Nghị quyết số 12/1999/NQ-CP

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
46
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12/1999/NQ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/1999/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 1999 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/1999/NQ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/1999/NQ-CP Hà N i, ngày 05 tháng 11 năm 1999 NGHN QUY T C A CHÍNH PH S 12/1999/NQ-CP NGÀY 5 THÁNG 11 NĂM 1999 PHIÊN H P CHÍNH PH THƯ NG KỲ THÁNG 10 NĂM 1999 Trong hai ngày 01 và 02 tháng 11 năm 1999, Chính ph h p phiên thư ng kỳ tháng 10 năm 1999, th o lu n và quy t ngh các v n sau ây: 1. Chính ph ã nghe B trư ng B K ho ch và u tư Tr n Xuân Giá trình bày Báo cáo v tình hình th c hi n và nh ng gi i pháp thu hút v n u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t Nam; Trư ng Ban qu n lý các khu công nghi p Vi t Nam Lê Xuân Trinh trình bày Báo cáo v tình hình phát tri n các khu công nghi p Vi t Nam th i kỳ 1991- 1999. Trong hơn 10 năm qua, u tư tr c ti p nư c ngoài cùng v i vi c xây d ng và i vào ho t ng c a các khu công nghi p ã óng góp quan tr ng vào s phát tri n c a n n kinh t nư c ta, b sung ngu n v n cho u tư phát tri n, khai thác và nâng cao hi u qu s d ng các ngu n l c trong nư c, góp ph n chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao năng l c s n xu t, tăng cư ng xu t khNu và gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ng... Tuy nhiên, trong lĩnh v c u tư tr c ti p nư c ngoài và qu n lý các khu công nghi p cũng còn nhi u t n t i và h n ch , c bi t là v quy ho ch, d báo và qu n lý nhà nư c, c n s m ư c kh c ph c nâng cao hi u qu c a ho t ng u tư i v i s phát tri n c a n n kinh t . u tư tr c ti p nư c ngoài có m i liên h ch t ch v i các ho t ng khác và là m t b ph n quan tr ng c a lĩnh v c kinh t i ngo i. Chính ph giao B K ho ch và u tư, B Thương m i, U ban Qu c gia v h p tác kinh t qu c t và các cơ quan liên quan ti p thu ý ki n c a các thành viên Chính ph và các cơ quan liên quan khác, hoàn thành các báo cáo t ng k t t ng m t ho t ng: u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI), h p tác phát tri n chính th c (ODA), h i nh p kinh t qu c t , xu t nh p khNu ... trên cơ s ó hoàn ch nh Báo cáo t ng k t v kinh t i ngo i, trình Th tư ng Chính ph xem xét trình B Chính tr . 2. Chính ph ã nghe B trư ng B Tư pháp Nguy n ình L c trình bày T trình Chính ph v d th o Pháp l nh thi hành án dân s (s a i); B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph oàn M nh Giao trình bày báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d th o Pháp l nh này. Chính ph giao B Tư pháp ti p thu ý ki n óng góp t i phiên h p, hoàn ch nh d án Pháp l nh, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c trình U ban thư ng v Qu c h i.
  2. 3. Chính ph ã nghe B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i Nguy n Th H ng trình bày T trình Chính ph v d án Pháp l nh chăm sóc ngư i cao tu i; B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph oàn M nh Giao trình bày báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v d án Pháp l nh này. Chính ph giao B Lao ng - Thương binh và xã h i ti p thu ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d án Pháp l nh, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c trình U ban thư ng v Qu c h i. 4. B trư ng, Ch nhi m Văn phòng Chính ph oàn M nh Giao ã trình bày báo cáo t ng h p ý ki n thành viên Chính ph v m t s d th o Ngh nh: a- Chính ph nh t trí thông qua 11 d th o Ngh nh: 1. Ngh nh quy nh vi c thi hành Lu t Tài nguyên nư c, do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình; 2. Ngh nh v giao t, cho thuê t lâm nghi p cho t ch c, h gia ình và cá nhân s d ng n nh, lâu dài vào m c ích lâm nghi p, do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trình; 3. Ngh nh v ch tài chính i v i các T ch c tín d ng, do B Tài chính trình; 4. Ngh nh v qu n lý ho t ng kinh doanh vàng, do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình; 5. Ngh nh v ăng ký giao d ch b o m, do B Tư pháp trình; 6. Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 06/CP ngày 20/1/1995 v an toàn lao ng, v sinh lao ng, do B Lao ng - Thương binh và Xã h i trình. 7. Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 58/CP ngày 03/10/1996 v vi c c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài lao ng t i các doanh nghi p, t ch c Vi t Nam do B Lao ng - Thương binh và Xã h i trình. 8. Ngh nh v b o m ti n vay c a các t ch c tín d ng, do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam trình; 9. Ngh nh quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v công trình giao thông iv i công trình giao thông ư ng sông, do B Giao thông v n t i trình; 10. Ngh nh quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh B o v công trình giao thông i v i công trình giao thông ư ng b , do B Giao thông v n t i trình; 11. Ngh nh v h p tác v i nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, giáo d c, ào t o, nghiên c u khoa h c, do B K ho ch và u tư trình. Giao Văn phòng Chính ph ph i h p v i các B , cơ quan liên quan hoàn ch nh các d th o Ngh nh, trên cơ s ti p thu các ý ki n các thành viên Chính ph , trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 11 năm 1999. b- Chính ph th o lu n m t s n i dung trong d th o 2 Ngh nh:
  3. 1. Ngh nh v xu t c nh, nh p c nh c a công dân Vi t Nam, do B Công an trình. Giao B Công an ch trì, ph i h p v i các B : Tư pháp, Ngo i giao, Qu c phòng và Văn phòng Chính ph ti p thu các ý ki n t i phiên h p làm rõ n i dung qu n lý nhà nư c v xu t nh p c nh và i tư ng ư c c p h chi u công v , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 2. Ngh nh v giao d ch b o m, do B Tư pháp trình. Giao B tư pháp ph i h p v i Văn phòng Chính ph và các cơ quan liên quan ti p thu các ý ki n t i phiên h p, hoàn ch nh d th o Ngh nh, trình Th tư ng Chính ph ký ban hành trong tháng 11 năm 1999. 5. T i Phiên h p này, Chính ph ã nghe B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph Quang Trung báo cáo v công tác chuNn b b u c H i ng nhân dân các c p; B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i Nguy n Th H ng báo cáo v tình hình tri n khai th c hi n ch tu n làm vi c 40 gi ; B trư ng B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng Chu Tu n Nh báo cáo tình hình th c hi n vi c kh c ph c s c máy tính năm 2000 (Y2K); B trư ng B K ho ch và u tư Tr n Xuân Giá báo cáo tình hình kinh t - xã h i tháng 10 và 10 tháng năm 1999; T ng Thanh tra Nhà nư c T H u Thanh trình Chính ph báo cáo tình hình thanh tra gi i quy t khi u n i, t cáo quý III năm 1999; Chính ph nh t trí thông qua các báo cáo này. Giao cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph căn c vào ch c năng, nhi m v c a mình ti p t c th c hi n t t k ho ch ch o, t ch c và ph c v cu c b u c H ND các c p nhi m kỳ 1999- 2004. Các B , ngành, a phương c n tăng cư ng ôn c gi nghiêm k lu t lao ng, th c hi n các bi n pháp s p x p t ch c b máy và lao ng, m b o các ho t ng kinh t xã h i di n ra bình thư ng khi th c hi n ch tu n làm vi c 40 gi . Tăng cư ng công tác ph bi n, giáo d c pháp lu t v khi u n i, t cáo, ng th i ki m tra trách nhi m gi i quy t khi u n i t cáo các c p, các ngành và a phương nh m t o bư c chuy n bi n hơn n a v ch t lư ng và hi u l c gi i quy t khi u n i, t cáo. B Khoa h c, Công ngh và môi trư ng c n ph i h p v i Ban ch o kh c ph c s c máy tính năm 2000 ti p t c ôn c, ki m tra th c hi n k ho ch kh c ph c s c này c a các ngành và a phương tr ng i m, ng th i hoàn thành K ho ch d phòng qu c gia, trình Th tư ng Chính ph phê duy t vào cu i tháng 11 năm 1999. M c dù v n còn nhi u khó khăn nhưng tình hình kinh t - xã h i 10 tháng u năm 1999 ã có chuy n bi n theo hư ng t t d n lên: s n xu t nông nghi p ư c mùa l n, công nghi p phát tri n khá, xu t khNu và thu ngân sách tăng, nhưng nhi m v 2 tháng cu i năm 1999 còn khá n ng n . Chính ph yêu c u các B , ngành ti p t c ch o th c hi n t t các gi i pháp ã nêu trong Ngh quy t s 08/1999/NQ-CP ngày 09/7/1999, chú tr ng Ny m nh chương trình u tư, gi i ngân các ngu n v n ang ng, t o s c mua trong các t ng l p dân cư, tăng nhanh xu t khNu, tăng kh năng tiêu th s n phNm kích thích s n xu t phát tri n, x lý các v n xã h i c p bách, c bi t là v n gi i quy t vi c làm và bài tr các t n n xã h i, huy ng s c m nh t ng h p c a toàn dân ti n hành nh ng bi n pháp k p th i kh c ph c h u qu bão l t. Phan Văn Kh i
  4. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản