Nghị quyết số 12/NQ/HĐNN7

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
2
download

Nghị quyết số 12/NQ/HĐNN7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết số 12/NQ/HĐNN7 về chế độ đối với đại biểu Quốc hội do Hội đồng nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết số 12/NQ/HĐNN7

  1. H I NG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/NQ/H NN7 Hà N i, ngày 28 tháng 8 năm 1981 QUY T NGHN C AH I NG NHÀ NƯ C S 12 NQ/H NN7 NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 1981 H I NG NHÀ NƯ C NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 23 c a Lu t t ch c Qu c h i và H i ng Nhà nư c ; Theo ngh c a T ng thư ký H i ng Nhà nư c ; QUY T NGHN : i u 1. Ch iv i i bi u Qu c h i quy nh như sau : 1- M i i bi u Qu c h i ư c hư ng m t kho ng ph c p ho t ng i bi u Qu c h i hàng năm là 720 ng. 2- i bi u Qu c h i i d h i ngh Qu c h i, trong th i gian h i ngh , ư c hư ng ch ph c p h i ngh cao nh t c a Nhà nư c ã quy nh. 3- i bi u Qu c h i i làm nhi m v i bi u ư c quy n ưu tiên trong vi c mua vé tàu ho , ô-tô, ca-nô, máy bay. Chi phí v n t i do Nhà nư c ài th theo thu l hi n hành. i bi u Qu c h i không hư ng kho n ph c p i ư ng. 4- Khi i bi u Qu c h i ph i t m th i thoát ly nơi mình làm vi c thư ng xuyên i làm nhi m v i bi u thì : - N u i bi u trong biên ch Nhà nư c thì cơ quan mà i bi u làn vi c thư ng xuyên v n ài th lương và ph c p c a i bi u trong th i gian y. - N u i bi u làm vi c m t t ch c không thu c biên ch Nhà nư c, và n u t ch c này không có i u ki n tr lương và ph c p trong th i gian i bi u v ng m t, thì ngân sách Nhà nư c ài th lương và ph c p cho i bi u. 5- Khi au m c n i u tr , i bi u Qu c h i ư c hư ng ch cung c p thu c men, n m b nh vi n theo tiêu chuNn ã quy nh i v i cán b trung cao c p. 6- M i i bi u Qu c h i ư c c p Công báo nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và các tài li u khác mà Ch t ch Qu c h i xét c n thi t cho s ho t ng c a i bi u.
  2. 7- U ban nhân dân t nh, thành ph và c khu ch u trách nhi m cung c p nhà và ti n nghi, m i chi phí v t ch c phòng ti p dân c a các oàn i bi u Qu c h i a phương. i u 2. Lương c a Ch t ch, Phó Ch t ch và các thành viên khác c a H i ng Nhà nư c ; Ch t ch và Phó Ch t ch Qu c h i ; Ch t ch và Phó Ch t ch H i ng dân t c ; Ch nhi m và Phó Ch nhi m các U ban c a Qu c h i quy nh như sau : 1- Ch t ch H i ng Nhà nư c hư ng lương 230 ng. 2- Ch t ch Qu c h i hư ng lương 216 ng. 3- Phó Ch t ch H i ng Nhà nư c hư ng m c lương 204 ng. 4- Phó Ch t ch Qu c h i hư ng m c lương 200 ng. Nh ng Phó Ch t ch Qu c h i không chuyên trách công tác Qu c h i thì hư ng ch lương và ph c p theo nhi m v công tác ch y u c a mình, do cơ quan nơi mình làm vi c chính ài th . N u m c lương th p hơn 200 ng thì ư c ph c p bù chênh l ch hư ng m c lương 200 ng. 5- U viên H i ng Nhà nư c hư ng m c lương 192 ng. Nh ng U viên H i ng Nhà nư c không chuyên trách công tác c a H i ng Nhà nư c thì hư ng ch lương và ph c p theo nhi m v công tác ch y u c a mình, do cơ quan nơi mình làm vi c chính ài th . N u m c lương th p hơn 192 ng thì ư c ph c p bù chênh l ch hư ng m c lương 192 ng. 6- Ch t ch H i ng dân t c hư ng m c lương 200 ng. Phó Ch t ch H i ng dân t c hư ng m c lương 180 ng. Ch t ch và nh ng Phó Ch t ch H i ng dân t c không chuyên trách công tác c a H i ng dân t c thì hư ng ch lương và ph c p theo nhi m v công tác ch y u c a mình, do cơ quan nơi mình làm vi c chính ài th . N u m c lương th p hơn 200 ng ( i v i Ch t ch) ho c th p hơn 180 ng ( i v i Phó Ch t ch) thì ư c ph c p bù chênh l ch hư ng m c lương 200 ng ( i v i Ch t ch) ho c m c lương 180 ng ( i v i Phó Ch t ch). 7- Ch nhi m các U ban c a Qu c h i hư ng m c lương 192 ng. Phó Ch nhi m các U ban c a Qu c h i hư ng m c lương 170 ng. Ch nhi m và các Phó Ch nhi m c a các U ban c a Qu c h i không chuyên trách công tác c a U ban thì hư ng ch lương và ph c p theo nhi m v công tác ch y u c a mình, do cơ quan nơi mình làm vi c chính ài th . N u m c lương th p hơn 192 ng ( i v i Ch nhi m) ho c th p hơn 170 ng ( i v i Phó Ch nhi m) thì ư c ph c p bù chênh l nh hư ng m c lương 192 ng ( i v i Ch nhi m) ho c m c lương 170 ng ( i v i Phó Ch nhi m).
  3. 8- Nh ng thành viên khác c a H i ng dân t c và c a các U ban c a Qu c h i không thư ng xuyên công tác t i cơ quan Qu c h i thì hư ng lương và ph c p theo nhi m v công tác ch y u c a mình và do cơ quan nơi mình làm vi c chính ài th . i u 3. Lương c a Ch nhi m và Phó Ch nhi m Văn phòng Qu c h i và H i ng Nhà nư c quy nh như sau : 1- Ch nhi m Văn phòng Qu c h i và H i ng Nhà nư c hư ng lương và ch cung c p ngang B trư ng. 2- Phó Ch nhi m Văn phòng Qu c h i và H i ng Nhà nư c hư ng lương và ch cung c p ngang Th trư ng. i u 4. T ng thư ký H i ng Nhà nư c và Ch nhi m Văn phòng Qu c h i và H i ng Nhà nư c ch u trách nhi m thi hành Ngh quy t này. Trư ng Chinh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản