Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND về ban hành giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006 do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/2005/NQ-HĐND

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 12/2005/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2005 NGHỊ QUYẾT VỀ BAN HÀNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2006 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA XIII KỲ HỌP THỨ NĂM (Từ ngày 07 đến ngày 09/12/2005) Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Xét Tờ trình số 71/TTr-UB ngày 30/11/2005 của UBND Thành phố về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006, QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Hội đồng nhân dân cơ bản tán thành đề nghị của UBND Thành phố về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2006 theo những yêu cầu sau: 1. Đảm bảo quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai của Nhà nước, góp phần bình ổn giá, từng bước xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh và phù hợp với tình hình thực tiễn của Hà Nội. 2. Giá các loại đất được xác định phải đảm bảo sự ổn định để phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố, tạo điều kiện thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố. 3. Đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, của người sử dụng đất và người có nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư phát triển kinh tế- xã hội Thủ đô. 4. Kế thừa tính hợp lý của các loại giá đất ban hành năm 2005 theo Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của Hội đồng nhân dân Thành phố và điều chỉnh cục bộ mức giá đất tối đa và tối thiểu ở một số đường phố, xã ngoại thành cho phù hợp với mặt bằng chung của khu vực, bổ sung giá đất ở một số đường, phố mới được Thành phố đặt tên. Điều 2. Tán thành đề nghị của UBND Thành phố về mức giá tối đa và tối thiểu đối với từng loại đất cụ thể như sau:
  2. 1. Cơ bản giữ nguyên mức giá tối đa và tối thiểu các loại đất theo Nghị quyết số 11/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 của Hội đồng nhân dân Thành phố. 2. Điều chỉnh mức giá đất tại một số khu vực, đường phố như sau: - Điều chỉnh tăng mức giá tối đa đối với đất ở tại các khu dân cư nông thôn từ 1.250.000 đồng/m2 lên 1.500.000 đồng/m2 (áp dụng khoản 2 điều 6 Chương II của Nghị định 188/2004/NĐ-CP) để điều chỉnh giá đất ở một số xã ngoại thành có tốc độ đô thị hóa nhanh. - Điều chỉnh tăng mức giá tối đa đối với đất ở ven trục đường giao thông chính thuộc các huyện từ từ 3.750.000 đồng/m2 lên 4.500.000 đồng/m2 (áp dụng khoản 2 điều 6 Chương II của Nghị định 188/2004/NĐ-CP) để điều chỉnh giá đất ở một số khu vực ven trục đường giao thông chính thuộc vùng quy hoạch phát triển đô thị. - Điều chỉnh giảm mức giá tối thiểu đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực đô thị từ 1.500.000 đồng/m2 xuống 900.000 đồng/m2 (áp dụng khoản 2 điều 6 Chương II của Nghị định 188/2004/NĐ-CP) để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển ra các quận mới, các thị trấn. Điều 3. Giao UBND Thành phố quy định cụ thể giá các loại đất, bổ sung giá đất ở một số đường, phố mới được Thành phố đặt tên, thống nhất với Thường trực HĐND Thành phố để công bố và thực hiện từ ngày 01/01/2006. Giao Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2006. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIII kỳ họp thứ năm thông qua./. CHỦ TỊCH Phùng Hữu Phú
Đồng bộ tài khoản