Nghị quyết Số : 123/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
96
lượt xem
5
download

Nghị quyết Số : 123/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ TÂN AN ĐẾN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết Số : 123/2009/NQ-HĐND CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  1. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TỈNH LONG AN NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số : 123/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 07 tháng 12 năm 2009 NGHỊ QUYẾT VỀ ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CÁC HUYỆN VÀ THÀNH PHỐ TÂN AN ĐẾN NĂM 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 08/2007/NQ-CP ngày 07/02/2007 và Nghị quyết số 31/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của tỉnh Long An; Căn cứ Nghị quyết số 72/2008/NQ-HĐND ngày 21/4/2008 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối tỉnh Long An; Sau khi xem xét Tờ trình số 3975/TTr-UBND ngày 10/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giữa các huyện và thành phố Tân An đến năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
  2. QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giữa các huyện và thành phố Tân An, tỉnh Long An đến năm 2010, như sau: I. Điều chỉnh chỉ tiêu đất giữa các huyện và thành phố Tân An 1. Đất công nghiệp: 1.1. Điều chỉnh, giảm chi tiêu quy hoạch sử dụng đất công nghiệp của các huyện 365 ha, bao gồm: - Huyện Thủ Thừa 165 ha - Huyện Cần Giuộc 200 ha 1.2. Điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất công nghiệp cho các huyện gồm: - Huyện Tân Thạnh 50 ha - Huyện Đức Huệ 115 ha - Huyện Cần Đước 200 ha 2. Đất ở, đất khu dân cư: 2.1. Điều chỉnh giảm chi tiêu quy hoạch sử dụng đất ở, đất khu dân cư của các huyện, thành phố Tân An 332 ha, gồm: - Thành phố Tân An 100 ha - Huyện Thủ Thừa 232 ha
  3. 2.2. Điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất ở, đất khu dân cư cho các huyện 332 ha, gồm: - Huyện Cần Đước 85 ha - Huyện Đức Hòa 82 ha - Huyện Đức Huệ 85 ha - Huyện Cần Giuộc 20 ha - Huyện Mộc Hóa 50 ha - Huyện Tân Thạnh 10 ha II. Chuyển đổi mục đích đầu tư khu công nghiệp sang đất khu dân cư: Chuyển đổi mục đích diện tích khu công nghiệp Thạnh Đức, huyện Bến Lức với quy mô 256 ha thành khu du lịch nghỉ dưỡng (điều chỉnh chỉ tiêu từ đất công nghiệp sang đất ở, đất khu dân cư, đô thị). Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ việc điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giữa các huyện và thành phố Tân An, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối đến năm 2010 tỉnh Long An. Tăng cường công tác quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất cao nhất. Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 22 thông qua ngày 04 tháng 12 năm 2009./. Nơi nhận: CHỦ TỊCH - UB Thường vụ Quốc hội (b/c); - Chính phủ (b/c); - VP.Quốc hội;
  4. - VP.Chính phủ (TP.HCM); - TT.TU (b/c); Đỗ Hữu Lâm - UBND tỉnh; - UBMTTQ tỉnh; - Đại biểu QH đơn vị tỉnh LA; - Đại biểu HĐND tỉnh khoá VII; - Thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - TT.HĐND, UBND huyện, thành phố; - VP. UBND tỉnh; - Lãnh đạo và chuyên viên VP. ĐĐBQH&HĐND tỉnh; - Lưu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản