Nghị quyết số 11/2007/QH12

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
84
lượt xem
6
download

Nghị quyết số 11/2007/QH12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 11/2007/QH12 về việc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XII (2007-2011) và năm 2008 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 11/2007/QH12

 1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ****** S : 11/2007/QH12 Hà N i, ngày 21 tháng 11 năm 2007 NGHN QUY T V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHÓA XII (2007-2011) VÀ NĂM 2008 QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung m t s i u theo Ngh quy t s 51/2001/QH10; Căn c Lu t t ch c Qu c h i; Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Sau khi xem xét T trình s 71/TTr-UBTVQH12 ngày 12 tháng 11 năm 2007 c a U ban thư ng v Qu c h i v d ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII (2007-2011) và năm 2008 và ý ki n c a các v i bi u Qu c h i; QUY T NGHN: i u 1. Thông qua Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII g m 128 d án lu t, pháp l nh, trong ó có 93 d án thu c Chương trình chính th c (g m 83 d án lu t, 10 d án pháp l nh) và 35 d án lu t thu c Chương trình chuNn b (theo Danh m c s 1). i u 2. Thông qua Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008 g m 54 d án lu t, pháp l nh, trong ó có 44 d án thu c Chương trình chính th c (g m 36 d án lu t, 08 d án pháp l nh) và 10 d án lu t thu c Chương trình chuNn b (theo Danh m c s 2). i u 3. Giao y ban thư ng v Qu c h i ch o vi c tri n khai th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII, Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2008; trình Qu c h i Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh h ng năm t i kỳ h p cu i năm c a năm trư c. Trong trư ng h p th t c n thi t, y ban thư ng v Qu c h i có th i u ch nh, b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh và k p th i báo cáo Qu c h i. i u 4. th c hi n có hi u qu Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khóa XII và năm 2008, c n t p trung th c hi n các gi i pháp sau ây: 1. Chính ph , Tòa án nhân dân t i cao, Vi n ki m sát nhân dân t i cao, các cơ quan khác, t ch c có quy n trình d án lu t, pháp l nh s m thành l p ho c c ng c Ban so n th o các d án lu t, pháp l nh; i m i quy trình chuNn b , xem xét d án lu t,
 2. pháp l nh, dành th i gian h p lý th o lu n v các d án; gi m i quan h thư ng xuyên v i y ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i trong công tác xây d ng pháp lu t; 2. Cơ quan so n th o, cơ quan, t ch c trình d án lu t, pháp l nh có k ho ch b o m th c hi n úng quy trình, ti n và ch t lư ng chuNn b d án; nghiêm túc th c hi n các quy nh c a pháp lu t v th i h n g i d án lu t, pháp l nh n Chính ph , cơ quan thNm tra, y ban thư ng v Qu c h i và Qu c h i; 3. H i ng dân t c và các y ban c a Qu c h i ch ng ph i h p ch t ch v i cơ quan so n th o, cơ quan, t ch c trình d án lu t, pháp l nh nh m nâng cao ch t lư ng thNm tra; các oàn i bi u Qu c h i và các i bi u Qu c h i dành th i gian th a áng nghiên c u, t ch c th o lu n, cho ý ki n hoàn thi n d th o lu t, pháp l nh; 4. y ban thư ng v Qu c h i có bi n pháp b o m tri n khai th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh; t p trung ch o vi c chuNn b , ch nh lý, hoàn thi n d th o lu t, pháp l nh; b o m các d án trình thông qua ư c chuNn b k c v n i dung và k thu t văn b n; 5. Ti p t c c ng c b máy giúp vi c v công tác xây d ng pháp lu t c a Chính ph , các b , y ban thư ng v Qu c h i, H i ng dân t c, các y ban c a Qu c h i m nh hoàn thành t t các nhi m v ư c giao; có k ho ch thu hút các lu t gia, chuyên gia, nhà khoa h c vào quá trình so n th o, thNm tra, ch nh lý, hoàn thi n d th o lu t, pháp l nh. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam khóa XII, kỳ h p th 2 thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. CH TNCH QU C H I Nguy n Phú Tr ng DANH M C S 1 CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHÓA XII (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 11/2007/QH12) T ng s 128 d án lu t, pháp l nh, trong ó có 93 d án thu c Chương trình chính th c (g m 83 d án lu t, 10 d án pháp l nh) và 35 d án lu t thu c Chương trình chuNn b .
 3. A- CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TH C I. LĨNH V C KINH T T ng s 21 d án lu t 1. Lu t u tư công 2. Lu t qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c 3. Lu t s d ng v n nhà nư c u tư vào kinh doanh 4. Lu t qu n lý n khu v c công 5. Lu t trưng mua, trưng d ng tài s n 6. Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (s a i) 7. Lu t các t ch c tín d ng (s a i) 8. Lu t b o hi m ti n g i 9. Lu t kinh doanh b o hi m (s a i) 10. Lu t ăng ký giao d ch b o m 11. Lu t ngân sách nhà nư c (s a i) 12. Lu t ch ng khoán (s a i) 13. Lu t d u khí (s a i) 14. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai 15. Lu t thu b o v môi trư ng 16. Lu t thu nhà, t 17. Lu t thu tài nguyên 18. Lu t thu thu nh p cá nhân 19. Lu t thu tiêu th c bi t (s a i) 20. Lu t thu giá tr gia tăng (s a i) 21. Lu t thu thu nh p doanh nghi p (s a i, bao g m c v n trích l p ph n l i nhu n trư c thu h ng năm l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh )
 4. II. CÁC LĨNH V C T CH C B MÁY NHÀ NƯ C, HÀNH CHÍNH, DÂN S , HÌNH S , TƯ PHÁP T ng s 29 d án, trong ó có 23 d án lu t và 06 d án pháp l nh Các d án lu t: 1. Lu t b u c i bi u Qu c h i (s a i) 2. Lu t b u c i bi u H i ng nhân dân (s a i) 3. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam 4. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thanh tra 5. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng tham nhũng 6. Lu t công v 7. Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (s a i) 8. Lu t qu c t ch (s a i) 9. Lu t lý l ch tư pháp 10. Lu t nuôi con nuôi 11. Lu t ăng ký b t ng s n 12. Lu t x lý vi ph m hành chính 13. Lu t th t c hành chính 14. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t dân s (ph n liên quan n lãi su t huy ng và cho vay v n c a t ch c tín d ng) 15. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t t t ng dân s 16. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s 17. Lu t t ch c cơ quan i u tra hình s 18. Lu t thi hành án hình s 19. Lu t thi hành án dân s 20. Lu t c xá 21. Lu t tr ng tài thương m i
 5. 22. Lu t b i thư ng nhà nư c 23. Lu t các vùng bi n Vi t Nam Các d án pháp l nh: 1. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính (bao g m c v n x lý hành chính các hành vi c n tr ho t ng t t ng c a Tòa án nhân dân) 2. Pháp l nh th t c b t gi tàu bi n 3. Pháp l nh th t c b t gi tàu bay 4. Pháp l nh chi phí giám nh, nh giá trong t t ng dân s và t t ng hành chính 5. Pháp l nh án phí, l phí t i Tòa án nhân dân 6. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh thi hành án ph t tù III. CÁC LĨNH V C VĂN HÓA, GIÁO D C, XÃ H I, KHOA H C, CÔNG NGH , MÔI TRƯ NG T ng s 34 d án lu t 1. Lu t báo chí (s a i) 2. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t xu t b n 3. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t i n nh 4. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t di s n văn hóa 5. Lu t giáo viên 6. Lu t giáo d c ih c 7. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, khen thư ng 8. B lu t lao ng (s a i, bao g m c v n ti n lương t i thi u, v n vi c làm) 9. Lu t ngư i cao tu i 10. Lu t dân s 11. Lu t b o hi m y t 12. Lu t phòng, ch ng b o l c trong gia ình 13. Lu t phòng, ch ng các b nh truy n nhi m
