Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
51
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND

  1. H I NG NHÂN DÂN QU N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T 12 NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 12/2008/NQ-H ND Qu n 12, ngày 19 tháng 12 năm 2008 NGHN QUY T V NHI M V KINH T - XÃ H I, AN NINH - QU C PHÒNG NĂM 2009 H I NG NHÂN DÂN QU N 12 KHÓA III, KỲ H P L N TH 16 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ã ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; H i ng nhân dân qu n 12 kỳ h p l n th 16, khóa III ư c ti n hành t ngày 18 n 19 tháng 12 năm 2008; Sau khi xem xét báo cáo ho t ng c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân qu n; báo cáo c a các cơ quan ch c năng v k t qu th c hi n nhi m v kinh t - xã h i năm 2008 và phương hư ng nhi m v năm 2009; báo cáo ư c thu chi ngân sách năm 2008, d toán thu chi năm 2009; báo cáo ho t ng và thNm tra c a hai Ban H i ng nhân dân qu n; các báo cáo chuyên ; ý ki n th o lu n c a các i bi u; ý ki n tr l i ch t v n c a y ban nhân dân qu n, c a các ơn v , ban, ngành liên quan và ý ki n phát bi u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n t i kỳ h p, QUY T NGHN: I. V TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I VÀ AN NINH - QU C PHÒNG: *H ND qu n nh t trí: - Báo cáo ho t ng c a H i ng nhân dân qu n năm 2008 và chương trình ho t ng năm 2009; kinh phí ho t ng H i ng nhân dân qu n năm 2009 là 262 tri u ng (Chi ti t chi theo b ng d toán c a Thư ng tr c H i ng nhân dân qu n). - Báo cáo c a y ban nhân dân qu n v th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và thu, chi ngân sách qu n năm 2008; T trình s 40/TTr-UBND-TC ngày 15 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n v vi c phân b d toán thu, chi ngân sách qu n năm 2009. - Báo cáo k t qu giám sát, thNm tra c a hai Ban: Ban Kinh t - Xã h i và Ban Pháp ch H i ng nhân dân qu n. Năm 2009, H i ng nhân dân qu n nh n m nh m t s ch tiêu như sau: 1. Doanh thu thương m i - d ch v tăng 20% tr lên so v i năm 2008.
  2. 2. Giá tr s n xu t công nghi p - ti u th công nghi p tăng t 14% so v i năm 2008. 3. B o m t 100% ch tiêu thu ngân sách thành ph giao; m b o chi thư ng xuyên trên tinh th n ti t ki m. 4. T p trung các gi i pháp, m b o s d ng t 100% các ngu n v n: v n thành ph t p trung, v n thành ph phân c p, v n ngân sách qu n và các ngu n v n khác; t l gi i ngân các ngu n v n t 90% tr lên. 5. Hoàn ch nh th t c, h sơ ưa vào qu n lý 100% ngu n qu t công, công s n; có k ho ch s d ng úng m c ích và t hi u qu cao. 6. Ph n u t l h dân s d ng nư c s ch t 92% tr lên, trong ó t l h dân s d ng nư c máy t t 20% tr lên. 7. Ph n u tr 6 tu i vào l p 1 t 100%; h c sinh hoàn thành chương trình ti u h c vào l p 6 t 100%. 8. M c sinh gi m 0,092%o tr lên, kéo gi m t l sinh con th ba t 0,26% so v i năm 2008. 9. m b o công tác v n ng Qu gi m nghèo, ph n u 250 h trong di n X GN vư t chuNn 12 tri u ng/ngư i/năm. 10. Gi i thi u và gi i quy t vi c làm cho 7.000 lao ng tr lên; ào t o ngh cho 10.000 ngư i tr lên. 11. B o m xét ch n khu ph văn hóa, gia ình văn hóa ư c công nh n úng th c ch t, 95% công s t chuNn công s “văn minh - s ch p - an toàn” trên t ng s ơn v ăng ký; 100% h gia ình ăng ký xây d ng gia ình văn hóa; 90% h t chuNn. 12. Ki m ch và kéo gi m i v i 6 lo i t i ph m theo tinh th n Ch th s 05-CT/TU; t l khám phá án t t 60% tr lên i v i thư ng án, 90% tr lên i v i tr ng án. 13. Hoàn thành ch tiêu giao quân t 100% năm 2009 c hai c p. 14. Xây d ng l c lư ng dân quân t v t 1,4% so v i t ng s dân, chú tr ng nâng cao ch t lư ng. 15. Gi i quy t 100% ơn thư khi u n i, t cáo úng quy nh pháp lu t; gi i quy t t 100% các ki n ngh c a cơ s i v i các ki n ngh thu c thNm quy n qu n (tr trư ng h p ph thu c n các S , ngành ho c các ơn v liên quan). II. NHI M V TR NG TÂM C N TH C HI N: 1. V lĩnh v c kinh t : - Ti p t c Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t theo hư ng “Thương m i - d ch v , công nghi p, nông nghi p”.
  3. - Cung c p thông tin, t o i u ki n, m i g i các thành ph n kinh t tham gia u tư các d án trên các lĩnh v c: thương m i, nhà , giáo d c, y t , văn hóa, th d c th thao; c bi t là u tư các công trình cơ s h t ng theo phương th c xã h i hóa... nh m góp ph n phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn qu n. - T p trung th c hi n các ngu n thu, ph n u thu , k p th i vào ngân sách nhà nư c. - Th c hi n ki m tra và x lý i v i các cơ s s n xu t gây ô nhi m môi trư ng; ng th i ki n ngh thành ph kiên quy t x lý các doanh nghi p vi ph m v ô nhi m môi trư ng. 2. V u tư phát tri n: - T p trung u tư phát tri n cơ s h t ng, ưu tiên các ngu n v n xây d ng h t ng k thu t ô th , c bi t là m ng lư i giao thông, t p trung u tư nh ng tuy n giao thông tr ng y u và theo hi n tr ng các tuy n giao thông trên a bàn qu n. - Th c hi n chương trình xã h i hóa ư ng giao thông, v n ng nhân dân và các thành ph n kinh t trên a bàn qu n cùng tham gia óng góp theo phương châm “Nhà nư c và nhân dân cùng làm” th c hi n nh a hóa, bê tông ư ng giao thông nh m góp ph n t o i u ki n phát tri n kinh t - xã h i qu n. - T p trung công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng các d án án theo Ngh nh s 22/1998/N -CP còn kh i lư ng l n như: khu tái nh cư 36,2ha; kênh Tham Lương - B n Cát - r ch Nư c Lên, b h u sông Sài Gòn. Thư ng xuyên ki m tra vi c th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, k p th i ch n ch nh nh ng sai sót, vư ng m c phát sinh… nh hư ng ch m ti n d án, gây b c xúc n nhân dân. - Có k ho ch ki m tra các ch u tư th c hi n các d án trên a bàn qu n t khâu th c hi n ban u, úng quy trình, ti n , th c hi n úng quy ch dân ch công khai, minh b ch; kiên quy t x lý và ch m d t h p ng i v i các ơn v tư v n không năng l c trong công tác l p d án u tư xây d ng; x lý các trư ng h p không th c hi n úng theo quy nh h p ng. 3. V công tác qu n lý ô th , tài nguyên môi trư ng: - Ti p t c th c hi n, hoàn thành công tác i u ch nh quy ho ch 11 án quy ho ch chi ti t 1/2000. Có k ho ch, phương án qu n lý ch t ch các qu t quy ho ch trư ng h c, b nh vi n và các công trình công c ng khác và phê duy t án quy ho ch h m gi i. - Ny m nh công tác tr t t xây d ng, có k ho ch ki m tra, giám sát thư ng xuyên nh m ngăn ch n và x lý k p th i các trư ng h p vi ph m trong xây d ng và vi ph m trong vi c s d ng t ai theo quy nh. - Ti p t c có k ho ch ph i h p làm vi c v i T ng công ty C p nư c Sài Gòn và Xí nghi p Trung An s m tri n khai k ho ch cung c p nư c máy trên a bàn qu n. Nh t là các phư ng có ngu n nư c ô nhi m như phư ng An Phú ông, phư ng Th nh L c, phư ng Th nh Xuân.
  4. - Ny m nh th c hi n c i cách hành chính, trong ó c bi t quan tâm lĩnh v c th t c hành chính, ti p t c th c hi n cơ ch “m t c a”, “m t c a liên thông”, xác nh rõ trách nhi m c a t ng cơ quan, ơn v , cá nhân trong công tác c p ch quy n nhà t, c p gi y phép xây d ng… nh m ch m d t tình tr ng ch m tr gây phi n hà liên quan n lĩnh v c t ai, h p th c hóa nhà - t . 4. V lĩnh v c văn hóa - xã h i: - Ti p t c v n ng, tuyên truy n nhân dân tích c c th c hi n “N p s ng văn minh ô th ”, có k ho ch c th nh m ngăn ng a, ch n ch nh các sai ph m và t ng bư c nâng d n nh n th c ngư i dân t o thói quen sinh ho t c a cư dân ô th . - Ny m nh công tác phòng, ch ng ma túy, t n n xã h i, tr t t an toàn giao thông, công tác PCCC; tăng cư ng công tác qu n lý nhà nư c trong lĩnh v c văn hóa - xã h i, nh t là các cơ s kinh doanh d ch v ngành ngh nh y c m. - Ny m nh công tác xã h i hóa giáo d c, công khai các a i m quy ho ch trư ng h c m i g i u tư, t o i u ki n h tr các nhà u tư tham gia. u tư xây d ng trư ng h c b ng v n ngân sách úng ti n , m b o trư ng, l p cho h c sinh trong năm h c 2009 - 2010, nâng cao năng l c qu n lý t i các trư ng trên a bàn qu n, s p x p i u chuy n giáo viên i u hòa, nâng cao ch t lư ng gi ng d y. - Nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh t i B nh vi n qu n; tăng cư ng giáo d c thái ph c v , tác phong, y c i v i i ngũ y, bác s . Ny m nh công tác v sinh phòng d ch, an toàn th c phNm. Phát tri n m ng lư i y t cơ s , th c hi n t t vi c chăm sóc s c kh e cho ngư i dân, ngư i nghèo, ngư i có th b o hi m y t và mi n phí i v i tr em dư i 6 tu i. - Th c hi n t t chương trình gi m nghèo theo tiêu chí m i, Ny m nh vi c phát tri n các mô hình phát tri n kinh t trong các h nghèo, th c hi n các chính sách tr giúp các h nghèo thông qua các Qu qu c gia h tr vi c làm, qu gi m nghèo và h th ng ngân hàng t i a phương. - Tri n khai và t ch c th c hi n t t các ho t ng nhân k ni m các ngày l l n. 5. V lĩnh v c an ninh - qu c phòng: - Xây d ng k ho ch, tri n khai th c hi n và có bi n pháp nh m n m ch c tình hình và b o v an toàn a bàn qu n. - Gi v ng an ninh chính tr và tr t t an toàn xã h i, ch ng ngăn ch n, x lý k p th i các tình hu ng, không x y ra i m nóng trên a bàn qu n; th c hi n t t chương trình “phòng, ch ng t i ph m, t n n xã h i”; gi a bàn trong s ch v ma túy, m i dâm; có bi n pháp nh m kéo gi m s v ph m pháp hình s , gi m tai n n giao thông trên c 3 m t: s v , s ngư i ch t, s ngư i b thương n ng. - Dân ch , công khai và m b o s lư ng, ch t lư ng công tác tuy n giao quân NVQS. 6. V xây d ng chính quy n và c i cách hành chính:
  5. - Ti p t c th c hi n Ngh quy t s 17-NQ/TW ngày 01 tháng 8 năm 2007 v vi c “ Ny m nh c i cách hành chính, nâng cao hi u l c hi u qu qu n lý nhà nư c”; th c hi n nghiêm quy t c công khai, minh b ch trong ho t ng c a cơ quan nhà nư c, ph bi n r ng rãi, niêm y t công khai quy ch , quy trình các th t c hành chính t i công s ; th c hi n có hi u qu công tác c i cách hành chính theo cơ ch “m t c a”, “m t c a liên thông”; ti p t c rà soát, m u hóa các lo i gi y t , th t c nh m t o i u ki n thu n l i cho ngư i dân khi có nhu c u. - Có quy ch , phân nh rõ trách nhi m các ngành, c p; có ki m tra, giám sát và ti p t c ch n ch nh, xây d ng k lu t, k cương trong b máy hành chính nhà nư c, nâng cao tinh th n trách nhi m và ý th c k lu t c a cán b , công ch c. Lãnh o ơn v thư ng xuyên tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát cán b , công ch c trong th c thi nhi m v , nh t là các công tác gi i quy t th t c hành chính cho ngư i dân. III. CÁC V N KHÁC: H i ng nhân dân qu n nh t trí thông qua: 1. Báo cáo tình hình th c hi n công tác năm 2008 và chương trình công tác năm 2009 c a các ơn v : - Vi n Ki m sát nhân dân - Công an qu n 12 - Tòa án nhân dân qu n. - Thi hành án dân s . 2. Các t trình: - D toán thu, chi ngân sách qu n năm 2009. - T trình s 37/TTr-UBND-TC ngày 04 tháng 12 năm 2008 v vi c phân c p qu n lý nhà nư c i v i tài s n nhà nư c t i cơ quan hành chính, ơn v s nghi p công l p ư c ngân sách nhà nư c m b o kinh phí ho t ng. - T trình s 38/TTr-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2009 v c p nh t b sung d án u tư xây d ng Nhà máy x lý nư c th i lưu v c Tham Lương, B n Cát t i phư ng An Phú ông vào quy ho ch s d ng t n năm 2010 nh hư ng n năm 2020, k ho ch s d ng chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a qu n 12. - T trình s 41/TTr-UBND-TC ngày 17 tháng 12 năm 2008 v tình hình th c hi n công tác u tư xây d ng năm 2008 và k ho ch th c hi n năm 2009. IV. T CH C TH C HI N: - H i ng nhân dân qu n giao cho Thư ng tr c H i ng nhân dân và Ban Kinh t - Xã h i c a H i ng nhân dân qu n ti p t c giám sát, thNm tra k t qu thu, chi quy t
  6. toán tài chính ngân sách nhà nư c năm 2008 và báo cáo k t qu t i kỳ h p l n th 17 H i ng nhân dân qu n năm 2009. - Giao y ban nhân dân qu n căn c vào Ngh quy t kỳ h p có k ho ch t ch c tri n khai và ch o th c hi n t k t qu Ngh quy t H i ng nhân dân ã ra. - H i ng nhân dân giao Thư ng tr c H i ng nhân dân, hai Ban ph i h p ho t ng, giám sát, kh o sát nh m k p th i ôn c, ch n ch nh nh ng thi u sót, ch m tr trong vi c th c hi n Ngh quy t. - ngh M t tr n T qu c qu n, các t ch c thành viên ph i h p tham gia giám sát, v n ng nhân dân qu n th c hi n và k p th i phát hi n ph n nh nh ng v n c n i u ch nh, b sung n các cơ quan có thNm quy n. Ngh quy t này ã ư c H i ng nhân dân qu n 12, khóa III nhi m kỳ 2004 - 2009, kỳ h p l n th 16, thông qua ngày 19 tháng 12 năm 2008./. CH TNCH Huỳnh Văn Chúm
Đồng bộ tài khoản