Nghị quyết Số: 113/2009/NQ-HĐND

Chia sẻ: In Oneyear | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
51
lượt xem
4
download

Nghị quyết Số: 113/2009/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG CÔNG LẬP, DÂN LẬP, TƯ THỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 16

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số: 113/2009/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH HÀ TĨNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 113/2009/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TRƯỜNG MẦM NON BÁN CÔNG SANG CÔNG LẬP, DÂN LẬP, TƯ THỤC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 16 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001); Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005; Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường; Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non; Thông tư số 11/2009/TT- BGD&ĐT ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc quy định trình tự, thủ tục chuyển đổi các loại hình trường; Sau khi xem xét Tờ trình số 287/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009 của UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, QUYẾT NGHỊ:
  2. 2 Điều 1. Phê duyệt Đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập, dân lập, tư thục trên địa bàn Hà Tĩnh. Riêng đối với các trường mầm non bán công đề nghị chuyển sang công lập ở các xã không thuộc diện được hưởng các chính sách theo các Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998, Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004, Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ, giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành căn cứ vào tiêu chí quy định tại Thông tư 11/2009/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục-Đào tạo, để xem xét và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2010. Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình thực hiện nếu cần điều chỉnh, bổ sung, UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND, Ban Văn hoá Xã hội HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khoá XV, kỳ họp thứ 16 thông qua./. CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Văn phòng Quốc hội; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ; - Văn phòng Bộ Tư lệnh QK4; Nguyễn Thanh Bình - Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; - Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; - Đại biểu HĐND tỉnh; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - VP Tỉnh uỷ, VP UBND tỉnh; - TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
  3. 3 - Lãnh đạo và chuyên viên VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; - Phòng Công báo - VP UBND tỉnh; - Trang thông tin điện tử tỉnh; - Lưu: VP. FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Phu Luc
Đồng bộ tài khoản