Nghị quyết số 11/1999/NQ-HĐND

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 11/1999/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 11/1999/NQ-HĐND về việc công nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng, Phó và các thành viên Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 11/1999/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 11/1999/NQ-H ND TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 1999 NGHN QUY T V VI C CÔNG NH N K T QU B U C CH C DANH TRƯ NG, PHÓ VÀ CÁC THÀNH VIÊN BAN KINH T -NGÂN SÁCH H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH KHÓA VI. H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH KHÓA VI - KỲ H P TH NH T Căn c vào Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) năm 1994 ; Căn c vào k t qu ki m phi u b u c các ch c danh c a Ban Kinh t -Ngân sách H i ng nhân dân thành ph ; QUY T NGHN: i u 1. Công nh n k t qu b u c các ch c danh dư i ây ã ư c các i bi u H i ng nhân dân thành ph khóa VI b u vào lúc 10 gi ngày 14 tháng 12 năm 1999 t i kỳ h p l n th nh t H i ng nhân dân thành ph khóa VI g m các Ông, Bà có tên sau ây : 1. Ông Ph m Xuân Ái, gi ch c v Trư ng ban, 2. Ông Tr n H i Sinh, gi ch c v Phó ban, 3. Ông Nguy n Trung Tín, gi ch c v Phó ban, 4. Bà Nguy n Th H nh, Thành viên, 5. Ông Ph m Văn Biên, Thành viên, 6. Bà Quách T Dung, Thành viên, 7. Ông Nguy n Châu Kỳ, Thành viên, 8. Ông Khương Văn Mư i, Thành viên, 9. Ông Ph m Xuân H ng, Thành viên, 10. Ông Ph m c H i, Thành viên, 11. Ông Vũ Văn Minh, Thành viên. i u 2. Giao trách nhi m cho Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph khóa VI và Thư ký kỳ h p H i ng nhân dân thành ph hoàn ch nh các văn b n báo cáo theo Lu t nh./. T/M H I NG NHÂN DÂN THÀNH PH
  2. Nơi nh n : CH TNCH - UBTVQH - Th tư ng Chính ph } - Ban T ch c cán b CP}báo cáo - Lưu Huỳnh m
Đồng bộ tài khoản