Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về tình hình thực hiện ngân sách năm 2008 và dự toán thu, chi ngân sách quận 10 năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 10 NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 11/2008/NQ-H ND Qu n 10, ngày 19 tháng 12 năm 2008 GHN QUY T V TÌNH HÌNH TH C HI N NGÂN SÁCH NĂM 2008 VÀ D TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH QU N 10 NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 10 KHÓA IX, KỲ H P TH 18 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c năm 2002; Trên cơ s nghiên c u T trình s 8517/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 10 t i kỳ h p v vi c ngh thông qua t trình v i u ch nh b sung d toán chi ngân sách 6 tháng cu i năm 2008; Báo cáo tình hình th c hi n ngân sách năm 2008 và d toán thu, chi ngân sách năm 2009; Báo cáo th m tra c a Ban Kinh t - Xã h i H i ng nhân dân qu n 10 và ý ki n th o lu n c a các i bi u H i ng nhân dân qu n, QUY T GHN: i u 1. V tình hình th c hi n ngân sách năm 2008: 1. Ch p thu n v i i u ch nh b sung d toán chi ngân sách qu n trong 6 tháng cu i năm 2008 là 29, 511 t ng. 2. ng ý v i k t qu v th c hi n thu, chi ngân sách năm 2008 như sau: - T ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn qu n ư c th c hi n c năm là 1.046,888 t ng, t 151,65% so v i d toán, t 101,29% so v i cùng kỳ. - T ng thu ngân sách qu n (n u không tính k t dư) ư c th c hi n c năm là 558,996 t ng, t 118,67% so v i d toán, tăng 95,72% so v i cùng kỳ. - T ng chi ngân sách qu n ư c th c hi n c năm là 466,226 t ng, t 98,97% so v i d toán, b ng 225,65% so v i cùng kỳ. - Ư c k t dư ngân sách qu n là 92,770 t ng. Năm 2008, là năm có nhi u khó khăn tác ng n phát tri n kinh t - xã h i và i s ng nhân dân trên a bàn qu n, nhưng v i s quy t tâm b ng nhi u gi i pháp tích c c, h u h t các ch tiêu kinh t c a qu n v n gi ư c t c tăng trư ng khá, tình
  2. hình th c hi n thu, chi ngân sách năm 2008 ư c qu n - phư ng t p trung ch o và i u hành nên công tác thu ngân sách u vư t so v i d toán, công tác chi ngân sách ư c th c hi n m b o kinh phí chi ho t ng thư ng xuyên, chi u tư phát tri n; cân i thu, chi ngân sách ư c có k t dư áp ng t t các yêu c u nhi m v c a qu n ã ra. i u 2. H i ng nhân dân qu n 10 tán thành và thông qua phân b d toán thu, chi ngân sách năm 2009 c a y ban nhân dân qu n 10 như sau: - D toán t ng thu ngân sách nhà nư c năm 2009 trên a bàn là 865,000 t ng, tăng 25,31% so v i d toán năm 2008, tăng 15,20% so v i ư c th c hi n năm 2008. - D toán t ng thu ngân sách a phương năm 2009 là 198,919 t ng, tăng 12,81% so v i d toán năm 2008. - D toán t ng chi ngân sách a phương năm 2009 là 198,919 t ng, tăng 12,81% so v i d toán năm 2008. i u 3. Th ng nh t v i các nguyên t c, nhi m v thu, chi và d ki n m c phân b cho các lĩnh v c, các ơn v và 15 phư ng năm 2009. Trong quá trình i u hành th c hi n ngân sách: 1. y ban nhân dân qu n 10 chú ý: - Căn c vào Ngh quy t c a H i ng nhân dân qu n giao nhi m v thu, chi ngân sách cho t ng cơ quan, ơn v và 15 phư ng theo úng quy nh. - Th c hi n n nh ngân sách a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c; tăng cư ng phân c p cho y ban nhân dân phư ng ti p t c nâng cao hi u qu qu n lý các ngu n thu; Ny m nh các bi n pháp qu n lý ngu n thu và b i dư ng ngu n thu, hoàn thành vư t m c d toán thu ngân sách năm 2009. - m b o phân b chi theo yêu c u trên tinh th n ti t ki m, ch ng lãng phí. Ưu tiên chi cho các d án tr ng tâm, tr ng i m, các d án mang tính c p bách theo nhu c u c a a phương, kh c ph c chi vư t d toán ngân sách. - Ch o y ban nhân dân phư ng trình H i ng nhân dân cùng c p quy t nh d toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn phư ng, d toán chi ngân sách a phương, quy t nh phân b d toán ngân sách c p mình; ch o các cơ quan ban ngành qu n và y ban nhân dân 15 phư ng tri n khai giao d toán thu chi ngân sách 2009 n t ng ơn v trư c ngày 30 tháng 12 năm 2008. 2. H i ng nhân dân 15 phư ng tri u t p kỳ h p ánh giá tình hình th c hi n ngân sách năm 2008 và quy t nh d toán ngân sách năm 2009 m b o theo quy nh c a pháp lu t. i u 4. H i ng nhân dân qu n 10, khóa IX, kỳ h p th 18 giao trách nhi m cho y ban nhân dân qu n, 15 phư ng và các ngành ch c năng tri n khai th c hi n Ngh quy t ã ư c kỳ h p thông qua.
  3. Thư ng tr c H i ng nhân dân, 2 Ban H i ng nhân dân, các T i bi u và các i bi u H i ng nhân dân qu n tăng cư ng ho t ng giám sát vi c th c hi n ngân sách năm 2009 trên các lĩnh v c, a bàn thu c ph m vi trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. Ngh quy t này ư c H i ng nhân dân qu n 10 khóa IX thông qua t i kỳ h p th 18 ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Lâm ình Chi n
Đồng bộ tài khoản