dân qu n v ánh giá k t qu th c hi n các nhi m v ch tiêu kinh t - xã h i năm 2008 và phương hư ng nhi m v năm 2009, QUY T NGHN: Nh t trí v i các báo cáo c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n và các báo cáo c a 2 Ban H i ng nhân dân qu n. Tán thành các báo cáo c a y ban nhân dân qu n và báo cáo các ngành h u quan v ánh giá k t qu th c hi n nhi m v , các ch tiêu kinh t - văn hóa - xã h i và an ninh qu c phòng trên a bàn qu n 10 năm 2008, phương hư ng nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2009; báo cáo tình hình th c hi n 4 chương trình công tác tr ng tâm; báo cáo k t qu th c hi n công tác ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí năm 2008; báo cáo v th c hi n k ho ch u tư - s a ch a - duy tu năm 2008 và phương hư ng năm 2009; báo cáo tình hình th c hi n “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” trên a bàn qu n 10. H i ng nhân dân qu n 10 nh n m nh m t s n i dung sau: I. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N NHI M V NĂM 2008: 1. Lĩnh v c kinh t : ti p t c phát tri n v i t c tăng trư ng khá; giá tr s n xu t toàn ngành tăng 10,35%; t ng giá tr bán ra ư c th c hi n tăng 18,78%. Kim ng ch xu t khNu tăng 0,14%, kim ng ch nh p khNu tăng 0,01% so v i cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nư c t 151,65% so v i d toán và t 101,29% so v i năm 2007; thu ngân sách qu n t 118,67% so v i d toán và tăng 95,72% so v i năm 2007; chi ngân sách qu n t 98,97% so v i d toán năm và b ng 225,65% so v i năm 2007.
  2. 2. Lĩnh v c u tư, xây d ng cơ b n: có nhi u c g ng ph n u hoàn thành k ho ch; ã quan tâm, t p trung cho công tác u tư - s a ch a - duy tu, t ng v n u tư ã giao là 161,475 t ng v i 253 công trình; k t qu ư c kh i lư ng u tư xây d ng cơ b n th c hi n năm 2008 t 95,70% k ho ch ph n u c a qu n (143,555 t /150 t ng) và ư c gi i ngân thanh toán t 95,07% so k ho ch ph n u (142,612 t /150 t ng). 3. Lĩnh v c văn hóa - xã h i: ã có s ph n u tích c c, k t qu th c hi n các nhi m v ch tiêu u t và vư t m c ch tiêu ra. Vi c phát tri n s nghi p giáo d c t ch t lư ng, hoàn thành xu t s c nhi m v năm h c 2007 - 2008; công tác ph c p, khuy n h c ti p t c ư c Ny m nh và gi v ng, cơ s v t ch t ph c v cho d y và h c ư c chú tr ng u tư; công tác y t và chăm sóc s c kh e c ng ng luôn ư c quan tâm, m b o công tác khám ch a b nh, áp ng ư c nhu c u c a nhân dân; công tác phòng, ch ng d ch b nh ư c th c hi n thư ng xuyên và ti p t c Ny m nh; công tác qu n lý y t ư c ki n toàn và nâng cao hi u qu ho t ng. Công tác chăm lo di n chính sách ưu ãi, có công, hưu trí, ngư i cao tu i và nhân dân lao ng nghèo ư c quan tâm úng m c; các chương trình gi i quy t vi c làm, gi m nghèo, vì ngư i nghèo t ư c k t qu khá t t, là cơ s th c hi n chương trình gi m nghèo b n v ng trong nh ng năm ti p theo. Phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa” ti p t c ư c Ny m nh và nâng ch t ho t ng; ư c s quan tâm, ng h c a các ngành, các gi i. Các phong trào văn hóa - th d c th thao trong năm 2008 ư c t ch c v i nhi u hình th c phong phú, a d ng, áp ng ngày càng t t hơn nhu c u hư ng th văn hóa, vui chơi gi i trí lành m nh; nâng cao s c kh e, i s ng tinh th n c a nhân dân. 4. An ninh chính tr - tr t t an toàn xã h i ti p t c ư c gi v ng, n nh; s v ph m pháp hình s ã kéo gi m 1,09%, t l i u tra phá án t 78,02%; vư t 18,02% so v i ch tiêu ra; phong trào qu n chúng b o v an ninh T qu c t ng bư c ư c nâng cao và m r ng. Công tác i u tra, truy t , xét x ư c th c hi n m b o theo úng quy nh c a pháp lu t. Công tác quân s a phương t ư c k t qu tích c c: hoàn thành 100% ch tiêu tuy n quân năm 2008; công tác xây d ng l c lư ng, t ch c hu n luy n cho l c lư ng dân quân t v , d b ng viên; công tác t ch c h i thao quân s , di n t p phòng th ư c th c hi n t k t qu t t, áp ng yêu c u nhi m v s n sàng chi n u trong l c lư ng vũ trang trên a bàn qu n. II. ÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TH C HI N 04 CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TR NG TÂM NĂM 2008: 1. Chương trình nhà và ch nh trang ô th có nhi u chuy n bi n tích c c như Ny nhanh ti n xây d ng m i các lô chung cư, m b o vi c tái nh cư cho các h dân, ã hoàn thành và t ch c tái nh cư cho ngư i dân t i cao c A - Ngô Gia T và cao c A - Nguy n Kim; k t h p v i vi c ngày càng hoàn ch nh h th ng giao thông, h t ng ô th , t o i u ki n thu n l i cho ngư i dân i l i và gi gìn môi trư ng ô th .
  3. 2. Chương trình c i cách hành chính, ch ng lãng phí và th c hành ti t ki m ư c t p trung Ny m nh theo ch trương chung c a thành ph ; công tác l p l i tr t t , k cương, k lu t hành chính trong các cơ quan ơn v ti p t c ư c quan tâm th c hi n, bên c nh vi c tri n khai ng d ng ISO 9001:2000 trong công tác qu n lý và cung c p d ch v hành chính công ngày càng ư c nâng cao. Công tác ch ng lãng phí, th c hành ti t ki m ã chuy n bi n t t qua vi c th c hi n gi m chi, h n ch tình tr ng lãng phí khi trang b tài s n trong các cơ quan, ơn v . 3. Chương trình h tr chuy n d ch cơ c u kinh t c a qu n t k t qu t t qua vi c ti p t c chuy n d ch tích c c theo úng hư ng thương m i - d ch v - s n xu t; trong ó khu v c thương m i - d ch v chi m t tr ng l n, có m c óng góp cao cho phát tri n kinh t c a qu n. 4. Chương trình m c tiêu 3 gi m và th c hi n án “T ch c qu n lý, d y ngh cho ngư i sau cai nghi n” trên a bàn qu n ư c Ny m nh; trong ó s v ph m pháp hình s có gi m, t l phá án vư t so v i ch tiêu ra; công tác phòng, ch ng m i dâm, ma túy, i tư ng t n n xã h i t ng bư c ư c nâng lên v i s quan tâm c a các c p, các ngành, oàn th và qu n chúng nhân dân trong qu n. Vi c t ch c tr giúp và qu n lý i tư ng sau cai nghi n tái hòa nh p c ng ng ư c th c hi n m t cách ng b và có hi u qu , ã t o ư c vi c làm n nh và h n ch trư ng h p tái nghi n; c bi t duy trì k t qu qu n, phư ng cơ b n không còn ma túy. III. ÁNH GIÁ V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG; CH NG LÃNG PHÍ VÀ TH C HÀNH TI T KI M: Công tác tuyên truy n nâng cao nh n th c v công tác phòng, ch ng tham nhũng trong cán b , công ch c và qu n chúng ư c quan tâm thư ng xuyên. Ho t ng phòng, ch ng tham nhũng; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ư c t p trung ch o và t ch c th c hi n t k t qu t t; hi u qu vi c ti t ki m kinh phí ho t ng thông qua vi c th c hi n khoán biên ch , khoán kinh phí ho t ng ngày càng ư c nâng cao góp ph n Ny m nh công tác c i cách hành chính. Công tác ki m tra, thanh tra c a các cơ quan ch c năng luôn ư c quan tâm th c hi n, gi i quy t ư c các v n b c xúc, t n t i c a a phương; c bi t tăng cư ng ư c vai trò giám sát c a các oàn th xã h i và nhân dân i v i cán b , công ch c, vi c th c hi n quy ch dân ch cơ s , góp ph n phát hi n và ngăn ch n k p th i nh ng sai ph m, tiêu c c trong qu n lý tài chính - ngân sách nhà nư c. IV. ÁNH GIÁ V TÌNH HÌNH TH C HI N K HO CH “NĂM 2008 - NĂM TH C HI N N P S NG VĂN MINH Ô THN” TRÊN NA BÀN QU N 10: Tình hình th c hi n n p s ng văn minh ô th ã t ư c k t qu bư c u b ng nhi u gi i pháp như: Ny m nh tuyên truy n, giáo d c i ôi v i ki m tra x ph t vi ph m hành chính; ư c s hư ng ng c a ông o các ngành, các gi i và các t ng l p nhân dân tham gia tích c c. Tình hình ô th c a qu n ã có thay i rõ nét; tr t t lòng, l ư ng ã thông thoáng, môi trư ng s ng ư c c i thi n; tr t t và văn minh ư ng ph , nơi công c ng khá hơn; thái , phong cách ng x c a cán b , công ch c v i nhân dân có nhi u ti n b .
  4. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, trong năm 2008 v n còn t n t i m t s h n ch sau: Quy trình, th t c hành chính m c dù ư c thư ng xuyên ki m tra, rà soát, i u ch nh và có ti n b , nhưng v n còn ph c t p, gây phi n hà cho nhân dân. S ph i h p gi a các cơ quan, ơn v thu c qu n chưa t o ư c s ng b , th ng nh t cao trong gi i quy t công vi c, gây ch m tr , nh t là các lĩnh v c liên quan n nhi u ngành như lĩnh v c nhà t, thNm nh, phê duy t quy ho ch chi ti t xây d ng… Bên c nh ó, vi c th c hi n cơ ch m t c a liên thông v n chưa m b o ư c s nhanh chóng, ti n l i cho ngư i dân. Tình hình ph m pháp hình s tuy có gi m nhưng v n còn di n bi n ph c t p, t l ph m pháp hình s v n còn chi m t l cao. Trong th c hi n n p s ng văn minh nơi công c ng, tuy có nhi u c g ng, n l c và bư c u ã t o ư c s chuy n bi n trong nhân dân v tình hình v sinh môi trư ng, tr t t ô th nhưng tình tr ng rác ng trong các túi x p ch t ng t i các g c cây, v a hè, mi ng c ng…, nh t là trên tuy n ư ng tr ng i m v n còn; tình hình tr t t ô th t i m t vài khu v c tr ng i m chưa t p trung gi i quy t x lý tri t theo yêu c u ra. V. PHƯƠNG HƯ NG NHI M V NĂM 2009: H i ng nhân dân qu n 10 nh t trí v i các nhi m v ch tiêu gi i pháp mà y ban nhân dân qu n, các ngành h u quan và 02 Ban H i ng nhân dân qu n ã báo cáo xu t nh m th c hi n th ng l i nhi m v năm 2009. H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s nhi m v ch tiêu, gi i pháp tr ng tâm sau: 1. M t s ch tiêu kinh t - xã h i ch y u: - Giá tr s n xu t toàn ngành tăng t 10% tr lên. T ng giá tr bán ra tăng t 18% tr lên. - T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn qu n: 865 t ng. - T ng thu ngân sách qu n: 190,639 t ng. - T ng chi ngân sách qu n: 190,639 t ng. - Ph n u th c hi n giá tr u tư - s a ch a - duy tu năm 2009 là 180 t ng. - Ph n u trong năm 2009 có trên 80% h gia ình t danh hi u gia ình văn hóa; có 70% khu dân cư ư c ki m tra công nh n t chuNn n p s ng văn hóa, văn minh; 100% ơn v t danh hi u Công s văn minh - s ch p - an toàn; 80% cơ quan, ơn v t tiêu chuNn ơn v văn hóa.
  5. - Ph n u gi m t l sinh con bình quân còn 0,088%, t l tr em dư i 5 tu i b suy dinh dư ng dư i 3,5%. - Ph n u ki m ch s gia tăng c a các lo i t i ph m; t p trung kéo gi m các lo i án gi t ngư i, cư p, tr m c p, cư p gi t tài s n; t l phá án t trên 65%, trong ó tr ng án t 80% tr lên. 2. Nh t trí ngh c a y ban nhân dân qu n 10 v vi c xác nh các chương trình công tác tr ng tâm năm 2009 v i m t s nhi m v , gi i pháp ch y u như sau: 2.1. Ny m nh phát huy các ngu n l c phát tri n kinh t qu n, m b o cân i thu, chi ngân sách và tăng m c u tư phát tri n. Ti p t c th c hi n vi c i u ch nh, s a i, b sung quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i; quy ho ch phát tri n h th ng ch , siêu th , trung tâm thương m i trên a bàn qu n n năm 2010, 2015 và nh hư ng n năm 2020; khai thác m i ti m năng, phát huy t i a các th m nh trong vi c chuy n d ch cơ c u theo hư ng thương m i - d ch v - s n su t. Tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát th trư ng nh m ngăn ch n vi c gian l n thương m i, buôn l u, làm hàng gi , kém ch t lư ng. Tăng cư ng qu n lý thu, chi tài chánh t t c các ơn v s d ng ngu n ngân sách c a Qu n, k c ngu n thu trong dân, qu n lý và khai thác t t các ngu n thu trên cơ s phát huy trách nhi m c a y ban nhân dân phư ng và các cơ quan ch c năng. 2.2. T p trung ưu tiên th c hi n các d án v nhà , trư ng h c, y t , công trình phúc l i công c ng ph c v nhân dân. Ny nhanh ti n th c hi n các d án u tư xây d ng cơ b n và s a ch a, c bi t là chương trình xây d ng nhà , các lô chung cư; hoàn ch nh h th ng giao thông, h t ng ô th ; t p trung gi i quy t các vư ng m c trong khâu n bù, gi i t a, tái nh cư, nâng cao năng l c c a các ơn v ch u tư; ng th i tăng cư ng công tác ki m tra, nâng cao ch t lư ng các công trình trong qu n. Kiên quy t ngăn ng a và kh c ph c tình tr ng s d ng v n u tư lãng phí th t thoát, công trình không m b o ti n và kém ch t lư ng, tình tr ng ph i h p không ng b , thi u trách nhi m c a các cơ quan ch c năng trong quá trình tri n khai th c hi n. 2.3. Ti p t c Ny m nh vi c tri n khai i u ch nh quy ho ch chung qu n 10 n năm 2020, trên cơ s m b o khai thác có hi u qu qu t xây d ng, tăng qu t dành cho u tư, cơ c u l i qu t xây d ng chung cư và i u ch nh m t s quy ho ch không còn phù h p v i tình hình th c t , không kh thi th c hi n. 2.4. Ti p t c u tư cơ s v t ch t cho vi c th c hi n án phát tri n giáo d c và y t n năm 2010. Ph n u gi v ng ch t lư ng, hi u su t ào t o các c p h c. Hoàn thành t t các chương trình y t qu c gia v chăm sóc s c kh e c a nhân dân, phát ng các phong trào v sinh phòng b nh và th d c th thao; th c thi các bi n pháp ki m soát v sinh và an toàn th c phNm; nâng cao năng l c giám sát, phát hi n và kh ng ch d ch b nh.
  6. T p trung gi v ng thành qu không còn h nghèo theo tiêu chí c a thành ph ; Ny m nh công tác chăm lo cho di n chính sách trên a bàn; tăng cư ng công tác qu n lý d y ngh , công tác Qu xóa ói gi m nghèo và Qu gi i quy t vi c làm. Tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c v văn hóa thông tin, ti p t c hoàn thi n quy ho ch các lo i hình d ch v văn hóa nh y c m. Nâng cao ch t lư ng ho t ng Nhà văn hóa phư ng, phong trào “Toàn dân oàn k t xây d ng i s ng văn hóa khu dân cư”, gia ình văn hóa, khu ph văn hóa. Ny m nh th c hi n k ho ch “Năm 2008 - Năm th c hi n n p s ng văn minh ô th ” c a thành ph ã phát ng th c hi n trong năm 2008 và ti p t c th c hi n trong năm 2009. 2.5. Ti p t c duy trì và phát tri n sâu r ng phong trào qu n chúng b o v an ninh t qu c, phát ng các phong trào qu n chúng tích c c tham gia u tranh, t giác t i ph m, phòng ch ng t n n xã h i; qu n lý và th c hi n t t án qu n lý ngư i sau cai nghi n và ph n u t danh hi u qu n - phư ng cơ b n không còn ma túy; tăng cư ng công tác phòng, ch ng cháy, n trên a bàn. T p trung th c hi n hoàn thành ch tiêu v tuy n nghĩa v quân s năm 2009; t ch c th c hi n có hi u qu công tác qu n lý, hu n luy n, t ch c h i thao, rèn luy n o c phNm ch t i v i l c lư ng vũ trang, dân quân t v và quân d b ng viên m b o áp ng t t yêu c u s n sàng chi n u. Ban Ch huy Quân s qu n - phư ng ph i h p Ban Ch huy Công an qu n - phư ng xây d ng k ho ch b o v m b o an ninh tr t t trư c, trong và sau các ho t ng k ni m các ngày l l n trong năm 2009. 2.6. Ti p t c tri n khai th c hi n Lu t Phòng, ch ng tham nhũng và Lu t Th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. X lý nghiêm nh ng hành vi tham nhũng, gây th t thoát, lãng phí tài s n và ngân sách nhà nư c. Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra trên các lĩnh v c v qu n lý tài chính, qu n lý công trình u tư xây d ng cơ b n, qu n lý nhà nư c v tr t t ô th , t ai. 2.7. T p trung Ny m nh công tác c i cách hành chính theo ch trương chung c a Thành ph ; tăng cư ng k cương, k lu t hành chính, nâng cao vai trò trách nhi m c a i ngũ cán b , công ch c trong th c thi nhi m v . Duy trì th c hi n có hi u qu qui ch dân ch cơ s ; tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác gi i quy t khi u n i, t cáo c a công dân, kh c ph c tình tr ng gi i quy t ch m, kéo dài gây b c xúc cho nhân dân. Kiên quy t x lý nghiêm nh ng hành vi thi u trách nhi m, tiêu c c c a cán b , công ch c. 2.8. Quan tâm hơn n a n ch t lư ng các công trình, các mô hình, các phong trào; trên t t c các lĩnh v c, các ch tiêu phát tri n kinh t - xã h i. Kiên quy t u tranh ch ng l i b nh thành tích trong t t c các ho t ng c a qu n 10. Tăng cư ng công tác giám sát c a H i ng nhân dân qu n - phư ng, c a M t tr n T qu c, các oàn th và các t ng l p nhân dân kh c ph c tri t b nh thành tích. VI. T CH C TH C HI N:
  7. 1. H i ng nhân dân qu n 10 - khóa IX, kỳ h p th 18 giao trách nhi m cho y ban nhân dân qu n và các ngành ch c năng tri n khai th c hi n Ngh quy t ã ư c kỳ h p thông qua. Kh c ph c m i khó khăn, n l c ph n u th c hi n t t các nhi m v ch tiêu v kinh t - văn hóa - xã h i - an ninh qu c phòng c a năm 2009. 2. Thư ng tr c H i ng nhân dân, 02 Ban H i ng nhân dân và các i bi u H i ng nhân dân qu n tăng cư ng ho t ng giám sát thúc Ny th c hi n th ng l i Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n. Các T i bi u H i ng nhân dân qu n liên h ph i h p v i Thư ng tr c H i ng nhân dân - y ban nhân dân - y ban M t tr n T qu c phư ng ti n hành ti p xúc v i c tri báo cáo k t qu kỳ h p, ph bi n và v n ng c tri tích c c tham gia th c hi n Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n, l ng nghe, ghi nh n tâm tư nguy n v ng và nh ng ki n ngh c a c tri chuy n cho y ban nhân dân qu n và các ngành ch c năng xem xét gi i quy t. 3. H i ng nhân dân qu n 10 kêu g i các t ng l p nhân dân, cán b , chi n sĩ tăng cư ng oàn k t, kh c ph c khó khăn, n l c ph n u th c hi n hi u qu Ngh quy t H i ng nhân dân qu n ã ra. Ngh quy t này ã ư c i bi u H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX thông qua t i kỳ h p th 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản