Nghị quyết số 12/2002/QH11

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
3
download

Nghị quyết số 12/2002/QH11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/2002/QH11 về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khoá XI (2002-2007) và năm 2003 do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/2002/QH11

  1. QU C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p – T do – H nh phúc S : 12/2002/QH11 Hà N i, ngày 16 tháng 12 năm 2002 NGH QUY T V CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHOÁ XI (2002-2007) VÀ NĂM 2003 QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khoá X, kỳ h p th 10; Căn c vào Lu t t ch c Qu c h i; Căn c vào Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Sau khi xem xét T trình s 35/UBTVQH11 ngày 04 tháng 11 năm 2002 c a U ban thư ng v Qu c h i v d ki n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh nhi m kỳ Qu c h i khoá XI (2002-2007) và năm 2003 và ý ki n c a các v đ i bi u Qu c h i; QUY T NGH : Đi u 1: Thông qua Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khoá XI g m 137 d án lu t, pháp l nh, ngh quy t, trong đó có 118 d án thu c Chương trình chính th c, g m 61 d án lu t, 5 d án ngh quy t c a Qu c h i, 49 d án pháp l nh, 3 d án ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i và 19 d án lu t thu c Chương trình chu n b (theo Danh m c s 1). Đi u 2: Thông qua Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2003 g m 24 d án lu t, 18 d án pháp l nh và 2 d án ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i (theo Danh m c s 2). Đi u 3: Giao U ban thư ng v Qu c h i ch đ o vi c tri n khai th c hi n Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khoá XI, Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2003; trình Qu c h i Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh hàng năm t i kỳ h p cu i năm c a năm trư c. Trong trư ng h p th t c n thi t, U ban thư ng v Qu c h i có th đi u ch nh, b sung Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh và k p th i báo cáo Qu c h i. Đi u 4: 1- Cơ quan, t ch c trình d án lu t, pháp l nh đã đư c quy t đ nh trong Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh c a Qu c h i nhi m kỳ khoá XI, Chương trình xây d ng lu t, pháp l nh năm 2003 có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan, t ch c h u quan b o đ m ti n đ và nâng cao ch t lư ng chu n b các d án lu t, pháp l nh. 2- H i đ ng dân t c, các U ban c a Qu c h i có trách nhi m ch đ ng, ph i h p ch t ch v i cơ quan so n th o trong vi c th c hi n ch c năng, nhi m v c a mình, phát huy vai trò c a đ i bi u Qu c h i chuyên trách, có bi n pháp nâng cao hi u qu công tác th m tra. 3- U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph ch đ o th c hi n có hi u qu các quy đ nh m i c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t và N i quy kỳ h p Qu c h i liên quan đ n trình t th o lu n, thông qua d án lu t t i kỳ h p Qu c h i. 4- U ban thư ng v Qu c h i, Chính ph có k ho ch c ng c b máy giúp vi c, thu hút các chuyên gia, các nhà khoa h c tham gia vào quá trình so n th o, th m tra, ch nh lý văn b n. Ngh quy t này đã đư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá XI, kỳ h p th hai thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2002. DANH M C S 1 CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH C A QU C H I NHI M KỲ KHOÁ XI (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 12/2002/QH11)
  2. T ng s : 137 d án lu t, pháp l nh, ngh quy t. Trong đó có 118 d án thu c chương trình chính th c, g m 61 d án lu t, 5 d án ngh quy t c a Qu c h i, 49 d án pháp l nh, 3 d án ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i; 19 d án lu t thu c chương trình chu n b . A- CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH TH C I. V LĨNH V C KINH T : 30 văn b n T ng s 19 d án lu t, 10 d án pháp l nh, 01 d án ngh quy t (trong đó đã thông qua 1 lu t) Các d án lu t: 1. Lu t ngân sách nhà nư c (s a đ i) (đã đư c thông qua); 2. Lu t k toán; 3. Lu t th ng kê; 4. Lu t thu s n; 5. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu giá tr gia tăng; 6. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p; 7. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu tiêu th đ c bi t; 8. Lu t thu s d ng đ t; 9. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu xu t kh u, thu nh p kh u; 10. Lu t thương m i (s a đ i); 11. Lu t c nh tranh; 12. Lu t doanh nghi p nhà nư c (s a đ i); 13. Lu t xây d ng; 14. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam; 15. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t các t ch c tín d ng; 16. Lu t s d ng v n nhà nư c đ u tư vào kinh doanh; 17. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t h p tác xã; 18. Lu t du l ch; 19. Lu t đ t đai (s a đ i). Các d án pháp l nh, ngh quy t: 1. Pháp l nh đ u th u; 2. Pháp l nh thú y (s a đ i); 3. Pháp l nh ki m toán nhà nư c; 4. Pháp l nh thu ch ng bán phá giá; 5. Pháp l nh thu ch ng tr c p; 6. Pháp l nh thu môi trư ng; 7. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh thu thu nh p đ i v i ngư i có thu nh p cao; 8. Pháp l nh ngân kh qu c gia; 9. Pháp l nh thương m i đi n t ; 10. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh đê đi u; 11. Ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i v khung thu su t thu nh p kh u.
  3. II. V LĨNH V C VĂN HOÁ, XÃ H I, GIÁO D C, KHOA H C, CÔNG NGH , MÔI TRƯ NG: 26 văn b n T ng s 13 d án lu t, 13 pháp l nh (trong đó đã thông qua 1 pháp l nh) Các d án lu t: 1. Lu t khen thư ng nhà nư c; 2. Lu t b o v , chăm sóc, giáo d c tr em (s a đ i); 3. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t b o v môi trư ng; 4. Lu t dư c; 5. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t b o v và phát tri n r ng; 6. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t xu t b n; 7. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t giáo d c; 8. Lu t đi n l c; 9. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t khoáng s n; 10. Lu t b o hi m xã h i; 11. Lu t đi n nh; 12. Lu t thanh niên; 13. Lu t dân t c. Các d án pháp l nh: 1. Pháp l nh v sinh, an toàn th c ph m; 2. Pháp l nh phòng ch ng t n n m i dâm; 3. Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân (s a đ i); 4. Pháp l nh gi ng cây tr ng; 5. Pháp l nh gi ng v t nuôi; 6. Pháp l nh dân s ; 7. Pháp l nh tôn giáo; 8. Pháp l nh v hi n, l y ghép mô, cơ quan, b ph n cơ th ngư i và khám nghi m t thi; 9. Pháp l nh phòng ch ng nhi m vi rút gây ra h i ch ng suy gi m mi n d ch m c ph i ngư i HIV/AIDS (s a đ i); 10. Pháp l nh tiêu chu n hoá; 11. Pháp l nh s a đ i, b sung Đi u 22 và Đi u 23 c a Pháp l nh ưu đãi ngư i ho t đ ng cách m ng, li t sĩ và gia đình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t đ ng kháng chi n, ngư i có công giúp đ cách m ng (đã đư c thông qua); 12. Pháp l nh ưu đãi ngư i ho t đ ng cách m ng, li t sĩ và gia đình li t sĩ, thương binh, b nh binh, ngư i ho t đ ng kháng chi n, ngư i có công giúp đ cách m ng (s a đ i); 13. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh th t c gi i quy t các tranh ch p lao đ ng (v th t c gi i quy t các cu c đình công). III. V LĨNH V C QU C PHÒNG, AN NINH,TR T T , AN TOÀN XÃ H I, Đ I NGO I: 21 văn b n T ng s 13 d án lu t, 8 d án pháp l nh Các d án lu t:
  4. 1. Lu t biên gi i qu c gia; 2. Lu t giao thông đư ng thu n i đ a; 3. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a B lu t hàng h i Vi t Nam; 4. Lu t hàng không dân d ng Vi t Nam (s a đ i); 5. Lu t giao thông đư ng s t; 6. Lu t v các vùng bi n Vi t Nam; 7. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t h i quan; 8. Lu t ký k t và th c hi n đi u ư c qu c t ; 9. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t nghĩa v quân s ; 10. Lu t qu c phòng; 11. Lu t an ninh qu c gia; 12. Lu t công an nhân dân Vi t Nam ; 13. Lu t v h i. Các d án pháp l nh: 1. Pháp l nh đ ng viên công nghi p; 2. Pháp l nh d tr qu c gia; 3. Pháp l nh b o v công trình,m c tiêu tr ng đi m v an ninh qu c gia; 4. Pháp l nh v công tác c nh v ; 5. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh dân quân t v ; 6. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh d b đ ng viên; 7. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh lãnh s ; 8. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh cơ quan đ i di n c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam nư c ngoài. IV. V LĨNH V C T CH C B MÁY NHÀ NƯ C, HÀNH CHÍNH, HÌNH S , DÂN S , TƯ PHÁP: 41 văn b n T ng s 16 d án lu t, 5 d án ngh quy t c a Qu c h i, 18 d án pháp l nh, 2 d án ngh quy t c trong đó đã thông qua 1 lu t, 2 ngh quy t c a Qu c h i, 4 pháp l nh) Các d án lu t: 1. B lu t dân s (s a đ i); 2. B lu t t t ng dân s ; 3. B lu t t t ng hình s (s a đ i); 4. B lu t thi hành án; 5. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t (đã đư c thông qua); 6. Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân (s a đ i); 7. Lu t b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân (s a đ i); 8. Lu t ho t đ ng giám sát c a Qu c h i; 9. Ngh quy t c a Qu c h i ban hành N i quy kỳ h p Qu c h i (đã đư c thông qua); 10. Ngh quy t c a Qu c h i ban hành Quy ch ho t đ ng c a đ i bi u Qu c h i và Đoàn đ i bi u Qu c h i (đã đư c thông qua);
  5. 11. Ngh quy t c a Qu c h i ban hành Quy ch ho t đ ng c a U ban thư ng v Qu c h i (s a đ i); 12. Ngh quy t c a Qu c h i ban hành Quy ch ho t đ ng c a H i đ ng dân t c (s a đ i); 13. Ngh quy t c a Qu c h i ban hành Quy ch ho t đ ng c a các U ban c a Qu c h i (s a đ i); 14. Lu t phá s n doanh nghi p (s a đ i); 15. Lu t thanh tra (bao g m c các quy đ nh v Thanh tra nhân dân); 16. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t khi u n i, t cáo; 17. Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân; 18. Lu t v th th c trưng mua, trưng d ng tài s n c a cá nhân, t ch c; 19. Lu t qu n lý và s d ng tài s n nhà nư c; 20. Lu t đ c xá; 21. Lu t b i thư ng nhà nư c (b i thư ng thi t h i do cán b , công ch c, ngư i có th m quy n c a cơ quan ti n hành t t ng gây ra). Các d án pháp l nh, ngh quy t: 1. Pháp l nh t ch c đi u tra hình s (s a đ i); 2. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh thi hành án dân s ; 3. Pháp l nh công ch ng; 4. Pháp l nh giám đ nh tư pháp; 5. Pháp l nh dân ch cơ s ; 6. Pháp l nh lý l ch tư pháp; 7. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh cán b , công ch c; 8. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh ch ng tham nhũng; 9. Pháp l nh tr giúp pháp lý; 10. Pháp l nh v đăng ký giao d ch b o đ m; 11. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a các pháp l nh v th t c gi i quy t các v án hành chính, kinh t , dân s , lao đ ng; 12. Pháp l nh th t c b t gi tàu bi n; 13. Pháp l nh tương tr tư pháp (bao g m c d n đ ); 14. Pháp l nh tr ng tài thương m i; 15. Pháp l nh t ch c Toà án quân s (s a đ i) (đã đư c thông qua); 16. Pháp l nh t ch c Vi n ki m sát quân s (s a đ i) (đã đư c thông qua); 17. Pháp l nh Th m phán và H i th m Toà án nhân dân (s a đ i) (đã đư c thông qua); 18. Pháp l nh Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân (s a đ i) (đã đư c thông qua); 19. Ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i v b i thư ng thi t h i cho ngư i b oan, sai do ngư i có th m quy n trong ho t đ ng t t ng hình s gây ra; 20. Ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i v giao d ch dân s v nhà có y u t nư c ngoài đư c xác l p trư c ngày 1-7-1991. B- CHƯƠNG TRÌNH CHU N B (T ng s 19 d án lu t) 1. Lu t v các công c chuy n như ng trong ngân hàng; 2. Lu t doanh nghi p (áp d ng chung cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t );
  6. 3. Lu t đ u tư (áp d ng chung cho đ u tư trong nư c và đ u tư nư c ngoài); 4. Lu t thu thu nh p cá nhân; 5. Lu t thu tài s n; 6. Lu t đa d ng sinh h c; 7. Lu t công ngh thông tin; 8. Lu t th d c, th thao; 9. Lu t năng lư ng h t nhân; 10. Lu t qu n lý, s d ng hoá ch t; 11. Lu t b o v s c kho nhân dân (s a đ i); 12. Lu t cư trú; 13. Lu t đăng ký b t đ ng s n; 14. Lu t nhà ; 15. Lu t trưng c u ý dân; 16. B lu t x lý vi ph m hành chính; 17. Lu t công v ; 18. Lu t v lu t sư; 19. Lu t ch ng khoán. DANH M C S 2 CÁC D ÁN LU T, PHÁP L NH THU C CHƯƠNG TRÌNH XÂY D NG LU T, PHÁP L NH NĂM 2003 (Ban hành kèm theo Ngh quy t s 12/2002/QH11) I. CÁC D ÁN LU T T i kỳ h p th ba, Qu c h i khoá XI (tháng 5-2003): Trình Qu c h i thông qua: 8 d án 1. Lu t ho t đ ng giám sát c a Qu c h i; 2. Lu t biên gi i qu c gia; 3. Lu t th ng kê; 4. Lu t k toán; 5. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu giá tr gia tăng; 6. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu thu nh p doanh nghi p; 7. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t thu tiêu th đ c bi t; 8. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam. Trình Qu c h i cho ý ki n: 8 d án 1. Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân (s a đ i); 2. Lu t b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân (s a đ i); 3. Lu t khen thư ng nhà nư c; 4. B lu t t t ng hình s (s a đ i); 5. Lu t doanh nghi p nhà nư c (s a đ i); 6. Lu t đ t đai (s a đ i); 7. Lu t thu s n;
  7. 8. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t h p tác xã. T i kỳ h p th tư, Qu c h i khoá XI (tháng 10-2003): Trình Qu c h i thông qua: 8 d án 1. Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và U ban nhân dân (s a đ i); 2. Lu t b u c đ i bi u H i đ ng nhân dân (s a đ i); 3. Lu t khen thư ng nhà nư c; 4. B lu t t t ng hình s (s a đ i); 5. Lu t doanh nghi p nhà nư c (s a đ i); 6. Lu t đ t đai (s a đ i); 7. Lu t thu s n; 8. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t h p tác xã. Trình Qu c h i cho ý ki n: 8 d án 1. Lu t thanh tra (bao g m c các quy đ nh v Thanh tra nhân dân); 2. B lu t t t ng dân s ; 3. Lu t phá s n doanh nghi p (s a đ i); 4. Lu t xây d ng; 5. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t khi u n i, t cáo; 6. Lu t s a đ i, b sung m t s đi u c a Lu t các t ch c tín d ng; 7. Lu t giao thông đư ng thu n i đ a; 8. Lu t thu s d ng đ t. II. CÁC D ÁN PHÁP L NH: 20 d án 1. Pháp l nh tr ng tài thương m i; 2. Pháp l nh gi ng cây tr ng; 3. Pháp l nh gi ng v t nuôi; 4. Pháp l nh tôn giáo; 5. Pháp l nh ki m toán nhà nư c; 6. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh đê đi u; 7. Pháp l nh giám đ nh tư pháp; 8. Pháp l nh d tr qu c gia; 9. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh cán b , công ch c; 10. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a Pháp l nh ch ng tham nhũng; 11. Pháp l nh hành ngh y, dư c tư nhân (s a đ i); 12. Pháp l nh phòng, ch ng t n n m i dâm; 13. Pháp l nh v sinh, an toàn th c ph m; 14. Pháp l nh s a đ i, b sung m t s đi u c a các Pháp l nh v th t c gi i quy t các v án hành chính, kinh t , dân s , lao đ ng; 15. Pháp l nh t ch c đi u tra hình s (s a đ i); 16. Pháp l nh dân s ; 17. Pháp l nh v công tác c nh v ;
  8. 18. Ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i v b i thư ng thi t h i cho ngư i b oan, sai do ngư i có th m quy n trong ho t đ ng t t ng hình s gây ra; 19. Ngh quy t c a U ban thư ng v Qu c h i v giao d ch dân s v nhà có y u t nư c ngoài đư c xác l p trư c ngày 1-7-1991; 20. Pháp l nh đ u th u.
Đồng bộ tài khoản