 6. 14. Lu t khám b nh, ch a b nh 15. Lu t ho t ng ch th p 16. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng ma túy 17. Lu t quy ho ch ô th (bao g m c qu n lý h t ng ô th ) 18. Lu t an toàn th c phNm 19. Lu t ch t lư ng s n phNm, hàng hóa 20. Lu t b o v quy n l i ngư i tiêu dùng 21. Lu t hóa ch t 22. Lu t năng lư ng nguyên t 23. Lu t vi n thông 24. Lu t bưu chính và chuy n phát 25. Lu t t n s vô tuy n i n 26. Lu t tài nguyên nư c (s a i) 27. Lu t th y l i 28. Lu t b o v tài nguyên môi trư ng bi n 29. Lu t khoáng s n (s a i) 30. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t s h u trí tu 31. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t khoa h c và công ngh 32. Lu t công ngh cao 33. Lu t a d ng sinh h c 34. Lu t giao thông ư ng b (s a i) IV. CÁC LĨNH V C QU C PHÒNG, AN NINH, TR T T , AN TOÀN XÃ H I, I NGO I T ng s 09 d án, trong ó có 05 d án lu t, 04 d án pháp l nh Các d án lu t: 1. Lu t sĩ quan quân i nhân dân Vi t Nam (s a i)
 7. 2. Lu t tương tr tư pháp 3. Lu t nh p c nh, xu t c nh, cư trú c a ngư i nư c ngoài t i Vi t Nam 4. Lu t cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài (bao g m c v n lãnh s ) 5. Lu t cơ y u. Các d án pháp l nh: 1. Pháp l nh công nghi p qu c phòng 2. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh l c lư ng c nh sát bi n Vi t Nam 3. Pháp l nh công an xã 4. Pháp l nh v trang b , qu n lý, s d ng vũ khí, v t li u n và công c h tr B- CHƯƠNG TRÌNH CHU N BN T ng s 35 d án lu t 1. Lu t qu n lý giá 2. Lu t phí, l phí 3. Lu t thu tài s n 4. Lu t giám sát an toàn ho t ng ngân hàng 5. Lu t ki m toán cl p 6. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t h p tác xã 7. Lu t t ch c Chính ph (s a i) 8. Lu t t ch c Tòa án nhân dân (s a i, bao g m c v n Toà án quân s , ThNm phán và H i thNm nhân dân) 9. Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân (s a i, bao g m c v n Vi n ki m sát quân s , Ki m sát viên) 10. Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân (s a i) 11. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t ho t ng giám sát c a Qu c h i 12. B lu t t t ng hình s (s a i)
 8. 13. Lu t t t ng hành chính 14. Lu t khi u n i 15. Lu t t cáo 16. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t dân s (ph n liên quan n quy n s h u tài s n, h p ng) 17. Lu t giám nh tư pháp 18. Lu t ti p c n thông tin 19. Lu t ph bi n, giáo d c pháp lu t 20. Lu t ngư i tàn t t 21. Lu t phòng, ch ng tác h i c a thu c lá 22. Lu t qu ng cáo 23. Lu t lưu tr 24. Lu t thư vi n 25. Lu t hòa gi i 26. Lu t o lư ng 27. Lu t khí tư ng th y văn 28. Lu t o cb n 29. Lu t thú y 30. Lu t b o v và ki m d ch th c v t 31. Lu t nghĩa v quân s (s a i) 32. Lu t l c lư ng d b ng viên 33. Lu t phòng, ch ng kh ng b 34. Lu t phòng, ch ng buôn bán ngư i 35. Lu t dân quân t v ./. DANH M C S 2
 9. CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2008 (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 11/2007/QH12) A- CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TH C I. CÁC D ÁN LU T 1. T i kỳ h p th 3, Qu c h i khóa XII (d ki n tháng 5-2008) a) Trình Qu c h i thông qua: 13 d án lu t: 1. Lu t qu n lý, s d ng tài s n nhà nư c 2. Lu t trưng mua, trưng d ng tài s n 3. Lu t thu giá tr gia tăng (s a i) 4. Lu t thu thu nh p doanh nghi p (s a i, bao g m c v n trích l p ph n l i nhu n trư c thu h ng năm l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh ) 5. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam 6. Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (s a i) 7. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t dân s (ph n liên quan n lãi su t huy ng và cho vay v n c a t ch c tín d ng) 8. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t xu t b n 9. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thi ua, khen thư ng 10. Lu t ho t ng ch th p 11. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t phòng, ch ng ma túy 12. Lu t năng lư ng nguyên t 13. Lu t sĩ quan quân i nhân dân Vi t Nam (s a i) b) Trình Qu c h i cho ý ki n: 10 d án lu t 1. Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (s a i) 2. Lu t các t ch c tín d ng (s a i) 3. Lu t d u khí (s a i) 4. Lu t công v
 10. 5. Lu t qu c t ch (s a i) 6. Lu t thi hành án dân s 7. Lu t b o hi m y t 8. Lu t công ngh cao 9. Lu t a d ng sinh h c 10. Lu t giao thông ư ng b (s a i) 2. T i kỳ h p th 4, Qu c h i khóa XII (d ki n tháng 10-2008) a) Trình Qu c h i thông qua: 11 d án lu t 1. Lu t Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam (s a i) 2. Lu t các t ch c tín d ng (s a i) 3. Lu t thu tiêu th c bi t (s a i) 4. Lu t d u khí (s a i) 5. Lu t công v 6. Lu t qu c t ch (s a i) 7. Lu t thi hành án dân s 8. Lu t b o hi m y t 9. Lu t công ngh cao 10. Lu t a d ng sinh h c 11. Lu t giao thông ư ng b (s a i) b) Trình Qu c h i cho ý ki n: 12 d án lu t 1. Lu t qu n lý n khu v c công 2. Lu t b o hi m ti n g i 3. Lu t ăng ký giao d ch b o m 4. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai 5. Lu t lý l ch tư pháp
 11. 6. Lu t th t c hành chính 7. Lu t s a i, b sung m t s i u c a B lu t hình s 8. Lu t t ch c cơ quan i u tra hình s 9. Lu t b i thư ng nhà nư c 10. Lu t báo chí (s a i) 11. Lu t quy ho ch ô th (bao g m c qu n lý h t ng ô th ) 12. Lu t cơ quan i di n nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài (bao g m c v n lãnh s ) II. CÁC D ÁN PHÁP L NH: 08 d án 1. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh x lý vi ph m hành chính (bao g m c v n x lý hành chính các hành vi c n tr ho t ng t t ng c a Tòa án nhân dân) 2. Pháp l nh th t c b t gi tàu bi n 3. Pháp l nh th t c b t gi tàu bay 4. Pháp l nh chi phí giám nh, nh giá trong t t ng dân s và t t ng hành chính 5. Pháp l nh án phí, l phí t i Tòa án nhân dân 6. Pháp l nh công nghi p qu c phòng 7. Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh l c lư ng c nh sát bi n Vi t Nam 8. Pháp l nh công an xã. B- CHƯƠNG TRÌNH CHU N BN 10 d án lu t 1. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t thanh tra 2. Lu t thi hành án hình s 3. Lu t tr ng tài thương m i 4. Lu t các vùng bi n Vi t Nam 5. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t i n nh
 12. 6. Lu t ngư i cao tu i 7. Lu t vi n thông 8. Lu t bưu chính và chuy n phát 9. Lu t t n s vô tuy n i n 10. Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t s h u trí tu ./.
Đồng bộ tài khoản