Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
71
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP về một số giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2000 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 11/2000/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 11/2000/NQ-CP Hà N i , ngày 31 tháng 7 năm 2000 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 11/2000/NQ-CP NGÀY 31 THÁNG 7 NĂM 2000 V M T S GI I PHÁP I U HÀNH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I TRONG 6 THÁNG CU I NĂM 2000 Trong 3 ngày t 12 n 14 tháng 7 năm 2000, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 6 và tháng 7 năm 2000 bàn m t s ch trương, bi n pháp c n t p trung i u hành k ho ch phát tri n kinh t - xã h i trong 6 tháng cu i năm 2000. t ư c m c tiêu t c tăng trư ng kinh t 6 tháng cu i năm cao hơn 6 tháng u năm 2000, bên c nh các gi i pháp ã có, t nay n cu i năm 2000, Chính ph quy t nh t p trung th c hi n 4 nhóm gi i pháp sau ây: I. CÁC GI I PHÁP THÚC Y S N XU T 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn cùng các B , cơ quan liên quan và các a phương nhanh chóng tri n khai th c hi n Ngh quy t s 03/2000/NQ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v kinh t trang tr i và Ngh quy t s 09/2000/NQ- CP, ngày 15 tháng 6 năm 2000 c a Chính ph v chuy n d ch cơ c u kinh t nông nghi p và tiêu th hàng hoá nông s n, c bi t quan tâm ch o t t vi c xu t khNu g o. Ti p t c mua t m tr 1 tri u t n g o xu t khNu theo k ho ch trư c ây và mua t m tr thêm 40 v n t n g o, toàn b s g o này ư c bù lãi su t n h t tháng 10 năm 2000. Các ngành, các a phương khNn trương th c hi n công tác ki m tra ê, kè c ng, tu b , x lý các v trí xung y u; có phương án c th phòng, ch ng l t bão, b o m an toàn ê kè, an toàn dân cư và s n xu t; có k ho ch di d i dân vùng xung y u thư ng có thiên tai n ng nh m h n ch thi t h i n m c th p nh t khi có s c x y ra. T p trung s c ch o ch ng lũ l t x y ra s m các t nh ng b ng sông C u Long, tr giúp nh ng vùng g p khó khăn. Trong 6 tháng cu i năm 2000, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch trì ph i h p v i B Thu s n, B K ho ch và u tư trình Chính ph v quy ho ch phát tri n ngành nông nghi p theo hư ng t n d ng các l i th so sánh và áp ng nhu c u c a th trư ng trong nư c và xu t khNu. 2. B Thương m i có bi n pháp và hư ng d n các B , ngành và doanh nghi p tìm thêm th trư ng m i cho xu t khNu lương th c, k c xu t khNu theo phương th c tr ch m; m r ng th trư ng xu t khNu thu , h i s n, các s n phNm d t may, hàng th công, m ngh và các lo i hàng tiêu dùng khác sang th trư ng EU, Trung ông, B c
  2. Phi và Cu Ba theo các cam k t c a Chính ph ; tích c c chuNn b các i u ki n, phương án khai thác th trư ng M . 3. B Ngo i giao ph i h p v i B Thương m i ch o các cơ quan i di n ngo i giao và i di n thương m i Vi t Nam nư c ngoài thăm dò, tìm ki m th trư ng, cung c p thông tin nhanh nh y, k p th i v thương nhân và nhu c u th trư ng s t i, ph c v t t hơn ho t ng kinh doanh xu t nh p khNu c a các doanh nghi p trong nư c. 4. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các Ngân hàng Thương m i bám sát th trư ng khu v c nông thôn, tháo g khó khăn, vư ng m c, ti p t c cho nông dân vay v n u tư nuôi tr ng thu , h i s n ( c bi t là nuôi tôm xu t khNu), chăn nuôi gia súc, gia c m, phát tri n kinh t trang tr i, tr ng cây công nghi p, cây ăn qu , phát tri n làng ngh , doanh nghi p v a và nh . Khi g p thiên tai gây thi t h i l n, có bi n pháp khoanh n cho vay ti p. 5. B Công nghi p ch trì cùng các B , ngành liên quan ánh giá vi c th c hi n chương trình h tr cơ khí trong th i gian qua, xu t các gi i pháp v t ch c, cơ ch th c hi n ngu n v n Ny m nh s n xu t cơ khí trong th i gian t i. Cho các doanh nghi p cơ khí ư c vay tín d ng t qu h tr phát tri n v i lãi su t ưu ãi 3,5% (b ng 50% lãi su t tín d ng Nhà nư c), th i gian vay là 12 năm, 2 năm u không ph i tr lãi và b t u tr n t năm th 5. Giao B Công nghi p ch trì cùng B K ho ch và u tư, Tài chính, Qu h tr phát tri n công b danh m c các s n phNm cơ khí ư c hư ng ưu ãi theo quy nh này. Các B , ngành và các a phương xem xét, l a ch n các s n phNm có l i th , có i u ki n phát tri n như xi măng, s t thép, các lo i v t li u xây d ng, giày dép, hàng may m c, máy ng l c nh , cơ khí tiêu dùng, i n t dân d ng,...; nhanh chóng xu t các gi i pháp h tr m r ng s n xu t. Tìm bi n pháp Ny m nh khai thác d u khí nh m t s n lư ng khai thác như d ki n k ho ch u năm. 6. T ng c c H i quan ch trì cùng B Thương m i, B Công an, các ngành liên quan và U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương xây d ng các gi i pháp Ny m nh ch ng buôn l u và gian l n thương m i có k t qu , t p trung vào công tác giám nh ch t lư ng hàng hoá nh p khNu; phân nh rõ trách nhi m ki m tra, ki m soát các c a khNu trên t li n và ngoài bi n. Trong quý III năm 2000, T ng c c H i quan trình Th tư ng Chính ph xém xét các gi i pháp nêu trên. 7. Trong tháng 8 năm 2000 các B : Công nghi p, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, Công an, Văn hoá - Thông tin, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giáo d c và ào t o trình Th tư ng Chính ph ban hành danh m c ngành, ngh c th c m kinh doanh; các B : Tư pháp, Y t , Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Xây d ng, Tài chính và U ban Ch ng khoán Nhà nư c ban hành quy ch v c p ch ng ch hành ngh tri n khai th c hi n Lu t Doanh nghi p. Trư c ngày 01 thánh 10 năm 2000, các B , ngành công b danh m c các ngành, ngh kinh doanh ph i có i u ki n do Lu t, Pháp l nh và Ngh nh quy nh và các i u ki n kinh doanh tương ng i v i các ngành ngh ó; ng th i, công b các quy nh v h sơ, trình t , th t c, i u ki n, cơ quan có thNm quy n c p gi y phép, th i h n, hi u l c và l phí i v i t ng lo i gi y phép.
  3. Trong quý III năm 2000, Thanh tra Nhà nư c ch trì ph i h p v i các B , ngành nghiên c u s a i, b sung các quy nh v thanh tra chuyên ngành cho phù h p v i Lu t Doanh nghi p và thư ng xuyên ki m tra sau ăng ký kinh doanh theo hư ng m b o giám sát ư c vi c th c hi n các i u ki n kinh doanh nhưng không gây phi n hà cho doanh nghi p. 8. Nh ng B , ngành và a phương chưa xây d ng xong án s p x p doanh nghi p Nhà nư c, c n khNn trương ch o hoàn thành phương án s p x p trình Th tư ng Chính ph . Ny m nh công tác c ph n hoá và các hình th c giao, bán, khoán, cho thuê iv i doanh nghi p Nhà nư c có quy mô nh và kinh doanh thua l . 9. B Xây d ng ch trì ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các cơ quan liên quan xây d ng cơ ch bán tr góp v nhà trình Th tư ng Chính ph . 10. T ng c c Hàng không dân d ng Vi t Nam t p trung s c nâng cao ch t lư ng ph c v hành khách và kh c ph c vi c ch m tr , b chuy n bay. II. CÁC GI I PHÁP Y M NH TI N U TƯ PHÁT TRI N 1. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nhanh chóng tri n khai phân b s v n b sung theo Quy t nh s 568/Q -TTg, ngày 23 tháng 6 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph và Thông báo s 77 BKH/TH, ngày 30 tháng 6 năm 2000 c a B K ho ch và u tư và g i k ho ch phân b v B K ho ch và u tư, B Tài chính theo dõi làm căn c c p phát. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m th c hi n h t v n u tư phát tri n (v n theo k ho ch u năm và v n b sung). Trư ng h p xét th y không th c hi n h t ngu n v n u tư ư c giao, ph i ki n ngh vi c i u chuy n v n cho công trình khác, không chuy n sang năm 2001. Giao B trư ng B K ho ch và u tư quy t nh vi c i u chuy n v n theo ngh c a các B , ngành và a phương. 2. T p trung ch o, i u hành, b trí v n Ny nhanh ti n xây d ng hoàn thành ngay trong năm 2000 và u năm 2001 m t s d án quan tr ng: qu c l 1 ( o n Hà N i - Vinh, thành ph H Chí Minh - Nha Trang, thành ph H Chí Minh - C n Thơ, Hà N i - L ng Sơn), nhà ga T1 sân bay N i Bài, sân bay à N ng, c ng H i Phòng (giai o n 1), c ng Sài Gòn, ư ng ng - kho - c ng LPG (thu c h th ng khí B ch H ), d án khôi ph c h th ng thu l i và ch ng lũ (h th ng sông Chu, B c Ngh An, ê Hà N i), d án khôi ph c h th ng thu l i ng b ng Sông H ng (ADB2), d án A Zun h , ê bi n ng b ng sông C u Long, h Sông Ti m, h Tru i, h An Mã, h Cam Ranh, h Cà Giây, h Vi t An, nâng c p h Phú Ninh (giai o n 1), các công trình thoát lũ và ngăn m n vùng t giác Long Xuyên (kênh Lung L n 2, kênh c u s 9, T3-Ba Hòn, h th ng thu l i ven bi n Tây), nhà máy thu i n Ya Ly (t máy s 2), nhà máy thu i n Hàm Thu n - a Mi, nhà máy xi măng Nghi Sơn, xi măng Hoàng Mai, b nh vi n B ch Mai, b nh vi n Th ng Nh t, b nh vi n Trung ương Hu , b nh vi n a khoa Thái Nguyên, i h c Qu c gia Hà N i (giai
  4. o n 1), H c vi n Qu c phòng, án ào t o cán b khoa h c - k thu t t i các cơ s ào t o nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c,v.v... ChuNn b y các i u ki n kh i công ho c chuNn b kh i công m t s d án quan tr ng trong năm 2000 và u năm 2001: ư ng h m qua èo H i Vân, c u C n Thơ, c u Thanh Trì, c u Bãi Cháy, c u Bính, công trình Rào Quán, T Tr ch, h nh Bình, c ng p Ba Lai, Th o Long, C a t, thu l i ng b ng sông C u Long (WB2), c i t o nhà máy xi măng B m Sơn, nhà máy xi măng H i Phòng (m i), khu liên h p th thao Qu c gia, trung tâm s n xu t chương trình truy n hình, Trung tâm thu phát truy n hình qua v tinh, h th ng gi ng nông nghi p, nhà máy i n C n ơn, nhà máy i n Na Dương, khí Nam Côn Sơn... 3. B Tài chính và các a phương th c hi n t m ng t 60% - 70% kh i lư ng v n xây l p còn l i c a k ho ch năm 2000 cho các d án thu c ngu n v n ngân sách nhà nư c (k c v n c a các chương trình qu c gia); khi ã có kh i lư ng th c hi n, ch u tư ph i t ch c nghi m thu ngay và làm th t c thanh toán; khi nh n ư c phi u giá c a ch d án, cơ quan gi i quy t v n làm ngay th t c thanh toán, n u có vư ng m c thì t m c p 70 - 80% kh i lư ng ã th c hi n trong k ho ch, sau khi x lý xong vư ng m c thì thanh toán ti p kh i lư ng còn l i. 4. Trong quý III năm 2000, B K ho ch và u tư ch trì cùng B Tài chính tìm thêm ngu n b sung v n u tư cho m t s công trình quan tr ng, ti n hành công tác chuNn b u tư m t s công trình l n c a các năm sau. 5. Các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao Thông v n t i, Công nghi p và T ng Công ty i n l c Vi t Nam ph i h p v i các a phương xây d ng k ho ch gi i phóng m t b ng; Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph liên quan có trách nhi m th c hi n nhanh vi c di dân, tái nh cư và x lý các vư ng m c gi i phóng m t b ng ph c v thi công các công trình, c bi t i v i các d án ODA sau ây: D án khôi ph c thu l i và ch ng lũ, d án thu l i ng b ng Sông H ng, d án khôi ph c thu l i mi n Trung và công trình Hóc Môn - B c Bình Chánh ( ch m bơm ông Hưng, kênh Th Sơn, Nghi Phú, Nghi c); d án c i t o và phát tri n lư i i n Hà N i - H i Phòng - Nam nh, các thành ph , th xã; Qu c l 1 ( o n Hà N i - L ng Sơn, o n Pháp Vân - Văn i n), d án giao thông ô th Hà N i, d án thoát nư c Hà N i, d án h t ng ô th giai o n 1 Hà N i, d án khôi ph c c u trên Qu c l 1A (c u B c Giang, c u Tân Th nh, c u áp C u, c u u ng). 6. T ng c c a chính c i ti n gi m thi u các th t c c p t, giao ho c cho thuê t t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p có nhu c u s d ng t th c hi n d án u tư. 7. Qu h tr phát tri n t p trung tri n khai nhanh các ho t ng v b o lãnh vay v n, h tr lãi su t sau u tư. H i ng qu n lý Qu h tr phát tri n khNn trương ph i h p v i các ngân hàng xây d ng, ban hành và hư ng d n th c hi n quy ch ph i h p gi a Qu v i các ngân hàng trong vi c cùng cho vay i v i m t d án; quy trình, th t c b o lãnh và phương pháp xác nh m c h tr lãi su t sau u tư i v i d án thu c i tư ng quy nh t i Ngh nh s 43/CP/1999/N -CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 c a Chính ph , k c h tr lãi su t i v i các d án vay v n b ng ngo i t .
  5. B K ho ch và u tư ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các B , ngành xác nh d án tr ng i m vay ngo i t v i m c kho ng 200 tri u USD t các ngân hàng thương m i theo cơ ch t i Quy t nh s 118/1999/Q -TTg ngày 04 tháng 5 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph nh p v t tư, thi t b m i thu c lĩnh v c i n, d u khí, hàng không, xi măng... Các u m i cho vay ch u trách nhi m thNm nh và cân i v n cho t ng d án. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét , quy t nh cho t ng d án có nhu c u vay v n. Nghiên c u vi c cho T ng Công ty D u khí vay u tư ra nư c ngoài. 8. Trong quý III năm 2000, B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan ban hành các văn b n hư ng d n thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài. III. CÁC GI I PHÁP V TÀI CHÍNH, TÍN D NG 1. B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư và các cơ quan liên quan rà soát l i các kho n thu ngân sách Nhà nư c, tích c c ch ng th t thu ph n u tăng kho ng 3.000 - 4.000 t ng so v i k ho ch u năm. Ngu n thu tăng thêm này s d ng : tăng v n u tư, th c hi n chi tr m t l n cho ngư i có công v i cách m ng, chi h tr nhà i v i ngư i ho t ng cách m ng trư c năm 1945, bù l nhiên li u nh p khNu, b sung v n cho doanh nghi p, tăng d tr tài chính và nh ng nhi m v chi ã ư c Th tư ng Chính ph quy t nh. 2. T ngày 15 tháng 8 năm 2000 t m th i chưa thu thu i v i ho t ng buôn chuy n hàng nông s n, thúc Ny lưu thông hàng hoá, Ny m nh tiêu th hàng nông s n. 3. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương i u ch nh giá thóc tính thu s d ng t nông nghi p phù h p v i giá th trư ng. 4. Giao B Tài chính ph i h p v i B K ho ch và u tư nghiên c u trình Th tư ng Chính ph ch thư ng nh m khuy n khích doanh nghi p làm ăn có hi u qu , n p thu thu nh p doanh nghi p năm sau cao hơn năm trư c, phù h p v i pháp lu t hi n hành. 5. Qu n lý ch t ch các kho n chi ngân sách Nhà nư c, th c hành ti t ki m. Tăng cư ng công tác giám sát thi công i v i các công trình xây d ng cơ b n, nh m b o m ch t lư ng và ch ng lãng phí, tiêu c c. Ban hành cơ ch thí i m khoán chi hành chính, cơ ch h tr ngân sách i v i các t ch c s nghi p có thu, như b nh vi n, trư ng i h c, vi n nghiên c u,... 6. V cơ ch b o m ti n vay, trong khi ch hư ng d n và t ch c tri n khai c a các B , ngành liên quan, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n các t ch c tín d ng th c hi n m t s quy nh trong Ngh nh s 178/1999/N -CP, ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng như sau: a. Chưa th c hi n vi c ăng ký giao d ch b o m i v i các h p ng c m c , th ch p, b o lãnh cho n khi các B , ngành liên quan thành l p cơ quan ăng ký và hư ng d n c th quy trình, th t c ăng ký giao d ch m b o.
  6. b. i v i khách hàng vay là doanh nghi p, khi c m c tài s n là dây chuy n máy móc, thi t b mà pháp lu t không quy nh hay chưa quy nh ph i có gi y ch ng nh n quy n s h u thì ch c n có gi y t ch ng minh là tài s n h p pháp, cam k t v i t ch c tín d ng là tài s n ó thu c quy n s h u ho c quy n s d ng c a doanh nghi p và không có tranh ch p. c. i v i doanh nghi p ư c giao t, thuê t có i u ki n th ch p vay v n ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t t ai nhưng chưa ư c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t thì cho phép t ch c tín d ng căn c vào quy t nh giao t, h p ng thuê t, gi y n p ti n s d ng t cho vay. d. Cho phép các t ch c tín d ng cho vay không có m b o b ng tài s n i v i các doanh nghi p Nhà nư c chưa áp ng ư c i u ki n "có k t qu s n xu t kinh doanh có lãi 2 năm li n k ", n u doanh nghi p Nhà nư c không thu c di n y u kém theo phương án s p x p c a Chính ph , các B , ngành, a phương có d án u tư, phương án s n xu t kinh doanh có hi u qu , kh c ph c ư c l trong th i h n nh t nh và ư c các t ch c tín d ng cho vay công nh n; cho vay không có b o m b ng tài s n i v i doanh nghi p u tư nư c ngoài có l theo k ho ch do m i i vào ho t ng t i Vi t Nam chưa quá 3 năm. . Cho phép áp d ng t l m c v n t có tham gia vào d án và giá tr tài s n b o m ti n vay b ng các bi n pháp c m c th ch p quy nh trong Ngh nh s 178/1999/N -CP, ngày 29 tháng 12 năm 1999 c a Chính ph theo m c t i thi u là 30% v n u tư c a d án. 7. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o các Ngân hàng Thương m i xem xét nâng m c cho vay không có b o m b ng tài s n lên trên m c 10 tri u ng i v i các h nông dân s n xu t nông nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm kinh t trang tr i mang tính ch t s n xu t hàng hoá trên cơ s ngư i vay có phương án s n xu t hi u qu , có kh năng tr n ngân hàng. 8. M r ng các i tư ng cho vay ngo i t so v i các i tư ng quy nh t i Ngh nh s 63/1998/N -CP, ngày 17 tháng 8 năm 1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i Ny m nh cho vay b ng ngo i t i v i các doanh nghi p xu t nh p khNu, các doanh nghi p làm ăn có hi u qu , có kh năng tái t o l i ngo i t , các cá nhân ngư i lao ng có nhu c u vay v n i lao ng nư c ngoài. 9. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch o Ngân hàng ph c v ngư i nghèo b sung cơ ch cho vay và t ch c th c hi n t t vi c cho vay i v i các h nghèo; U ban nhân dân các c p không thu l phí ch ng thư i v i t t c các lo i h sơ vay v n Ngân hàng ph c v ngư i nghèo c a các h nghèo. 10. Trong quý III, B Tài chính Ny nhanh vi c thành l p và hoàn ch nh cơ ch ho t ng các qu : Qu b o hi m xu t khNu theo ngành hàng, Qu b o lãnh tín d ng; b sung ch c năng c a Qu h tr xu t khNu thúc Ny u tư, Ny nhanh s n xu t, xu t khNu, b o v quy n l i cho ngư i s n xu t; trình Th tư ng Chính ph quy t nh x lý n i v i các doanh nghi p Nhà nư c chuy n i s h u; l p Công ty tài chính x lý n t n ng và các gi i pháp thúc Ny s hình thành và phát tri n c a th trư ng b t ng s n. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam xúc ti n trình Chính ph vi c thành l p Công ty mua bán n t n ng c a Ngân hàng, ban hành cơ ch t ch c và
  7. ho t ng c a Công ty tài chính, Công ty cho thuê tài chính, Ngân hàng chính sách t o i u ki n Ny nhanh vi c cho vay phát tri n s n xu t, kinh doanh, lành m nh hoá tài chính và n nh ho t ng c a h th ng ngân hàng. IV. CÁC GI I PHÁP V XÃ H I 1. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng ch trì cùng các cơ quan liên quan khNn trương tri n khai hư ng d n th c hi n Lu t Khoa h c và Công ngh ; có gi i pháp i m i cơ ch qu n lý khoa h c - công ngh ; xây d ng các phòng thí nghi m tr ng i m; hoàn ch nh án phát tri n công ngh ph n m m trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2000; ng th i, tri n khai xây d ng chi n lư c phát tri n công ngh thông tin giai o n 2001-2005. 2. B Giáo d c và ào t o ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan hoàn ch nh quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, cao ng trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2000; khNn trương tri n khai án ưa cán b khoa h c - k thu t i ào t o nư c ngoài b ng ngân sách nhà nư c; ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tìm m i bi n pháp kh c ph c tình tr ng d y thêm, h c thêm tràn lan. 3. B Văn hoá - Thông tin ch o tri n khai quy ho ch báo chí ã ư c phê duy t; ánh giá tình hình qu n lý xu t b n, báo chí, th c hi n các gi i pháp nh m tăng cư ng qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c này; ti p t c tri n khai ki m tra ho t ng d ch v văn hoá và kinh doanh văn hoá phNm trong c nư c. Các cơ quan ch c năng c n tăng cư ng qu n lý và Ny m nh công tác thông tin i ngo i theo tinh th n Ch th s 10/2000/CT-TTg, ngày 26 tháng 4 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì cùng các B , ngành liên quan b sung, s a i vi c hư ng d n cho vay Qu qu c gia h tr vi c làm và l p Qu gi i quy t vi c làm a phương theo hư ng m r ng i tư ng cho vay, ơn gi n các th t c vay v n Ny nhanh ti n gi i ngân v n Chương trình qu c gia gi i quy t vi c làm; th c hi n các gi i pháp Ny m nh công tác xu t khNu lao ng, chuyên gia, có bi n pháp ch n ch nh qu n lý và nâng cao trách nhi m c a các B , ngành, a phương, ơn v trong vi c xu t khNu lao ng, xây d ng cơ ch qu n lý nhà nư c v ào t o lao ng xu t khNu; c ng c , nâng cao ch t lư ng d y ngh và l p quy ho ch m ng lư i các cơ s ào t o ngh Trung ương và a phương; xây d ng chính sách i v i lao ng dôi dư do t ch c l i các doanh nghi p nhà nư c; ph i h p v i U ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam, các B , ngành và các cơ quan liên quan t ch c, v n ng th c hi n "Ngày làm vi c vì ngư i nghèo" (ngày 17 tháng 10) hàng năm; ti p t c th c hi n chương trình xoá ói, gi m nghèo và tiêu chí h nghèo áp d ng trong nh ng năm 2001-2005; nghiên c u s a i, b sung m t s chính sách v lao ng và b o hi m xã h i cho phù h p v i tình hình hi n nay. 5. B Y t ch trì các B , ngành liên quan hoàn thi n các án v chương trình hành ng b o m v sinh an toàn th c phNm và b o hi m y t trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong quý III năm 2000.
  8. 6. Th c hi n chi tr m t l n cho ngư i có công v i cách m ng theo Pháp l nh s 19/2000/PL-UBTVQH10, ngày 04 tháng 02 năm 2000 c a U ban thư ng v Qu c h i; chi h tr nhà i v i ngư i ho t ng cách m ng trư c năm 1945 theo Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 c a Th tư ng Chính ph . 7. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m l ng ghép, hoàn t t các th t c v u tư, th c hi n h t v n các chương trình qu c gia trên a bàn theo m c tiêu, nhi m v k ho ch ư c giao. H t quý III, n u không tri n khai th c hi n (không có d án kh thi), thì i u v n cho các d án khác thu c chương trình ã giao. Các B , cơ quan ch c năng, ch qu n Chương trình tăng cư ng ki m tra vi c th c hi n các Chương trình a phương. 8. Ti p t c tri n khai công tác phòng, ch ng HIV/AIDS và các t n n ma tuý, m i dâm, c bi t chú tr ng xây d ng chương trình hành ng phòng, ch ng ma tuý và chương trình hành ng phòng ch ng t n n m i dâm năm 2001-2005; sau khi U ban thư ng v Qu c h i quy t nh s a i Pháp l nh x lý vi ph m hành chính, c n khNn trương s a i, b sung Ngh nh s 20/1996/N -CP, ngày 13 tháng 4 năm 1996 c a Chính ph theo hư ng tinh gi n th t c xét duy t ưa i ch a tr cai nghi n ma tuý, gi m tu i cai nghi n b t bu c t i các trung tâm và kéo dài thêm th i gian cai nghi n, t o i u ki n cai nghi n t hi u qu cao. T ch c và nâng c p các trung tâm cai nghi n t p trung, k t h p v i cai nghi n t i c ng ng; k t h p giáo d c v i lao ng, d y ngh , t o vi c làm... Các cơ quan, ơn v có cán b , công ch c nghi n ma tuý c n kiên quy t v n ng và t o i u ki n giúp h t giác cai nghi n, n u sau m t th i gian nh t nh không cai ư c thì ưa ra kh i biên ch nhà nư c. 9. B Giao thông v n t i, B Công an và các c p chính quy n a phương c n có gi i pháp tích c c và h u hi u gi m tai n n giao thông. 10. Các c p chính quy n c n t p trung gi i quy t các khi u ki n c a dân. Thanh tra Nhà nư c cùng Văn phòng Chính ph t ng h p tình hình khi u t trong 2 năm g n ây, làm rõ th c tr ng, nguyên nhân và ra gi i pháp tháo g . i v i nh ng vi c ã có quy t nh x lý c a Th tư ng Chính ph , Thanh tra Nhà nư c và Văn phòng Chính ph ki m tra k t qu th c hi n, ánh giá m c ch p hành c a các cơ quan hành chính các c p, báo cáo và ki n ngh Th tư ng Chính ph có bi n pháp x lý nghiêm i v i nh ng ngư i không làm úng trách nhi m, khi u ki n kéo dài. i v i các v khi u ki n t p th , ph c t p kéo dài, giao Thanh tra Nhà nư c ch trì ki n ngh Th tư ng Chính ph thành l p oàn liên ngành n ki m tra và ôn c x lý, ti n hành phân lo i các v khi u ki n có gi i pháp x lý thích h p. Các c p chính quy n ph i nghiêm ch nh ch p hành pháp lu t, ý ki n ch oc ac p trên, th c hi n nghiêm túc Quy ch dân ch cơ s . Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản